MENNESKE-RETTIGHEDER
MENNESKE-RETTIGHEDER www.kulturpartiet.dk

Præsenteret her  3. december 2010

lørdag den 22. august 2009

Islamisk menneskerettighedsdag: 5. august

FN´s menneskerettighedsdag (10. december) står nu ikke længere alene. I sine bestræbelser på at etablere et globalt parallelsamfund besluttede OIC i 2008 at indstifte en islamisk menneskerettighedsdag. Valget faldt på 5. august - årsdagen for vedtagelsen af Cairo-deklarationen.
Cairo-deklarationen og FN´s menneskerettighedserklæring bygger på principper, der i vidt omfang er i direkte modstrid med hinanden. Derfor kan de ikke gælde i samme tid og rum. Enten må verden deles i to sfærer: den fri verden og den underkastede, eller med tiden vil kun et af principperne bestå.
Da opdeling af verden i uafhængige sfærer ikke er mulig, er det et spørgsmål om moderniteten vil blive islamiseret eller om islam kan moderniseres. Heri ligger nøglen til tidens største værdikamp.
Gid så mange som muligt vil benytte dagen til at sætte sig ind i, hvad islamiske menneskerettigheder vil sige, så diskussionen kan fortsætte på et oplyst grundlag.

Vejen til Mekka. 'No entry for non-moslems'. (Privatfoto, Boserup)


Læs Cairo-deklarationen nedenfor:

torsdag den 18. december 2008

Cairo-deklarationen

Vedtaget og offentliggjort på den nittende islamiske konference for udenrigsministre, Cairo 5. august 1990

Medlemsstaterne af Den Islamiske Konferenceorganisation (OIC),

bekræfter den muslimske nations (Ummaen´s) civiliserende og historiske rolle, som Allah gjorde til den bedste nation, som har givet menneskeheden en universel og velafbalanceret civilisation i hvilken der er harmoni mellem dette liv og efterlivet og hvor viden er kombineret med åndelig tro; og den rolle som Ummaen bør spille for at lede menneskeheden, som er forvirret af konkurrerende retninger og ideologier og med at bringe løsninger på de vedvarende problemer for denne materialistiske civilisation.

ønsker at bidrage til menneskehedens stræben efter at sikre menneskerettigheder, at beskytte mennesket mod udnyttelse og forfølgelse, og at bekræfte menneskets frihed og ret til et værdigt liv i overensstemmelse med Islamisk Shari´ah.

er overbevist om at menneskeheden, som har nået et avanceret stade indenfor materialistisk viden, stadig er og vil vedblive at være, tvingende afhængig af Troen til at understøtte sin civilisation og af en selvmotiverende kraft til at værne om dens rettigheder;

tror at fundamentale rettigheder og universelle friheder i Islam er en integreret del af den islamiske religion og at ingen principielt har ret til at ophæve dem, helt eller delvist, eller forbryde sig imod dem eller ignorere dem, i og med de er forpligtende, guddommelige bud, indeholdt i Allahs åbenbarede skrifter og sendt via Profeternes Segl for at fuldende de forudgående guddommelige budskaber, for derved at gøre overholdelse af dem til en religiøs handling, og forsømmelse eller forbrydelse imod dem til en afskyelig synd. Følgelig er enhver person individuelt ansvarlig og Ummaen kollektivt ansvarlig for at beskytte dem.

Som resultat af ovennævnte principper erklæres følgende:

Artikel 1 (a) Alle mennesker nedstammer fra Adam og danner én familie hvis medlemmer er forenet i underkastelse for Allah. Alle er lige hvad angår grundlæggende menneskelig værdighed og grundlæggende pligter og ansvar, uden forskelsbehandling på grund af race, farve, sprog, køn, religiøs overbevisning, politisk tilknytning, social status eller andre faktorer. Den sande religion er garanti for at højne denne værdighed, ad vejen til menneskelig fuldkommenhed.
(b) Alle mennesker er Allahs skabninger, og dem han elsker højest er dem der gør mest nytte for de øvrige af Hans skabninger, og ingen står over en anden undtagen på baggrund af fromhed og gode gerninger.

