HVAD MÅ DU ?
HVAD MÅ DU ? www.kulturpartiet.dk

Præsenteret her 17. Januar 2012 

HVAD MÅ DU ???  HVAD TILLADER = EU ??? 

DET MÅ DU NOK IKKE FOR - EU - ???
MEN
Danmark
kan jo melde sig ud af - EU  

Vore Politikere og næsten alle journalister og økonomer er åbenbart ( hjernevasket ) til at sige dette ord ( vækst , VÆKST og atter VÆKST.

Det er altid farligt for et lands befolkning - når det er de ( hjernevaskede ) der skal styre samfundet - til glæde og gavn - for de kommende generationer.

Hvem kan hypnotisere - Politikere - journalister og økonomer - til at udskifte ordet ( vækst ) med = disse ord =

Medlemsskabet af = EU =
er =  Danmarks 
= Nationale og økonomiske døds-spiral.KAN  
SELVCENSURMYRDE  YTRINGSFRIHEDEN???

Har Dansk Journalistforbund svaret ???  www.sandheden.netTRYK HER FOR AT SE FILMEN  = om = Mørkets lakajer.Videoer til et delt folk
Morten Uhrskov i Trykkefrihedsselskabet: "Et...
23 min. - 25. sep 2008
Uploadet af Snaphanen dk

video.google.com
Critique-foredrag: Et delt folk v. Morten ...
38 min. - 10. okt 2008
video.google.com


Besøg - http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU www.islam-info.dk       Koranen      artikeldatabase.http://www.internationalfreepresssociety.org/ http://www.terror.fredogfrihed.dk/ http://www.uriasposten.net/ 


http://www.islamreview.com/articles/islamicstrategy.shtml


I dag, 17 - 1 - 2009 åbner DR KONCERTHUSET.http://www.kristeligtdagblad.dk/

 Voldtægt grundlagt i profeten Muhammads sunna og liv (Tekster)

www.naboerne.blogspot.com 


http://ekstrabladet.dk/nyheder/krigogkatastrofer/article1076155.eceKULTUR og VANER    www.Google.dk

Socialdemokraten HARTVIG FRISCH gør i en bog af samme navn opmærksom på,at et folks daglige vaner,er en stor del af et folks kultur. Hvis vi så oven i denne INTELLEKTUELLE IAGTTAGELSE lægger en anden iagttagelse af en anden intellektuel, den polske jurist RAPHAÉL LEMKING, der har denne oplysning =
Udslettes et folks kultur,så ( UDSLETTES ) hele folket.

ET FOLKS KULTUR = ER DETTE FOLKS DAGLIGE VANERHITLER  IRAN

HVORDAN EROBRES MAGTEN i ET DEMOKRATISK LAND ??? - - - ???  HVORDAN ER OPSKRIFTEN ??? - - - ???  HITLER brugte BRUNSKJORTERNE  (( TIL )) med MAGT,at EROBRE GADERNE og (( FYLDE  FOLKS  SJÆLE ))  (( MED  FRYGT ))  Da AYATOLLAH RUHOLLAH  KHOMENI ,stod i SPIDSEN for MAGTOVERTAGELSEN,så var det også ved,at EROBRE GADERNE MED (( HENSYNSLØS  TERROR )) der (( LAMMEDE  MAGTHAVERNE )) med  så megen ((FRYGT)) så de var (( HANDLINGS-LAMMEDE )) Er dette mønster ved at blive (( GENTAGET )) ??? - - - ???   Kan DANMARKS (( CHEFREDAKTØRER  og  JOURNALISTER ))  (( GENKENDE  EROBRINGS-STRATEGIEN )) fra disse TO ((  MAGTOVERTAGELSER  ))  ??? - - - ???Forfatningsuddrag med Foreningen Dansk Kulturs kommentar til

EU - Forfatningen af 2004

Præamblen - EU - Forfatningens indledning:

Statsoverhovederne i EU landene..."som som har ladet sig inspirere af Europas kulturelle, religiøse og humanistiske arv, der er grundlaget for udviklingen af de universelle værdier: det enkelte menneskes ukrænkelige og umistelige rettigheder samt frihed, demokrati, lighed og retstaten."

Vi mener

- at man i præamblen har undladt at henvise til kristendommen med det sigte at fremme det muslimske Tyrkiets optagelse i fællesskabet på trods af,at man ved, der opstår konflikter mellem islam og kristendommen og det vestlige samfundssystem og det muslimske samfundssystem og på trods af den Europæiske befolknings modvilje.

Vi påpeger:


- at mens grundloven i forhold til EU-Forfatningen er klart formuleret med nogle rammer,der ikke kan omdefineres, og som ikke er flertydige, så er EU-FORFATNINGEN en gummiramme med flertydige bemærkninger,der indholdsmæssigt kan ændres omfattende alt efter hvilke ideologer og holdninger der i øjeblikket er bestemmende i EU. Forfatningens omfang i forhold til enkeltlande kan også øges eller mindskes efter forskellige flertals indstilling. Det ses tydeliht i artikel 1-2 og 1-3.

ARTIKEL 1-2: UNIONENS VÆRDIER

"Unionen bygger på værdierne respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for menneskerettighederne, herunder rettigheder for personer, der tilhører mindretal. Dette er medlemstaternes fælles værdigrundlag i et samfund præget af pluralisme, ikke-forskelsbehandling, tolerance, retfærdighed og solidaritet og ligestilling mellem kvinder og mænd".

ARTIKEL  1-3  UNIONENS MÅL

Stk. 2: "Unionen giver borgerne et område med frihed og retfærdighed uden indre grænser og et indre marked med fri og lige konkurrence."
Stk. 3: "Unionen arbejder for en bæredygtig udvikling i Europa baseret på en afbalanceret økonomisk vækst og prisstabilitet, en social markedsøkonomi med høj konkurrenceevne, hvor der tilstræbes fuld beskæftigelse og sociale fremskridt og et højt niveau for beskyttelse og forbedring af miljøkvaliteten. Den fremmer videnskabelige og teknologiske fremskridt".

Vi henleder opmærksomheden på:

- at EU-Forfatningen omtaler en række værdier,uden at disse værdier er nærmere definerede, eksempeltvis menneskelig  værdighed, som kan opfattes meget forskelligt blandt andet på baggrund af forskelle i kultur og religion. Findes der en entydig Europæisk opfattelse af begrebet menneskelig værdighed ? Eller retfærdighed endsige en fælles Europæisk solidaritet ? EU-Forfatningen klarlægger ikke disse begreber, som den bygger på.
Det gælder ikke mindst PRÆAMBLEN - EU - Forfatningens indledning,hvor der kun nævnes flertydige begreber, men hvor man har nægtet at nævne kristendommen som en del af grundlaget for EU.

ARTIKEL  1-4:  GRUNDLÆGGENDE FRIHEDER

Stk. 1: "Unionen sikrer, at der på dens område er fri bevægelighed for tjenesteydelser, varer og kapital samt etableringsfrihed i overensstemmelse med forfatningen."

Vi spørger:
Arbejdspladserne og befolkningerne kan efter denne globaliseringspolitik flytte fra land til land. Hvad gør de ved befolkningernes sammenhængskraft ???
Stk. 2: "Enhver forskelsbehandling udøvet på grundlag af nationalitet er forbudt inden for forfatningens anvendelsesområde, dog med forbehold af dens særlige bestemmelser."
Vi konstaterer
- at nationaliteten har ingen forret i eget område i forhold til den øvrige verden.

ARTIKEL 1-5:
FORHOLDET MELLEM UNIONEN OG MEDLEMSSTATERNE
Stk. 1: "Unionen respekterer medlemsstaternes ... nationale idenditet, som den kommer til udtryk i deres grundlæggende  politiske og forfatningsmæssige strukturer ... Den respekterer deres centrale statslige funktioner ..."

ARTIKEL  1-6  EU - RETTEN
Stk. 1: "Forfatningen og den ret der vedtages af Unionens institutioner under udøvelse af de beføjelser , der er tildelt denne , har forrang frem for medlemsstaternes ret."