Artikel 2 (a) Livet er en gave fra Allah og retten til livet er garanteret ethvert menneske. Individer, samfund og stater er forpligtede til at beskytte denne ret imod enhver krænkelse, og det er forbudt at tage noget liv uden en årsag foreskrevet i Sharia´h.
(b) Det er forbudt at ty til handlinger, der kan resultere i folkemordsagtig udslettelse af menneskeheden.
(c) Bevarelse af menneskeligt liv i den tid der er afsat af Allah, er en pligt foreskrevet i Sharia´h.
(d) Beskyttelse imod mishandling er en garanteret rettighed. Det er statens pligt at vogte den, og det er forbudt at bryde den uden en årsag foreskrevet i Shari´ah.

Artikel 3 (a) I tilfælde af brug af magt og i tilfælde af væbnet konflikt er det ikke tilladt at dræbe ikke-krigsførende så som gamle mænd, kvinder og børn. De sårede og de syge skal have ret til medicinsk behandling; krigsfanger skal have ret til føde, klær og ly. Det er forbudt at skænde lig. Der er pligt til at udveksle krigsfanger og arrangere besøg og genforening af familier som er blevet splittet af krigens omstændigheder.
(b) Det er forbudt at fælde træer, at skade afgrøder og husdyr, og at ødelægge fjendens civile bygninger og installationer ved bombning, sprængning eller nogen anden måde.

Artikel 4 Ethvert menneske har krav på ukrænkelighed og beskyttelse af sit gode navn og rygte, gennem hele livet og efter døden. Staten og samfundet skal beskytte hans jordiske levninger og gravsted.

Artikel 5 (a) Familien er samfundets grundlag, og grundlaget hviler på ægteskabet. Mænd og kvinder har retten til at gifte sig, og ingen restriktioner på baggrund af race, farve eller nationalitet skal forhindre dem i at nyde denne ret.
(b) Samfundet og staten skal fjerne alle hindringer for ægteskab og skal muliggøre vielser. De skal sikre familien beskyttelse og omsorg.

Artikel 6 (a) Kvinden er lige med manden med hensyn til menneskelig værdighed og har rettigheder at nyde så vel som pligter at udføre; hun har sin egne civile selvstændighed og financielle uafhængighed, og retten til at beholde sit navn og linje.
(b) Manden er ansvarlig for forsørgelse og omsorg for familien.

Artikel 7 (a) Fra fødslen har ethvert barn rettigheder, der stammer fra forældre, samfund og staten, til at modtage passende barnepleje, uddannelse, materiel, hygiejnisk og moralsk omsorg. Både fosteret og moderen skal beskyttes og tilbydes særlig omsorg.
(b) Forældre og andre i lignende position har retten til at vælge den form for uddannelse de ønsker for deres børn, forudsat at de tager børnenes interesse og fremtid i betragtning sammen med etiske værdier og principperne i Shari´ah.
(c) Begge forældre har krav på bestemte rettigheder i forhold til deres børn, og familiemedlemmer har rettigheder i forhold til deres slægtninge, i overensstemmelse med læresætningerne i Shari´ah.

Artikel 8 Ethvert menneske har retten til at udnytte sin retsstilling både med hensyn til forpligtelser og tilsagn. Hvis denne evne mistes eller blive forringet skal han repræsenteres af en værge.

Artikel 9 (a) Stræben efter viden er en forpligtelse, og tilbud om undervisning er samfundets og statens pligt. Staten skal sikre tilgængeligheden af metoder og redskaber til at tilegne sig undervisning og skal garantere uddannelsesmæssig alsidighed i samfundets interesse, for på den måde at sætte mennesket i stand til gøre sig fortrolig med religionen Islam og universets kendsgerninger, til gavn for menneskeheden.
(b) Ethvert menneske har ret til at modtage både religiøs og verdslig undervisning fra de forskellige institutioner for undervisning og vejledning, herunder familien, skole, universitet, medier og så videre, på en integreret og afbalanceret måde med henblik på at udvikle hans personlighed, styrke hans tro på Allah og fremme hans respekt for og forsvar for både rettigheder og pligter.

Artikel 10 Islam er religion i sin ægte form. Det er forbudt at lægge pres på noget menneske eller at udnytte hans fattigdom eller manglende evner for at omvende ham til en anden religion eller til ateisme.

Artikel 11 (a) Mennesker fødes frie, og ingen har ret til at slavebinde, nedværdige, undertrykke eller udnytte dem, og den eneste form for underkastelse skal være overfor Allah den Højeste.
(b) Kolonialisme, som i alle former er den værste form for slavebinding, er totalt forbudt. Folk som lider under kolonialisme har den fulde ret til frihed og selvbestemmelse. Det er alle staters og folks pligt at støtte koloniserede folks kamp for afvikling af alle former for kolonisering og besættelse, og alle stater og folk har retten til at bevare deres uafhængige status og udøve kontrol over deres værdier og ressourcer.

Artikel 12 Enhver har retten til, inden for Shari´ahs rammer, fri bevægelse og at vælge sit bosted uanset om det er i eller udenfor hans land, og hvis han bliver forfulgt har han ret til at søge asyl i et andet land. Landet han flygter til skal sikre ham beskyttelse indtil han når i sikkerhed, med mindre flugten er motiveret af en handling som er en forbrydelse i henhold til Shari´ah.

Artikel 13 Enhver arbejdsfør person har ret til arbejde, hvilket stat og samfund står som garant for. Enhver skal frit kunne vælge det arbejde der passer ham bedst og som tjener hans og samfundets interesser. Den ansatte skal have ret til sikkerhed og tryghed såvel som alle andre sociale garantier. Han må hverken sættes til arbejde der overstiger hans evner eller udsættes for tvang eller udnyttes eller skades på nogen måde. Han har krav på – uden forskelsbehandlin mellem mænd og kvinder – en retfærdig løn uden forsinkelse, såvel som helligdage, tillæg og forfremmelser som han fortjener. Fra den ansattes side forventes det at han er pligtopfyldende og samvittighedsfuld. Hvis den ansatte og arbejdsgiveren er uenige om noget skal staten træde ind og bilægge striden, afgøre klagemålet, bekræfte rettigheder og håndhæve retfærdigheden uden favorisering.

Artikel 14 Enhver har ret til lovlige fortjenester uden beslaglæggelse, bedrag eller skade mod en selv eller andre. Renter (usuri, riba) er totalt forbudt.

Artikel 15 (a) Alle skal have ret til at eje lovligt erhvervet ejendom, og skal have ejendomsretten uden skade for en selv, andre eller samfundet i almindelighed. Ekspropriering er ikke tilladt med undtagelse af behov i samfundets interesse og mod øjeblikkelig og retfærdig erstatning.
(b) Konfiskation og beslaglæggelse af ejendom er forbudt medmindre det er nødvendiggjort ved lov.

Artikel 16 Enhver skal have retten til at nyde frugterne af sine videnskabelige, litterære, kunstneriske eller tekniske frembringelser og retten til at beskytte de moralske og materielle interesser der udspringer herfra, forudsat at sådanne frembringelser ikke er i modstrid med principperne i Shari´ah.

Artikel 17 (a) Alle skal have retten til at leve i et rent miljø, frit for laster og moralsk forfald, et miljø der vil nære hans personudvikling; og det er magtpåliggende for stat og samfund i almindelighed at muliggøre den ret.
(b) Enhver skal have ret til medicinsk behandling og social omsorg og til alle de offentlige tilbud der stilles til rådighed af samfundet og staten indenfor deres ressourcemæssige begrænsning.
(c) Staten skal sikre den enkelte retten til et anstændigt liv, som gør det muligt for ham at dække behovene for sig og sine slægtninge, herunder mad, tøj, bolig, undervisning, medicinsk behandling og alle andre grundlæggende behov.

Artikel 18 (a) Enhver skal have retten til sikkerhed for sin person, sin religion, sine slægtninge, sin ære og sin ejendom.
(b) Enhver skal have ret til uforstyrrethed i udøvelsen af sine personlige sager, i sit hjem, blandt hans familie, med hensyn til hans ejendom og hans forbindelser. Det er ikke tilladt at udspionere ham, at overvåge ham eller at besudle hans gode navn. Staten skal beskytte ham imod tilfældig indblanden.
(c) En privat bolig er ukrænkelig i alle tilfælde. Adgang må ikke ske uden tilladelse fra dets beboere eller på anden ulovlig måde, ej heller må den ødelægges eller konfiskeres og dens beboere sættes på gaden.

Artikel 19 (a) Alle er lige for loven, uden skelen til om det er hersker eller undersåt.
(b) Retten til at søge retfærdighed er garanteret enhver.
(c) Ansvar er grundlæggende personligt.
(d) Kun forbrydelser og straffe foreskrevet i Shari´ah skal gælde.
(e) En anklaget er uskyldig indtil hans skyld er bevist ved en retfærdig rettergang, hvor han skal have garanti for forsvar.