ARTIKEL  1-11  GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER
Stk. 1: "Afgrænsningen af unionens beføjelser er underlagt princippet om kompetencetildeling" ( givet af medlemslandene ). "   Udøvelsen af Unionens beføjelser er underlagt nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet."
I Forfatningens  protokol artikel 7 på side 312 om anvendelsen af nærhedsprincippet står der, at EU-Kommisionen skal tage et forslag op til overvejelse, hvis en tredjedel af repræsentanterne for de nationale parlamenter mener, det ikke er i overstemmelse med nærhedsprincippet. Men Kommissionen kan derefter opretholde sit forslag.
Vi er bekymrede fordi:
- indholdet af nærhedsprincippet om medlemslandenes afgørelse af egne sager er flydende.

ARTIKEL  1-12:  KOMPETENCEOMRÅDER
Stk. 1 omtaler, at unionen er ene om at lovgive, når den har fået enekompetence. Områder, hvor det er tilfældet, er ifølge artikel 1-13 bl.a konkurrenceregler for det indre marked,pengepolitikken,den fælles handelspolitik og toldunionen.
Stk. 2 omhandler delt kompetence,der ifølge artikel 1-14 omfatter det indre marked, landbrug og fiskeri, transport-,energi, miljø, social- og arbejdsmarkedspolitik. Området med frihed, sikkerhed og retfærdighed ( side 173-175 ) m m., hvor både Unionen og medlemsstaterne kan lovgive, Her hedder det,at "medlemsstaterne udøver deres kompetence i det omfang Unionen ikke har udøvet sin ..."
Vi påpeger at:
- her står Unionen stærkere end medlemsstaterne.

ARTIKEL  1-52:
Stk. 1 "Unionen respekterer og må ikke anfægte den status, som kirker og religiøse sammenslutninger eller samfund har i nedlemsstaterne i henhold til national lovgivning."
Vi siger pro et contra:
Ifølge blandt andre artiklerne 1-5, 1-11 stk. 1 og 1-52 respekteres medlemlandenes idenditet, men ifølge blandt andre artiklerne 1-2, 1-4, 1-6, og 1-12 går Unionen forud for medlemslandene. Hvad der bliver realiteterne afhænger muligvis ikke af EU-Forfatningen, men af de folk der aktuelt administrerer EU-Forfatningen.

ARTIKEL  1-26:  EUROPAKOMMISSIONEN
Kommissionen består af et antal medlemmer - herunder en Præsident og en Udenrigsminister - der kun repræsenterer to tredjedele af medlemsstaterne.
Vi konstaterer at:
- det vil sige,at hvert land får en kommissær i 2 af 3 valgperioder.

EU - CHARTERET  ( del 2 side 57-75 )
I Forfatningen er der indbygget et særligt rettighedscharter kaldet EU-Charteret. I Charterets artikel 11-79 står der: "Ingen må udsendes ,udvises eller udleveres til en stat, hvor der er alvorlig risiko for at blive idømt dødsstraf eller blive udsat for tortur eller anden umenneskelig eller nedværdigende straf eller behandling".

Vi gør opmærksom på

- at her gives en indirekte en garanti til befolkningerne i lande, der undertrykker dem. at de frit kan indvandre til Europa. Kan og vil vi lægge land til denne indvandring ?
I chartrets artikel 2-81 stk 1. hedder det: "Enhver forskelsbehandling på grund af ... religion ... seksuel orientering eller ethvert andet forhold er forbudt."

VI KONSTATERER 
VI KONSTATERER

-at der kræves altså her ... ikke blot religionsfrihed, men også fuld RELIGIONS-LIGHED.
Det vil f.eks. sige samme rettigheder for satanisme og islam som for kristendommen i Danmark.
Det kræves også,at lovgivningen ligestiller homoseksualitet med heteroseksualitet. Hvilke konsekvenser har denne ligestilling for børns ret til at have både en mor og en far og for unge menneskers kønsidenditet ?
Ifølge den nøgne tekst i artikel 11-81 er der intet, der forhindrer et fremtidigt andet flertal i EU i at  ligestille pædofili med enhver anden orientering. Og der er ingen præciserende protokol i EU-Forfatningen af 2004 til artikel 11-81. Artikel 11-81 ligestiller rent sprogligt pædofili med alle andre "seksuelle orienteringer.