Artikel 20 Det er ikke tilladt at arrestere en person, eller begrænse hans frihed, at landsforvise eller at straffe ham uden lovlig grund. Det er ikke tilladt at udsætte ham for fysisk eller psykisk tortur eller enhver anden form for ydmygelse, ondskab eller overgreb. Det er heller ikke tilladt at udsætte en person for medicinske eller videnskabelige eksperimenter uden hans samtykke, eller hvis det medfører risiko for hans liv eller helbred. Det er heller ikke tilladt at udstede nødlove, der giver myndighed til at udføre sådanne handlinger.

Artikel 21 Det er udtrykkeligt forbudt at tage gidsler, uanset hvordan og med hvilket formål.

Artikel 22 (a) Enhver skal frit kunne udtrykke sin mening når det sker på en måde som ikke er i modstrid med principperne i Shari´ah.
(b) Enhver skal have ret til at tale for hvad der er rigtigt, udbrede hvad der er godt og advare imod hvad der er forkert og ondt ifølge normerne i den islamiske Sharia.
(c) Information er en vital nødvendighed for samfundet. Den må ikke udnyttes eller misbruges på en sådan måde så den krænker helligheder og profeters værdighed, underminerer moral og etiske værdier eller ødelægger, miskrediterer eller skader samfundet eller svækker dets tro.
(d) Det er ikke tilladt at opildne til nationalistisk eller ideologisk had eller at gøre noget som kan være en tilskyndelse til nogen form for racediskrimination.

Artikel 23 (a) Autoritet er en tillidssag; og misbrug eller ondsindet udnyttelse heraf er fuldkommen forbudt, så grundlæggende menneskerettigheder kan garanteres.
(b) Enhver skal have retten til at deltage, direkte eller indirekte i udførelsen af sit lands offentlige anliggender. Han skal også have ret til at indtage offentligt hverv i overensstemmelse med forskrifterne i Shari´ah.

Artikel 24 Alle rettigheder og friheder bestemt i denne deklaration er underlagt den islamiske Shari´ah.

Artikel 25 Den islamiske Shari´ah er den eneste kilde som reference til at forklare eller uddybe enhver af artiklerne i denne deklaration.

Cairo, 5. august 1990

(oversat fra engelsk, d. 9. april 2006 af Finn Boserup)

Hvilken vægt lægger OIC selv på Cairo-deklarationen?


Citater fra slutdokumenterne fra de årlige møder for udenrigsministre i OIC:
(kilde: http://www.oic-oci.org/oicnew/)

1990, Cairo, Egypt:
The Conference made public the Cairo Declaration on Human Rights in Islam and requested Member States to draw inspiration therefrom with regard to human rights.

1991, Istanbul, Turkey:
His Excellency Mr. Amr Moussa, Minister of Foreign Affairs of the Arab Republic of Egypt and Chairman of the Nineteenth Islamic Conference of Foreign Ministers welcomed the adoption of the "Cairo Declaration on Human Rights in Islam" by the Nineteenth Islamic Conference of Foreign Ministers, which is considered an important achievement by which the Islamic States should be guided when making the domestic legislations.1993, Karachi, Pakistan:
The Conference recognized the importance of follow up of the Cairo Declaration on Human Rights in Islam; to be retained as an item on the Agenda of the Islamic Conference of Foreign Ministers - Regular Session; and its continued consideration for the effectiveness of joint action by Member States and the General Secretariat of the OIC in order to facilitate the promotion of all Islamic values in the field of human rights. It invited Member States to coordinate their positions during the World Conference on Human Rights to be held in 1993 on the basis of the guidelines contained in the Cairo Declaration on Human Rights in Islam.

The Conference also decided to transmit its resolution entitled "coordination among Member States in the field of human rights along with the "Cairo Declaration on Human Rights in Islam" to the World Conference on Human Rights as OIC contribution to that Conference.
1993, Casablanca, Marocco:

It also emphasized the importance of following-up the Cairo Declaration on Human Rights in Islam and expressed appreciation for the contribution made by the Member States in the World Conference of Human Rights in Vienna in 1993. It also reiterated the need for more regular consultation and coordination among Member States in the field of human rights especially at the United Nations.

1995, Conakry, Guinea:
With respect to human rights, the Conference decided that the Committee of Experts pursue its follow up meetings on the Cairo Declaration of human rights in Islam which emphasises the need and importance of coordination and cooperation among member states in the field of human rights.

1996, Jakarta, Indonesia:
The Conference invited the OIC General Secretariat to follow up the UN activities relevant to the minority issue so as to be informed about developments on the situation of Muslim communities and minorities in non-OIC Member States, and to submit a report thereon to the next meeting of the Group of Experts. It welcomed the recommendation contained in the report of the Third Meeting of the Inter-Governmental Group of Experts Entrusted with the following up of the Cairo Declaration on Human Rights in Islam, on the need to coordinate with this Group aimed at carrying out a comprehensive survey of the conditions of Muslim communities and minorities in non-OIC Member States, and at a later stage to make the necessary arrangements at the well known international fora for preserving the rights of Muslim communities and minorities and requested the Group of Experts on Muslim Communities and Minorities in non OIC-Member States to continue its work through 1997.
With respect to human rights, it decided that the Committee of Experts pursue its follow up meetings on the Cairo Declaration of human rights in Islam which emphasises the need and importance of coordination and cooperation among Member States in the field of human rights.


1998, Doha, Qatar:

The Conference reaffirmed the necessity of consolidating human rights and to ensure the follow up of the Cairo Declaration on Human Rights in Islam for laying down the Islamic standards and values and incorporating them into Islamic treaties devoted to human rights. It also stressed the importance of coordination between Member States in the field of human rights and the need for them to take into account the Cairo Declaration on Human Rights in Islam as well as the principles outlining the position of the Member States on the issue of human rights in the discussions that will take place in course of the forthcoming Fifty-fourth Session of the Commission on Human Rights. It also underlined the need for a positive contribution by the Organisation towards the celebration of the 50th Anniversary of the Proclamation of the Universal Declaration on Human Rights and called on the international community to reaffirm their commitment to respect the international principles adopted in the area of human rights.

1999, Ouagadougou, Burkina Faso:
The Conference reaffirmed the need to consolidate human rights, follow up the Cairo Declaration on Human Rights in Islam and formulate and codify Islamic standards and values in Islamic conventions on human rights. It underlined the importance of co-ordination between Member States in the field of human rights and the need for them to take into account the Cairo Declaration on Human Rights in Islam as well as the principles defining the position of the Member States on the issue of human rights which emerged during the discussions of the 54th Session of the Commission on Human Rights.
The Conference appreciated the great effort of the General Secretariat and of the OIC Group in Geneva to co-ordinate with the U.N. High Commissioner for Human Rights for the preparation of a seminar held on the occasion of the 50th Anniversary of the Proclamation of the Universal Declaration on Human Rights under the title "Enriching the Universality of Human Rights: Universal Declaration on Human Rights from an Islamic Perspective".


2000, Kualalumpur, Malaysia:

The Conference recognized the need to follow up the Cairo Declaration on Human Rights in Islam and called again on the Inter-governmental Group of Experts on this issue to start drawing up Islamic Conventions on Human Rights in the form of covenants each of which tackles in detail one or more issues based on the provisions of the Declaration.

2001, Bamako, Mali:
The Conference recognized the importance to follow up the Cairo Declaration on Human Rights in Islam and called again on the Inter-governmental Group of Experts on this issue to start formulating Islamic Conventions on Human Rights in the form of covenants each of which would deal in detail with one or more issues based on the provisions of the Declaration.

2002, Khartoum, Sudan:
The Conference recognized the importance of following up the Cairo Declaration on Human Rights in Islam and called again on the Inter-governmental Group of Experts on this subject to start formulating Islamic Conventions on Human Rights in the form of covenants each of which would deal in detail with one or more issues based on the provisions of the Declaration. It also called on the sub-committee in charge of drafting international covenants for human rights in Islam to continue its work.

2003, Tehran, Iran:
The Conference recognized the importance of following up the Cairo Declaration on Human Rights in Islam and called again on the Inter-governmental Group of Experts on this subject to pursue its efforts and formulate Islamic Conventions on Human Rights in the form of covenants each of which would deal in detail with one or more issues based on the provisions of the Declaration. It also called on the sub-committee in charge of drafting international covenants for human rights in Islam to continue its work.