Foreningen DANSK KULTUR tager afstand fra EU-Chartret, da det sætter internationale konventioner over GRUNDLOVEN.

Foreningen DANSK KULTUR er neutral i forhold til Danmarks medlemsskab af EU, men vi forbeholder  os ret til at påpege kritisable artikler og formuleringer.

Foreningen DANSK KULTUR forholder sig kritisk til EU-FORFATNINGEN af 2004 i det omfang, den har mulighed for, at gå forud for Danmarks Grundlov.

Den kommende afstemning om EU-FORFATNINGEN ( hvis den kommer ) er ikke en afstemning om medlemskab af EU, men en afstemning om hvordan EU skal administreres og i hvilken retning. EU skal på langt sigt bedømme, hvilke værdier der skal være EUs fundament.
Hvis man stemmer NEJ er det ikke nogen katastrofe for EU, alt forsætter  som hidtil.Ved at stemme NEJ sender man som vælger et kraftigt signal om, at man ikke er tilfreds med forfatningens indhold:
 - fordi den, som det fremgår af de beskrevne eksempler, er uklar og derved kan administreres meget forskelligt alt efter skiftende flertal.
 - fordi den bøjer sig for de kræfter, der modsatte sig Rocco Buttiglone som kommissær på grund af hans kristne overbevisning.
 - fordi de ikke erkender, at alle EUs medlemslande har dybe, kristne rødder.
 - fordi den ligestiller islampå trods af, at Koranen indeholder passager som opdeler befolkningerne i rene og urene og derved altid vil stride mod menneskerettighederne.
 - fordi den forbereder det muslimske Tyrkiets indtræden i fællesskaberne.

Forfatningstilhængerne vil påstå, at afstemningen ikke har noget at gøre med Tyrkiets optagelse. Dette er IKKE rigtigt. Forfatningen vil gælde i mange år frem, og derfor også gælde på det tidspunkt,hvor man planlægger, at Tyrkiet skal optages.

FORENINGEN  DANSK KULTUR  ANBEFALER
ET NEJ TIL  EU-FORFATNINGEN  AF 2004

Foreningen DANSK KULTUR er dannet for at værne om
Dansk kultur
Den kristne kulturarv
Grundloven af 1953
Ytringsfrihed
Demokrati
Ligestilling mellem kønnene

Meld dig ind i DANSK KULTUR på tlf  29252948
Støt evt.
DANSK KULTUR giro 1-688-7250

Besøg evt. http://www.danskkultur.dk/  under skikke og mærkedage
Videoer til et delt folk

Critique-foredrag: Et delt folk v. Morten ...
38 min. - 10. okt 2008
video.google.com

Jamen, så lad dog uretten fortsætte

Dato: d. 19.02.11, 00:07
Af: Morten Uhrskov Jensen
Emner:

På sin egen djævelske vis er der noget lindrende ved, at danskerne snart vil blive klar over, at Danmarks selvstændighed vedrørende udlændingepolitikken på alle tænkelige områder er blevet afhændet af politikerne. EUbestemmer nådesløst voresfamiliesammenføringspolitik.Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol bestemmer voresflygtningepolitik, ogFN beslutter, hvem vi skal tildelestatsborgerskab.

Mellem 400 og 500 statsløse palæstinensere kan nu frit og kvit få dansk statsborgerskab. Jamen, hvad nu hvis nogen af dem er dømt for grov kriminalitet? Glem det, i hvert fald næsten. Kun hvis det er lykkedes at få en dom på fem års fængsel eller mere, eller man er dømt for en forbrydelse mod landets sikkerhed, kan det automatiske statsborgerskab  afvises.    Citat slut.
Hvad må = Danmark for = EU = i Danmark ???

CSC strejken tydeliggør behovet for en national IT-virksomhed

 


Læs mere om bogen på dette link =

CSC strejken tydeliggør behovet for en national IT-virksomhed
Mere om New World Order: Varer over 60 minutter.
http://www.youtube.com/watch?v=VebOTc-7shU 


TRYK HER FOR AT SE FILMEN

  • http://www.danskfolkeparti.dk/
    Hør evt. = Morten Messerschmidts tale i = EU  • Hej!
    Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
    ANNONCE