2004, Istanbul, Turkey:

The Conference recognized the need to follow up the Cairo Declaration on Human Rights in Islam and further called on the Inter-governmental Group of Experts concerned with the matter to pursue its efforts and formulate Islamic Covenants on Human Rights, each of which would fully address one or more issues in accordance with the provisions of the Declaration. It also called on the sub-committee that is assigned to draft international covenants on human rights in Islam to continue its work.
The Conference called on Member States to continue coordinating and cooperating positively in the field of human rights, especially at international conferences and meetings on the issue in order to strengthen Islamic solidarity and counter any attempt to use human rights as a means of exerting political pressure on Member States; and to convey the OIC’s position on human right issues, including the rights of Muslim minorities to the United Nations organs and agencies concerned. The Conference also supported the efforts made by Member States in Geneva for their common stance on issues of concern and on campaigns to distort the image of Islam as reflected in the resolution of the Human Rights Commission on the issue.
The Conference expressed deep concern over repeated and erroneous attempts to associate Islam with human rights violations, and over the use of television, the radio and the press to propagate such misconceptions. It called for an end to the unjustified campaigns of some non-governmental organizations against a number of Member States, which demand the abolition of Sharia laws and penalties in the name of human rights protection. It affirmed the right of States to uphold their religious, social and cultural idiosyncrasies, which are legacies that help enrich common universal concepts of human rights. It urged that the universality of human rights must not be used as a pretext to interfere in the internal affairs of States and flout their national sovereignty. The Conference also condemned the decision of the European Union to denounce stoning as a penalty and what it calls inhumane punishments meted out by some Member States in compliance with Islamic Sharia.2005, Sanaa, Yemen:

The Conference emphasized the importance of following up on the Cairo Declaration on Human rights in Islam and endorsed the draft Rights of the Child in Islam. It called on the Inter-govenrmental Group of Experts concerned to continue its work and to commence the formulation of other Islamic charters on Human Rights, to take the form of (covenants) each of which would fully address one or more issues in accordance with the provisions of the Declaration, starting with the preparation of a covenant to combat racial discrimination. It also called on the sub-committee that is assigned to draft international covenants on human rights in Islam to continue its work.
The Conference called on Member States to continue the existing positive coordination and cooperation among them in the field of human rights, especially at international conferences and meetings on the issue in order to strengthen Islamic solidarity and counter any attempt to use human rights as a means of exerting political pressure on Member States. The Conference also supported the efforts exerted by the OIC group in Geneva on issues of concern, especially those related to human rights.
The Conference commended the efforts exerted by the Secretary-General to tackle the campaigns against Islam and Muslims in various Western media organs trying to distort the image of Islam and Muslims in the world.


2006, Baku, Azerbaijan:

The Conference emphasized the importance of following up the Cairo Declaration on Human Rights in Islam, and stressed that human rights in Islam are global in nature, and must therefore be addressed by the international community objectively and indivisibly, without selectivity or discrimination. It also requested Member States at their earliest convenience to sign and ratify the draft Rights of the Child in Islam. Furthermore, it called upon the Inter-governmental Group of Experts concerned and its sub-committee to continue their work soonest, particularly through holding regular meetings during the year 2006 in order to prepare the “Islamic Charter on Human Rights” and “the Covenant on the Rights of Women in Islam” and to consider the possibility of establishing an independent body to promote human rights in member States, as well as the “Islamic Covenant against Racial Discrimination”.

The Conference called upon Member States to continue the ongoing positive coordination and cooperation among them in the field of human rights, especially in international fora, and to unify their positions in the work of the Human Rights Council on issues of concern to the Muslim world in general. It also commended the invaluable contribution of the Secretary-General in the field of human rights, and the efforts of the two OIC open-ended working groups concerned with human rights and humanitarian issues in the OIC offices in New York and Geneva.

2007, Islamabad, Pakistan:

The Conference emphasized that the Cairo Declaration on Human Rights in Islam must be followed up and that human rights by their nature are universal and should be treated by the international community objectively and on the basis of indivisibility. It called for the preparation of the “Islamic Charter on Human Rights”, the “Convention on Women’s Rights in Islam”, for the “study of the possibility of establishing an independent body for the promotion of human rights in the Member States”, and for drafting the “Islamic Covenant against racial Discrimination”.

The Conference commended the valuable efforts of the Secretary General during his visit to Geneva, Switzerland, from 12 to 15 March 2007, and his speech to the Human Rights Council as well as his intensive consultations with senior officials of States and international organizations regarding Human Rights, and the valuable contribution of the open ended Working Group on Human Rights and Humanitarian issues at the United Nations Office in Geneva towards safeguarding the interests of the Islamic Countries.2008, Kampala, Uganda:
OIC decides to designate the 5th of August of every year, which is coincident with adoption of the Cairo Declaration of Human Rights in Islam, as the “Islamic Human Rights and Human Dignity Day”.
We condemn the growing trend of Islamophobia and systematic discrimination against the adherents of Islam. We call upon the international community to prevent incitement to hatred and discrimination against Muslims and take effective measures to combat defamation of religions and acts of negative stereotyping of people based on religion, belief or ethnicity. We request the Secretary General to continue the OIC initiatives to effectively counter islamophobia through discussion and debates at various international fora.

2009, Damascus, Syrien:
Recalling the Cairo Declaration on Human Rights in Islam stressing that mankind which has reached an advanced stage in materialistic science is still, and shall remain, in dire need of faith to support its civilization and of a self-motivating force to guard its rights;
Aware of the prevailing international circumstances and the necessity of strengthening the active cooperation and coordination among member states for exploring ways and means to disseminate, promote and preserve the Islamic teachings and values in the field of human rights; and to protect and defend the true image of Islam, to combat defamation of Islam as well as encourage dialogue among civilizations and religions; through, inter alia, selection of one day every year to be known as the “Islamic Human Rights Day” in which an opportunity is provided for the Islamic Ummah to further introduce Islamic Human Rights to the international community and to reflect upon the Muslim human rights challenges in the world today;
1. Decides to designate the 5th of August of every year, which is coincident with adoption of the Cairo Declaration of Human Rights in Islam, as the “Islamic Human Rights and Human Dignity Day”.
2. Requests the OIC Member States and the General Secretariat to observe this auspicious day that should be taken as an opportunity to take concrete measures to reinforce human rights and move it to a higher plane of dialogue, cooperation, education and awareness rising according to Islamic teachings and values. The Islamic world will strive to realize this vision through effective and comprehensive action, in conformity with its own divine values and principles. (RESOLUTION NO.33/36-POL)2010, Dushanbe, Tajikistan
Faithful to the immortal teachings of Islam concerning freedom, justice, peace, fraternity and equality among mankind, and mindful of the universality and comprehensive nature of the Islamic rules on human rights and the prominent place of Man,
Keenly aware of the dignity and rights to which all human beings are entitled according to the Islamic Shari’a, and cognizant that all human rights derive from the dignity and worth inherent in the human person,
Bearing in mind the objectives of the Charter of the OIC of promoting and encouraging respect for human rights and fundamental freedoms for all people,
Believing that fundamental rights in Islam are an integral part of the Islamic religion,
Reaffirming the civilizing and historical role of the Islamic Ummah which God made the best nation that has given mankind a universal and well-balanced civilization in which harmony is established between this life and the hereafter,
Recalling the Cairo Declaration on Human Rights in Islam stressing that mankind which has reached an advanced stage in materialistic science is still, and shall remain, in dire need of faith to support its civilization and of a self-motivating force to guard its rights,
Underlining that consolidating cooperation and strengthening coordination among Member States is among the central purpose of the Organization of the Islamic Conference,
Aware of the prevailing international circumstances and the necessity of strengthening the active cooperation and coordination among member states for exploring ways and means to disseminate, promote and preserve the Islamic teachings and values in the field of human rights, and to protect and defend the true image of Islam, to combat defamation of Islam as well as encourage dialogue among civilizations and religions; through, inter alia, selection of one day every year to be known as the “Islamic Human Rights Day” in which an opportunity is provided for the Islamic Ummah to further introduce Islamic Human Rights to the international community and to reflect upon the Muslim human rights challenges in the world today,
1. Decides to designate the 5th of August of every year, which is coincident with adoption of the Cairo Declaration of Human Rights in Islam, as the “Islamic Human Rights and Human Dignity Day”;
2. Requests the OIC Member States and the General Secretariat to observe this auspicious day that should be taken as an opportunity to take concrete measures to reinforce human rights and move it to a higher plane of dialogue, cooperation, education and awareness raising according to Islamic teachings and values. The Islamic world will strive to realize this vision through effective and comprehensive action, in conformity with its own divine values and principles.
(RESOLUTION NO.37/37-POL)

Måske er Allah barmhjertig, men det er dem, der tror på ham ikke.
Ung pige lynches i Guds navn!
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE