STATESTIK og ØKONOMI
STATESTIK og ØKONOMI www.kulturpartie.dk

STATESTIK og ØKONOMI  Præsenteret her 3. august 2009

http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU

onsdag, juni 10, 2009

Flere og tidligere på evig forsørgelse - ikke-vestlige sætter ikke uventet rekord

Førtidspensionister bliver yngre og yngre, når de lander på evig forsørgelse: i Århus, Randers, Horsens og Silkeborg er gennemsnitsalderen faldet fra 48 til 45,4 år på 10 år. I Århus er antallet på førtidspension fordoblet på blot 5 år. 1/3 af alle indvandrerkvinder i aldrene 40-64 er sendt på førtidspension i Århus (fænomenet afspejles også på landsplan, som nedenstående tabel klart viser). I København kun 27 pct. Fire gange så mange samlet får førtidspension i Århus i sammenligning København.

Tabellen illustrerer forholdene på landsplan i 2007. Data for 2008 er ikke offentligjort og for 2007 indeholder dataene fejl og er ikke offentligjort og data for 2006 er de grupperet med en anden aldersfordeling (hvor uheldigt, så kan vi ikke aflæse effekten af den aktive arbejdsmarkedspolitik! )

Når bortses fra sygedagpenge og barselsdagpenge er der faktisk ikke tale om meget midlertidigt, selvom betegnelsen anvendes i det officielle materiale. Trafikken/ændringerne sker ved at klienterne flyttes mellem grupperne:

Kilde : http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2009/NR234.pdf


Af de i alt 2,14 mill. inklusive folkepensionister er 1,249907 mill. i de arbejdsdygtige aldre på overførselsindkomst. Kvindernes voldsomme overtal tælles blandt ikke-vestlige indvandrere. I Århus 1/3 af alle ikke-vestlige 40-64 årige modtog førtidspension.

Især førtidspension givet på baggrund af en psykisk lidelse er en forklaring på, at Århus har markant flere tildelinger til førtidspension end København. Mens København sendte 1,5 ud af 1.000 borgere på førtidspension i 2007 og 2008 på grund af en psykisk lidelse, så var det tilsvarende tal for Århus 7,7 personer.

Supplement:Integrationsudgifter: antallet af indvandrere på førtidspension i Århus er steget med 99,7 % på fem år

Mange fejl i kommunerne:

"Ankestyrelsen, der holder tilsyn med området, har i flere tidligere undersøgelser konstateret, at kommunerne begår mange fejl i deres sagsbehandling, når de vurderer, om en ansøger skal have førtidspension, ligesom der også sker mange fejl i forbindelse med tildeling af fleksjob. Senest har Statsforvaltningen i Syddanmark i 2008 gennemgået 95 sager om tilkendelse af førtidspension. I 51 pct. af sagerne var der så alvorlige fejl, at afgørelsen enten ville være blevet ændret, eller sagen ville være sendt tilbage til kommunen til en ny behandling. Typisk er fejlene, at kommunen slet ikke har testet, om ansøgeren kunne varetage et job, eller ikke har udtømt alle behandlingsmulighederne..."

På landsplan:

Hver anden bosnier og libaneser mellem 50 og 59 år var i 2007 på førtidspension. Andelen af ældre jugoslavere, tyrkere, irakere og iranere på førtidspension er steget markant siden 2000.

http://jp.dk/arkiv/?id=1696474&eceExpr=f%F8rtidspension%22%20/%3E&eceArchive=o

http://jp.dk/arkiv/?id=1610984&eceExpr=${eceExpr}&eceArchive=${eceArchiveEscaped}

http://www.berlingske.dk/article/20080402/danmark/704020073/18 pct. af førtidpensionisterne er ikke-vestlige indvandrere [her skal du lige påregne, at der mangler anden generation efter naturaliserede og et antal udenlandske statsborgere født i Danmark]. De 18 pct. skal sammenholdes med ikke-vestliges officielle andel på 9 pct. af befolkningen. Når den fremhævede parantes indregnes ser regnestykket, bliver der nogle flere med ikke-vestlig baggrund - og hvad angår deres tilbøjelighed til at hæve førtidspension - ser det så lige knap så slemt ud, selvom alle må erkende at håndteringen af indvandrernes livsgrundlag her i landet både behandles yderst usikkert, når ikke lemfældigt, og samtidig er det særdeles kostbart og tillige udsigtsløst for andre end de højtbetalte sagsbehandlere og idekreatører i embedsværket.

Under Hjort Frederiksens aktive arbejdsmarkedsregimente undrede vi os en smule over, hvorfor enhver jobmesse var fyldt med indvandrere, og de så stille forsvandt ud af aktiveringsbilledet igen: De sendtes på førtidspension til en højere takst end kontanthjælpen

I 2005 oplyste Velfærdskommissionen, at de ikke-vestlige konsumerede 3,3 gange så stor en andel af den danske velfærd hver især i gennemsnit i sammenligning danskerne.

Hvor højt skal de mon op, og vi danskere ned ?


Sonia

"if your heart is filled use your brain"

søndag, juni 07, 2009

Politikerne (1998-2009) ønsker sydasiater, mellemøsterlændinge og afrikanere skal arve Danmark

Forudsætninger:

Vor optælling sker på grundlag af indvandringen af udenlandske statsborgere med tildelt cpr.nummer og bopæl i riget, de tildelte danske statsborgerskaber siden 1979 og børnefødslerne bestemt af fødselsraterne i oprindelseslandene samt dødsraten (10 års gennemsnit) i Danmark. Vi har ingen adgang til officielt materiale om fødselstal og dødelighed fordelt på nationalitet og naturaliseredes tidligere nationalitet og deres børn. Det er specielt de unge og yngre vandrer og også udpræget de samme aldre, der fortrinsvis tildeles dansk statsborgerskab, hvorfor disse grupper bidrager forholdsvis mere til fødslerne, end hvad som gennemsnitligt er tilfældet i hjemlandet. Dette sidste har vi ikke taget højde for, hvorfor det estimerede antal formentlig er væsentligt under det korrekte antal. Resultatet er med disse forbehold 651.148 pr. 1. januar 2009 af udenlandsk herkomst.

Danmarks Statistik gør stort set kun brug af begreberne fra 1991 'indvandrere' og 'efterkommere' - senest i rapporten 'Indvandrere i Danmark 2008' uden behørige henvisninger til rådataene. Da disse begreber hverken er entydige og dækkende samtidig med hele 2. generation af børn efter de naturaliserede medregnes som danske er de ubrugelige. Derfor er disse indvandrerbegreber også fuldstændig afvist af alle kyndige demografer herunder den førende i landet, der fastholder at de ikke bruges til at beskrive hverken den nutidige eller den fremtidige befolkning i Danmark. Danmarks Statistik når til antallet 526.036 pr. 1. januar 2009 'indvandrere' og 'efterkommere'.

Et eksempel på vanviddet: http://www.lilliput-information.com/overton.htmlOpgjorte antal fødsler blandt udenlandske statsborgere i Danmark: En tragikomisk gennemgang af det vi finder i DS's Statistikbanken.Sammenfatning vedrørende naturalisationerne siden 1979:

Fra 1. januar 2001 til 1. januar 2009 er tildelt 77.691 danske statsborgerskaber (38,4% af alle). Heraf er 73.807 til personer stammende fra områder/verdendele uden for Vesteuropa (95 % af alle tildelte 2001-2009). Og endelig 44.049 (59,7 % heraf) til personer stammende fra Mellemøsten, Sydvest- og Sydasien og Afrika. I hele perioden 1979-2009 tildeltes 87,3 % til personer stammende fra områder/verdensdele uden for Vesteuropa. Andelen på 59,7 % så blevet reduceret i forhold til tildelingen i hele perioden 1979-2009, hvor den var 60,6 %. Regeringsskiftet 2001 førte således til tildeling af et større antal danske statsborgerskaber pr. år (på 8 år 38,4 % af alle siden 1979), en større andel heraf til personer stammende fra andet end Vesteuropa (87,3 voksede til 95 %) og endelig en mikroskopisk formindskelse i den tildelte andel til Mellemøsten, Sydvest- og Sydsasien og Afrika (fra 60,6% til 59,7 %).Sådan ligger landet:

Indvandrere og deres børn fra Mellemøsten, Sydvest- og Sydasien og Afrika føder 3-5 gange så mange børn sammenlignet med danskerne og europæerne i øvrigt. Derfor vil disse tre områder/verdensdele være de største grupper i landet, når danskerne med matematisk sikkerhed kommer i mindretal inden 2050, hvis indvandringen fortsætter som nu. Ophørte den i morgen og fortsatte på nul uden repatriering af andet end én gang afviste, ville du skulle lægge 10-12 år til, før det endelige skifte sker. Denne konklusion bygger på estimatimation med udgangspunkt i de faktiske fødselsrater i oprindelseslandene og dødsraten i Danmark.Den samlede fødselsrate i Danmark i var 11,8 i 2008. Så kan vi med et vejet gennemsnit igen bestemme danskernes fødselsrate:

26,6*0,118 + x*0,882 = 11,8, hvilket giver x, danskernes fødselsrate = 9,9, hvilket er alt for lidt til en gennemsnitlig dødsrate på 10,5.Ved uændrede fødselsrater, gennemsnittet for den fælles dødsrate i Danmark inden for de sidste 10 år og en uændret indvandring (gennemsnittet af de sidste 7 år) fordeler indvandrernes antal sig på oprindelse således i det år, hvor danskerne bliver et mindretal:


Heraf de tre største bidragydere:


Illustration af hvorledes selv politikerne narres af befolkningsbeskrivelsen af landetSonia


"if your heart is filled use your brain"

fredag, maj 29, 2009

Er kursen lagt om? Hvordan ser du det?

Antallet af udenlandske statsborgere fra fortrinsvis Østeuropa (1) Sydvest- og Sydasien (4), Mellemøsten (5) og Afrika (6) 1979-2009

1 : Østeuropa (betydelig mindre ande

2 : Nordamerika
3:  Syd- og Mellemamerika
4 : Sydvest- og Sydasien (betydelig større andel)
5 : Mellemøsten (betydelig større andel)
6 : Afrika (betydelig større andel)
7 : Indiske subkontinent
8 : Sydøstasien 
9 : Asien i øvrigt
10 : Oceanien 
11 : Andre (omfatter: Australien, Israel, Japan og New Zealand)


Kurverne i første figur viser isoleret at antallene fra Sydvest- og Sydasien (4), fra Mellemøsten(5) og fra Afrika (6) er ved at stabilisere sig, hvorimod antallene fra Østeuropa (1) stiger eksplosivt.

Sådan vil en typisk politisk beslutningstager af de mere kvikke tolke kurvernes udvikling.

 
Men det er ikke virkeligheden: 
Langt de fleste børn af udenlandske statsborgere medtælles i det officielle som danske statsborgere, de naturaliserede og deres børn født efter naturalisationen medtælles som danske. Når den nødvendige korrektion byggende på fødselsraterne i hjemlandet og dødsraten her er foretaget tegnes et ganske andet billede af virkeligheden. Det ses klart at Sydvest- og Sydasien (4) med Tyrkiet og Pakistan klart overhaler Østeuropa (1). Det samme gør Mellemøsten (4). Indvandringen fra Afrika (6) styrkes også ganske betydeligt med naturalisationer og det korrekte antal børnene tillagt. Der er netop ingenlunde udsigt til et fald i antallet af individer med herkomst i (4), (5) og (6), som første figur viser. Tværtimod.Vi kan igen spørge hvilken udvikling er blevet vendt? Skal der flere børnefødsler til fra Mellemøsten, Sydvest- og Sydasien samt Afrika. Eller skulle der have været satset eller skal der satses eventuelt på arbejdsmarkedet, så velfærden af mest grundlæggende karakter muligvis kan sikres givet den særligt skæve finansieringsmodel, der netop er valgt i Danmark med rullende dækning over generationerne og dermed næsten udelukkende skattefinansiering?


Det hænger absolut ikke sammen.


Læseren bedes bemærke at antallene på 2. akse (den lodrette) selvsagt også er blevet nogle andre.  
Sonia


"if your heart is filled use your brain"

torsdag, maj 28, 2009

Indvandringen nyorienteret - hvordan ses det?

Sammensætningen efter oprindelseslande uden for Vesteuropa er ret forskellig, når optællingen af de udenlandske statsborgere sammenlignes med indbyggere af udenlandsk herkomst. Det skyldes naturligvis tildelingen af danske statsborgerskaber og fødslerne her i landet.

Dette medfører i konsekvens heraf, at politikerne fejlagtigt hævder at have vendt strømmen således, at mere attraktive indvandrere nu lukkes ind. Forskellen opstod uden politiklernes mulige viden, fordi ingenlunde alle de udenlandske børnefødsler er blevet medregnet korrekt, ej heller de naturaliserede og deres børn efter naturalisationen medregnes korrekt i og fremgår af statsborgerskabsopgørelsen eller af opgørelsen, der er endnu værre, af 'indvandrere' og 'efterkommere'.

Sammensætningen af indbyggere med udenlandsk statsborgerskab i 1979, figur 1:

Politikerne kikker på figur 2 eller en der til hørende tabel uden den store interesse, når virkeligheden skal søges afbildet. Og betyder at hele projektet bliver for dyrt og ineffektivt.
Sammensætningen af indbyggere med udenlandsk statsborgerskab i 2009, figur 2:Sammensætningen af indbyggere af udenlandsk herkomst i 2009, figur 6:1 : Østeuropa (betydelig mindre andel)

2 : Nordamerika

3: Syd- og Mellemamerika

4 : Sydvest- og Sydasien (betydelig større andel)

5 : Mellemøsten (betydelig større andel)

6 : Afrika (betydelig større andel)

7 : Indiske subkontinent

8 : SydøstasienI perioden er antallet af indbyggere af udenlandsk herkomst blevet henved 7-doblet, og i dag konsumeres 40 pct. af det danske velfærdsbudget af ikke-vestlige. Der er et eller andet, der er slået fejl, selvom nogle af de ledende, efter hvad de melder til vælgerne, tror, at udviklingen er vendt. Det er den ikke.

De årlige tildelinger af danske statsborgerskaber tog i 30 årsperioden et pludseligt og voldsom opsving i perioden 1998-2006:

Dette var selvfølgelig medvirkende til at tilsløre den øgede tilstrømning år for år, der reelt ser ud som afbildet i sidste diagram, når indvandring og fødsler her i landet samlet udglattes til kurve, der forløber pænt gennem midtpunkterne i de hak (regression), der ellers ville være i kurven helt svarende til udviklingen i antallet af årligt tildelte statsborgerskaber, indvandringen og fødslerne. Sådan må kurven fremstilles, da vi ikke må kende det årlige antal fødsler fordelt på nationalitet og for de naturaliserede ej heller fødslerne fordelt på tidligere nationalitet.

Vi har undersøgt perioden 1979-2009 og inddraget fødselsraterne for samtlige nationer, som indvandrerne i landet repræsenterer og set bort fra, at indvandrergruppen ligesom gruppen, der tildeles dansk statsborgerskab, er meget domineret af børn, unge og yngre i henseende til (forventede) fødselsrater. Derfor er der formentlig tale om et betydeligt underestimat af udviklingen. Der er andre ting i de officiøse internationale tilgange til netop fødselsrater og fertilitet fordelt på nationer, der lader ikke så lidt tilbage. Vi vender tilbage til kilderne, der nærmest er et kapitel for sig.Udglattet kurve der viser udviklingen i antallet af udenlandsk herkomst 1979-2009:Sonia


"if your heart is filled use your brain"

Etiketter: , , ,

tirsdag, maj 05, 2009

Europa rendes over ende hurtigere end mange tør troDET KAN DOG IKKE UNDERSTREGES NOK AT ALLE REFEREDE FERTILITETER ER DE SAMLEDE FERTILITETER I NATIONERNE, OG DET BETYDER AT UDVIKLINGEN GÅR ENDOG MEGET HURTIGERE, 30-40 PROCENT HURTIGERE END VIDEOEN BERETTER (se bl.a. det østrigske eksempel via link nedenfor):

http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU


Afgørende nødvendige supplementer:
http://danmark.wordpress.com/2009/04/19/graphic-illustration-of-difference-between-the-second-best-and-the-best-projection-and-perhaps-a-little-video-to-make-it-go-into-you-brain/

http://danmark.wordpress.com/2009/04/16/forudsigelighed-og-ansvarlighed-dumstaedig-optimisme-og-blind-selv-opofring/

Kvinder i Østrig, et eksempel der tydeligt viser vore indvendinger stemmer:
http://danmark.wordpress.com/2009/04/18/women-of-austria-vedvarende-lav-fertilitet-siden-midten-af-1980erne-2/

Østrigske kvinder og Max Planck Instituttet for Demografi - kort version:
http://danmark.wordpress.com/2009/04/19/i-dansk-og-engelsk-version-danish-official-information-is-not-ok/


J. E. Vig

"if your heart is filled use your brain"

Etiketter:

søndag, april 19, 2009

I dansk og engelsk version : Danish official Information is not OKA Danish and an English version below:

Kvinder i Østrig: Kortfattet version om østrigske kvinder og deres fødsler

Officielt melder Max Planck Institute for Demographic Research, at Østrig ved udgangen af 2004 havde 16,6% ikke-østrigere i landet. Blandt disse ikke-østrigere medregnes ikke naturaliserede, der er født af indvandrere i Østrig og ej heller børnebørn af indvandrere. D.v.s. at 16,6% skal være en hel del højere, hvis vi går efter antallet af indbyggere af fremmed herkomst i Østrig. Desuden er der sket en nettotilstrømning siden 2004. Dertil kommer et forholdvis stabilt og mindre antal vestlige, der naturligvis skal fratrækkes.

Det officielle antal udenlandske statsborgere i Østrig udgjorde ved udgangen af 2004 9,6%, får vi oplyst af samme kilde.

Max Planck Institute for Demographic Research oplyser endvidere, at den samlede eller den totale fertilitet blandt kvinder i Østrig er 1,4 barn, som i øvrigt har ligget vedvarende stabilt siden midten af 1980erne. Eurostat (EU's statistikenhed) oplyste i 2004 at den totale fertilitet i Østrig var 1,42. I 2005 oplyste CIA at den totale fertilitet i Østrig udgjorde 1,36. Vi ved at indvandrerkvinder fra Sydasien, Mellemøsten og Afrika føder 3-4 børn i gennemsnit pr. kvinde, d.v.s. en etnisk fertilitet på fra 3 til 4. For at den samlede fertilitet i landet kan ende på 1,4, har en vis andel fremmede kvinder bidraget med fødsler og vis andel østrigske kvinder bidraget med andre fødsler.

Da der er en sammenhæng mellem de fødende kvinders andel, befolkningsandelen, fertiliteten blandt de fødende kvinder og den samlede fertilitet, kan vi herefter cirkaberegne eller estimere fertiliteten blandt østrigske kvinder til omkring 1 barn, når vi netop får oplyst om andelen af ikke-østrigere (>16,6%) og om den samlede fertilitet i Østrig (1,4 barn).

Absolut ingen af de resultater vi når frem til på dette grundlag harmonerer på nogen måde med de officielle oplysninger vi får om danske demografiske forhold.

Oplysningerne om Østrig stammer fra Max Planck Institute for Demographic Research, og de oplysninger (andre end de officielle) om danske, demografiske eller om øvrige europæiske, demografiske forhold, der stemmer overens med de netop her meddelte om østrigske forhold, stammer fra Information om Danmark.

Officielle, tilforladelige version

Udregningsprægede del af afsløringen med brug af de officielle østrigske oplysninger

Women in Austria: Brief version about Austrian women and their fertility

Max Planck Intitute for Demographic Research reports officially that Austria had 16.6% non-Austrians in the country ultimo 2004. Those non-Austrians do not include naturalized who are born by immigrants in Austria and not grandchildren of immigrants either. This implies that 16.6% has to be even higher, if we intend to count the percentage of inhabitants of foreign origine in Austria. In addition the net influx has increased the number further since 2004. A relatively stable and minor number of Westeners has to be subtracted.

The official number of foreign citizens in Austria amounted to 9.6% ultimo 2004, we are informed by the same source.

Max Planck Intitute for Demographic Research reports further that the total fertility among women is 1.4 child in Austria , and this number has been persistently stable since the midd 1980s. Eurostat (the Statical Bureau of EU) reported in 2004 that total fertility in Austria was 1.42. In 2005 CIA reported that the total fertility in Austria was 1.36. We know immigrant women from South Asia, the Middle East and Africa give birth to 3-4 children in average. The foreign ethnic fertilty is then 3 to 4 in average. For the total fertility to end up at 1.4 in the country a certain percentage of foreign women has contributed to the births, and a another certain percentage of Austrian women has to give other child-births.

As there is a coherence between the percentage of birth-giving women, percentage of population, the fertility among the birth-giving women and the total fertility, it is possible to calculate/estimate the fertility to about 1 child among Austrian women, when we have information about the percentage of non-Austrian (>16.6%) and about the total fertility in Austria (1.4 child).

Absolutely none of the results we get on this basic harmonize in any way to any degree with the official information we get about Danish Demografic relations.

The information on Austria originate from Max Planck Institute for Demographic Research, and the information (different from the official one) about Danish Demografic relations or about other European Demografic relations that matches the present reported information about Austria, originate from Information of Denmark

Official reliable version

Calculating version with the exposure using the official Austrian information approved by Max Planck Institute for Demographic Research

Grafic illustration of the difference between the second best and the best projection


J. E. Vig, 19. april 2009


www.lilliput-information.com

"if your heart is filled use your brain"

fredag, april 17, 2009

Kvinderne i Østrig: Vedvarende lav fertilitet siden midten af 1980erneKildeangivelsen er på engelsk, men artiklen nedenfor er på dansk.

Demographic Research a free, expedited, online journal of peer-reviewed research and commentary in the population sciences published by the Max Planck Institute for Demographic Research Konrad-Zuse Str. 1, D-18057 Rostock · GERMANY www.demographic-research.org

Information fra : http://www.demographic-research.org/Volumes/Vol19/12/19-12.pdf

Østrig havde 8,3 mill. indbyggere i 2007. Som andre vesteuropæiske lande skete der et betydeligt fald i børnefødslernes antal pr. østrigsk kvinde fra midten af 1960-erne af præcis de samme årsager som i f.eks. Danmark. Efter et såkaldt (efterfølgende såkaldt) babyboom der toppede i midten 1960erne efter en total fertilitet på 2,8 barn i begyndelsen af 1960erne er den samlede eller den totale fertilitet (østrigernes og indvandrernes tilsammen) faldet indtil midten af 1980erne og har derefter været meget stabil omkring 1,4 barn siden. Med fortsat indvandring kan vi da konkludere at østrigske kvinder fertilitet er fortsat faldende.

Ved udgangen af 2004 havde Østrig 788.600 (9,6%) udenlandske statsborgere. Hertil kom 575.000 (7%) østrigske statsborgere født udenlands. Det sidst anførte antal var steget fra at udgøre 5% i 2001. D.v.s. siger når vi tæller udenlanske statsborgere, naturaliserede og dele af den første generation af børn, som født i udlandet, nåede Østrig en ikke-østrigsk andel på 16,6% af indbyggertallet ved udgangen af 2004.

Dertil kommer den del af anden generation, der er født i østrig og hele tredje generation. Meget lig de officielle opgørelsesforhold som de findes i Danmark.

En fordobling af det officielle antal udlændinge i Østrig for at nå det reelle antal forslår ikke i år 2009.

Hvis vi et øjeblik forestiller os, at andelen af fødende ikke-østrigske kvinder svarer til andelen af ikke-østrigere, kan den samlede fertilitet på 1,4 indgå i følgende beregning:

Antal børn pr. ikke-østrigsk kvinde: 3 eller 3,5
Andelen af ikke-østrigske fødende kvinder: 17% eller 0,17
Andelen af østrigske fødende kvinder: 100% - 17%= 83% eller 0,83
Antal børn pr. østrigsk kvinde: x

Ligevægt (det vejede gennemsnit med andelene som vægte) til beregning af den samlede fertilitet:

3*0,17 + x*0,83 =1,4

hvilket giver antal børn pr. fødende østrigsk kvinde, x: 1,07 barn
Udskiftes 3 med 3,5 som absolut ikke er ganske urealistisk, fås:
Antal børn pr. fødende østrigsk kvinde, x: 0,97 barn

Det skal anføres at EUROSTAT netop angav den totale fertilitet i Østrig i 2004 1,42. I 2005 angav CIA den tilsvarende til 1,36.

Nu skal det anføres, at ikke-østrigske kvinder har en større andel i de fødende aldre end østrigerne. Det ændrer dog ikke ved den kendsgerning, at fertiliteten blandt østrigske kvinder er tæt på 1 barn. Iøvrigt helt svarende til forholdene i landet med den laveste europæiske fertilitet, Tyskland.

Tilmed skal det understreges, at i 16,6% ikke-østrigske indbyggere i Østrig medregnes kun dele af første generation af efterkommere af indvandrerne, og de 16,6% er steget betydeligt i de seneste 5 år .

Sammenligninger med det vi oplyses officielt om danske og officielt om europæiske forhold og kritikken af samme:

I Danmark vokser danskernes fertilitet??

http://danmark.wordpress.com/2008/08/23/ikke-ligefrem-en-birdie-naar-vi-gaar-efter-kendgerningerne/


Det samlede perspektiv i England og Europa (uden tredjegenerationen medregnet)


http://danmark.wordpress.com/2008/09/11/lad-os-tage-en-opfoelgning-pa-en-nyhed-det-er-farligt-og-ret-usaedvanligt-det-sker/

Der mangler cirka halvdelen

http://danmark.wordpress.com/2008/09/06/det-er-sa-sjovt-med-kamuflagen-–-borte-borte-kik/

Så enkelt er det - de tælles som danskere og benævnes som sådanne uden at være danskere

http://danmark.wordpress.com/2008/08/27/hvorfor-er-her-mange-flere-end-de-informerer-os-om/

Som man skrive noget vidt forskelligt om præcis det samme

http://danmark.wordpress.com/2008/08/23/mogenavisen-jyllands-posten-plejer-at-slaa-til-i-begyndelsen-af-august/

Danmarks Statistik har handicap på 20. år.

http://danmark.wordpress.com/2007/08/22/danmarks-statistik-aktiv-med-handicap-paa-20-aar/

I Sverige er der mere end 23 pct. fremmede

http://danmark.wordpress.com/2007/06/04/de-fremmede-har-23-pct-af-befolkningen-i-sverige-og-staar-naturligvis-for-hele-befolkningstilvaeksten-og-mere-til/

Indvandrerne står for hele befolkningstilvæksten i EU

http://danmark.wordpress.com/2007/03/12/eu-befolkningsudvikling-foedsler-og-produktionsaktivitet/

Norge ny rekord-indvandring for 2. år i træk, Sverige ny rekrod for 3. år i træk

http://danmark.wordpress.com/2007/02/27/sverige-danmark-og-norge-rendes-over-ende-i-denne-orden/

De fremmede føder henved halvdelen af en fødselsårgang i Danmark

http://danmark.wordpress.com/2007/02/20/af-alle-fodsler-i-dk-foder-fremmede-lidt-under-eller-lidt-over-halvdelen/

Danmarks befolkningsregnskab

http://danmark.wordpress.com/2007/02/18/dansk-befolkningsregnskab-for-2006/

Der er en afslørende sammenhæng mellem antal børn og fremmedandelen

http://danmark.wordpress.com/2007/02/05/antal-boern-og-fremmedandel-der-lyves-groft-herom/

Sverige ny rekord i tilstrømning for 3. år i træk (udvidet udgave)

http://danmark.wordpress.com/2007/01/25/sverige-ny-rekord-i-asylantindtag-for-3-aar-i-traek/

Befolkningsperspektivet i Verden og i Europa

http://danmark.wordpress.com/2006/12/14/befolkningsperspektivet/J. E. Vig, 19. april 2009

"if your heart is filled use your brain"

onsdag, marts 11, 2009

Hvorfor forsøger toppen at skjule tilstrømningen af fremmede

Hvordan det vil gå med skatterne og afgifterne ligger lige for

- som det er gået hver gang.

Men med kriminaliteten og indvandringen, hvordan vil det gå, nu vi fortsat har en flertalssikret regering, der har lovet at vende disse to meget tunge, måske afgørende spørgsmål til det bedre for landet og dets borgere?Rettelse af de voldsomme tilsnigelser og fordrejninger fra officiel side om en stigning på sølle 12,5 pct. af indvandringen i 2008 i følge den upålidelige vandringsstatistiks ene side:

Det store spørgsmål: Hvordan vil det gå med kriminaliteten i 2009 og 2010, når politikerne øgede nettoindvandringen af fremmede herunder østeuropæere (indvandring minus udvandring) i 2008 i sandhed ikke med 12,5 pct., men med:


62,8 procent hurtigere strømmede


de fremmede ind i 2008 end året før


(se nedenstående tabel og gå endelig til kilderne)

Tillægsspørgsmål 1: Skal vi gå ud fra, at politikerne ønsker mere vold, eller skal vi påregne at politikerne endnu ikke har opdaget volden i København, hvorfra de ellers skal forestille at regere?

Tillægsspørgsmål 2: Såfremt politikerne har opdaget volden, skal vi så gå ud fra de regerer til danskernes bedste?Ved accelerationen (acc.) forstås den procentvise hastighedsforøgelse i strømmen udregnet i forhold til tilstrømningshastigheden året umiddelbart før.

Fremmedtilstrømning, nye naturaliserede fremmede og nye udenlandske statsborgere i alt 2001-2008


Den blå illustrerer den sande udvikling:
Fremmede eller ikke-vestlige betegner vi indvandrere stammende fra lande og områder uden for Vesteuropa, Nordamerika, Israel, Japan, Australien og New Zealand.


Antallet af tildelte danske statsborgerskaber til fremmede i 2008 er medregnet, i alt 5.457 mod 3.645 i 2007 - stigning på 49,7 pct.. Af de 5.457 tildeltes 1.392 indvandrere fra katolsk funderede østeuropæiske lande.


Af de 21.536 nye indvandrere kom 11.417 fra østeuropæiske lande (inklusiv Polen med alene 6.189), som er fortrinsvis katolsk funderede.


Alt råmaterialet fremgår af Statistikbanken hos www.dst.dk under 'Befolkning og Valg', hvortil enhver kan få gratis adgang. Derefter har vi for de 234 repræsenterede lande sorteret i et Excel-regneark og tillagt de tildelte statsborgerskaber til fremmede land for land.


Ved accelerationen forstås den procentvise hastighedsforøgelse i strømmen udregnet i forhold til tilstrømningshastigheden året umiddelbart før.


Enkelte vil undre sig over at vi ikke gør brug af optællingsbegreberne indvandrere og efterkommere. Det skyldes at selv universiteternes fremmeste demografer har afvist opgørelser og prognoser byggende på disse uvidenskabelige begreber. Så kunne vi som Danmark Statistik og medier gøre brug af vandringsstatistikken for 2008 og komme til 12,5 procent stigning. Men det ville jo være at fuppe læseren.


Vi har valgt se på tilstrømningen på samme måde som tilstrømningen af individer gennem tælleapparaterne til Tivoli. Alt andet er i sandhed kun opfundet for at nedtone den forbrydelse som det er at lade landet overrende.


cand. oecon. J. E. Vig, den 25. februar 2009

"if your heart is filled use your brain"

onsdag, januar 21, 2009

Kriminalitetens udvikling i 2008

Det er meget usikkert at offentliggøre såkaldt beskrivelse af virkeligheden, når det kommer forbrydelserne i Danmark.

En væsentlig hæmmende faktor er, at Politiet selvfølgelig er nødt til at gå efter anmeldelserne - det der ikke anmeldes, eksisterer så ikke som registreret lovovertrædelse.

Dels er der en række forbrydelser, som Politiet ikke længere rykker ud til, det være sig indbrud, tyverier, hærværk og vold f.eks. Dels så er der også en tilbøjelighed til, at ofrene, de skadelidte eller vidner ikke længere tør at stå frem af frygt for repressalier.

Med disse forbehold vil vi gerne oplyse, at hvis eksplosionen syntes chokerende i 2007, så er udviklingen fortsat mod noget værre i 2008, som forudset:

Volden i skolerne steg vildt i 2006 og 2007

Nogle enkelte udpluk af det mest frygtede i 2008:


Drab og drabsforsøg: Stigning fra 234 til 256 i antal, d.v.s. en stigning på 9,4 pct.

Røveri: Stigning fra 2.958 til 3.346 i antal, d.v.s. en stigning på 13,1 pct.

Indbrud: Stigning fra 78.422 til 92.922 i antal, d.v.s. 18,6 pct. i stigning

heraf Indbrud villa og lejlighed: Stigning fra 36.203 til 43.768 i antal, d.v.s. 20,9 pct. i stigning

Tyveri: Stigning fra 173.860 til 185.938, d.v.s. en stigning på 6,9 pct.

Heraf ses netop en indikator på, at det registerede ikke længere stemmer med virkeligheden, der så ikke kan beskrives sammenhængende. Tyveri fremstår kun med en stigning på 6,9 pct. Det samme gør sig desværre gældende, når det kommer til voldsforbrydelser i alt. Det er simpelthen uhyggeligt.

Kilden er http://www.dst.dk

Sonia

PS:

Perkerkriminaliteten var koncentreret langt ned i aldersgrupperne allerede for 10 år siden

Regeringen fra 2001 glemte alt om, at reducere antallet i den årlige immigrantstrøm - 2005, 2006 og 2007 steg tilstrømningshastigheden for de mest fremmede: 9.730 flere indvandrere i 2005 , 11.086 i 200615. februar 2007: Tilstrømningshastigheden af fremmede øgedes med 14 pct. i 2006 9. februar 2008: Tilstrømningshastigheden steg yderligere 19,3 pct. i 2007

I år vil antallene indvandrere ikke blive offentliggjort med de nødvendige korrektioner på denne blog. Oversigten kan rekvireres herfra efter den 13. februar 2009.

Kr. 50 indsættes/overføres til Jørn E. Vigs konto i Danske Bank: Reg.nr. 3629kontonr. 3629461213 med beskeden ‘årsopgørelse’ og din korrekte e-mail-adresse. Da vil du modtage oplysningerne uden videre herfra.
Joern

"if your heart is filled use your brain"

onsdag, januar 14, 2009

De Økonomiske Tiltag I Europa Styrer Mod DeflationModtrækkene mod finanskrisen og den dermed delvis forbundne økonomiske nedtur fejlbehandles traditionen tro.

Det er i grunden ikke utroligt, at den sidste generation af dyrkere af økonomen John Maynard Keynes holder ved. De har ikke lært, at det går an at hælde til andet, og de tør ikke tænke mere frit af hensyn til karrieren.

Både i Tyskland og i Danmark er hovedingredienesen skattelettelser og underskud på de offentlige finanser, større offentlige udgifter end indtægter og derfor endnu større statsgæld. Så sætter man tilmed skatteyderne til at betale for at redde kollapsede banker, for staten har aldrig haft penge. Vel for lige at sætte et politisk fingeraftryk til dummegruppe - den største -, så skal bankdirektørerne både i Tyskland og Danmark lige have nogle begrænsninger på deres lønninger, hvis deres firmaer skal have statsgarantier.

Det allermest planøkonomiske/marxistiske tiltag kommer fra Lene Espersens kontor. Det går ud på, at godt ledede banker er det tilladt at køre med lave udlånsrentesatser, hvorimod de andre skal udlåne til høje rentesatser, hvis vi kan stole på medierne i dette spørgsmål.

Det vigtigste for de ansvarlige politikere er fortsat at sikre illusionen om, at finanskrisen skyldes de finansielle institutioner selv, i hvert fald sikre sig, at netopde ansvarlige ikke drages til ansvar.

Det er altså fortsat tilfældig pengeudpumpning og adskillige kamouflagetiltag, der tager udgangspunkt i at det ikke muligt at fjerne årsagen uden lige så negative følger.

Vi havde foretrukket nogle mere gennemtænkte rene dækninger af tab med flere indbyggede tilskyndelser til at øge soliditeten fremover. Endelig ville et nyt internationalt monetært system kunne fjerne tilskyndelserne til den usunde internationale spekulation.

Konkurrencen vestfra p.g.a. valutakurserne rammer tilmed det europæiske fastland, der ikke kan nedskrive Euroen. Og her skriger Syd- og Østeuropa på underskudsøkonomi for at sikre den politiske stabilitet fra gadeplan. Fortsætter udviklingen som nu i f.eks. Spanien er der ikke flere produktionsvirksomheder der om ganske få år.

Intet er sket i Euro-zonen for at omstille erhvervsstrukturen til den øgede internationale konkurrence med prioriteringer, der modsvarer den tilhørende globale udflagning af alt løn- og velfærdstynget masseproduktion. Det begyndte i England og USA i begyndelsen af 1980erne.

Fra dette udgangspunkt kan det ikke efter en mindre udsættelse p.g.a. af de øgede pengemidler og kreditter ende i andet end fortsat forbrugsoppustning, der kun kender to veje, inflation eller deflation. At det bliver deflation i den nuværende situation er meget sikkert, hvilket en seks måneder lang nedgang i centrale nøgleindustrier viser sammen med prisfaldene på klassiske nødvendighedsprodukter.

Dernæst stilstand og krig, når den politiske ustabilitet tiltager mere samtidig med tilliden til staterne aftager, og dette skal den øgede ledighed, der følger deflationen og den fortsatte immigrantstrøm til et tilsyneladende endeløst offentligt forbrug ind i Europa nok sikre. I Danmark er dette forbrug forlængst nået 40 pct. af det samlede offentlige forbrug.J. E. Vig, 14. januar 2009

fredag, januar 02, 2009

Statsmaniken har talt - ord, ord og aldrig handling


Lad os være konkrete og nemme at begribe. Der skæres måske et lille stykke hæl og lilletå, men sangen er 90-95 procent af det, som virkeligheden vil vise sig at være -


VENT AT SE:

Skattelettelser og kapital til bankerne betyder underskud på de offentlige finanser. Hermed går keynesianer-troen fortsat på, nu også efter støttepartiets tilkendegivelser, at vi løfter hesten op af dyndet ved at trække os selv i håret og blive i saddelen.

Naturlovene er de eneste, der kommer på tværs.

Offentligt underskud sætter flere matadorpenge i omløb og øger kreditten og gælden endnu mere - som om der ikke har været en lind strøm af samme i flere generationer med et kortere ophold indmellem. Kronen er koblet til Euro, og så skal der støtteopkøbes fra overnationalen for at holde kronen oppe i et større og større papirbjerg. Bankerne er som bekendt insolvente, fordi de låner pengene/ digitaltallene ud flere gange, og kun fordi de får lov af lovgiverne. Der skal også støtteopkøbes i Grækenland og Italien og det meste af Sydeuropa.

Euroen skal holde kursen, sådan som den er tvangskonstrueret med ferm og frejdig, men ukyndig politikerhånd, men det bliver ikke ved at gå med alt det den skal dække ind af dårligdom. Derfor så skal dansken også snart trues til at tage stilling til fuldt medlemsskab af Euro-zonen, eller vi skal sendes ud i en robåd på Nordatlanten. Maniken kommer med den inden længe. Truslen, altså. Så ramler det, hvis vi ikke kommer med i klubben. Det hele ramler i øvrigt på mellemlangt sigt. Cirka 2020 er unionen færdig, hvis den fremturer, som det kører netop nu.

Mere kapital til bankerne. Staten kan. Staten er en samling cand. ingenting. folk, og politikere, der kan ingenting, i bedste fald intet andet end antagelseslogik. Ét er søkort at forstå, ét andet skib at føre. Nationen er noget ganske andet, folket og dets landområde, kan næsten alt, hvis det vil.

Staten har ikke andet end papir og fortsat en kæmpe statsgæld på flere hundrede milliarder - uanset hvad Jyllandsposten har vrøvlet om ved par lejligheder de senere år og også tidligere finansminister Thor Pedersen fik seerne til at misforstå i den bedste sendetid op til den sidste storkonflikt på sundhedsområdet.

Og det er den samme sang overalt i Europa, der er forsømt grænseløst for tilpasning og omstilling til den internationale konkurrence, og samtidig går aldersstrukturerne i den grad os imod, fordi der ikke fødes børn nok i velfærdssamfundet, som forudset.

Alene Storbritannien fik renset ud primo 1980erne og står nu igen i en forbedret konkurrencesituation i forhold til landene på fastlandet. Englænderne melder sig aldrig ind i euro-zonen.

Så går det sådan med problemerne med disse tiltag - slag i luften - problemerne, der skal løses, at de bliver endnu større. Intet er forandret, de menneskelige egenskaber fører til konflikter i hjemmet, i familien, i landet, når manglen virkelig sætter ind i kredse, der aldrig har kendt til mangler, og når krybben er tom - pludselig ihukommende Øko-Bent-Betjent, der drønede derudaf og naturligvis måtte væk, da finanskrisen kom af hensyn de kvikkestes hukommelse, blot et år bagud. Dette tema har ikke ændret sig i vel 2350 år siden Aristoteles og Platon.

Når krybben er tom, så bides hestene, og når alle krybber er tomme kan vi prøve at hæve renten for at få noget fat i kapital at komme videre på - ærlig tjent købekraft, der i den grad er blevet en mangelvare overalt i den vestlige verden, fordi den netop er opbrugt i en syg kapitaldannelsesproces, ødelagt alene af politikerne og fagforeningersmonopoler og/eller har fjernet sig væk fra Europa, fordi andre græsgange viste sig givtige/levedygtige for en naturlig realproduktion.

Når det så viser sig heller ikke at virke, går vi mod deflation, der er i gang med bilindustrien som ret sikker indikator - stilstand og prisfald på alle centrale varer afhængig af prisfølsomheden på de enkelte varertyper. Stilstand, negativ vækst er ikke enden. Det kan blive meget værre. Når alle vestlige lande mangler kapital, så forsøger vi os fortsat med ny-merkantilisme i tidens mode - international skat på araberne for eksempel via Petro-Euro og skæbnesvangre aftaler for de europæiske undersåtter. Arabien skal nok skal vide at tage sig betalt i form af indvandring til Europa, ny besættelse.

Ihukommende en vis herre, der kom for sent på arbejde den 9. april 1940, efter alt væsenet havde ledt efter ham fra tidligste timer og sædvanen tro fikst svingede sin hat gennem forkontorets garderobe og over på knagen i ministeriet med bemærkningen: "Jeg hører der er nye herrer i huset".

Så taber vi, og der bliver måske krig på en anden måde end nu. Jeg håber det faktisk, hvis der ikke anden vej at gå, er den den bedste. Jeg vil hellere dø end være i union med muslimske arabiske og nordafrikanske lande - et mestendels terroristisk narkohelvede.

Sonia


"if your heart is filled use your brain"

torsdag, oktober 30, 2008

Danmarks sidste befolkningsfremskrivning
Toppens meldinger har været ret varierende - for ikke at sige forvirrende/forvirrede.

Professorer skal holde sig på måtten alt efter tidens krav, hvis de vil blive i deres stillinger.

Det kommer forhåbentlig ikke som en overraskelse.
P. C. Matthiessen - Hans Oluf Hansen - Lars Haagen Pedersen

-------------------------------------------


Information om Danmark oplyste 15. februar 2006: Der var allerede mere end 690.000 fremmede, naturaliserede og deres børn pr. 1. januar 2006 svarende til mere end 13 pct.

Med de seneste officielle, tilsyneladende interne planer, der melder det modsatte af, hvad medierne melder, skal vi påregne, at vore forudsigelser i juli 1989, i november 1991 og i september 1998 om ca. 1 million fremmede i Danmark år 2020 nu skal ajourføres.

Derfor en ajourført alternativ fremskrivning.

Den officielle fremskrivning fra 2007 viser derimod, at 347.250 ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, der havde ophold i Danmark pr. 1. juli 2008, forventes at blive til ca. 420.000 ikke-vestlige i år 2020.

Alternative IoD-opgørelse ajourføres:

I Danmark var i følge vor alternative opgørelse pr. 1. juli 2008 766.000-829.000 ikke-vestlige, naturaliserede heraf og naturaliseredes børn foruden de illegalt indvandrede. Fremmedgruppen kunne i 1989, i 1991 og fortsat i 1998 forventes at ville udgøre godt 1 million omkring år 2020, hvis udviklingen dengang fortsatte, kunne vi skrive i IoD-nyhedsbrev nr. 3, september 1998.

Forudsætningerne er ændrede nu:

Dels har vi 2006 fået oplyst antallet af alle tildelte danske statsborgerskaber siden 1979 dels speededes tilstrømningen til Danmark op fra år 2005. Første antalskorrektion på grundlag af de officielle oplysninger bragtes i februar 2006.

Det er efter Danmarks Statitiks prognose nu planlagt at øge indvandringen gradvist til i alt 18.000 pr. år i 2015, hvorefter det årlige immigrantindtag forventes fastholdt på 18.000 pr. år indtil år 2040.

Dette år er ikke ganske uinteressant, skal det vise sig.

Af de 18.000 pr. år forventer vi mindst 13.000 vil være ikke-vestlige - fra lande/områder uden for Vesteuropa, Nordamerika, Israel, Japan, Australien og New Zealand - svarende til andelen af ikke-vestlige de seneste to år.

Alene 12 år med 13.000 nyindvandrede ikke-vestlige hvert år fører uden børnefødsler og dødsfald til 12x13.000=156.000. Når dette antal lægges til 347.250, der officielt var i Danmark pr. 1. juli 2008, fås 503.250. Dette ses ingenlunde at stemme med den officielle fremskrivning inklusive mange flere fødte end døde, som vi aflæser af grafikkens figur 2 til ca. 420.000.

Forvirringen skabes tilsyneladende bevist (det korte og længere sigt afdækkes)

Forvandlingen forventes således at ske hurtigere end indstrømningen:

Dels er der naturalisationerne, hvis antal der misinformeres om hele tiden, dels er der 3.g-erne, der officielt betegnes danskere, og hvis antal naturligvis bliver mere og mere dominerende i forhold til det samlede antal ikke-vestlige, som tiden går, ikke mindst m.h.t fødslerne.

Alternativ fremskrivning af antal ikke-vestlige fra Information om Danmark:


Antal ikke-vestlige pr. 1. juli 2008 1)Årlig netto indvandring 2)Årlig nettotilvækst-rate fra fødsler i pct.Antal ikke-vestlige år 2020766.00013.00031.277.000795.00013.00041.468.000829.00013.00051.796.000
1) Alternativ IoD-statusopgørelse pr. 1. juli 2008

2) Danmarks Statistiks prognose: http://dst.dk/pukora/epub/Nyt/2001/NR224.pdf, figur 2 og prognoseforudsætningerne under figuren viser de officielle planer m.h.t. til indvandringen fremover. Her læses 18.000 pr. år, som vi efter erfaringerne de seneste to år ganger med 0,70 for at nå til antallet af ikke-vestlige nyindvandrede på årsbasis. I 2007 var tilstrømningen i denne gruppe - når østtilstrømningen ikke medregnes - 13.225, og dette antal udgjorde 0,72 gange den samlede nettoindstrømning i 2007.


IoD-prognosen fra 2003 viser tidspunkter, hvor de fremmede kommer i flertal under skiftende forudsætninger. De voksende kurver skal naturligvis rykkes lidt tilbage efter denne ajourføring, så de skærer de faldende kurver lidt før (eller se grafikken nedenfor):

Sidste nye om antalsforvirringen

Eksempel efter annuitetsmetoden svarende til en pensionsopsparingsberegning (fuldt forsvarlig ved kortere projektioner):

På finansiel lommeregner: PV=795.000, PMT=13.000, i=4, n=32 giver FV=3,604 mill. D.v.s. år 2040 (8+32=40), hvor antallet af etniske danskere udgør cirka samme antal, 3,612 mill. Med de andre alternativer, jfr. sidste tabels 1. søjle kan det blive 4-5 år tidligere eller 5-6 år senere.

Prognosemodellen og tabelgennemløb som grundlag for grafikken nedenfor


De fremmede kommer i flertal i Danmark mellem 2035-2047 med de planer, der allerede foreligger nedfældet nu hos Danmarks Statistik på http://dst.dk/pukora/epub /Nyt/2001/NR224.pdf, figur 2 og prognoseforudsætningerne under figuren viser de officielle planer m.h.t. til indvandringen fremover. Resten er ren matematik.


Danskernes kurve (den blå) bygger på 2700 danskere forlader Danmark netto pr. år, og at danskerne har et fødselsunderskud, der fører til et årligt fald på 0,75 pct. De ikke-vestliges eller fremmedes kurver svarer til alternativerne i ovenstående tabel.

Klik på grafikken og få modelforudsætningerne, tabelgennemløb for fremskrivningen og større grafisk fremstillingVerden i øvrigt mens Danmark går ned


Anbefal denne fil til dine kontakter - det haster!---------------------------------------------------------
Samtidshistorisk baggrund


Frem til år 2020

...for fremskrivningen, der viser det nationale bedrag i meget korte træk de sidste 20 år, for at få den danske befolkning udskiftet, uden den aner uråd, før det er for sent.

Den systematiske nedbrydning af Danmark  set fra et helt andet sted mange år tidligere.


Hvorfor kom de første, der skulle hjem igen - men aldrig kom det?[Send endelig en e-mail, hvis du har spørgsmål, forslag eller indvendinger, du ikke ønsker at drøfte her på bloggen]22. september 2008

J. E. Vig, cand. oecon.Disse oplysninger kan ikke hentes andre steder i Danmark. Arbejdet hermed foregår under forudsætninger, som ingen i de politisk korrekte kadrer forestiller sig. Derfor ville et bidrag til den fortsatte produktion og offentliggørelse være velkomment på konto i Danske Bank: Reg.nr. 3629 kontonr. 3629461213


"if your heart is filled use your brain"

mandag, oktober 13, 2008

Forvirringen om indvandringsantallene skabes tilsyneladende på kold beregningAlle oplysninger om indvandrernes antal skabes der forvirring om. Det fører så til, at de officielt anførte antal skal ganges med mere end to, når vi holder os til sandheden. Det er lige frem tragikomisk at se nogle af konsekvenserne heraf, f.eks. på kriminaliteten, som Justitsministeriets Forskningsafdeling sidst opdelte på landsplan mellem danske og indvandrere for året 2004.

Bedraget er såre enkelt

Overalt i Vesteuopa forholdes stambefolkninger reelle oplysninger om de tilsvarende forhold i deres land.


Mange af de vesteuropæiske storbyer er ved at have fremmedflertal - Amsterdam, Köln, Lyon, Berlin, Paris, London, selvom du hører og læser noget andet.

Og dette er netop hvad du kan få uddybet i det korte og det lange sigt på ovenstående link eller her.

Når vi ser på fremtidsperspektivet har vi videnskabeligt uddannede folk her i landet, der for ussel mamon hævder, at når indvandringen netop nu speedes op fra officielt 347.250 (6%) ikke-vestlige pr. 1. juli 2008 - reelt mindst 766.000 (14%) - vil her være ca. 420.000 ikke-vestlige i år 2020.

Bare børnefødslerne blandt disse 347.250 ikke-vestlige fører til mere end 10.000 børn om året, og 12 ganges med 10.000 får vi det til 120.000, der kan lægges til 347.250 minus lidt døde. Og så er der ikke forudsat nogen indvandring....jo, den speedes op?? Dream-instituttet under bl.a. Finansministeriet hævdede i december 2006 her vil være 16 pct. indvandrere i 2080. 5. august samme år havde samme kilde hævdet: 8 pct. i år 2080.

Vores forsigtige matematiske fremskrivning af de nugældende forhold i landet fører til de fremmede udgør 50 pct. af befolkningen i Danmark på henved 7 mill. mellem 2035 og 2045. Dette forudsætter at indvandringen fortsætter som nu med netto godt 13.000 fremmede ekstra ind hvert år. Når vi angiver indvandringen 'netto' betyder det i øvrigt antallet af indrejste minus antallet af udrejste.

Hvordan ser det ud til den tid - lidt ved vi

Selvom indvandringen så standsedes i morgen, ville danskerne alligevel komme i mindretal inden 2060. Vi har end ikke taget højde for det antal danskere, der netto forlader landet hvert år. Dette skyldes det enkle faktum, at datamaterialet, der kunne afsløre nettostrømmen væk af danskere, selvsagt også er forplumret af de ansvarlige.

Sonia

"if your heart is filled use your brain"

søndag, september 28, 2008

Sverige for 9 år siden - Danmark i dag
Fra Morgenavisen Jyllands-Posten 28.juni 2002


Af Thomas Heine

Uddrag:

"...I Malmö var i 1999 69 pct. af de mistænkte for ungdomsrøverier født i udlandet, 21 pct. var født i Sverige af mindst én udenlandsk forælder og kun 10 pct. født i Sverige af to svenske forældre. I Stockholm var 41 pct. af de mistænkte født i udlandet, 44 pct. født i Sverige af mindst en udenlandsk forælder og 15 pct. født i Sverige af to svenske forældre. Ofrene for ungdomsrøverier var derimod overvejende svenskere, i Malmö 71 pct. og i Stockholm 74 pct. En anden undersøgelse fra 2000 handlede om gruppevoldtægter og viste, at 44 pct. af de mistænkte gerningsmænd i 1990'erne var svenskere, 32 pct. indvandrere, 14 pct. andengenerationsindvandrere og 10 pct. ikke folkeregistreret i Sverige..."


---------------------------------------------


[malingen med fed er min]


Det er måske et værdifuldt historisk bidrag, for det er formentlig det sidste om emnet.


Nu vil vi givet se en langt større andel blandt de kriminelle, der er født i Sverige, fordi trediegenerationen netop vokser til i disse år.


Hvis vi antager fremmedandelen i gennemsnit var f.eks. 14-15 pct. i 1990erne i Sverige, var overkriminaliteten blandt indvandrere, 2.g-er og ikke folkeregistrede ved gruppevoldtægteri 1990erne (32+14+10)/44:15/85 = 7,2 gange større hyppighed (i en gruppe af fremmede) end i en gruppe af svenskere.


Vil du have forholdstalsberegningen repiteret


Sådanne oplysninger er det slut med i Sverige; fordelingen må simpelthen ikke offentliggøres længere.


I Danmark sker offentliggørelserne fortsat i København; men f.eks. i den næststørste by Århus er fordelingen af kriminaliteten ikke længere god tone, politisk ukorrekt.


Her i sommeren 2008 fik vi oplysningen, at voldtægternes samlede antal simpelthen er eksploderet de sidste 10 år i Sverige, dvs. fra 1996-2006: Vil du vide hvor meget stigningen har været?


At rån-kriminaliteten i Sverige er rettet mod svenskerne har vi fået bekræftet tidligere:


http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=531981


Peter Mygins forslag


Efter Holland er Sverige antagelig det mest besatte land af immigranter:1.080.000 udenlandsk fødte, fremmede immigranter primo 2005. De havde 800.000-900.000 børn og børnebørn, der var 60.000-100.000 illegale immigranter og 40.000 asylansøgere. Dette svarede til en andel af ikke-vestlige på mindst 22,2 pct. Dette følger af Weekly Standard, the February 28, 2005 issue: Immigration and the welfare state. By Christopher Caldwell: http://www.weeklystandard.com/Content/Public/Articles/000/000/005/271dgkju.asp

Men husk, det er altså ikke god tone længere at spørge til fordelingen. I dag har Sverige en immigrantandel på 23-25 pct. Hvor meget stigningen i denne andel fra f.eks. 14-15 pct. til 23-25 pct. har øvet indflydelse på voldtægternes samlede antal, kan vi selvsagt ikke vide. Det er muligt at immigrantandelens vækst skal tilskrives en del af stigningen på 257 pct. på 10 år. Så kan man også sige, at politikerne, der fortsat lader indvandringen foregå, skal tilskrives en del af ansvaret for disse forbrydelsers vækst i antal.


Ca. 40 pct. af alle dømte i voldtægtssager var indvandrere eller efterkommere af indvandrere i Danmark i 2004. Overkriminaliteten ved den kriminelle handling i Danmark var: 40/60:14/86 = 4,1 gange, forudsat immigrantantallet i befolkningen som helhed har været igennem IoD-korrektionen, ellers ville overkriminaliteten være 40/60:5,8/94,2 =10,8 gange, hvor 5,8 er den officielle andel af ikke-vestlige i Danmark pr. 1. januar 2004: 313.076/5.397.640 1)


Stigningsprocenten i Sverige over 10 år svarer antagelig meget godt til forskellen mellem Sverige og Danmark i 2006-2007:


TV2 nyheder 06.09.01: Første gang politiet har opgjort etnisk statistik om voldtægt viser, at 68% af sigtede eller mistænkte voldtægtsmænd i København er indvandrere. [Det skal supplerende oplyses, at andelen af domfældede blandt sigtede danskere er mindre end andelen af domfældede blandt sigtede fremmede - det har Rigspolitiets årsopgørelser vist gang på gang.]


Volden i Danmark steg generelt fra 3.716 til 4.600 (23,8 pct.) fra 1. kvartal 2006 til 1. kvartal 2007 jvf: http://danmark.wordpress.com/2008/03/31/vold-og-trusler-mod-laerere-og-reformpaedagogikken-ligger-i-ruiner/Heraf vold modoffentlig myndighed i Danmark, som DR på http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/kriminalitet/2007/05/14/103547.htm hævder steg særlig voldsomt: Fra 705 tilfælde til 873 (23,8 pct., altså samme stigningsprocent - endda en anelse mindre - som for voldskriminaliteten i almindelighed).

Volden i skolerne steg mere

Vi kan sige at Sverige er 8-10 år forud for Danmark.

Så skal vi måske forvente, at voldtægternes antal netop er ved at øges med 257 pct. i Danmark. Det faktum at overkriminaliteten udgør 4 for fremmede immigranter ved voldtægt giver et vink i retning af, at så skal væksten tilskrives de fremmede i et eller andet forhold, f.eks. 1:4; så bliver deres andel af udviklingen med måske 257 pct. flere voldtægter 4/5(=80 pct.) og danskernes 1/5(=20 pct.). Her forudsætter vi så, at de enkeltes tilbøjelig til at begå voldtægter ikke øges med de fremmedes antal i landet.

Om det holder, kan vi heller ikke sige, sådan som landet ligger.

------------------------------------------

Den 15. januar 2005 kunne vi læse i Morgenavisen Jyllands-Posten:


“Socialarbejdere advarer om risiko for voldsom vækst i kriminalitet begået af unge med anden etnisk baggrund, når denne befolkningsgruppe i løbet af de næste fem år vokser med 20 pct.”

20 pct. på 5 år svarer til en vækst i den potentielt kriminelle ungdomsgruppe på 3,71 pct. pr. år. Når vi ser på de officielle antalsangivelser fra 2005 til 2008, læser vi ikke noget, der stemmer med dette eller blot tilnærmer sig en stigning fra 2005 til 2010 på 20 pct. i den pågældende befolkningsgruppe.

Hvem mon taler usandt?

Gæt en gang, og se en ganske enkel afsløring: Vil du vide noget? - ikke vide mere, for så er det i JP, i følge reklamerne for samme.

Tilstrømningen af ikke-vestlige er steget med 9,6% flere ind i 2005, 14,1% flere ind i 2006 og 19,3% flere ind i 2007 sammenlignet med indstrømningen året umiddelbart før.

Vi kan ikke vide, hvordan vi skal forholde os, for vi kan ikke få oplyst, hvorledes tilstrømningen skal se ud, og vi kan, som landet ligger, heller ikke analysere os frem til, om vi skal udsættes for stadig mere vold, stadig flere voldtægter og flere mord - f.eks. 257 pct. stigning i antallet af voldtægter de næste 10 år(?)

Hvofor skulle mønstret være anderledes her end i Sverige, når alt andet er en kopi med ca. 10 års forsinkelse. Norge er så igen 8-10 år efter Danmark i indvandringssammenhæng.

Stambefolkningerne er ikke blevet spurgt, hverken i Sverige, Norge eller Danmark, om de ønsker en udvikling, der retteligt skal betegnes en afvikling, fordi den kun stemmer med en syg ideologi. Vi må klart gå ud fra, at de ansvarlige foretrækker immigranterne for stambefolkningerne.


Få denne information ud til dine kontakter

SoniaPS: 1) Bemærk, jo færre der er i befolkningsgruppen desto større blive overkriminaliteten blandt de berøte af kriminaliteten. Da man officielt har medregnet et for lavt antal fremmede, bliver overkriminaliteten selvsagt urealistisk høj.
I 2003 forsøgte man at få stoppet offentliggørelsen af kriminalstatistikken - især kræfter i de konservative var meget opsatte herpå. En journalist på Berlingske Tidende forsøgte også at slå et slag for sagen med endda meget ufine, men let gennemskuelig metoder: http://www.lilliput-information.com/ukyn.html

"if your heart is filled use your brain"

tirsdag, september 23, 2008

Fremskrivning af antallet af ikke-vestlige i år 2020Med de seneste officielle, tilsyneladende interne planer, der melder det modsatte af, hvad medierne melder, skal vi påregne, at vore forudsigelser i juli 1989, i november 1991 og i september 1998 om ca. 1 million fremmede i Danmark år 2020 nu skal ajourføres.

Derfor en ajourført alternativ fremskrivning.

Den officielle fremskrivning fra 2007 viser derimod, at 347.250 ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, der havde ophold i Danmark pr. 1. juli 2008, forventes at blive til ca. 420.000 ikke-vestlige i år 2020.

Alternative IoD-opgørelse ajourføres:

I Danmark var i følge vor alternative opgørelse pr. 1. juli 2008 766.000-829.000 ikke-vestlige, naturaliserede heraf og naturaliseredes børn foruden de illegalt indvandrede. Fremmedgruppen kunne i 1989, i 1991 og fortsat i 1998 forventes at ville udgøre godt 1 million omkring år 2020, hvis udviklingen dengang fortsatte, kunne vi skrive i IoD-nyhedsbrev nr. 3, september 1998.

Forudsætningerne er ændrede nu:

Dels har vi 2006 fået oplyst antallet af alle tildelte danske statsborgerskaber siden 1979 dels speededes tilstrømningen til Danmark op fra år 2005. Første antalskorrektion på grundlag af de officielle oplysninger bragtes i februar 2006.

Det er efter Danmarks Statitiks prognose nu planlagt at øge indvandringen gradvist til i alt 18.000 pr. år i 2015, hvorefter det årlige immigrantindtag forventes fastholdt på 18.000 pr. år indtil år 2040.

Dette år er ikke ganske uinteressant, skal det vise sig.

Af de 18.000 pr. år forventer vi mindst 13.000 vil være ikke-vestlige - fra lande/områder uden for Vesteuropa, Nordamerika, Israel, Japan, Australien og New Zealand - svarende til andelen af ikke-vestlige de seneste to år.

Alene 12 år med 13.000 nyindvandrede ikke-vestlige hvert år fører uden børnefødsler og dødsfald til 12x13.000=156.000. Når dette antal lægges til 347.250, der officielt var i Danmark pr. 1. juli 2008, fås 503.250. Dette ses ingenlunde at stemme med den officielle fremskrivning inklusive mange flere fødte end døde, som vi aflæser af grafikkens figur 2 til ca. 420.000.

Forvandlingen forventes således at ske hurtigere end indstrømningen:

Dels er der naturalisationerne, hvis antal der misinformeres om hele tiden, dels er der 3.g-erne, der officielt betegnes danskere, og hvis antal naturligvis bliver mere og mere dominerende i forhold til det samlede antal ikke-vestlige, som tiden går, ikke mindst m.h.t fødslerne.

Alternativ fremskrivning af antal ikke-vestlige fra Information om Danmark:
Antal ikke-vestlige pr. 1. juli 2008 1)Årlig netto indvandring 2)Årlig nettotilvækst-rate fra fødsler i pct.Antal ikke-vestlige år 2020766.00013.00031.277.000795.00013.00041.468.000829.00013.00051.796.0001) Alternativ IoD-statusopgørelse pr. 1. juli 2008

2) Danmarks Statistiks prognose: http://dst.dk/pukora/epub/Nyt/2001/NR224.pdf, figur 2 og prognoseforudsætningerne under figuren viser de officielle planer m.h.t. til indvandringen fremover. Her læses 18.000 pr. år, som vi efter erfaringerne de seneste to år ganger med 0,70 for at nå til antallet af ikke-vestlige nyindvandrede på årsbasis. I 2007 var tilstrømningen i denne gruppe - når østtilstrømningen ikke medregnes - 13.225, og dette antal udgjorde 0,72 gange den samlede nettoindstrømning i 2007.


IoD-prognosen fra 2003 viser tidspunkter, hvor de fremmede kommer i flertal under skiftende forudsætninger. De voksende kurver skal naturligvis rykkes lidt tilbage efter denne ajourføring, så de skærer de faldende kurver lidt før:

Eksempel efter annuitetsmetoden svarende til en pensionsopsparingsberegning (fuldt forsvarlig ved kortere projektioner):

På finansiel lommeregner: PV=795.000, PMT=13.000, i=4, n=31 giver FV=3,45 mill. D.v.s. år 2039 (8+31=39), hvor antallet af etniske danskere udgør cirka samme antal, 3,45 mill.


Anbefal denne fil til dine kontakter - det haster!
---------------------------------------------------------

Nutidshistorisk baggrund


...der viser det nationale bedrag i meget korte træk de sidste 20 år for at få den danske befolkning udskiftet, uden den aner uråd, før det er for sent.

Den systematiske nedbrydning af Danmark set fra et helt andet sted mange år tidligere.[Send endelig en e-mail, hvis du har spørgsmål, forslag eller indvendinger, du ikke ønsker at drøfte her på bloggen]22. september 2008

J. E. Vig, cand. oecon.Disse oplysninger kan ikke hentes andre steder i Danmark. Arbejdet hermed foregår under forudsætninger, som ingen i de politisk korrekte kadrer forestiller sig. Derfor ville et bidrag til den fortsatte produktion og offentliggørelse være velkomment på konto i Danske Bank: Reg.nr. 3629 kontonr. 3629461213

mandag, september 08, 2008

Etnisk registrering er altafgørende for den information vi får

Nu kan det ikke skjules længere. Politiet i København og i Århus registrerer ikke kriminelle personer ens. Det betyder, at vi ikke får et korrekt billede af helheden. Det betyder også at Regeringens såkaldte integrationsbestræbelser falder mildest talt forskelligt ud i København og i Østjylland. I København vil mere end halvdelen af de ikke-vestlige uromagere og kriminelle falde ud og blive kaldt danske, hvis der kun medtages to generationer som i Århus.

Der er:

Ikke-vestlige Indvandrere

Børn af ikke-vestlige indvandrere

Børnebørn af ikke-vestlige indvandrere

Oldebørn af ikke-vestlige indvandrere (fødes nu)

Det vil sige mindst 2-3 generationer, der betegnes danskere i bladene og mindst 3 generationer selv har eller har familie, som har fået tildelt dansk statsborgerskab.

I år 2040:

Vil der være næsten 2 generationer mere, altså 4 generationer, der har familie, som har fået tildelt dansk statsborgerskab.

Den etniske registrering kan stride fælt imod ønsket om at udskifte den etnisk danske befolkning i det skjulte. Men den lader befolkningen orienteret i tide om magtovertagelsen, om kriminalitetens korrekte fordeling, ledighedens fordeling, danskernes tilbøjelighed til at føde børn, ja, om alle befolkningsrelaterede anliggender som f.eks. sygdom og aldring.

Registreringen er såre enkel og kan tages direkte fra cpr. registreringen.

Der var 766.000-829.000 ikke-vestlige i Danmark pr. 1. juli 2008

Danmarks Statistik (DS) tæller to generationer og kommer til 347.250 ikke-vestlige pr. 1. juli 2008

 

  Selv børnene står af, hvis de kan regne en smule

Det er mildest talt utroligt: Med en forventet stigende årlig indvandring til 18.000 i 2015 og derefter 18.000 pr. år indtil 2040, bliver 1. juli’s 347.250 ikke-vestlige i DS fremskrivning til 520.200 ikke-vestlige i 2040.

I 2007 fik 13.225 ikke-vestlige ophold i Danmark, selv når tilstrømningen fra den tidligere østblok ikke medregnes.  

Selv et barn kan udregne 347.250 + (15.000×7) + (18.000×25) = 902.250, og så er de ikke-vestliges børn end ikke medregnet - et tal der er mere end dobbelt så stort. Der skal selvfølgelig fratrækkes lidt døde.  

Vi skal ikke vide det er en befolkningsudskiftning de har gang i

Den 18. maj 2006 begyndte vi at lægge indlæg på denne blog. Det første indlæg havde titlen ‘Dansk Forskning umulig’. Det drejede sig om samme emne, som dette indlæg omhandler."if your heart is filled use your brain"

søndag, august 31, 2008

Dugfrisk opgørelse af fremmedantallet i Danmark

 

Indvandringen og børnefødsler i perioden 1. januar 1979 til 1. juli 2008

  
   
   

Antal udenlandske statsborgere pr. 1. juli 2008 i alt

 

303.522

+ Antal naturaliserede udenl. statsb. indtil 16. juni 2008

 

200.446

 heraf:

 

 

Antal fremmede udenlandske statsborgere

 

+199.341

Antal naturaliserede fremmede udenl. statsb.

 

170.252

+ Antal naturaliserede fremmede udenl. statsb. plus

 

 

alternativ tilvækst s.f.a. fødsler blandt naturaliserede

 

 

fremmede efter de respektive naturalisationer:

 

 

A  5 pct. nettotilvækst pr. år s.f.a. fødsler

 

+629.536

B  4 pct. nettotilvækst pr. år s.f.a. fødsler

 

+595.519

eller C  3 pct. nettotilvækst pr. år s.f.a. fødsler

 

+566.438

 

 

 

Alternative antal fremmede i Danmark pr. 1. juli 2008:

 

 

A 

 

=828.877

B

 

=794.860

eller C

 

=765.779

 J. E. Vig, cand. oecon., 31. august 2008

 

 

  Fremmede defineres som individer, der stammer fra lande/områder uden for Vesteuropa, Israel, Nordamerika, Japan, Australien og New Zealand. Kilden til udenlandske statsborgere er ligesom kilden til antal tildelte statsborgerskaber Danmarks Statistiks Databanker: http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1024, hvortil enhver kan få adgang ved gratis tilmelding.

Det skal anføres at børnene, som de 3.927 fik tildelt dansk statsborgerskab sammen med indtil 16. juni i 2008 ikke er medregnet, idet de først vil figurere i DS's årsopgørelse, der foretages pr. omkring 14. februar 2009. Desuden er andelen af fremmede blandt disse 3.927 beregnet som andelen har været de senere år, ca. 90 pct.

Estimationen af antal fødte børn blandt de naturaliserede er foretaget ved en variabel annuitet, der er fulgt valid ved sådanne kortere åremål.

2006-totalopgørelsen (her vises flere deltaljer i den anvendte metode)

Det kan oplyses, at regeringen siden 2001 har tildelt mere end 35 pct. af alle de tildelte danske statsborgerskaber i hele perioden 1979-2008, hvilket har ført til at indtrykket kunne blive, at indvandringen var blevet mindsket eller vendt til udvandring. indvandringen er tværtimod blevet øget med acceleret styrke de sidste tre år, men fordi antallet af tildelte statsborgerskaber oversteg antallet af fremmede, der rejste ind i landet de pågældende år, viste de simple og fejlbehæftede indvandringsoversigter, at indvandrerstrømmen gik den anden vej.

Detaljer om de mere end 35 pct. siden 2001 klik her

Giv dine kontakter besked om den dugfriske fremmedopgørelse   Jeg anslog det samlede antal til at være 750.000 fremmede pr. medio 2008 fornylig. Dette var ingen overdrivelse. En mere verbal og pædagogisk redegørelse for, hvorfor der er mange flere her, end du informeres om.  


Sonia             

"if your heart is filled use your brain"

søndag, august 24, 2008

Morgenavisen Jyllands-Posten slår ofte til i begyndelsen af august

9. august 2005:

"9. august 2005 kunne det læses i Jyllands-Posten, at antallet af udenlandske statsborgere i 2. kvartal 2005 skulle være faldet med 315, mestendels, fordi nogle amerikanere havde valgt at rejse hjem (200), og fordi somaliere angiveligt var begyndt at rejse hjem også. 168 færre somalier i landet. Det hele som følge af noget igangsat af regeringen. Hvad siger læseren så? Der var såmænd kommentarer hertil fra Jesper Langballe i Regeringens støtteparti..."

5. august 2006:

"Jyllands-Posten indeholdt 5/8 2006 et par artikler, hvorefter “andelen af indvandrere styrtdykker” i prognoserne. Dermed gøres en tidligere fremskrivning fra 2004 til skamme. Medens 2004-prognosen viste 15,3 % indvandrere i 2080, viser den nye kun 8 %. Den påståede halvering skyldes ifølge artiklerne et fald i indvandrernes fødselstal samt en stram lovgivning..."

5. august 2006 - var det faktisk ekstra galt fat på Morgenavisen Jyllands-Posten, som det fremgår af følgende, men reaktionen blev forskudt - så det helt vilde indtraf den

30. november 2006

Vi kunne i læse et referat i Jyllands-Posten om prognose, der angiveligt skulle være en korrektion foretaget af Lars Haagen Petersen, DREAM under bl.a. Finansministeriet, af den officielle prognose fra 2004, der viste 15,3 pct. i 2080, men her var der ganske andre boller på den samme suppe:

I august 2006 hævdede Lars Haagen Petersen, at andelen af ikke-vestlige ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’ officielt ville vokse fra godt 6 pct. af indbyggertallet i 2006 til 8 pct. i 2080, selvom indvandringen fortsatte som dengang. I december 2006 korrigerede Lars Haagen Petersen så procentandelen i 2080 til 16 pct i stedet for 8 pct. - om det er ikke-vestlige eller alle indvandrere er hamrende ligegyldigt (????). Velfærdskommissionen havde i mellemtiden anført 24 pct. i samme prognosepunkt. Altså en tre gange større andel end den af Lars Haagen Petersen anførte i Morgenavisen Jyllands-Posten 5. august 2006

[Det var omkring det tidspunkt Politiet fandt kokain på Folketingets toiletter]

Det var simpelthen ren “Knold og Tot”

Flere folketingsmedlemmer havde allerede været ved at falde ned af stolene p.g.a. de 15,3 pct. ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’ i prognosepunktet 2080, anført i JP i 2004. Om bestyrtelsen skyldtes, at tallet syntes stort, eller det derimod syntes ganske utilstrækkeligt, kan vi ikke vide. Der var selvsagt ikke rigtig nogen bestyrtelse i august 2006, da andelen i prognosepunktet 2080 blev knap halveret. Det kan også skyldes, at folketingspolitikerne da holdt ferie.

24% er dog ellers lidt større end 15,3% og endnu større end 8%

Samlet blev det alligevel så galt fat i eftersommeren og efteråret 2006, at der blev, så vidt vi kunne se, ingen 5. august 2007 med det helt store på indvandrer-fronten

3. august 2008

"Antallet af udlændinge, der får dansk statsborgerskab, er raslet ned siden 2000. Mens den danske udlændingelov granskes af både politikere og eksperter, falder antallet af udlændinge, der skifter deres udenlandske statsborgerskab ud med et dansk.."

Det er beviseligt løgn


men det er betyder ikke noget...Jo, det er ren propaganda til flertallet.I 2008 trak Morgenavisen Jyllands-Posten den så lidt for at få det hele med. "Det hænger også sammen med, at JP tager hensyn til J. E. Vig's sommerferie".


23. august 2008:

"Der må være sket mutationer i tredjeverdens-indvandrergruppen, og matematikkens love er samtidig ophævet: Aldrig tidligere i historien har man noget sted på kloden set kvinders tilbøjelighed til at føde børn (fertilitet) ændre sig så drastisk. Det er noget der vil noget...Det er lissom så dansk, er det."

Udlændingestatistikken er ganske enkelt ubrugelig på 17. år - men der sker ingentingJ. E. Vig, cand. oecon.

"if your heart is filled use your brain"

lørdag, august 23, 2008

Ikke en Birdie - når vi går efter kendsgerningerne


Hanne Fall Nielsen på Mogenavisen Jyllands-Posten skriver i artikel den 23. august 2008 bl. a. følgende :


[...]

"...Mens kvinder fra ikke-vestlige lande for 14 år siden fødte 3,41 børn i gennemsnit, nedkommer den samme gruppe i 2007 med knap to børn. Tæt på det danske gennemsnit på 1,85 børn pr. kvinde..."

[...]

"...Det nye fødselstal betyder, at Danmarks Statistik har revideret befolkningsfremskrivningerne og nedskrevet gruppen af danskere med indvandrerbaggrund. Den største årsag er et fald i indvandringen, og derefter kommer det faldende fødselstal..."

[...]

"...I dag regner Danmarks Statistik med, at der vil være 330.700 mennesker i Danmark med ikke-vestlig baggrund i 2040.
For blot med seks år siden - i 2002 - lød prognosen på 512.000 danskere med ikke-vestlig baggrund..."

[...]

Kilde: http://jp.dk/indland/article1417575.ece (lad os se hvor længe dette link bliver stående - uimodsagt)

Der er svært at kommentere alt det sludder, 

der minder om Göbbels-propaganda
Der må være sket mutationer i tredjeverdens-indvandrergruppen, og matematikkens love er samtidig ophævet:

Aldrig tidligere i historien har man noget sted på kloden set kvinders tilbøjelighed til at føde børn (fertilitet) ændre sig så drastisk. Det er noget der vil noget.

Desværre har vi ikke behørige, absolut nødvendige og offentligt tilgængelige opgørelser heraf fra landets officielle statistikfremstiller.

På Danmarks Statistik's (DS) har man så: http://www.dst.dk/Statistik/Nyt/emneopdelt/nytsingle.aspx?countid=8299&ci=true&pti=1 , og her læser vi:

"I Danmark var den samlede fertilitet i 2003 på 1,76 barn pr. kvinde mod 1,72 i 2002. I europæisk sammenhæng er det relativt højt. Landene i Nordeuropa plus Frankrig har højere fertilitet end de sydlige og østlige lande i Europa. I 2002 lå Irland højst med en samlet fertilitet på 2,00 barn pr. kvinde, mens Tjekkiet lå lavest med 1,17 børn pr. kvinde..."

Men DS afslører sig selv i Statistisk Tiårsoversigt 2008, som netop er udkommet:

"Efter en periode med et lavt fertilitetsniveau ligger Danmark med 1,85 levendefødte børn pr. kvinde relativt højt sammen med de øvrige nordiske lande og enkelte andre europæiske lande. I hele Østeuropa og en stor del af Sydeuropa føder kvinderne markant færre børn."

Det er ikke danskerne fertilitet, som refereres her, men sandsynligvis den samlede fødselshyppighed i Danmark ligesom det har været tidligere.

Fertiliteten ændre sig ikke på tre år, og dette er essentielt at vide, hvis man som artiklen, vil se på det længere perspektiv. Desuden er fertiliteten ikke noget man undersøger med få års mellemrum.

Aha: Samlet 'fertilitet' 1,76, danskerne 'fertilitet' hævdes i artiklen at være 1,85 (iflg. Fall Nielsen, JP), tredjeverdenskvindernes 'fertilitet' knap 2,00 (iflg. Fall Nielsen, JP). Nu ser vi således, at et tal, der ligger over gennemsnittet, "selvfølgelig trækker gennemsnittet ned".

Dette er meget længe før Demokrit, hvis det skal opfattes som seriøst.

Konsekvensen af det bragte er simpelthen at : Andelen af ikke-vestlige blandt de fødende i Danmark er voldsomt negativ.

25.01.2004 kunne vi læse statistikchef i København Kommune Claus Woll i Søndagsavisen efter Connie Carrøe Christiansen havde postuleret noget lignende i en såkaldt undersøgelse:

”Jeg vil da gerne påpege, at der efter min mening ikke har været dækning for de konklusioner, der er draget i medierne på baggrund af rapporten. Ifølge Søndagsavisen afslører en nærmere granskning af tallene, at efterkommere af indvandrere fra ikke-vestlige lande tvært imod får flere børn end deres forældre! For denne gruppe er fødselsraten indenfor de seneste 5 år steget med 10% ! "
Dette er refereret udførligt på : http://www.lilliput-information.com/conni.html

...............................................................................Det er sjovt, at næsten det hele er løgn for såvidt angår forholdene i Danmark, som skulle være beskrevet i artiklen i JP. Folketingets politikere æder den selvfølgelig uden videre (her: DF). Dette er deres sure pligt som marionetter, og de fleste kan formentlig heller ikke gennemskue bedraget.

Nu kan fødselshyppighed - antal fødte divideret med antal fødende - meget let forveksles med den aldersbestemte tilbøjelighed til at føde børn for kvinderne (fertilitet). Er det her hunden ligger begravet, er andelen af kvinder i de fertile aldre blandt de ikke-vestlige indvandrere blot blevet øget, så fødselshyppigheden falder kortvarigt ved, at der står et større tal i nævneren. Det har fortsat intet med fertilitet at gøre.

Indvandringen fra tredjeverdenen falder sågar (iflg. Fall Nielsen, JP), selvom selvsamme indvandring de sidste tre år rent faktisk er steget ganske betydeligt år for år. Dette er fuldt domenteret via link i vor kolofon til højre på  http://Danmark.Wordpress.com

Tager vi de officielle kilder, fremgår det af Danmarks Statistik's: http://www.dst.dk/Statistik/Nyt/Emneopdelt.aspx?psi=565:

I Danmark var officielt 347.250 ikke-vestlige pr. den 1. juli 2008

Vi kan så tilføje: foruden et betydeligt antal herudover fra det tidligere Østeuropa plus alle, der har fået tildelt dansk statsborgerskab, som er ikke-vestlige og også deres børn i tillæg. Så er det lissom lidt vanskeligt at fange prognosetallet 330.700 ikke-vestlige i år 2040 (iflg. Fall Nielsen, JP).

Så skal de tilstrømmende kaldes danskere i meget større antal hvert år, end det antal nye, der rent faktisk tager ophold her. Andre vil givet hævde, at jo flere de er her, desto færre er de.

Vi har redegjort for adskilligt om fertiliteten og anført en ærlig befolkningsprognose for Danmark, desuden redegjort for fertiliteten i Europa, i eupæiske enkeltlande, i EU og blandt de fremmede på denne blog. Brug søgemaskinen med ordene f.eks. 'fertilitet', 'prognose' eller 'statsborgerskab'. Og prøv samme søgning på http://www.lilliput-information.com, der nævner eller uddyber om alene fertilitetsspørgsmålet i ikke mindre end 38 filer.Nem illustration:I virkeligheden er det forvandling der sker

Lidt supplement: Tilbage til Fremtiden
"if your heart is filled use your brain"

tirsdag, august 05, 2008

Løgnen bliver hverdagskost

Vi har de seneste dage kunne læse meget ofte på de forskellige kanalers TTV, at antallet af tildelte danske statsborgerskaber er faldet i forhold til det tildelte antal i 2007.
Det er selvfølgelig løgn.

I alt tildeltes 3.648 danske statsborgerskaber i året 2007. Dette dokumenteres, når trykker for tabellen nederst tilhøjre på Danmarks Statistiks: http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1024
Danmarks Statistiks årsopgørelse omfatter dels de voksne dels de voksnes børn.

I 2008 er der indtil nu tildelt danske statsborgerskaber to gange, nemlig ved lov nr.158 Lov om indfødsrets meddelelse af 6. marts og ved lov nr. 461 Lov om indfødsrets meddelse af 17. juni 2008. Disse tildelinger ved lov kan aflæses med navnenes nævnelse og opholdsby på: henholdsvis: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=115607 og https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=120244

Den 6. marts 2008 blev det tildelte antal 2100, hvoraf 552 tildeltes på betingelse af at et andet statsborgerskab løses inden den 30. april 2010. Den 17. juni 2008 blev det tildelte antal 1827.
I disse netop anførte antal er ikke medregnet de naturaliseredes børn.

Når vi således for første halvår 2008 sammenlægger antallene kommer vi til 3927 (uden børnene medregnet). I hele 2007 var det samlede antal tildelte statsborgerskaber til voksne og børn, som vi har dokumenteret ovenfor 3.648.

Dette får mainstream-mediernes ukvalificerede skriverkarle til et fald.

Vi gør ikke.


"if your heart is filled use your brain"

søndag, maj 11, 2008

Fra Ny-merkantilismen ind i ny Middelalder, hvis ikke krig forinden

Europa bliver formørket -

de politiske ledere har solgt deres sjæle til de olieproducerende arabiske lande.

(ny opdateret version fra originalen fra 5. marts 2006) Engelsk version

Europa og Islam nu og fremtiden. Fejlagtige antalsangivelser bruges smart, euro gør ondt værre for andre end toppen

Norge udarbejdede sin officielle befolkningsprognose i 2006 - stadig uden den allermest nødvendige korrektion. Ingen korrektion i Sverige og Tyskland heller.

At kunne fastslå problemets størrelse er grundlaget for enhver debat af et problem. Derfor hører vi om antal, der falder hele tiden - men det er løgn. I Danmark kunne du den 9. august 2005 læse at antallet af udenlandske statsborgere var begyndt at falde betydeligt fra andet kvartal 2005. Alt i alt endte vi op med et officielt fald i antallet af udenlandske statsborgere, selvom antallet steg i en politisk ukorrekt analyse med mere end det tredobbelte (numerisk) i forhold til det officielle. Når du ser på antallet af udenlandske statsborgere i den officielle opgørelse (statusopgørelsen ved årets afslutning), er antallet af naturaliserede blevet fratrukket år for år. Hvis antallet af naturaliserede overstiger antallet af nye immigranter i et givet år, ser det ud som om antallet af indvandrere er faldet, og indstrømningen så er blevet vendt til udstrømning i løbet af året. Dette fænomen har forløbet år efter år. I Danmark har vi lavet en korrektion, der naturligvis er politisk ukorrekt, men en mere akkurat opgørelse.

Måske er den simple sandhed for kompliceret for journalisterne:

“Camouflagen fra antallet af naturalisationer tildelt af Folketinget ved lov overstiger bare antallet af nye immigranter" (det er ikke så svært!)

Den demografiske udvikling i Norge : http://www.honestthinking.org/no/pub/HT.2005.05.15.OJA.Bakgrunnsinformasjon_for_artikkel_om_SSB.html (på norsk)

Den fremtidige befolkning i Norge :
http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article1209423.ece
http://www.meforum.org/article/337 (på norsk)

Sverige har islamisk flertal omkring 2050: Referat af forsker Jan Lindhs resultater: http://danmark.wordpress.com/2006/06/20/svensk-forskerne-svenskerne-i-mindretal/

En halvmåne over Europa?

http://www.afa.org/magazine/July2005/0705europe.asp

På den tyske blog Politically Incorrect, der drives af Stefan Herre læste vi fornylig denne post om termaet: “Antallet af muslimer i Tyskland" med et svar fra fra Mellemøsteskpert og økonom Hans-Peter Raddatz:

http://www.pi-news.org/2007/10/stefan-herre-about-the-islamization-of-germany/

Europa og Islam: Tiltagende Halvmåne, Kultursammenstød: http://www.twq.com/04summer/docs/04summer_savage.pdf


Islam i Frankrig: The franske liv er i fare: http://www.meforum.org/article/337


Fra Holland får vi positive kommentarer fra : http://ayaanhirsiali.web-log.nl/ayaanhirsiali/2008/02/newspapers-repu.html og http://nekklachten.web-log.nl (in Dutch, German or English)

I Danmark fik vi mulighed for at korrigere de falske (for lave) antal af immigranter og deres efterkommere:

I 2006 blev det samlede antal tildelte naturalisationer (danske statsborgerskaber) pludselig offentliggjort af Danmarks Statistik.

Dette førte til en korrektion, der viser det officielle antal af mest fremmede indvandrere skal øges med 106 procent for at nå til det politisk ukorrekte, men mere akkurate antal indvandrere i Danmark:

http://www.lilliput-information.com/kantranspo.html og http://www.lilliput-information.com/eumork.html

I begyndelsen af denne gennemgang synes der være tegn på, at en mere kritisk udredning er på begyndelsesstadiet i Norge. Norge og Holland er henholdsvis omkring 10 bagefter og 15-20 år forud for indvandrings-udviklingen i Danmark. F.eks. vil vi se flertal af muslimer her omkring 2035-2040, i Norge omkring 2050, men i Holland allerede i 2025-2030 (med et korrigeret antal en fremmeprocent nu på 25-28 procent).

Der har højest sandsynligt været krig før det sker, måske vil en krig kunne forhindre udviklingen i at eskallere videre mod et multietnisk kaos, hvem ved? Krigen bliver styret, som det ser ud nu, fra Bosnien og Marokko og fra aktører i EU-landene selv. Det stoler du måske ikke på? Så se videoen:

http://www.sky.com/skynews/video/videoplayer/0,,91134-bosnia_p3705,00.html

Alle europæiske regeringer fortsætter støt og roligt med den store udvidelse og ekspansion af den europæiske såkaldte integration mod øst og mod syd og en endelig indeslutning af nationerne i Europa-staten med Lissabon-traktaten (en camoufleret EU-grundlov), hvor de måske i stedet skulle omorganisere handelen og kontakterne belært af de seneste erfaringer.

Den kooperation er formelt om udveksling af arbejdskraft, uddannelse og kultur (temmelig ensidigt, indvandring) og om penge fra EU til udviklingsområder i 10 lande syd for Middelhavet.

Højest sandsynligt kan vor regering ikke forventes at forhindre endsige forsinke noget i den forbindelse. I øvrigt holdes mønten Euro flydende i arabisk olie og af selvforstærkende fortsatte rentestigninger af Euro-konstruktionen selv. Enhver håndsrækning fra vore travle ledere kan lige så godt betragtes som ikke-eksisterende, set i lyset af dette. De arabiske oilelande har dem desværre i lommen, kan man sige, så meget at de i bedste fald vil gøre intet for at åbne op for noget langtsigtet som deres egne antikverede uddannelsessystemer eller den generelle europæiske erhvervsstruktur, der netop er skrigende behov for ændringer i under den forstærkedede internationale konkurrence. Tilmed er Euro gjort flydende i international oliehandelstransaktioner som en betaling fra den anden side for indvandringen fra Mellemøsten og Afrika til Europa. En slags Ny-Merkantilisme.

http://www.lilliput-information.com/euroolie.htm

http://danmark.wordpress.com/2007/11/20/dollar-is-definitely-not-quite-passe-english-version/


At komme ud af dilemmaet er mere end vanskeligt:

En serie af rentestigninger presser simpelthen Euro-kursen endnu højere op i et Europa med med real-vækst tæt på nul, og dette forværrer forholdene, præcis som vi beskrev det ville umiddelbart før Euro-afstemningen i Danmark. Nu har de end ikke forhindret indflationen i at tage rigtig fat igen (i Danmark 13,4 pct. i det seneste år), men nærmest fremskyndet den. Det skal bruges som et falsk argument for et ja ved en ny afstemning i 2008 eller 2009, når det er gået galt. Rentestigninger nedsætter aktivivteten yderligere på det europæiske fastland, hvor den politisk ukorrekte ledighed er tæt på 20 pct. blandt dem, der kunne arbejde uden for pensionalderen. De naturlige regler for kapitaldannelsen kører naturligvis, uanset om de er blevet glemt i et forgældet Europa. Europæisk befolkning og arbejdsstyrke i henholdsvis:

http://www.lilliput-information.com/eufolk.html og http://www.lilliput-information.com/euarb.html

Her skal man forestille sig måske en omorganisering af handelen med de mest terrorfikserede områder af verden og forudsætte, at vi får vores energihandel dirigeret i sikkerhed. Europa kunne erstatte de leveringer vi får fra de lande, der forventes at føre en mere og mere terroristisk handelspolitik mod Vesten i den nærmeste fremtid. I realiteten har Danmark været selvforsynende med energiressoucer de sidste 20 år. Det andet alternativ blev valgt af vore ledere: De har solgt Europe til højestbydende.

Dette er lidt af baggrunden for og årsagen til vi forsøger at samlede modstandskræfterne. Hvis vi ikke lykkes med det, vil Europa ikke få den nødvendige støtte i den kommende storkonflikt/krig, der lige så sikkert som Amen i kirken vil komme, i øvrigt meget tidligere end de fleste forventer, bl.a der p.t. er dobbelt så mange som fremmede i Europa, som det hævdes officielt. Uden civil modstand har vi tabt på forhånd. Den er 2 minuter i tolv.

Supplementer:


Tæt på en halv fødselsårgang er de fremmedes i Danmark:

http://danmark.wordpress.com/2007/03/08/israelsk-forsker-kommer-til-samme-resultat/

Korrektion af befolkningsprognosen pr. 1. januar 2006:

http://danmark.wordpress.com/2006/06/20/prognose-pa-korrigeret-befolkningsgrundlag

Tor Nørtranders 2005: "Hopla, vi uddør": http://www.lilliput-information.com/6/index.htm

oversat af Sonia Eriksen


Joern E. Vig, cand oecon.

http://www.lilliput-information.com

http://lilliput-information.blogspot.com

http://informationomdanmark.blogspot.com/


"if your heart is filled use your brain"

"if your heart is filled use your brain"

tirsdag, maj 06, 2008

Tor Nørtranders jublede i 2005

Hopla, Vi uddør!

"if your heart is filled use your brain"

onsdag, april 23, 2008

International konvention - nu!


International konvention - nu!

USA og Frankrig forlanger nu international FN-konvention, der sætter dem i stand til at tage kampen op med pirater ved Somalias kyst og samtidig give andre lande samme ret.

Det er anderledes her: I Danmark skal vi vente til august (2008) for at få afgjort om en terrorist dømt ved højesteret kan fratages det danske statsborgerskab og udvises.

Jo længere de er her, desto værre bliver de, de føder flere og flere børn, der taler dårligere dansk, de er mere kriminelle og mere arbejdsløse i anden og tredje generation end deres forældre. Og de suger 3,3 gange flere ressourcer fra det offenlige i forhold til danskerne.


DISSE OPLYSNINGER ER RENE DOKUMENTEREDE KENDSGERNINGER: 1. Fra 2006 til 2007 steg volden: i Danmark generelt fra 3.716 til 4.600 tilfælde (23,8 pct.) jvf: http://danmark.wordpress.com/2007/06/14/kriminaliteten-er-voldsomt-stigende-ikke-mindst-voldskriminaliteten/ 23,8 pct. pr. år svarer cirka til 57 pct. på to år. Vold mod offentlig myndighed f.eks. steg i antal fra 705 til 873 på ét år (23,8 pct.), i de første tre måneder fra 2006 til 2007. Dette svarer cirka til udviklingen over de to år i skolerne.


 2. Anden og tredje generation fødte 10 pct. flere børn i gennemsnit pr. kvinde end forældrene over en 6-års periode i København i følge leder af kommunens statistikkontor Claus Woll, jfr. Søndagsavisen den 25. januar 2004.


 3. 82 pct. af kriminaliteten blandt unge under 18 år i København blev i 2004 begået af fremmede. Og indvandrergruppen udgjorde altså ca. 28 pct. i denne aldersgruppe i København, jfr. Danmarks Statistiks matr. BEF3 anført med talangivelser i første dokumenterende kilde. Dokumentation: http://www.lilliput-information.com/domv.html og http://nyhederne.tv2.dk/article.php?id=1700989


 4. Nu (22. april 2008 i følge JP-Århus) viser nye tal, at kun hvert fjerde barn (mod hvert tredje i 2006) sprogligt er modent til at starte på normal skolegang, skriver JP Århus…” Se videre: http://danmark.wordpress.com/2008/04/22/2-sprogede-bliver-ringere-til-dansk-1½-sprogede-er-rette-betegnelse/


 5. Anden og tredje generation har en endog svagere tilknytning til arbejdsmarkedet end deres forældre. Dokumentation: af 18. oktober 2005: ”Indvandreres sønner får ikke arbejde” Af MARTIN H. DAMSGAARD og CHRISTIAN FRIIS HANSEN http://epaper.jp.dk/18-10-2005/demo/JP_04-01.html"..Sønner af indvandrere står i stadig lavere grad til rådighed for det århusianske arbejdsmarked. Ifølge formanden for regeringens integrationstænketank, Erik Bonnerup, bør Århus handle hurtigst muligt. Det er et betydeligt problem, der kan belaste byens økonomi alvorligt, og man bør forbedre situationen hurtigst muligt, siger han..."Indvandrere på det tyske og dansk arbejdsmarked, Rockwoolfonden, oktober 2004:"...Tyskland har oplevet en faldende trend i beskæftigelsen for ikke-vestlige indvandrere siden midten af 1980’erne, og det er en udvikling, som kan spores helt tilbage til begyndelsen af 1970’erne. Den udvikling kan man se en klar parallel til i Danmark, hvor beskæftigelsesfrekvensen faldt markant fra 1985 til 1994. For selvom beskæftigelsen siden er steget ikke mindst på grund af det økonomiske opsving, så har beskæftigelsen blandt ikke-vestlige indvandrere aldrig nået sit tidligere niveau. På baggrund af forløbsdata fra Danmark kan vi imidlertid konkludere, at en stor del af forklaringen på den faldende beskæftigelsestrend er, at de nye ikke-vestlige indvandrere, som er kommet til Danmark efter 1970’erne, har haft en betydelig dårligere arbejdsmarkedstilknytning fra første færd. Frem til 1999 har hver nyankommen årgang således haft en lavere erhvervsdeltagelse end årgangen før..."


 6. I gennemsnit belastede indvandrere fra mindre udviklede lande den danske offentlige sektor 3,3 gange mere end danskerne i gennemsnit - i følge de seneste rapporter fra Velfærdskommissionen, refereret i Børsen den 1. december 2005.


 7. Vor prognose fra 2003 på korrigeret befolkningsgrundlag pr. 1. januar 2006: http://danmark.wordpress.com/2006/06/20/prognose-pa-korrigeret-befolkningsgrundlag/Den viser fremmedflertal mellem år 2035 og 2043.

Suppleret med et par citater fra samme:"...at indvandring fra mindre udviklede lande til Danmark belaster de offentlige finanser betydeligt. Indvandrernes erhvervsdeltagelse er lav - især for kvindernes vedkommende. Blandt dem, der er på arbejdsmarkedet, er ledigheden høj – blandt andet fordi mange af dem ikke har kvalifikationer, der kan skaffe dem et arbejde til markedets mindste lønninger...""...Indvandrere fra mindre udviklede lande modtager derimod mere fra de offentlige kasser, end de bidrager. Det skyldes, at de både har en lav erhvervsdeltagelse og som regel ikke forlader landet igen, inden de bliver gamle. De modtager i gennemsnit 2,6 millioner kr. mere over livsløbet, end de betaler til den offentlige sektor..."
Når de fremmede taber retten til at opholde sig i Danmark ofte efter års sagsbehandling med ophold her i landet, så tildeles de en privat bolig og kan søge arbejde, hvor de vil.

Når danskerne finder sig i sådanne forhold, er der kunne at sige:


Danskerne er nogle skvat


Sonia

"if your heart is filled use your brain"

fredag, marts 28, 2008

Statens gæld er afgjort ikke blevet til et tilgodehavende

Vi læser på:

Opdat.: 28. mar. 2008 11.29 DR Nyheder


"Den offentlige sektor i Danmark var ved udgangen af 2007 gældfri for første gang i nyere tid med en nettoformue på 43 milliarder kr. Så sent som for 10 år siden havde den offentlige sektor en nettogæld på 422 milliarder kr. Nedbringelsen af gælden skyldes først og fremmest store offentlige overskud i de seneste år. Alene i 2007 blev overskuddet på 75,6 mia. kr..."


------------------------
Desværre er det ikke sandt. Når vi læser i Staten Låntagning og Gæld 2007 udgivet af Danmark Nationalbank, fremgår det tydeligt af Tabel 2.2.1 side 27, at den danske statsgæld var 253,8 mia. kr. pr. 31. december 2007. Hertil skal der lægges Den Sociale Fond, der allerede har været fejlagtigt brugt som bidragsyder til nedskrivningen af gælden hidtil, 133,4 mia. kr.


Dette giver 387,2 mia. kr. i statsgæld regnet til markedpris.Sådan er det.


Heraf udgjorde lånegælden i udlandet 68,6 mia. kr. - der blev nedbragt med 10,1 mia. fra ultimo 2006 til ultimo 2007. Statens renteudgifter var 13,6 mia. kr. i 2007.


Staten Låntagning og Gæld (ISSN: 0902-6681) (1398-3873) online kan rekvireres gratis fra Danmarks Nationalbank på e-mail-adressen: kommunikation@nationalbanken.dk


På: http://www.nationalbanken.dk/DNDK/Statsgaeld.nsf/side/Statsgaeld_i_tal!OpenDocument


angives statsgælden ultimo 2007 til nominel eller pålydende værdi: 246 mia. kr. og renteudgifterne til 15,2 mia. kr.. Om Den Sociale Fond (126,9 mia. til nominel værdi) omfatter og omfattes af posten 'Statslige Fonde' skal de 126,9 mia. kr. tillægges, således at statsgælden beløber sig til 373,3 mia. kr. i nominel værdi ultimo 2007.


Sonia


PS: Noget siger os at institutioner DR og for såvidt ekkoet på TV2 (den sidstnævnte med et underskud i 2007 på 213,5 mio. kr.) måske skulle koncentrere sig mere om deres egen institutions gæld.
"if your heart is filled use your brain"

fredag, februar 08, 2008

Indvandringshastigheden vokser atter eksplosivtAntallet af udenlandske statsborgere med fast bopæl i Danmark voksede i 2007 med 24.042. Umiddelbart ville man komme til 20.394 i følge i http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/%20default.asp?w=1024. Hertil skal lægges de udenlandske statsborgere, der er trukket ud af opgørelsen i 2007, fordi individerne har fået tildelt danske statsborgerskab ved lov, nemlig 3.648 i 2007.Af de nyindvandrede 24.042 i 2007 var 17.278 fra områder uden for Vesteuropa (uden EU-udvidelsen med nationer i den gamle østblok), Nordamerika, Israel, Japan, Australien og New Zealand.


I 2006 var den samlede indvandringshastighed 16.198. Så der er tale om en betydelig hastighedsstigning i 2007 (48,4 pct.). Til gengæld er antallet tildelte statsborgerskaber faldet fra 7.961 til 3.648, hvoraf 92 pct. i 2007 tildeltes statsborgere med nationalitet i lande/områder uden for Vesteuropa (uden EU-udvidelsen med nationer i den gamle østblok), Nordamerika, Israel, Japan, Australien og New Zealand. I 2006 udgjorde tilstrømningshastigheden for fremmede11.086.


Der er derfor tale om en enorm stigning tilstrømningshastigheden for fremmede fra 11.086 til 17.278 (eller 55,8 pct.) mod en stigning i tilsvarende tilstrømningshastighed i 2006 på 14,1 pct.


Nu kan det så hævdes, at stigningen væsentligst drejer sig om indvandring fra de gamle østlande. 4.053 kom fra disse lande 2007, når der regnes efter de registrerede indvandrede med fast bopæl i Danmark.


Selv når denne øststrøm fraregnes bliver der tale om en stigning i tilstrømningshastigheden fra 11.086 til 13.225 eller en hastighedsstigning på 19,3 pct. efter tilstrømningen fra netop disse områder også steg i 2006 såvel som i 2005.

Nu kunne man falde for den ide, i stedet at se på opgørelsen af de såkaldte 'indvandrere' og 'efterkommere'. Så ville det samlede resultat i stedet blive 20.262 flere i 2007. Men det er helt hen i vejret at lade sig lede af denne officielle, men meget brugte opgørelsesform, fordi alle senere generationer end indvandrernes børn medregnes som danskere og ikke retteligt som børnebørn o.s.v. af indvandrere.

Efter 25 års masseindvandring af fremmede viser det sig, at børnene og børnebørnene af indvandrerne har en endnu ringere tilknytning til arbejdsmarkedet end forældrerne o.s.v.

Hvad skulle løse problemet med for få fødte danskere, senere for få i arbejdstyrken til at kunne betjene både en aldrende befolkning (større andel ældre) og samtidig skrabe købekraft ind fra den salgbare produktionen til at finansiere den dyre ordning - netop fordi der fødtes for få børn og folketallet faldt fra 1981 og masseindvandringen sattes igang - medførte i stedet og helt forudset en ekstra velfærdsbyrde, der forstærker problemet yderligere og standser finansieringen tidligere.

Løsningen skal findes ved at ændre de beskrevene forhold i nedenstående tabel - det andet svarer til søgen efter 'cirklens kvadratur' :

…plus en omkalfatring af hele det danske såkaldte velfærdssamfund (med mere end 872.000 offentligt ansatte) og en omstilling af flere andre sektorer til voldsomt ændrede konkurrencevilkår i verden, som ingen regering med såkaldte ‘professionelle’ politikere tør binde an med.

Men det er en anden historie.

J. E. Vig, 8. februar 2008


"if your heart is filled use your brain"

tirsdag, januar 22, 2008

Eliten undervurderer danskerne


I 1980 havde vi officielt 152.958 indvandrere og efterkommere i følge Nyt fra Danmarks Statistik (DS)

I 2007 have vi officielt 477.700 indvandrere og efterkommere i følge Nyt fra Danmark Statistik (DS)

Vi så en tiltagende stigning i indvandringen op til og med år 2001, hvorefter indvandringen af fremmede blev reduceret fra ca. 17.700 pr. år til 13.300 i 2002 eller med ca. 25 pct. Til gengæld øgedes antallet af tildelte statsborgerskaber derefter ganske betydeligt. Fra 2005 steg tilstrømningshastigheden igen. I 2006 steg tilstrømningshastigheden yderligere for indvandrere og efterkommere med 28. pct., for de fremmede med 14 pct.

I perioden 1980-2007 (27 år) er antallet af indvandrere og efterkommer her i landet officielt altså blevet mere end 3-doblet (477.700/152.958=3,12)

Lars Haagen Petersen fra DREAM, delvis finansieret af Finansministeriet, hævdede den 3. november 2006, at når indvandringen fortsætter på det stadigt høje niveau med 12.744 i alt heraf 9.730 fra ikke-vestlige områder i 2005, så vil der nu gå 75 år, før antallet 477.700 blot fordobles.


Flere detaljer på: Tilbage Til Fremtiden

Allerede 5. august 2006 var L. Haagen Petersen i gang med præsentationen af sin mystiske befolkningsprognose for DREAM-instituttet, der er delvis finansieres af Finansministeriet og har til huse samme sted. Vi skulle opfatte den som en korrektion af den officielle prognose fra 2004:

http://danmark.wordpress.com/2006/08/07/forvandling-eller-andet-trylleri-skal-der-til/

Men den 20. november 2006 (3½ måned senere) viser han en korrektion til denne august-prognose og får nu i året i 2080 16 pct. indvandrere og efterkommere - en afvigelse fra augustprognosen med 100 pct. Endnu mere mystisk bliver det når vi lige sammenholder med Velfærdskommissionens bud på fremskrivningen i 2080: 24 pct. Vor førende demograf Hans Oluf Hansen Københavns Universitet meldte i Berlingske Tidende den 20. august 2005, at de etniske danskere ville være i mindretal inden år 2100. Det er altså 20 år efter år 2080.

Når vi lige husker, at det officielle antal pr. 1. januar 2007 - som jeg har fremhævet flere gange - var 477.700 ud af en samlet antal indbyggere i landet på 5.447.084 i følge http://www.dst.dk/Statistik/Nyt/Emneopdelt.aspx?psi=565 giver dette en procentandel på 8.8 pct. pr. 1. januar 2007. Dette er selvfølgelig ikke korrekt - det er derimod politisk korrekt eller bekvemt.

Når vi medregner alle naturaliserede og deres børn siden 1979 er andelen af fremmede mere end 15 pct. allerede, jfr. vor korrigerede opgørelse pr. 1. januar 2006, så bliver der ikke så lidt, der simpelthen ikke stemmer:

Opsummering:

 1. 5. august 2006 hævdede Lars Haagen Pedersen at antallet af indvandrere og efterkommere ville udgøre 8 pct. i 2080
 2. 20. november 2006 hævdede Lars Haagen Pedersen at antallet af indvandrere og efterkommere ville udgøre 16 pct. i 2080.
 3. Velfærdskommisionen hævdede i 2005, at andelen vil udgøre 24 pct. i 2080.
 4. Hans Oluf Hansen hævdede 20. august 2005, at de etniske danskere vil være i mindretal 20 år efter 2080, og samtidig at de nuværende antalopgørelser ikke er brugbare til formålet.
 5. Information om Danmark hævdede primo 2006 her allerede befinder sig mere end 13 pct. fremmede indvandrere og efterkommere i Danmark (15-17 pct. primo 2008) - fordi et brev fra Folketinget ikke ændrer på noget væsentligt -, og at de fremmede bliver i flertal inden år 2040


Al sammen under forudsætning af, at indvandringen forsætter med 10.000-11.000 fremmede pr. år. fremover.

Selvom vi et øjeblik ser bort fra vore indvendinger jfr. pkt 5, så er der ultimativt noget som ikke stemmer. Jeg håber læseren indser dette med et mindstemål af koncentreret logik.

Supplement

Det er desværre ren propaganda og dhimmi i håbet om, at det kan være overstået, før vi opdager det er er for sent.


Forræderne fupper landet væk

Forskning i befolkningsforhold umuliggøres

Kamoufleret befolkningsudskiftning er rette betegnelse

Reaktion fra Folketingets medlemmer i 2004, ikke i 2006

Forvandling eller andet trylleri

Forvandlingskvadratet

Joern

"if your heart is filled use your brain"

mandag, januar 07, 2008

Krarup om statsborgerskaberne i JP-kronik
I JP-kroniken 'Dansk indfødsret - folkets førstefødselsret' den 3.01.08
skriver Søren Krarup bl.a. :

"...Det var dette, der skete med SR-regeringen i 1990'erne, som kastede indfødsret i grams til tusinder og atter tusinder af fremmede, som ikke kunne tale dansk, som havde begået alvorlig kriminalitet, som ikke var selvforsørgende, men havde stor offentlig gæld..."

Jeg gentager : "...tusinder og atter tusinder af fremmede..."

I 1990'erne tildeltes 58.672 og af den forrige regering ialt 77.091 danske statsborgerskaber ved lov. Det var så på henholdsvis 10 år og 11 år.
Antallet 7.223 for 2006 hentes fra tabel 2 sidste kolonne på: http://www.lilliput-information.com/status06.html
På 7 år fra 2000 til 2006 tildeltes 64.446 statsborgerskaber, heraf i perioden på 6 år i perioden 2001-2006 under den såkaldt borgerlige regering 57.223 mod 58.672 på 10 år i 90'erne. I 2007 har denne flertalssikrede regering igen tildelt mindst 11.000 statsborgerskaber, når børnene medregnes ( - offentliggøres først den 12. februar). Og her har vi netop kun medtalt tildelingerne til de fremmede d.v.s.:

Fra områder uden for Vesteuropa (uden EU-udvidelsen med nationer i den gamle østblok), Nordamerika, Israel, Japan, Australien og New Zealand.

Af samtlige 192.871 tildelte naturalisationer ved lov siden 1979 (til alle) har den siddende flertalssikrede regering tildelt i alt mere end 35 pct. af samtlige. Hertil kommer alle de fødte børn efter naturalisationerne i de 28 år.

Det er hermed bevist, at Søren Krarups tale om nyindførte lovkrav om det ene og det andet, uanset har ført til at langt flere tildeles dansk statsborgerskab under den flertalssikrede såkaldt borgerlige regering fra 2001. Dette faktum skal læserne af kroniken ikke have med. En regering, der havde kunnet bestemme alt andet, men valgte at forspilde chancen, altså løbe med.

Vi skal vist ikke i den forbindelse forsøge at hævde, at den stærkt truende voldskriminalitet, der i øvrigt stiger katastrofalt, mens danskernes antal går ned, eller sprogfærdighederne er ændret i nogen takt med den forøgede mængde tildelinger, så det kan tolkes derhen, at større antal ikke borger for større usikkerhed for danskerne bragt til veje af en flertalssikret regering, der havde skabt forventninger netop om det stik modsatte. Mon ikke det ville være for langt ude?

Sådan er det primo 2008. Denne gang er det mest bortforklaringer og forvrængninger fra Søren Krarup i præcis den samme stil vi har fået den fra alle tidligere medløbende politikere , 8. februar 2003 var Søren Krarups oplysninger til offentligheden direkte usande.

Få det sat ind i rette sammenhæng: Ingen af politikerne bekymrer sig om virkeligheden eller
Et juleeventyr, der ender skidt

J. E. Vig, 7. januar 2008

tirsdag, december 18, 2007

Camouflage og dobbelt-camouflage for at skjule omfanget af og ansvaret for kriminaliteten nu og fremover


Det er efterhånden morsomt at læse Erik Bonnerups og Jan Plovsings redegørelser for kriminaliteten.Erik Bonnerup i regeringens Tænketank for Integration:
Når voldskriminaliteten på blot ét år fra 2006-2007 i 1. kvartal voksede med 23,8 pct, og det samlede antal overtrædelser af Straffeloven steg med 9 pct. det samme år, så vil kriminaliteten i alt vokse med 15-20 pct. blandt de 16-24 årige over de næste 20 år. Det kan et barn forstå er noget vrøvl. De 16-24 årige står for den helt afgørende andel af den samlede kriminalitet.

82 pct. af kriminaliteten blandt unge under 18 år i København i 2004 var ikke-vestliges kriminalitet (steget fra 59 pct. i 2002). Det er tragikomisk, at læse Rigsstatistiker Jan Plovsing angive voldsoverkriminaliteten til at blive (camouflage-beregnet) til mellem 1,4 og 1,8. Vi kom til 4,1 gange i 2002 og 11,7 gange i 2004 uden at tage højde for de naturaliserede medregnes under danskerne. Overkriminaliteten er selvfølgelig meget større end de officielt anførte 1,4-1,8, og det har vi redegjort korrekt for i deltaljer på sidste link i 2005. Jan Plovsings artikel i Berlingske Tidende fra 12. december 2004 genbruges naturligvis pligtskyldigst af Erik Bonnerup og Jesper Termansen i 2007 (se link nr. 2 nedenfor). Dengang var det noget vrøvl. Nu er den endnu mere vrøvl, fordi diskrepansen endog er vokset med indvandringen og naturalisationerne.

[Af samtlige tildelte statsborgerskaber siden 1979 (192.871, eksklusiv børnene efter naturalisationen) til alle indvandrere, heraf fra Bosnien-Herzegovina (9.354), Somalia (10.087), Afghanistan (2.159), Irak (10.826), Tyrkiet (24.377), Sri Lanca (7.794) og gruppen Statsløse og uoplyste (13.470) står den indtil 2007 flertalssikrede regering for ansvaret i henholdsvis: 95, 82, 49, 41, 39, 27, og 22 pct. af tilfældene i de 6 år, den har regeret. Af samtlige 192.871 naturalisationer siden 1979 har den siddende regering tildelt i alt mere end 35 pct. af samtlige siden 2001.. Det var nemlig kamouflagen, der skulle bruges for at kunne hævde usandt, at strømmen var vendt i sommeren 2005]

At Jesper Termansen her gentager det som værende kendgerninger er det simple, men meget populære propaganda-trick.

Det er vist aldrig sket før, at hverken Danmarks Statistik, Justitsministeriet eller regeringens tænketanke ikke kan komme blot i nærheden af sandheden. Men sådan gik det, fordi befolkningens opgørelse forpurredes i 1991, som det i øvrigt er blevet bekræftet af vor førende demograf ved Københavns Universitet med 14 års forsinkelse. Intet befolkningsgrupperelateret kan undersøges forsvarligt længere. De komparative undersøgelser umuliggøres, det samme gør forskning der omhandler befolkningen og befolkningsgrupper (et eksempel).

Kriminalitetens ekstra grove fejlbeskrivelse skyldes primært en kriminologisk inspireret fejl/camouflagebeskrivelses-metode fra midten af 90-erne. Dengang var det Eva Smidth, der kørte propagandaræset som formand for Det Kriminalpræventive Råd. Beskrivemåden blev annammet af endog Justitsministeriets Forskningsenhed, der har samme kriminologiske virus via Britta Kyvsgaard. Helt frisk eksempel fra foråret 2007, bemærk, lige før den voldsomme stigning i voldskriminaliteten offentliggøres, jfr. første afsnit ovenfor:

Fra http://www.uriasposten.net/index.php?p=4173:
"Berlingske Tidende vinkler artiklerne som en slags myte-gendrivelse (hvad DR selvfølgelig tog imod med kyshånd), men når avisens Jesper Termandsen skriver at “den alvorligere vold” siden 1998, ifølge “politistatistikken” er steget med 45 pct., så er det et kunstigt opstillet paradoks. Det undersøgelsen bekræfter er blot et fald i den del af volden, der i politiets statistik blot udgør 2,6 promille af alle voldsanmeldelser..."

Fordi Kyvsgaard fik lejlighed til at gennemtrumfe sin propaganda, førte en stigning i voldskriminaliteten på 23,8 pct. på bare ét år til et politisk korrekt fald i den grove voldskriminalitet på DRDet forholdt stik modsat i følge dansk politiforbundDET ER FANDME UHYGGELIGT!
Tilbage til de helt uantagelige kunst-korrektioner i Rigsstatistiker Jan Plovsings materialer i 2004 og genbruget af samme tre år senere til fortsat forvrængning af virkeligheden:Har danskerne udbedt sig indvandrere med en bestemt aldersfordeling eller udbedt sig indvandrere, der føder mange børn, så der er procentvis flere unge til at begå forbrydelser? Forbrydelserne er vel begået? Eller er det som med de 22 myrdede plejehjemsbeboere i København (Plejebo-sagen - her er ikke kommet informationer frem!) i midten af 90erne. Ingen havde tilsyneladende myrdet dem eller stjålet deres penge efter sagen med forsvarsadvokat Thomas Rørdam? Også kendt fra: sagen mod Blekingegadebanden. Det var også én, hvor 'ingen' myrdede de myrdede.

Ja, og som helt givet og aldeles usagt hver gang en god portion af fremmedkriminaliteten “er udført af danske for de fremmede”, der fik danskerpapirer. De fleste naturaliserede ikke-vestlige optælles som danskere/danske statsborgere, og det samme gør deres børn både blandt de kriminelle og i delbefolkningerne, der indeks- og procentudregnes i forhold til i Plovsing materialer. Det er ganske uholdbart, hvis ikke helt hen i vejret. At 'forvandlingsbrev' fra Folketingets Indfødsretsudvalg skulle ændre på adfærden tillader vi os at betvivle. Det kan let påvises, at andre negative karakteristika forstærkes i de efterfølgende generationer. Eller seks andre gode grunde til at optælle korrekt.

Sammenligninger mellem f.eks. et karakteristika hos gruppen ikke-vestlige med befolkningen under ét er generelt noget vrøvl, eftersom den voksende andel af ikke-vestlige til stadighed så udvisker mere og mere af den forskel, der søges undersøgt. En sådan metode kan kun vælges for netop at tilsløre den rene forbrydelse, som landets ødelæggelse er. Det er forskellene mellem grupperne, der tæller i den foragtede virkeligheds verden, der desværre også er blevet politisk ukorrekt.

Den med social status bruges diskriminerende udelukkende i spørgsmål om indvandrere. Der er aldrig taget initiativ til at lave en sådan sondring, før de begyndte overtagelsen af landet sammen med danske hjælpere. Det har endog forlængst vist sig, at international terror ikke kan socialrelateres i andet syge 68er-hjerner.Den overvejende del af kriminaliteten i Danmark er rettet mod etniske danskere, kan vi ikke opfatte det som en simpel skandale, at end ikke landets justitsministerium kan præstere en korrekt opgørelse af kriminaliteten og dens fordeling på danskere og fremmede. Det kunne det før 1993. Derouten med totalitære overtoner er en ren trussel mod det danske folk

Sonia


Uddybende gennemgang af problemstillingen

Endnu en bekræftelse på at løgn ikke hænger sammen med virkeligheden, der er sand

Et Juleeventyr
"if your heart is filled use your brain"

fredag, december 07, 2007

Nu skriger de ikke ret meget længere

OECD melder med nogen forsinkelse, at inflationen nu er så godt igang i Danmark, at der må sættes ind.

På dansk kaldes det i disse år 'overophedning', og en sådan kan jo skyldes flere ting blandt keynesianer-profeterne (de fortsat herskende økonomiforstyrrere på det europæiske fastland), mest at de arbejdsløse ikke vil arbejde. Ikke at de ikke må arbejde til nogle fagforeningstarif-uafhængige lønninger, som kunne give indtjening til virksomhederne, der står mål med, hvad der kan tjenes ellers. Så skal de i alt fald være fra Østeuropa.

Sandheden er den enkle, at den øgede belåning af vore boliger og ejendomme med henved 3/4 billion ddk inden for de sidste 10 år har ført til en kunstig indenlandsk efterspørgsel og en risikovillig ekstra pengerigelighed uden noget sidestykke i Danmarkshistorien, men vel at mærke uden nogen produktion bag. Det bliver det hele meget værre af i længden, som vi har advaret flere gange tidligere. Mottoet har været med J. M. Keynes i den mentale bagage: På langt sigt er vi alle døde.

Dette førte naturligvis til, at varerpriserne nu stiger med opimod 6 pct. årligt. Når samtidig olie- og andre råvarerpriser på verdensmarkedet også stiger, og vi i tillæg havde en ukyndig finansminister, der i primetime indirekte, men yderst udfordrende frejdigt opfordrede alle offentligt ansatte til at kræve lønningerne i vejret "i et nærmest guldbeslået" gældfrit Danmark, så skal det gå galt.

Lidt ekstra olieindtægter som følge af de stigende oliepriser førte til et ekstra forbrug både offentligt og privat, men kunstskabt af de mange rare kursfastholdte kroner som følge af den ny-merkantile olie-Euro eller petroeuro. Desværre bragte denne nyskabte internationale vippe (siden november 2000) os til vejrs via vægtstangsprincippet og ikke ved egen indre kraft, og det bragte så uheldigvis samtidig finansministeren i slags euferi, fordi han tilsyneladende ikke fattede, hvad der skete.

Nu tilsiger den keynesianske profeti, der fortsat behersker sindede på det europæiske fastland, at skatternes andel af indkomsterne/værdierne skal øges for at standse inflationen. Der er selvfølgelig kun én virkningskæde af at hæve skatterne yderligere: Fastholdt lønpres, produktionstilbagegang, udflytning, lukning, mere arbejdsløshed.

Der kom i øvrigt en morsom én fra The Independent forleden: Europa får ingen problemer med at leve op til kravene i Kyotoprokollen, da der i forvejen er tilbagegang over alt. The Independent må have overset Danmark, hvor retorikken ellers har kørt med vedvarende falsk rundesang i medierne, fra producenter, banksektor og ikke mindst embedsmænd og politikere:

De skriger på arbejdskraft; der er vækst så det gnistrer, i Danmark, alene. Hvad si'r du så?

Nu kommer tilbageslaget senest i 2009, således skabt af lovgiverne, med dansk rekordtilbagegang og tæt på nulvækst, hvis ikke negativ stagflation, i følge OECD.


J. E. Vig, cand. oecon., 7. december 2007


"if your heart is filled use your brain"

onsdag, november 07, 2007

200.000, sådan er det, siger journalister og historikere

Det er ikke nemt at begribe, hvordan det går til


English version


Den behandlede problemstilling i denne entry dækker ikke alene forholdene Danmark, men overalt i de vesteuropæiske lande angives løbende antal for indvandrere og antal for muslimer i pressen, øvrige medier og på bloggene. De er næsten alle forkerte, d.v.s. sige stærkt underestimerede, ikke alene når landets ansvarlige institutioner melder herom, men også når modstanderne af masseindvandringen forsøger at skrive kritisk herom. Tilmed bliver forskellen mellem det opgjorte og det rigtige antal større og større år for år.


http://snaphanen.dk/2007/10/23/lars-hedegaard-the-growth-of-islam-in-denmark-and-the-future-of-secularism/ læser jeg et afsnit:


“…Even the number of Danish Muslims is unknown. Statistics Denmark does not keep track of religious affiliation, and estimates vary wildly - anywhere from 200,000 to 500,000 or more. In May 2006 the now famous daily newspaper Jyllands-Posten estimated the number of Muslims in Denmark to be 207,000 although it didn’t specify the method whereby it came to that figure. However, I am inclined to believe that the number - slightly over 4 percent of the population - is correct. It corresponds well with the figure I reached in August 2004 based on a count of male first names. I came to 191,000 as of January 2004 - a figure that had risen 25 percent since 1998…”


[Dette er uddrag af en foredrag ved Counter-jihad Conference i Brusselles 18. oktober 2007. ]


Som det fremgår gør Lars Hedegaard (LH) opmærksom på, at Jyllandsposten ikke specificerer sin metode til at fastslå eller estimere antallet af muslimer i maj 2006. LH oplyser, at hans metode præsenteret i JP 1. august 2004 bygger på en optælling af mænds fornavne (som vi selv finder frem til er fra navnedatabase på Danmarks Statistik: http://www.dst.dk/Statistik/Navne/HvorMange.aspx )


Til manges overraskelse får vi i LH’s JP-artiklen 1. august 2004 lige følgende med i tillæg: “…Muslimerne tegner sig for 38 pct. af befolkningstilvæksten i Danmark…”
Hvordan kunne LH oplyse således, når alle med faglig indsigt i spørgsmålet (”i den kritiske lejr”) ikke kunne melde noget om dette emne. LH kan som journalist og historiker endda gøre dette uden at dokumentere noget som helst, eller antyde noget overhovedet om den metode, som han måtte have anvendt for at komme til resultatet.


[Alene fra “fornavnet” til “det religiøse tilhørsforhold” er der et stykke - endda et meget usikkert stykke. Koblingen af navn og religiøst tilhørsforhold må efter hvad vi kan læse bygge de på LH’s egen vurdering/skøn?]


[Der har naturligvis klart været sagt sagligt fra over for både Jyllandspostens og LH’s antalsangivelser og metoder herfra i 2004 og i 2006, men det fortsætter.]


[Institut for Navneforskning afviser blankt, at en sådan mestendels hjemmelavet opgørelsesform (LH’s) er brugbar til formålet.]


[Vi undrer os fortsat over, hvorfor antallet af muslimer i Danmark skulle anføres til ca. 200.000 af JP i maj 2006 og af LH den 1. august 2004 med ekko i samtlige medier begge årene igennem, al den stund at religiøst tilhørsforhold ikke lovligt kan registreres.]


De 200.000 fløj gennem æteren som et ekko og fortsatte hele fra sommeren 2004, men med en nødvendig gentagelse i 2006, også uden mulighed for modsigelse, sådan er det : http://danmark.wordpress.com/2006/11/22/antal-muslimer-og-antal-ekstremister-igen-det-er-saa-sjovt/


Fra andre seriøse kilder:


“Jerusalem Post 30/4 2005 - en boganmeldelse af Bat Ye’ors Eurabia, The Euro-Arab Axis :
“How is it that ten percent of France is Muslim, 15% of Denmark is Muslim and close to half of the births in the next generation will be Muslim? Imperious mosques and lawless Muslim neighborhoods dot the landscape of major European cities. And Spain willingly and meekly chose to acknowledge its Islamic past, and that pro-Arab opinion is rampant and anti-Israeli sentiment vitriolic…”


Vi kan ikke få 200.000 til at udgøre 15 pct. af folketallet i Danmark i hverken 2005 eller 2004. LH hævder da også, at hans udokumenterede angivelser viser godt 4 pct. Der er stadig et stykke vej fra 4 pct. 15 pct., faktisk en forskel med faktor knap 4.


Sluttelig kan vi oplyse, at vor opgørelse pr. 1. januar 2006 af naturaliserede og deres børn og børnebørn siden 1979 viste, at her var 687.477 fra områder uden for Vesteuropa, Nordamerika, Israel, Japan, Australien og New Zealand. Tallet måtte bygge på en beregning, hvad antallet af børn og børnebørn angik.


Vi var endvidere henvist til at hævde (byggende på 20 års erfaring med de årlige officielle opgørelser), at 70-75 pct. af kategorien i foregående afsnit har vist sig i opgørelser dels af de indvandrede dels af de naturaliserede gennem årene at stamme fra lande domineret af islam.
Her bliver ca. 500.000 det nærmeste man på noget seriøst tilgængeligt grundlag kan komme til om antallet af muslimer i Danmark primo 2006. Siden er der kommet flere indvandrere herunder muslimer og flere børnefødsler til, endda flere og flere i de to år.


J. E. Vig, 3. november 2007
http://www.informationomdanmark.dk/

fredag, oktober 26, 2007

Jo længere de venter med at vende kareten, desto værre bliver deres smerter

Seneste udvikling:


Danmark på vrangen

Da den overvejende del af kriminaliteten i Danmark er rettet mod etniske danskere, kan vi ikke opfatte det som en simpel skandale, at landets justitsministerium ikke kan præstere en korrekt opgørelse af kriminalitetens fordeling på danskere og fremmede. Det er en ren trussel mod det danske folk, som man tilmed frækt beder danskerne om at tage stilling til ved Folketingsvalg:

Kilde er DR-TTV, nr. 122, den 15. maj 2007: Antallet af straffelovsforbrydelser i året første tre måneder af 2007 var 104.604, en stigning på 10.000. Volden er steget fra 3.716 til 4.600 tilfælde, en stigning 23,8 pct., når sammelignes med de første tre måneder af 2006.

Flere detaljer:

Det samlede antal overtrædelser af straffeloven steg fra 95.944 til 104.604 fra 1. kvartal 2006 til 1. kvartal 2007 (9,0 pct.)

Indbrud i villaer og lejligheder steg fra 7.400 til 9.500 i 1. kvartal sammenlignet med 1. kvartal 2006 (28,4 pct.)

Volden steg generelt fra 3.716 til 4.600 (23,8 pct.) jvf: http://danmark.wordpress.com/2007/06/14/kriminaliteten-er-voldsomt-stigende-ikke-mindst-voldskriminaliteten/

Heraf vold mod offentlig myndighed, som DR på http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/kriminalitet/2007/05/14/103547.htm hævder steg særlig voldsomt: Fra 705 tilfælde til 873 (23,8 pct., altså samme stigningsprocent - endda en anelse mindre - som for voldskriminaliteten i almindelighed).

Vi ved naturligvis, at voldskriminaliteten mod offentlig myndighed vejer tungere i den officielle vægtskål, men tallene taler desværre for sig selv. Vi andre kan så håbe på, at de tungtvejende grunde til at bekæmpe/forhindre volden, måske standse tilgangen af kriminelle indvandrere og udvise de kriminelle, kunne være noget til overvejelse.

Sædelighedsforbrydelser, i alt, f.eks. : Steg fra 557 til 647 (16,2 pct.)

Ejendomsforbrydelser, ialt f.eks.: Steg fra 89.026 til 97.798 (9,9 pct.)

Justitsministeriet styres af kriminologer

Justitsministeriet udarbejdede en officiel opgørelse af kriminaliteten fordelt på danske og individer med udenlandsk oprindelse og offentliggjorde den 10. august 2005. Opgørelsen medtager kun første generation af efterkommere af indvandrere. Dette gælder når vi ser på antallet af kriminelle gerninger; senere generationers kriminelle gerninger tilregnes således danskerne.

Men endnu være er det, at befolkningsgrundlaget kun indeholder cirka halvdelen af gruppen med udenlandsk oprindelse. Herved bliver indvandrernes overkriminalitet stærkt overvurderet. Sagt meget enkelt: Hvis her kun er få indvandrere, så syner kriminalitetens udbredelse meget større i forhold til indvandrergruppens samlede størrelse. Og kriminalitetens udbredelse er altså kortlagt af rigspolitiets indberetninger fra politikredsene.

At kriminelle gerninger udført af senere generationer tilregnes danskerne trækker lidt i den anden retning. Derfor kan Justitsministeriets opgørelse af sigtelser for 2004 desværre ikke bruges. Det hele skyldes grundlæggende, at registreringen af ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’, som hele opgørelsen bygger på, ikke begrebsmæssigt er dækkende og entydig.

Indvandrerne har ikke en overkriminalitet på 5 gange, som opgørelsen angiveligt skulle vise, men nærmere 2-4 gange afhængig af, hvilke overtrædelser af Straffeloven, der ses på. Det er rigtigt at overkriminaliteten er størst ved de forbrydelser, der giver den største straf.

Heri overestimeredes kriminaliteten blandt indvandrere og efterkommere ganske betydeligt, fordi befolkningsgrundlagene, der arbejdedes udfra var groft mangelfulde: http://www.lilliput-information.com/sandfrem.html

Sådan er det.

Kilde:
Justitsministeriets Forskningsenhed: Sigtelser 2004 fordelt efter indvandrerbaggrund og oprindelsesland:
http://www.jm.dk/image.asp?page=image&objno=73956

Vi ser således de tragikomiske konsekvenser af de officielle opgørelser via oplysninger f.eks. på TV2-teksttv den 13/10 2005:

I Ringkøbing Politikreds sigtedes 46 danskere, men 800 indvandrere ud ad 1000 individer i befolkningen. Det er en overkriminalitet på 17,4 gange. I Assens sigtedes 41 danskere og 400 indvandrere ud af 1000 individer i befolkningen. Det giver en overkriminalitet på 10. Det skal understreges at overkriminaliteten i det alt væsentlige stammer fra efterkommere af indvandrere. I 2004 var overrepræsentation for unge indvandrere under 18 år i København blandt de kriminelle 11,7 gange, jvf. http://www.lilliput-information.com/domv.html .

Alligevel hævdedes det i oplysningen fra TV2, at overkriminaliteten udregnes til i alt 5 gange på landsplan. Såfremt dette skulle være sandt - Justitsministeriets offentliggjorte opgørelse nævner det ikke specifikt i ledsageteksten - er der ganske givet manipuleret med en del af opgørelsen, som muligvis ikke er offentliggjort. Man har flere gange hævdet, at der skulle korrigeres for aldersfordelingen blandt indvandrerne og efterkommerne i forhold til aldersfordelingen for danskerne, selvom vi ikke har haft mulighed for at blande os her heller.

Ser vi bort fra disse hypoteser, vi må i hvert fald spørge: Er overkriminaliteten virkelig så høj blandt indvandrere, især efterkommere, og kan overkriminaliteten være mere end 3 gange større i Ringkøbing Amt samt 2 gange større i Assens end overkriminaliteten i landet som helhed.

Vi havde faktisk gode grunde til at antage, at det forholdt noget nær modsat; at overkriminaliteten var tydeligt størst i de store byer.

Det er det rene vrøvl, og det bliver ikke rettet med den opgørelsesform, der lægges op til.


Vi kunne også få den mistanke, at man for at nå til de 5 gange i overkriminalitet, har måttet medgive, at der faktisk er mange flere indvandrere her i landet, end vi indtil nu har fået opgjort via et defekt opgørelsessystem og oplyst i medierne. Et mere korrekt opgørelsessystem kan studeres på: http://www.lilliput-information.com/atda.html

At indvandrer-kriminaliteten bliver stadigt grovere vidste vi længe forinden:

http://danmark.wordpress.com/2006/11/17/indvandrerkriminaliteten-udvikler-sig-mod-grovere-former/

“if your heart is filled use your brain”

http://danmark.wordpress.com/2007/10/25/en-trussel-mod-det-danske-folk/Udviklingen over et længere åremål:

Snart ikke en dag uden mord, knivstikkerier, hvis mening er tydelig. Overfald på Politiet og stenkast mod og ildpåsættelser af dets biler, det samme med andre udrykningskøretøjer. Det er noget helt nyt i Danmark med dette adfærdsmønster.

Indtil nu No-Go-zoner i Gellerup, Nørrebrokvarterer og Vollsmose

Tag det værste:

I 1967 var her 34 manddrab og forsøg på manddrab, jfr. Statistisk Årbog 1969, tabel 275. Da der advaredes mod den stadigt voksende indvandring og dens virkninger i 1985 var her 45 manddrab og forsøg på manddrab, jfr Statistisk Årbog 1987, tabel 139. Pr. januar 1986 viste det registrede folketal i Danmark 5.116.273, hvoraf 72.952 var indvandrere fra lande uden for Nordvesteuropa foruden nogle få naturaliserede og deres efterkommere, jfr. Statistisk Årbog 1987, tabel nr. 30.

Siden 1981 er den etnisk danske befolkning gået tilbage, og faldet kan end ikke opvejes af fødslerne blandt fremmede indvandrere, der har 2-3 gange flere børn pr. kvinde, uden fortsat indvandring. Ikke-vestliges antal er endog blevet 10-doblet siden 1985 (den samlede fertilitet er nu 1,75, hvor der kræves 2,1 barn for at holde en stabil befolkning). I 2oo5 var her 219 manddrab og forsøg på manddrab.

5 gange flere manddrab og forsøg på manddrab over en 20 årsperiode, selvom den etnisk danske befolkning i samme periode gik tilbage med henved 300.000. I samme periode er antallet af fremmede indvandrere derimod steget med en faktor 10.

Velfærdskommissionen konstaterede i november 2005 (refereret i Børsen den 1. december 2005), at indvandrerne fra ikke-vestlige lande er mere end 3 gange så hyppigt ved de offentlige kasser efter kontanter og velfærdsydelser i forhold til deres andel.

De der på denne baggrund ønsker at mangedoble indvandringen, truer i sandhed den danske nation og vore børn og børnebørn med udslettelse. Det skal siges lige ud. Uden en landsødelæggende diktatorisk elite skulle danskerne gerne føde nogle flere børn. Fødselsproblemet er i øvrigt størst, hvor folk har/eller lige har haft det værst, eks-DDR, Polen, Ungarn. Men i en kortere periode kunne det blive vanskeligt også at holde en metastase-agtig, skattehungrende elite i gang til toplønninger i den offentlige sektor.

Der er elitens eneste problem.

Der er sandsynligvis langt flere end 200.000 muhammedanere i Danmark, jfr. Clement’s 12 løgnagtige gentagelser i sit idiot-inteview på DRTV den 11. november 2006. I intet vestligt land må religiøst tilhørsforhold nemlig registreres - derfor bruger Clement en sådan uimodsigelig løgn. Der er snarere 500.000 fra muhammedansk dominerede områder i Danmark, og 720.000-750.000 i alt fra ikke-vestlige lande, når de naturaliserede og deres børn medregnes ud af et samlet antal individer med fast bopæl i Danmark pr. 1. januar 2006 på 5.427.459: http://www.lilliput-information.com/katrocia.html, opgørelserne korrigeres for 25 års periode.

Den står i øvrigt på manddrab, hvis en muhammedaner skifter religion, så de naturaliserede og deres børn skal vist medregnes.

http://danmark.wordpress.com/2006/11/12/skal-vi-have-flere-mord-mere-knivstikkeri-og-flere-ildspaas%c3%a6ttelser/Angreb på nærmeste hold:

Venstreorienterede anti-racister står bag drabsforsøg på medlemmer af Stop islamiseringen af Danmark i forbindelse med forberedelserne til en demonstration sidste weekend, og omstændighederne omkring denne forbrydelse er de følgende, således som de er skildret af deltagerne selv: »Anders Gravers og to andre SIAD medlemmer kører i en varevogn med plads til 3 og følger efter sikkerhedsbilen foran hvor der er 3 personer, deriblandt et ældre SIAD medlem. Vi når hen til en parkeringskælder og følger efter bilen ned. Der er meget lavt i nedkørslen så vi kører forsigtigt da vi ikke er sikre på om bilens tag vil støde på. Vejen ned i kælderen er opdelt med metalstolper i midten. Da vi endelig kommer ned bliver vi dirigeret langs med stolperne og helt frem til en betonpille. 2 - 5 sekunder efter lyder et brag og forruden bliver forsøgt smadret med en jernstang af to autonom-udseende personer ovre ved passagersiden. Herefter bliver begge sideruder smadret af yderligere 4 maskerede personer, 2 på hver side og der bliver råbt “træk ham ud, træk ham ud!!. Der bliver nu kylet en fyldt sodavandsflaske (viser det sig senere) ind gennem højre vindue som rammer kvinden i midten af bilen i baghovedet. Samtidig bliver der hamret løs med jernstænger på Anders Gravers i førersædet og et SIAD medlem på passagersædet længst til højre. De to værger sig så godt de kan, men bliver tildelt adskillige slag. Det lykkes Anders Gravers at læne sig over mod midten og sparke en af de maskerede i hovedet da han læner sig ind for at låse døren op indefra. Det giver Anders chancen for at springe ud med sin ildslukker i hånden og knalde den første han ser et slag på hans venstre arm.

Her bliver der foruden slag med jernstænger også stukket med kniv, viser det sig senere, for der er et tydeligt stikmærke i Anders Gravers’ skjorte. Det der redder ham er hans stiksikre vest hvor der er et tydeligt snit i de yderste stoflag. Havde han ikke haft den på havde kniven ramt ind i lever og tarmregion hvilket havde været fatalt. Anders bevæger sig derefter rundt om bilen fordi han hører skrig og ser et SIAD medlem ligge på jorden med 4-5 maskerede personer over sig som hamrer løs på hans hoved med jernstænger. I det samme bliver der råbt: Løb, Løb!! Og alle maskerede personer forsvinder op ad nedkørslen til kælderen som dug for solen. Og i det samme ruller jerngitteret ned, mærkværdigvis nok, da det er indstillet til at gå op og ned efter 30 sekunder. Et afsluttet telefonopkald i bilen på vej ned i kælderen og et påbegyndt mobilopkald lige efter overfaldet afslører at episoden har taget rundt regnet 5 min. Et ældre medlem af SIAD ligger livløs på kældergulvet og får sig rejst op. Blodet strømmer ud af hovedet på hende. Hun sad i sikkerhedsbilen da overfaldet på varevognen begyndte og løber ud af bilen da der bliver råbt UD UD! af føreren af bilen. Føreren kører derefter væk med bilen.

Kvinden løber i en vilkårlig retning og bliver indhentet af to autonome som hamrer en jernstang i hovedet af hende. Hun falder ned og bliver liggende helt stille og fornemmer at de står stille et øjeblik over hende for at være sikre på at hun er færdig. Derefter løber de væk, formodentlig hen til SIAD medlemmet på gulvet hvor de formentligt deltager i at slå løs på ham. Her bliver der også stukket med kniv da det senere viser sig et snit i medlemmets jakke. Heldigvis havde han også sikkerhedsvest på. Under overfaldet bliver der forsøgt ringet til politiet af kvinden i midten af varevognen. Opkaldstonen lyder i lang tid, så bliver den taget og efter der er afgivet besked bliver der henvist til politiet. Da politiet tager telefonen kan de ikke høre noget fordi signalet er dårligt p.gr.a at vi befinder os så langt nede i en kælder. En vicevært kommer til stede efter overfaldet og får alarmeret politi og ambulancer. Det mandlige SIAD medlem er slemt tilredt og er ved at miste bevidstheden, men kommer ned at ligge og bliver behandlet som den første af falckfolkene. Alle er udskrevet igen.«

Ja, de såkaldte anti-racister er svinske forbrydere, og hvis Stop islamiseringen af Danmark vil bevare sin troværdighed, så må organisationen også opspore de anti-racistiske voldsforbrydere, for man skal aldrig gå med til, at anti-racisterne det ene øjeblik kan optræde voldeligt mod de danske patrioter og i næste øjeblik bare gå hjem til sig selv og være fredhellige. Det må ikke ske, og det er således på høje tid, at Stop islamiseringen af Danmark seriøst beskæftiger sig med sikkerhedsspørgsmålet. Organisationen må nu hurtigst muligt oprette en selvforsvarsgruppe af yngre mennesker, der kan forsvare organisationen mod de anti-racistiske voldsmænd, for enhver tanke om eksistensen af en demokratisk retsorden i Danmark må efter disse voldsomme begivenheder være opgivet. Man må simpelthen kunne slå fra sig, hvis man vil kunne udøve sine politiske rettigheder i dette rådne samfund, det er en kendsgerning.

----------------------------

Det allernemmeste og det mest givtige er fortsat at pådrage sig et ansvar for denne udvikling, direkte eller indirekte. De nuværende ansvarlige og de kommende ansvarlige kan lige så sikkert som Amen i kirken regne med at komme til at mærke desto større smerte, jo længere de venter med at vende kareten.

Sådan er det!

J. E. Vig, Information om Danmark
"if your heart is filled use your brain"

søndag, juli 15, 2007

Indvandrerne koster Sverige 300 mia. kr. pr. år, Danmark det halve


English edition


Universitetslektor Lars Jansson udgav bog “Mångfall eller Välfärd” i 2002. Senest henviser Jansson til tidsskriftet The Economist fra juni 2003, der skriver, at Sverige er plaget af store økonomiske problemer pga. de byrder som den store indvandring pålægger landet, og at Sverige i dag er Skandinavisens fattigste land.

I forordet til bogen skriver Jansson:

“Svenskerne vil have information om, hvad indvandringen koster, og hvordan den er finansieret. Indvandrerne udgør den største udgiftspost i den offentlige sektor. Hver kommune burde fortælle, hvad indvandringen koster.”Jansson anslår den svenske stats indvandringsudgifter til 290 mia. dkr. og refererer at kun 6,9 milliarder bliver opgivet på statsbudgettet. Lars Janssons oprindelig anvendte beregningsmetoder findes i bogen “Mångkultur eller välfärd”? Den udkom i juni 2002

Den økonomiske belastning af Danmark, som fremmede indvandrere udgør, var officielt, da den danske stat senest 1997 angav sit grove fejlskøn til omkring 11 mia. kr. pr. år, og vi herfra korrigerede ved hjælp af et tyngdebudget i 2001: I 1997 mere end 100 mia. dkr., i 2001 mindst 150 mia. kr.

Når Sverige har mere end dobbelt så mange indvandrere som Danmark og tilmed en ekstrastor ledighed er det lidt sjovt, at regnestykket fra det offentlige i henholdsvis Sverige og Danmark viser henholdsvis 6,9 mia. dkr. og 11 mia. dkr.

Tyngdebudgettet eller belastningsbudgettet har været anvendt inden for sygehusvæsenet, på skolebørn og på de ældre danskere.

Naturligvis er der tale om skøn, fordi staten har valgt ikke at ville oplyse om realistiske beløb; men det anførte beløb på 150 mia. “er lysår nærmere sandheden” end statens sølle 11 mia. kr., der knap nok rækker til huslejen. Den nuværende regerings støtteparti anførte 30 mia. dkr. som udgifterne vedrørende de fremmede i 2000.

Når vi fra Velfærdskommissionen fik oplyst den 1. december 2005 i Børsen, at de fremmede konsumerer 40 pct. af den samlede danske velfærd ved at være mere end tre gange så hyppigt ved de offentlige kasser og den offentlige service, er det ikke længere så svært, at foretage et realistisk regnestykke. Det takker vi for.

Men man kan være temmelig sikker på, at dette regnestykke ikke vil blive udført og offentliggjort, fordi dette ville føre til et ramaskrig. Skriget bliver dog højere og højere, efterhånden som nedskæringerne på alt slå igennem.

Både i Sverige og i Danmark har magthaverne således valgt velfærdskonsumerende fremmede og dermed fravalgt velfærden til danskerne inden mange år.

Sådan er det!

England 2006, Indvandrerne dræner økonomien:
http://danmark.wordpress.com/2006/09/01/immigranter-draener-oekonomien/Indvandringen kostede Danmark mere end 150 mia. kr. i 2001

Sverige har mere end dobbelt så mange indvandrere end Danmark og os bekendt en høj ledighed/lavt aktivitetsniveau.Hvordan det officielt så kan koste godt det halve i Sverige med mere end dobbelt så mange, synes vi er lidt sjovt.Vi er også kommet til, at det tværtimod bliver henved den dobbelte fremmedudgift i Sverige sammenlignet med tilsvarende i Danmark. Der er i øvrigt fuldstændig uafhængighed mellem Lars Janssons og vor beregningsmetode.


Supplement: Invandringens Ekonomi januar 2004 - en sammenligning af Lars Janssons og Jan Ekbergs beregningmetoder.

Lars Jansson meddeler, at “Riksdagen foretrækker at begrænse velfærden i stedet for at begrænse indvandringen….Dette i forbindelse med en relativ dyr velfærd og en mangel på arbejdspladser har drevet omkostningerne ved indvandringen op i destruktive proportioner.”

Men tager man konsekvenserne heraf i vore systemer?

Bliver velfærden omlagt i Danmark?


Seneste opdatering af Lars Jansson 2007 på Spydpigen.blogspot.com


Jørn


"if your heart is filled use your brain"

Etiketter: , ,

lørdag, februar 24, 2007

Forrykte officielle udlaendigeopgoerelser

Forrykte indvandrer- og asylant-opgørelser

forblinder offentligheden


Et illustrerende eksempel fra 1 ud af 234 nationer på jorden, hvoraf mange er repræsenteret i Danmark:

Antallet af indvandrere og asylanter i Danmark fra Somalia skulle efter de officielle opgørelser være faldet med 37% siden 2001.
Dokumentation til sidst under linket: http://danmark.wordpress.com/2007/02/13/antal-immigranter-i-danmark-steg-28-pct-i-2006/

Konkret eksempel på vildledningen:
”9. august 2005 kunne det læses i Jyllands-Posten at antallet af udenlandske statsborgere i 2. kvartal 2005 skulle være faldet med 315, mestendels fordi nogle amerikanere havde valgt at rejse hjem (200), og fordi somaliere angiveligt var begyndt at rejse hjem også. 168 færre somalier i landet. Det hele som følge af noget igangsat af regeringen. Hvad siger læseren så? Der var såmænd kommentarer hertil fra Jesper Langballe i Regeringens støtteparti.”
Det rene nonsense.

Antallet er tværtimod steget med 25-30 pct. siden 2001 – og meget mere til, hvis vi tager det hele med. Dokumentation under sidstnævnte link.

Befolkningssammensætningen påvirkes selvsagt ikke af, at Folketinget sender et brev til en gruppe, der har betalt kr. 1000 pr. næse for at opnå dansk statsborgerskab.

Illustration af tryllekunsten
Forvandlingskvadratet: http://www.lilliput-information.com/forvandling/index.html

Siden 2001 er 35 pct. af samtlige tildelte danske statsborgerskaber siden 1979 blevet tildelt, så de camouflerer indstrømningen, der naturligvis fortsætter i højere tempo for andet år i træk under den flertalssikrede regering. Dokumentation i første anførte link.

I 2006 steg antallet af indstrømmede immigranter med 28%. Antallet af indstrømmede fremmede steg med 14%.
Dokumentation:http://danmark.wordpress.com/2007/02/13/antal-immigranter-i-danmark-steg-28-pct-i-2006/

Tilstrømningshastigheden er i øvrigt blevet forøget to år i træk.
Dokumentation:
http://danmark.wordpress.com/2006/05/25/indvandringen-tiltog-i-2005/

Man kan sige: Såfremt procentandelen af terrorister blandt de fremmede er den samme, er sandsynligheden for et terror-angreb i Danmark blevet forøget med 14 pct. i 2006. Og det skyldes ene og alene landets magthavere – de synlige og de usynlige.

Halvdelen af en fødselsårgang i Danmark var fremmede i 2006.
Dokumentation:http://danmark.wordpress.com/2007/02/20/af-alle-fodsler-i-dk-foder-fremmede-lidt-under-eller-lidt-over-halvdelen/

Danskerne bliver med matematisk sikkerhed i mindretal i Danmark senest mellem år 2034 og 2043, hvis det fortsætter som nu.
Dokumentation:
http://danmark.wordpress.com/2006/06/20/prognose-pa-korrigeret-befolkningsgrundlag/

De officielle opgørelser/prognoser viser selvfølgelig noget ganske andet – men stadigt vekslende, men ganske modstridende, om vi læser det rapporterede fra DREAM-gruppen i Finansministeriet, fra Københavns Universitet eller fra Velfærdskommissionen. Men det hele er løgn, præcis som de officielle opgørelser år for år bygger på løgn.
Dokumentation:

Tilbage til fremtiden:http://danmark.wordpress.com/2006/11/30/lige-knap-16-pct-allerede-2080-er-lang-tid-efter-magtovertagelsen/

Ren Knold og Tot:http://danmark.wordpress.com/2006/12/06/ren-knold-og-tot/

”Snebold-effekten” fører til, at indstrømningshastigheden via familiesammenføringer accelereres endnu mere op i sidste fase, så vi kan regne med majoriteten skifter nogle år før de ovenfor angivne årstal, men vel at mærke efter landets nuværende herskere har forladt scenen endeligt.

68-generationen ønskede denne fremtid for deres børn, og alle, der valgtes ind i det danske Folketing, sikrede man sig ovenfra parerede ordre. De sidste i den flertalssikrede regering med den forudsete camouflage som stærkeste våben over for vælgerne, indtil det blev for sent at vende skuden.

De indvalgte agerede tilmed, som om de gjorde en forskel. Det gjorde de ikke!
Derfor skete det. I 1995 kunne katastrofen have været afværget uden krig.Sonia


Fornøjeligt supplement for den har fulgt behandlingen af disse spørgsmål:http://danmark.wordpress.com/2006/08/07/forvandling-eller-andet-trylleri-skal-der-til/


"if your heart is filled use your brain"

tirsdag, februar 20, 2007

Halvdelen af en fødselsårgang er fremmede

De fremmede fødte halvdelen af en

fødselsårgang i Danmark i 2006

Samlede fertilitet i Danmark angives officielt til 1,75. Føder de fremmede 3,5 børn i gennemsnit, hvilket vi har meget sikkert belæg for at antage (oplysninger her forekom endog fra DS indtil slutningen af 90-erne), føder de danske et sted mellem 1,05 og 1,30 barn i gennemsnit. Uanset føder de fremmede meget tæt på halvdelen af en fødselsårgang, idet vi går ud af, at folketallet, og antallet børnefødsler og antal døde i alt er korrekt officielt angivet. Det er simpel matematik.
Med forudsætningen 1,2-1,3 i fertilitet for danske kvinder fører til følgende forventede fremmed- reproduktion (inkl. fødsler af naturaliserede og af deres børn), i alt: 30.062-32.720, hvilket svarer til 46,6-50,6% af fødselsårgangen i 2006.

Se analysen i sin helhed: http://danmark.wordpress.com/2007/02/18/dansk-befolkningsregnskab-for-2006/

Hastigheden hvormed immigranter rejser ind i Danmark øgedes med 28 pct. i 2006. Hastigheden som fremmede immigranter rejser ind i Danmark med øgedes med 14 pct. i 2006: http://danmark.wordpress.com/2007/02/13/antal-immigranter-i-danmark-steg-28-pct-i-2006/


"if your heart is filled use your brain"

torsdag, februar 15, 2007


Status Danmark pr. 1. januar 2007:

Ny stigning i tilstrømningen af fremmede i 2006

I 2006 er antallet udenlandske statsborgere i Danmark steget 16.198. Af disse stammede 11.086 fra områder uden for Vesteuropa (uden EU-udvidelsen med nationer i den gamle østblok), Nordamerika, Israel, Japan, Australien og New Zealand.

Af den officielle statsborgerskabsopgørelse fremgår, at stigningen er 8.237, hvoraf 3.863 er stigningen i immigrantantallet fra de områder, som vi har valgt at betegne som fremmede, jf. afgrænsningen i sidste afsnit.

De officielle opgørelser tegner et fuldstændig misvisende billede (vist i Diagram 1 nedenfor). De stemmer selvsagt ikke med virkeligheden, da antallet af tildelte danske statsborgerskaber udgør 7.961 i alt i 2006. De skal lægges til de 8.237 for at tegne et fuldgyldigt billede af ændringen i landets befolkningsmæssige situation. Tildelte naturalisationer til fremmede immigranter udgjorde 7.223 (91 pct. af alle), der skal lægges til de 3.863, jf. 2. afsnit.

Befolkningssammensætningen påvirkes selvsagt ikke af, at Folketinget sender et brev til en gruppe, der har betalt kr. 1000 pr. næse for at opnå dansk statsborgerskab.Antallet af herboende pr. 1. januar 2006 var steget med reelt 12.644 i 2005. I 2006 er den tilsvarende stigning 16.198 – d.v.s. en stigning på 28 pct.Af den officielle statsborgeropgørelse aflæses følgende vildledende ændringer i immigrantantallet for årene i perioden 2001-2006:
Tabel 1 – afbilledet i diagram 1
Kilde: Danmarks Statistiks statistikbanken, http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1024


Naturalisationer eller tildelte danske statsborgerskaber til alle og til fremmede har udviklet sig således:
Tabel 2
Kilde: DS’s statistikbanken,
http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1024

Den reelle stigning år for år i antallet af immigranter og i antallet af fremmede immigranter i Danmark findes ved, at tallene i tabel 1 sammenlægges celle for celle med tallene i tabel 2 for perioden 2001-2006:

Tabel 1 og Tabel 2 adderet for perioden 2001-2006 – afbildet i diagram 2:

Diagram 1
Diagram 2


Somalia -
et opklarende eksempel


Af de officielle opgørelser fremgår:

Antal somaliske statsborgere, Tabel 3


Tilsyneladende er der sket en nedgang i antallet af somaliere med mere end 37 pct. siden 2001. Men kun tilsyneladende.
Antal uddelte danske statsborgerskaber til somalier i perioden 2001-2006,
Tabel 4:
Kilde: DS’s statistikbanken, udtræk fra:

Regeringen med støtteparti, der har flertal i Folketinget, har i 6 års perioden tildelt somaliere i alt 8.298 statsborgerskaber, jf. tabel 4, sidste kolonne, anden række. 9.011, jf. tabel 3 sidste kolonne, anden række, skal rettes til 17.309 og tilsvarende bliver det officielle fald på 37 pct. i stedet til en stigning på 20 pct.

Ikke det eneste. De børn som de 8.298 naturaliserede somaliere i alt har født efter statsborgerskabstildelingen medtælles fejlagtigt som danskere. Somaliske kvinder i Somalia føder 7 børn i gennemsnit, d.v.s. 6-7 gange flere end danske kvinder føder , og intet tyder på nogen tilpasning til det danske niveau - snarere tværtimod:
Se : Seks Gode Grunde

Herved bliver 20 pct. stigningen, der var en rettelse af den falske nedgang på 37 pct., let til en stigning på 25-30 pct. i stedet.

Så skulle vi være færdige med korrektionen for Somalia-immigranter, så kun 233 lande resterer at korrigere.

Nej. Der er blevet tildelt somaliere i alt 10.087 danske statsborgerskaber siden 1979, jf. det anførte link til DS’s statistikbank, og alle de børn og børnebørn, som disse naturaliserede har fået efter naturalisationen, er blevet medtalt i de officielle opgørelser som danske.Kilde: DS’s Statistikbanken, udtræk fra: http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1024
De 10.087 (i sidste afsnit) skal rettes til mindst 25.000, sandsynligvis mere.
En samlet korrektion pr. 1. januar 2006 er foretaget på : http://www.lilliput-information.com/kantranspo.html

For så vidt angår somalierne er der i stedet for et fald i antallet på 37 pct., som du i udgangspunktet aflæser af den officielle statsborgerskabsopgørelse, sket hen ved en fordobling af antallet fra Somalia under den nuværende regering.

Af samtlige tildelte statsborgerskaber siden 1979 (192.871, eksklusiv børnene efter naturalisationen) til alle indvandrere, heraf fra Bosnien-Herzegovina (9.354), Somalia (10.087), Afghanistan (2.159), Irak (10.826), Tyrkiet (24.377), Sri Lanca (7.794) og gruppen Statsløse og uoplyste (13.470) står den siddende flertalssikrede regering for ansvaret i henholdsvis: 95, 82, 49, 41, 39, 27, og 22 pct. af tilfældene i de 6 år, den har regeret. Af samtlige 192.871 naturalisationer siden 1979 har den siddende regering tildelt i alt mere 35 pct. af samtlige.
Dette bedrag var alene sat op for at vi skulle få den opfattelse, at tilstrømningen var vendt til hjemrejse. Dette er naturligvis ikke sket, selvom vi kunne læse det i Morgenavisen Jyllands-Posten den 9. august 2005: http://www.lilliput-information.com/vild.html.
Det er faktisk nemmere at forholde sig til den mere rene type blandt svigefulde politikere, der ikke forsøger at skjule deres ilde hensigter.

13. februar 2007
J. E. Vig, cand. oecon.

Disse oplysninger kan ikke hentes andre steder i Danmark. Arbejdet hermed foregår under forudsætninger, som ingen i de politisk korrekte kadrer forestiller sig. Derfor ville et bidrag til den fortsatte produktion og offentliggørelse være velkomment på konto i Danske Bank: Reg.nr. 3629 kontonr. 3629461213


Det enkle kan ofte være vanskeligst at forestille sig billedet af:
http://www.lilliput-information.com/forvandling/index.html
Se hvad opgørelses-teateret eller kamouflage-legen fører til i medierne og folks bevidsthed:
http://danmark.wordpress.com/2007/02/14/muslimer-overtager-sverige/

"if your heart is filled use your brain"

søndag, oktober 29, 2006

Det er et enestående bedrag

Befolkningen snydes med

udlændingeopgørelserne

- for at holde den i ro

Eyvind Vesselbo meldte om ubrugelig udlændingestatitik den 2. oktober - desværre med 15 års forsinkelse -d.v.s. om problemerne med opgørelsen af individer med fremmed baggrund i fem artikler, tre i Berlingske Tidende, en i Århus Stiftstidende og en i Randers Amtsavis. Tænketanksmedlem Erik Bonnerup og Eva Hofman-Bang, direktør for Handelsskolerne i Ishøj og Taastrup giver ham ret. Erik Bonnerup og Eva Hofman-Bang understreger dog, at de ser kun problemet med opgørelserne i forhold den såkaldte integrationsindsats og problemerne i denne forbindelse.

”- Statistikken er ubrugelig. Den tager slet ikke højde for, hvor mange efterkommere der reelt er. Nogle andengenerationsindvandrere ryger ud af statistikken, fordi deres forældre bliver danske statsborgere. Andre er slet ikke registreret, og hele tredje-generation af indvandrere er stort set ikke med i statistikken længere.”

Integrationsminister Rikke Hvilshøj (V), der efterfulgte Bertel Haarder på posten, afviser, at den officielle statistik er problematisk.

Og den ene artikel i Berlingske Tidende den 2. oktober var da også et bekræftelsesinterview med E. Vesselbo udført af journalist jte (?), så man sikrede sig, at Vesselbo ikke skejede ud. Heri svarer Vesselbo bl.a. på ét af de fem skarpe spørgsmål, om der er politiske bagtanker bag kritikken:

”Jo, hvis man siger, at det kun er andengenerationen, der har problemer i skolen, tager man fejl. Og det må man tage fat i. Når man nu har en udlændingestatistik, kan man lige så godt få den rigtige”, svarede Vesselbo.

Disse fem artikler om udlændingeopgørelserne var i øvrigt de eneste fem i pressen igennem de seneste to år. End ikke i februar 2006, hvor korrigeret status for de sidste 26 års statsborgerskaber og ej heller da der kort tid efter forelå en løsning på problemet, skulle vi høre noget. Begge nyskabelser tilgik behørigt den samlede danske presse. Det havde ingen interesse.

Hvorfor?

 • Spørgsmålet om det reelle antal fremmede i Danmark pr. 1. januar 2006 skal danskerne ikke vide noget realistisk om.
 • Hvorledes antallet af fremmede vil vokse i de næste 40-50 år skal danskerne ikke vide noget realistisk om.
 • Når danskerne ikke ved besked om kendsgerningerne, så kan danskerne ikke sætte sig verbalt til modværge, når debatten opstår.
 • kalde dette demokrati?


At konsekvenserne af den fortsatte tilstrømning, der endog voksede sidste år, bliver en katastrofe inden for en overskuelig årrække, skal hemmeligholdes. Ja, selvom tilstrømningen standsedes nu, vil katastrofen kun blive forskudt 10-12 år.


Danskerne i mindretal : Det sker allerede om 35-45 år:

http://www.lilliput-information.com/edu/index.html

Det korrigerede befolkningsregnskab pr. 1. januar 2006:http://danmark.wordpress.com/2006/05/25/grafisk-illustration-af-det-korrigerede-befolkningsregnskab-pr-1-januar-2006/


Prognose fra 2003 på korrigeret befolkningsgrundlag pr. 1. januar 2006:

http://danmark.wordpress.com/2006/06/20/prognose-pa-korrigeret-befolkningsgrundlag/Professor kan ikke bruge det officielle befolkningsmodel i sin forskning: http://www.lilliput-information.com/forehel.html

Vi har forlængst foreslået en anden mere retvisende opgørelsesmodel:http://www.lilliput-information.com/atda.htmlImmigranterne dræner økonomien, samlet:http://danmark.wordpress.com/2006/09/01/immigranter-draener-oekonomien/En af de nærmest sindssyge konsekvenser af opgørelses-roderiet: http://danmark.wordpress.com/2006/08/11/styrtdyk-i-indvandringen-uddybende-kritik-af-seneste-officielle-prognose/Svenskerne i mindretal år 2050, siger forsker på Fremtidsforskningsinstuttet i Stockholm:

http://danmark.wordpress.com/2006/06/20/svensk-forskerne-svenskerne-i-mindretal/Seks gode grunde til at optælle korrekt:

http://www.lilliput-information.com/seks.htmlJ. E. Vig, cand. oecon.

"if your heart is filled use your brain"

lørdag, oktober 07, 2006

Indvandring, accounts og welfare

Indvandring, opgørelser og velfærd –
hvor står vi?

De såkaldt høje herrer er ikke til at stole på. Taler de alle sandt, kan deres videnskab ikke bruges til noget i virkelighedens verden.


Af J. E. Vig, cand. oecon.

Informationomdanmark.blogspot.com
Danmark.wordpress.com


”Selvom du ikke er til tal, skal du altså læse lidt videre. Du vil få en sund latter undervejs”


Der er ikke udpræget enighed, og hvis nogen skulle forledes til den tro, at politikerne allerede har klaret opgaven ved mest at ændre lidt på nogle aldersgrænser (det såkaldte velfærdsforlig) - i øvrigt før den netop overståede konflikt - kan de godt tro om igen.

Men vi skal have ordentlig besked. Det må vi kunne forlange i et såkaldt demokratisk land.

Det er vor klare opfattelse, at ikke både foredragsholder og tænketanksmedlem cand. polit. Hans Kornø Rasmussen, professor Jørn Henrik Petersen i Velfærdskommissionen, Finansministeriets Lars Haagen Pedersen og Professor Hans Oluf Hansen på Københavns Universitet kan have ret alle fire. End ikke tre af dem kan have ret samtidig. Mindst to af de herrer laver bevidste forudsætningsfejl eller bevidste fejlopstillinger af deres modeller i kluntede forsøg for at narre os og især politikerne til at miste landet til de fremmede.

Når vi går til DREAM-gruppen under Finansministeriet er den helt gal fat. Jyllands-Posten indeholdt den 5. august 2006 et par artikler, hvorefter “andelen af indvandrere styrtdykker” i prognoserne. Dermed gøres en tidligere fremskrivning fra 2004 til skamme. Medens 2004-prognosen viste 15,3 % indvandrere i 2080, viser den nye kun 8 %, selvom her allerede er 13-15 pct. her i landet. DREAM udarbejdede begge de officielle prognoser. Det skal understreges at DREAM-gruppens opgave afgjort ikke er at forestå hjemsendelser af de fremmede. Denne dobbeltartikel har vi kommenteret separat, fordi den var så grotesk, på: http://danmark.wordpress.com/2006/08/11/styrtdyk-i-indvandringen-uddybende-kritik-af-seneste-officielle-prognose/

Så kan vi gå til Professor Hans Oluf Hansen på Københavns Universitet. Han hævder det nuværende befolkningsregnskab med begreberne indvandrere og efterkommere ikke kan bruges til beskrivelse af befolkningsforholdene i Danmark i hverken nutiden eller fremtiden, jfr. Berlingske Tidende 20. august 2005.

Det var en Lars Pedersen i Danmarks Statistik, der på grundlag af betænkningsarbejdet forestod rapportudarbejdelsen, der førte til at begreberne og indvandrere og efterkommere indførtes i Danmark i 1991 til optællings- og analyseformål.

Så er der en tidligere embedsmand, der nu har sneget sig ind i Folketinget. Han melder pludselig i tråd med tendenserne i tiden, at udlændingeopgørelserne er ubrugelige, fordi de ikke medregner andet end første generation af efterkommere.
Det kan da ikke passe: “Flere udlændinge end vi tror?” “Udlændingestatistikken er ubrugelig” står der at læse i I Berlingske Tidende 2/10 i artikler af Jesper Termansen.

Det komiske består bl.a. i Lars Haagen Pedersen fra DREAM-gruppen, der jævnfør afsnittet overfor har vist sine talenter, er blevet sat til at udarbejde endnu en ny metode til beskrivelse af befolkningsforholdene i Danmark.


Tænketanksmedlem cand. polit. og foredragsholder Hans Kornø Rasmussen foreslog allerede i 1996 indvandringen mangedoblet – fra 8 gange gradvist stigende til 14 gange. Fire år senere foreslog han indvandringen fordoblet på grundlag af rekordindstrømningen i 2000. Så kom Velfærdskommissionen og oplyste i december 2005, at ¾ af velfærdens fremtidige finansieringsproblem på langt sigt skyldes indvandringen, i følge Børsen den 1. december 2005. Nu foreslår Hans Kornø Rasmussen i ny bog atter indvandringen gradvist 14-doblet frem til år 2024.

Skal vi ikke vide lidt om, hvor vi står fremover? Hans Kornø Rasmussen meldte senest den 23. december 2005 i udgivelsen "Det ny Europa, Mellem kontrol og afmagt: EU’s asyl og indvandrerpolitik", af DIIS : Institut for Internationale Studier, (manuskriptet angiveligt afsluttet den 23. december 2005) side 26:"...Statistikken viste, at skal den massive afgang fra arbejdsmarkedet erstattes, mand for mand, med mennesker udefra, må indvandringen i 2005 ottedobles i forhold til indvandringen i midten af 1990’erne. Et niveau, der skal holdes det efterfølgende tiår, hvorefter indvandringen skal 14-dobles frem mod år 2024.

Beregningerne viste, hvilken kolossal stigning i indvandringen der skal til, hvis EU-landene vælger at erstatte dem, der forlader arbejdsmarkedet, med indvandrere udefra. At statistikkerne i 1996 havde regnet rigtigt, viser sig i dag, hvor alle de gamle EU-lande slås med meget vanskelige og komplicerede reformer, når landenes økonomier skal omstruktureres til at klare fremtiden, hvor flere pensionister skal forsørges af en faldende arbejdsstyrke. I Danmark nedsatte vi en velfærdskommission til at kortlægge problemerne.

I marts 2005 offentliggjorde EU-Kommissionen en grønbog med titlen Demografiske ændringer – behov for en ny solidaritet mellem generationerne..."I år 2000 havde Hans Kornø Rasmussen så nedtonet sit forslag til det fremtidige indtag af fremmede pr. år til Danmark mange gange i forhold til fire år før (i 1996), nu (i 2000) var behovet det dobbelte af indvandringen dette år (altså, cirka 2*18.000). Vi kan ikke vide, om det skyldes personlige erfaringer.

Hvordan kan hans vurdering af behovet for indvandring til Danmark ellers pludselig reduceres med faktor 4-7 på bare fire år? Velfærdskommissionen kom til et ganske andet resultat, der bl.a. refereredes i Børsen den 1. december 2005. Indvandrerne fra ikke-vestlige lande er 3,3 gange så dyre i forhold til den offentlige sektor i sammenligning med danskerne. Børsen refererede bl.a. ”En total opbremsning i indvandringen fra mindre udviklede lande vil spare statsfinanserne for 50 mia. kr. om året i 2040”. Vi var lidt på Herrens mark. Året 2040 ligger ikke lige for, men vi må opfatte meldingen således, at hvis ikke der fortsat kommer ca. 10.000 nye fra mindre udviklede lande hvert år - der kom 9.730 fra ikke-vestlige lande i 2005 [1] - vil det samlet kunne føre til en besparelse i 2040 og fremover på 50 mia. kr. om året.

Nu er vi i den situation, at der allerede forligger tilsvarende tilstrømningsperiode på 35 år 1970-2005. Vi må gå ud fra, at hvis vi standsede den fremtidige strøm, så forventedes der ikke samtidig at ske nogle ændringer i udgifterne til dem, der allerede er kommet hertil fra mindre udviklede eller ikke-vestlige lande. Da forelægger der et interessant alternativ mere:

Såfremt vi ikke havde de fremmede her, der er kommet, må udgiftsbesparelsen endog være meget større end 50 mia. kr. pr. år. Godt det dobbelte, måske, hvis antallet, der er her nu cirka bliver til 2*730.000 på 40 år med fortsat cirka 10.000 nye pr. år. Der er allerede mindst 690.000 ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere i alle generationer i Danmark, ifølge eneste troværdige kilde: http://www.lilliput-information.com/katrocia.html og pmt=10.000, i=4% og n=35 på lommeregneren giver FV= 736.522.

Velfærdskommissionen beskriver, hvordan Danmarks befolkning vil være reduceret med 522.300 i 2041 som følge af aldring, ifølge Børsen den 1. december 2005 [2]. Det betyder samtidig, at arbejdsstyrken vil være reduceret med 350.000 personer. Velfærdskommissionen projicerer 350.000 færre i arbejdsstyrke og 400.000 flere i pensionistgruppen i år 2040, hvis udviklingsparametrene fastholdes som i dag. Dette vil så give et offentligt budgetunderskud på omkring 100 mia. kr. pr år.

Velfærdskommissionen påpeger ifølge Børsen den 1. december 2005, at indvandring således ikke vil løse problemet, snarere tværtimod. Mens en nyfødt dansker i gennemsnit vil koste samfundet 750.000 kr. fra vugge til grav, vil omkostningen pr. indvandrer på grund af generelt lavere erhvervsdeltagelse være 2,5 mio. kr. Dette er Velfærdskommissionens vurdering. Her får vi en indrømmelse af de helt store, ganske vist igen stærkt camoufleret: Danskeren kan i princippet ikke koste samfundet 750.000 kr., og indvandreren samtidig koste samfundet 2,5 mill. kr. i gennemsnit, af den simple grund, at samfundet ingen penge har. Her har man bekvemt glemt danskerens skattebetalinger, indvandrerens reducerede skattebetaling og den offentlige gældstiftelsen, hvorfra finansieringen naturligvis hentes.Men faktum er vist, at indvandrerne i gennemsnit er mindst 3,3 gange dyrere end danskeren i gennemsnit.

Dette har i øvrigt ikke været nogen hemmelighed, siden vi herfra berettede det første gang i 1989 og genbrugte kendsgerningen adskillige gange i 18 års-perioden, bl.a. i : http://www.lilliput-information.com/okmodel.html

”Det er således knap tre fjerdedele af det samlede langsigtede finansieringsproblem, der tilskrives den fremtidige indvandring fra mindre udviklede lande,” skriver Velfærdskommissionen.Her er det vi må tilføje: Indvandrerne gav ligeledes anledning til 3/4 af finansieringsproblemet i sammenligning med danskerne f.eks. i perioden 1980-2006, og de kom til udgøre i alt mindst 13 pct. af den befolkningen i Danmark pr. 1. januar 2006, antageligt 15 pct. : http://www.lilliput-information.com/kantranspo.html

Denne indvandring skal gradvist 12-14-dobles, når vi følger Hans Kornø Rasmussen og EU-Kommissær Vladimir Spidla henholdsvis den 23. december 2005 og den 18. marts 2005: http://www.lilliput-information.com/euskr/index.html

Det er ikke udpræget nemt at følge med. Èn ting står dog fast: Den danske befolkning bliver fyldt med løgn af de, der er ansat til at berette troværdigt herom.

7. oktober 2006
J. E. Vig


[1] Ifølge: http://danmark.wordpress.com/2006/05/25/indvandringen-tiltog-i-2005/ :

[2] Det slår ikke til, når de naturaliserede fremmede og deres børn fraregnes dansker-gruppen.
Se: IoD-prognosen grafik: http://www.lilliput-information.com/edu/index.html og Korrigerede IoD-prognoses grafik: http://danmark.wordpress.com/2006/06/20/prognose-pa-korrigeret-befolkningsgrundlag/


"if your heart is filled use your brain"

torsdag, maj 18, 2006

Forskning i Befolkningsforhold

Information om Danmark:

Dansk Forskning i Befolkningsforhold umulig

Dansk videnskabsmand rettede 18. oktober 2005 henvendelse til Information om Danmark i sin nød, da han ikke kunne bruge det officielle danske befolkningsregnskab som grundlag for sin forskning. Han ønskede om muligt en oversigt over de reelle tal for indvandring og fordeling i DK, gående tilbage i hvert fald til omkring CPR registerets begyndelse.Kan du hjælpe mig med at formulere den rette analytiske tilgang - set i forhold til hvad der rent faktisk findes (kan etableres) af talmæssigt grundlag ud fra Danmarks Statistik, skrev han?
Har du nogen ide om, hvilke ressourcer dette arbejde ville kræve?

Efter at have gennemgået hans forskningsplaner, nåede jeg til det resultat, at han har brug for følgende udtræk fra CPR via Danmark Statistik:

a.. Udenlandske statsborgere fordelt på nationalitet.
b.. Naturaliserede danske statsborgere, inklusive naturaliserede sammen med en
eller begge forældre fordelt på nationalitet før naturalisationen
c.. Børn af naturaliserede danske statsborgere fordelt på nationalitet før
forældrenes naturalisation.
d.. [Fødslerne i Danmark skal registreres efter forældrenes tilknytning: Begge
danske af fødsel, mindst én dansk af fødsel, mindst en dansk statsborger, øvrige, fordelt på nationalitet]

Mere specifikt:
a..Statusopgørelse af antal statsborgere fordelt på nationalitet pr. 1. januar XX fra 1968 til 2006
b..Antal naturaliserede inklusiv de naturaliserede børn på tidspunktet for naturalisationen fordelt på nationalitet før naturalisationen for hvert kalenderår for årene 1968-2005
c..Antal fødsler blandt naturaliserede efter naturalisationen fordelt på nationalitet forud for naturalisationen for hvert kalenderår for årene 1968-2005
d..se nedenfor d..1-d..4

I følge:
http://147.29.40.90/_GETDOC_/ACCN/A20040042229REGL&0001&000003 :
§ 1 Et barn erhverver dansk indfødsret ved fødslen, hvis faderen eller moderen er dansk. Er barnets forældre ikke gift, og er kun faderen dansk, erhverver barnet kun dansk indfødsret, hvis det er født her i riget.

d..1 Fødte i kalenderåret XX med dansk fader og dansk moder for årene 1968-2005
d..2 Fødte i kalenderåret XX med mindst én forældre dansk for årene 1968-2005
d..3 Fødte fordelt på nationalitet i kalenderåret XX med mindst en naturaliseret forældre for årene 1968-2005
d..4 Fødte i øvrigt fordelt på nationalitet i kalenderåret XX for årene 1968-2005

Vi skulle sikrer os, at disse udtræk defineredes korrekt og kobledes korrekt med de socio-økonomiske variable som analysen omfatter, f.eks:

Nettoindvandringen til Danmark 1968-2006 fordelt på oprindelsesland/nationalitet.
Indvandreres fødselshyppighed og dødelighed i Danmark fordelt på oprindelsesland.
Indvandrere fordelt på alder.
Kriminaliteten fordelt på danskere og indvandrere.
Indvandrere og uddannelse.
Indvandrere og deres erhvervsmæssige tilknytning.
Indvandrere, deres indtjening og sociale forhold.

Disse nødvendige udtræk blev indbygget i forskerens ansøgning om offentlige midler og oversattes til engelsk, som det er blevet traditionen her til lands.

Ansøgningen skulle tilgå en af regeringens såkaldte tænketanke, der også formelt udfører forskning i befolkningsforhold.

Jeg hørte ikke mere.

Naturligvis har vi givet et forslag til en forbedret befolkningsopgørelse i Danmark: http://www.lilliput-information.com/atda.html

Da det samlede antal naturalisationer offentliggjordes primo februar 2006, foretog vi straks en korrektion for så vidt af officielle immigrant-antal og deres børn i Danmark på: http://www.lilliput-information.com/kantranspo.html

Hvorledes sammenlignende undersøgelser umuliggøres af samme umulige befolkningsregnskab: http://www.lilliput-information.com/samm.html


18. maj 2006
Ebbe Vig, cand. oecon.

søndag, april 30, 2006

Forræderne fupper landet væk

Information om Danmark

Opgørelses- og prognose-sammenligninger for eventuelle historikere
- at lade sig narre af 15 års fup-opgørelser

Det er ikke alene pinligt så uinteresserede danskerne er i deres egen skæbne, og hvor let de bringes til at stole på løgnene. Det er sørgeligt, at de faktisk har fortjent deres skæbne.

Danmarks Statistiks fremskrivninger:
I efteråret 1991 udsendte Danmarks Statistik en revideret opgørelse over, hvor mange fremmede her var, optalt i de dengang nye optællingskategorier ’indvandrere’ og ’efterkommere’ [1], og opgørelsen (i 1991) blev fulgt op af et bud på befolkningsudviklingen i de næste 30 år[2]. Antallet fra mindre udviklede lande med bopæl i Danmark prognosticerede Danmarks Statistik deri til 438.000 i år 2020, hvortil kom 162.000 fra mere udviklede lande, i alt 600.000. I 2004 korrigerede Danmarks Statistik den officielle befolknings-prognose for Danmark, og også det prognosticerede antal af ’indvandrere’ og ’efterkommere’ blev nu 460.827 i år 2020 (kilde: fodnote:.

Danmarks Statistiks opgørelser af ’indvandrere’ og ’efterkommere’ for 2004, 2005 og 2006:
Det er interessant at aflæse stigningen i antallet af ikke-vestlige ’indvandrere’ og ’efterkommere’: Forskellen i antallet i de to opgørelser pr. 1. januar[3] for de to år. De viser en stigning i antallet på 7.487 ikke-vestlige ’indvandrere’ og ’efterkommere’ i året 2004.
I 2006 steg antallet af samtlige indvandrere og efterkommere imidlertid kun med 1.621.
Jamen så holdt tilstrømningen jo næsten op. Nej, tværtimod, antallet af naturaliserede bestemmer tilsyneladende, hvor mange nye indvandrere, der skal tælles.

Vi så ikke stole på opgørelsen af ’indvandrere’ og ’efterkommere’, der har kørt siden 1992. Derfor ser vi efterfølgende på den oprindelige statsborgerskabsopgørelse, herunder de fremmede statsborgere:

Danmark Statistiks statusopgørelser af antallene af alle tildelte danske statsborgerskaber pr. 1. januar 2004 og 2005:
viser 191.920 i 2005 henholdsvis 178.495 i 2004 (jf. fodnote 3). Forskellen skulle udgøre tilvæksten i år 2004, 13.425. Når vi skriver til Danmarks Statistiks ansvarlige Dorthe Larsen og udbeder os oplyst, hvor mange statsborgerskaber, der blev tildelt i alt i kalenderåret 2004, får vi imidlertid oplyst antallet 14.976.

Information om Danmark kan ikke bruge:
sådanne divergerende oplysninger. Hvis vi afskrev fra DR-teksttv 28. juni 2001, ville vi kunne hente oplysningen, at 117.000 såkaldte ’nydanskere’ havde stemmeret ved folketingsvalget i 2001. Dengang udgjorde andelen af børn og unge, som var under 18 år i indvandrergruppen, ca. 27 pct. Ergo, måtte 73 pct. være 18 år eller mere. 117.000/0,73 = 160.274 naturaliserede og deres børn i alt indtil 2001 er resultatet. I de næstfølgende tre år tildeltes 17.300, 6.583 og 14.976 eller 13.425 (jf. 3. afsnit). Her skal man hæfte sig ved, at nogle af disse statsborgerskaber eventuelt er tildelt børn under 18 år, men til gengæld forventes de naturaliserede at have født børn i de sidste tre år. Vi ser derfor bort fra børnespørgsmålet ved naturalisationer her; spørgsmålet om børnenes opregning er i øvrigt først taget op fra 2001, så kommer vi til 199.133 eller 197.582 danske statsborgerskaber 1. januar 2005. Begge antal afviger markant fra 191.920 statsborgerskaber, der skulle være statusantallet pr. 1. januar 2005 (jf. 3. afsnit). Det blev til en stigning med 8.498 ikke-vestlige indvandrere i 2004, når den officielle statsborgeropgørelse korrigeredes korrekt for dette år.

I året 2005 steg antallet nye udenlandske statsborgere (efter samme korrektion) med 12.644 mod 11.359 i 2004. Af de 12.644 i 2005 var 9.730 at betegne som fremmede. I 2005 beviste vi at der er mindst 690.000 fremmede i Danmark: http://www.lilliput-information.com/katrocia.html[4].

At tildelingen af naturalisationerne til ikke-vestlige er forløbet siden slutningen 1960-erne, og der netop i 2004 ses en meget voldsom stigning i naturalisationsantallet på 128 pct. eller 104 pct. (afhængigt af hvilket antal vi vælger af de officielt oplyste), mener vi netop bør fordre, at opregningen, også gennem alle årene forud siden 1960-erne, foretages behørigt. Fra ultimo 2005 blev muligt at korrigere for naturalisationerne fra 1979 og frem via DS' Databanken.
Det er sket på: http://www.lilliput-information.com/kantranspo.html

Danmarks Statistiks fremskrivning i 2004 (jf. 1. afsnit):
viser at godt 10% af befolkningen (under 600.000) forventes at være ikke-vestlige ’indvandrere’ og ’efterkommere’ i år 2030 [5] (se nedenfor, hvor vi anfører antal ikke-vestlige i 2020 prognosticeret i henholdsvis 1991 og 2004 og sammenligner den officielle fremskrivning med IoD-fremskrivningen).

Information om Danmarks fremskrivning:
I 1992 udsendte vi en tilrettet udgave af Danmarks Statistiks statusopgørelse af indvandrerne fra året før (jf. fodnote nr. 1). Information om Danmark byggede sin prognoseteknik på denne statusopgørelse og på Lexis Skema PC-model: Antallet fra mindre udviklede lande med bopæl i Danmark prognosticerede Information om Danmark til 872.855 i år 2021[6]. I 2001 reviderede Information om Danmark sin befolkningsprognose efter Balkankrigene. Antallet af fremmede blev i den matematiske annuitetsmodel nu til 1.302.466 i år 2020. Atter i november 2003 ajourførte Information om Danmark sin befolkningsfremskrivning for de ikke-vestlige i Danmark. Resultatet blev 1.574.203 i år 2020.

Divergerende antal, afhængig af hvilken officielle opgørelse du vælger:
Den 1. januar 2004 var her officielt 313.076 såkaldte ’indvandrere’ og ’efterkommere’ stammende ikke-vestlige lande. Her havde man kun talt 1. generation af børnene efter de oprindelige indvandrere. Resten, mindst lige så mange var medtalt i opgørelserne som danske. I 2004 er antallet af ikke-vestlige steget med 7.487 til 320.563 pr. 1. januar 2005 såkaldte ’indvandrere’ og ’efterkommere’ [7] eller 8.495 ikke-vestlige statsborgere og naturaliserede blandt disse (jf. afsnit 5).

Væksten fra 329.061 til 460.827 nås nemt i prognoseperioden:
20.000-25.000 fødsler blandt de ikke-vestlige (og blandt de naturaliserede og deres børn) pr. år skulle overbevise de fleste om, at 15 år med 28.000-33.000 (20.000 til 25.000+8.000) nye ikke-vestlige (svarende til en by, der er en god del større end Svendborg) hvert år, som det netop har været udviklingen de seneste år – uanset lidt døde i en gruppe med en meget skæv aldersfordeling i retning af de unge og børnene – bringes de ca. 329.061 (=320.563+8.498) pr. 1. januar 2005 nemt op på 438.000 eller 460.827 og også meget mere. Og så mangler vi alle 2. og 3. generations-efterkommerne og deres børn forud for 2005 i denne optælling. Som tiden går udskilles flere og flere ikke-vestlige og kaldes danskere i Danmarks Statistiks fremskrivning.

Hvis vi kun behandler størrelsesordenerne:
For at nå 438.000 i 2020 mangler der godt 100.000 i 2005. Der er 15 år at løbe på med et årligt indtag på mindst 8.500, når henses til EU-planernes 12-dobling af tilstrømningen. Derudover nettoudvikler gruppen sig med 4 pct. p.a. via fødsler:
PV=336.000, i=4%, PMT=8.500: Det forventede antal (PV) i år 2020 på dette grundlag bliver med annuitetsregning:775.318

Hvis vi anvendte det korrigerede med korrekte statusantal fra 2005:
PV=672.000, i=4%, PMT=8.500: Det forventede antal (PV) i år 2020 på dette grundlag blive med annuitetsregning:1.380.435

Her har vi ikke udskilt alle de indvandrere, som politisk korrekt kaldes danskere.

Prognose-sammenligning:
Danmarks Statistiks prognosticerede 438.000 eller 460.827 er højest en tredjedel af det reelle antal ikke-vestlige i landet om 15 år, og atter 15 år senere er danskerne ved at komme i mindretal, selvom Danmarks Statistik på det tidspunkt ikke har rundet 11 pct. eller 600.000 ikke-vestlige i Danmarks officielle befolkningsfremskrivning (10,9% nået officielt først i 2050!). Der bliver selvfølgelig et forklaringsproblem, eller gør der? De, der ikke er stået af for længst, er med sikkerhed stået af til den tid.

Ingen skal hævde, at de ikke er blevet advaret om nationens mulige undergang. Det er ikke alene pinligt så uinteresserede danskerne i almindelighed er i deres egen skæbne, og hvor let de bringes til at stole på løgnene. Det er sørgeligt, at de faktisk har fortjent deres skæbne.

Befolkningsrelaterede sammenligninger udviskes selvsagt bevidst og mere og mere år for år, som vist her: http://www.lilliput-information.com/samm.html

Der er simpelthen tale om enestående bedrageri:
Glemmer du, så husker vi alt


[1] Statistiske Undersøgelse nr. 43, Danmark statistik 1991.
[2] Statistiske Efterretninger, Befolkning og Valg, 1991:16, jf. Nyt fra Danmarks Statistik nr. 348 1991.
[3] Henholdsvis Nyt fra DS nr. 57, 8. februar 2005 og Nyt fra DS nr. 62 af 10. februar 2004.
[4] Jf. Danmarks Statistiks Statistikbanken.dk/BEF3 8. februar 2005 og den af IoD korrigerede status på http://www.lilliput-information.com/status05.htm
[5] Jf. figur 2 med efterfølgende tabel i Nyt fra DS nr, 254 af 8. juni 2004.
[6] Prognosens teknik forudsatte fælles længde på aldersgruppe-intervallerne og prognosespringene, her 5 år, hvorfor vi landede på 2021.
[7] Jf. Nyt fra DS nr. 62, 10. februar 2004 og Nyt fra DS nr. 58, 8. februar 2005.

30. april 2006
Ebbe Vig, cand. oecon.

"if your heart is filled use your brain"

fredag, april 28, 2006

Glemmer du, så husker vi alt

Information om Danmark

Glemmer du, så husker vi alt
skal ud til en bredere kreds

JP: 30. maj 2004
"I Københavns kommune er nu hele 45 pct. af alle 1. klasseelever indvandrerbørn, flertallet fra muslimske lande. Denne dramatiske udvikling i de unges befolkningssammensætning vil komme til at betyde en forandring og omvæltning af hele det danske samfund."

Historiens mest simple befolkningsprognose:
Når disse 1. klasseelever forlader 10. klasse i 2014, kan vi vel sige, at 45 pct. af de 17-årige er indvandrerunge. 10 år senere kan vi vel sige, at 45 pct. af 27-årige er indvandrervoksne. Derefter skal der kun 10 år mere til….., og så har vi endda her forudsat, at der ikke kommer flere til fra Langtbortistand.

JP: 30. maj 2004
"Den officielle danske befolkningsfremskrivning viste dengang, at 10,9% af befolkningen i 2050 ville være indvandrere eller efterkommere fra et ikke-vestligt land.”

”Rambøll Management havde for avisen spurgt et repræsentativt udsnit af danskerne om, hvorvidt de troede, at muslimer i fremtiden vil udgøre et flertal af Danmarks befolkning. Næsten hver fjerde dansker - 24 pct. - svarede ja. Og blandt disse mente knap 60 pct., at det ville ske inden for 30 år." (slut på citater)

Politikerne var også meget forundrede. Det viste forskellige småsuk i bladene. Information om Danmark valgte at lade debatten køre i 2004.

JP: 30. maj 2004
”Et barn af en efterkommer vil komme til at figurere som dansker i statistikken, hvis blot en af forældrene er dansk statsborger og født i Danmark. I praksis vil det betyde, at 3. generation typisk kommer til at figurere i statistikken som danskere. Men derfor vil personen i 3. generation stadig - i alle tilfælde som udgangspunkt - have en muslimsk baggrund, hvis forældrene havde det. Og dermed vil antallet af personer i Danmark med muslimsk baggrund være større end de 10,9 pct., som er indeholdt i definitionerne 'indvandrere' og 'efterkommere' fra Danmarks Statistik...

Men der findes en anden prognose - om end fagfolkene bag den ikke ynder at få den frem i offentligheden. Prognosen er bestilt af Integrationsministeriets Tænketank for bedre integration hos det uafhængige analyseinstitut DREAM under Finansministeriet.”Om de 10,9% repræsenterer muslimer, der ikke må tælles, eller de repræsenterer ikke-vestlige immigranter, skal man spørge Jyllandsposten.

JP: 30. maj 2004
”Lederen af DREAM, da prognosen blev lavet, Lars Haagen Pedersen, i dag sekretariatschef i Velfærdskommissionen... advarer mod at bruge tallene i en diskussion om, hvor stor en andel af befolkningen i Danmark, der i år 2050 vil have en muslimsk baggrund: 'Ingen ved jo, om personer i 3. eller 4. eller 5. generation vil have en muslimsk baggrund i den forstand, det forstås netop i dag. Det ender i det rene gætteri. Det har ikke noget med statistik at gøre.”
(slut på citater)

I et læserbrev i Jyllands-Posten bemærkedes problemet med den officielle definition af 'efterkommer' - der statistisk set fjernede muslimer fra statistikken hvis blot en af forældrene havde statsborgerskab. Basalt set en oplysning, der gjorde artiklens overordnede pointe til noget nær en lodret løgn - ikke mindst i det korte abstrakt, som gik igen i de fleste danske medier.

Information om Danmark: 27. maj 2005
"Indvandrere" og "efterkommere" blev fastlagt under skarpe protester fra egentlig sagkyndige uden for centraladministrationens rækker.

Vi advarede i 1991 og flere gange senere mod de uvidenskabelige begreber, der ville tillade en let forudselig bevidst forvirring, man nu fra centralt hold skabte med overlagt forsæt at ødelægge landet med indvandring.

At Lars Haagen Pedersen står for en uofficiel prognose, der kun må bruges i Integrationsministeriet (og efter hvad vi får oplyst også i Rockwoolfondens afdelinger), som det stod at læse i Jyllandsposten, burde få normalttænkende danskere til at skrige lazaronerne ud på Jyllandsposten og i centraladministrationen.

Bemærk, i øvrigt at det JP-hyrede konsulentfirma fik muslimerne blandet ind i avisdebatten som tællebegreb, netop for fikst at kunne afspore debatten, når de uærlige må give op.


Anbefal denne fil

Ebbe Vig
Information om Danmark
www.informationomdanmark.dk"if your heart is filled use your brain"

fredag, april 21, 2006

Velfærd og indvandring - hvor står vi?

Information om Danmark

Indvandring og velfærd – hvor står vi?

Der er ikke udpræget enighed

Tænketanksmedlem Hans Kornø Rasmussen foreslog allerede i 1996 indvandringen mangedoblet. Fire år senere foreslog han den fordoblet på grundlag af rekordindstrømningen i 2000. Så kom Velfærdskommissionen og oplyste i december 2005, at ¾ af velfærdens fremtidige finansieringsproblem på langt sigt skyldes indvandringen, i følge Børsen den 1. december 2005. Nu foreslår Hans Kornø Rasmussen i ny bog atter indvandringen gradvist 14-doblet frem til år 2024.

Skal vi ikke vide lidt om, hvor vi står fremover?

Hans Kornø Rasmussen meldte senest den 23. december 2005 i "Det ny Europa, Mellem kontrol og afmagt: EU’s asyl og indvandrerpolitik", af DIIS : Institut for Internationale Studier, (manuskriptet afsluttet den 23. december 2005) side 26:

"...Statistikken viste, at skal den massive afgang fra arbejdsmarkedet erstattes, mand for mand, med mennesker udefra, må indvandringen i 2005 ottedobles i forhold til indvandringen i midten af 1990’erne. Et niveau, der skal holdes det efterfølgende tiår, hvorefter indvandringen skal 14-dobles frem mod år 2024. Beregningerne viste, hvilken kolossal stigning i indvandringen der skal til, hvis EU-landene vælger at erstatte dem, der forlader arbejdsmarkedet, med indvandrere udefra. At statistikkerne i 1996 havde regnet rigtigt, viser sig i dag, hvor alle de gamle EU-lande slås med meget vanskelige og komplicerede reformer, når landenes økonomier skal omstruktureres til at klare fremtiden, hvor flere pensionister skal forsørges af en faldende arbejdsstyrke. I Danmark nedsatte vi en velfærdskommission til at kortlægge problemerne. I marts 2005 offentliggjorde EU-Kommissionen en grønbog med titlen Demografiske ændringer – behov for en ny solidaritet mellem generationerne..."

I år 2000 havde Hans Kornø Rasmussen nedtonet sit forslag til det fremtidige indtag af fremmede pr. år til Danmark mange gange i forhold til fire år før (i 1996), nu (i 2000) var behovet det dobbelte af indvandringen dette år (altså, cirka 2*18.000). Vi kan ikke vide om det skyldes personlige erfaringer. Hvordan kan behovet for indvandring ellers pludselig reduceres med faktor 4-7?

Velfærdskommissionen kom til et ganske andet resultat, der bl.a. refereredes i Børsen den 1. december 2005. Indvandrerne fra ikke-vestlige lande er godt 3 gange så dyre i forhold til den offentlige sektor i sammenligning med danskerne. Børsen refererede bl.a. ”En total opbremsning i indvandringen fra mindre udviklede lande vil spare statsfinanserne for 50 mia. kr. om året i 2040”.

Vi var lidt på Herrens mark. Året 2040 ligger ikke lige for, men vi må opfatte meldingen således, at hvis ikke der fortsat kommer ca. 10.000 nye fra mindre udviklede lande hvert år - der kom 9.730 fra ikke-vestlige lande[1] i 2005 - vil det samlet kunne føre til en besparelse i 2040 og fremover på 50 mia. kr. om året.

Nu er vi i den situation, at der allerede forligger tilsvarende tilstrømningsperiode på 35 år 1970-2005. Vi må gå ud fra, at hvis vi standsede den fremtidige strøm, så forventedes der ikke samtidig at ske nogle ændringer i udgifterne til dem, der allerede er kommet hertil fra mindre udviklede eller ikke-vestlige lande. Da forelægger der et interessant alternativ mere: Såfremt vi ikke havde de fremmede her, der er kommet, må udgiftsbesparelsen endog være meget større end 50 mia. kr. pr. år. Godt det dobbelte, måske, hvis antallet, der er her nu cirka bliver til 2*730.000 på 40 år med nye 10.000 pr. år. Der er allerede mindst 690.000 ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere i alle generationer, ifølge: http://www.lilliput-information.com/katrocia.html

Velfærdskommissionen beskriver, hvordan Danmarks befolkning vil være reduceret med 522.300 i 2041 som følge af aldring[2], ifølge Børsen den 1. december 2005. Det betyder samtidig, at arbejdsstyrken vil være reduceret med 350.000 personer. Velfærdskommissionen projicerer 350.000 færre i arbejdsstyrke og 400.000 flere i pensionistgruppen i år 2040, hvis udviklingsparametrene fastholdes som i dag. Dette vil så give et offentligt budgetunderskud på omkring 100 mia. kr. pr år.

Velfærdskommissionen påpeger ifølge Børsen den 1. december 2005, at indvandring ikke vil løse problemet, snarere tværtimod. Mens en nyfødt dansker i gennemsnit vil koste samfundet 750.000 kr. fra vugge til grav, vil omkostningen på en indvandrer på grund af generelt lavere erhvervsdeltagelse være 2,5 mio. kr. Således vurderer Velfærdskommissionen.

Her får vi en indrømmelse af de helt store, ganske vist igen stærkt camoufleret: Danskeren kan i princippet ikke koste samfundet 750.000 kr., og indvandreren samtidig koste samfundet 2,5 mill. kr. i gennemsnit, af den simple grund, at samfundet ingen penge har. Her har man bekvemt glemt danskerens skattebetalinger, indvandrerens reducerede skattebetaling og den offentlige gældstiftelsen, hvorfra finansieringen hentes.

Men faktum er vist, at indvandrerne i gennemsnit er mindst 3,3 gange dyrere end danskeren i gennemsnit.

Dette er har i øvrigt ikke været nogen hemmelighed, siden vi herfra berettede det første gang i 1989.

”Det er således knap tre fjerdedele af det samlede langsigtede finansieringsproblem, der tilskrives den fremtidige indvandring fra mindre udviklede lande,” skriver Velfærdskommissionen.

Her er det vi må tilføje: Indvandrerne gav ligeledes anledning til 3/4 af finansieringsproblemet i sammenligning med danskerne f.eks. i perioden 1980-2006, og det blev til i alt mindst 13 pct. af den befolkningen i Danmark: http://www.lilliput-information.com/kantranspo.html

Denne indvandring skal gradvist 12-14-dobles, når vi følger Hans Kornø Rasmussen og EU-Kommissær Vladimir Spidla henholdsvis den 23. december 2005 og den 18. marts 2005: http://www.lilliput-information.com/euskr/index.html

Det er ikke udpræget nemt at følge med.

fredag, april 14, 2006

"En stor dansker"Information om Danmark
Du kan simpelthen anmelde Hans Kornø Rasmussens seneste bøger, som listes på:
http://www.boganmeldelse.com/8779730884
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Som vi kender Hans Kornø Rasmussen:
"...Foredragsholder Hans Kornø Rasmussen, kendt fra én regeringens mange tænketanke: "Har vi for få fremmede I Danmark?". Adspurgt af bladet "Social Forskning" nr. 1, 1998, svarede lektor Hans Kornø Rasmussen blandt andet: "Spørgsmålet om indvandringen er ikke længere et rent dansk anliggende…"

Hans Kornø Rasmussen henviser til Amsterdam-traktatens artikler om flygtninge og indvandrere, der overfører hele området til "den overstatslige søjle" i EU-regi. EU’s statistik EUROSTAT nr. 6, 1996 anbefaler en stærk forøgelse af indvandringen, og siger Hans Kornø Rasmussen: "I perioden 2007-2024 skal indvandringen være stigende med en faktor 8-14 gange i forhold til i år (1996), d.v.s. 8 gange flere år 2007 og 14 gange flere i år 2024. I 1996 kom officielt 525.000 (netto, nye) fremmede til EU. Antallet pr. år skulle altså være 4,5 mill. i år 2007 og derefter voksende til 7 mill. i år 2024". Det blev gentaget af den nyudnævnte EU-kommissær Vladimir Spidla den 18. marts 2005, der nu foreslog en gradvist accelereret indvandring indtil en 12-dobling af indtaget af ikke-vestlige til EU frem til 2024:
Docerende EU-kommissær -
nu glemte Hans Kornø Rasmussen så, at Danmark rent faktisk har en række forbehold til de seneste EU-traktater startende med Maastricht-traktaten.

I år 2000 havde Hans Kornø Rasmussen nedtonet sit forslag til det fremtidige indtag af fremmede pr. år til Danmark mange gange i forhold til fire år før, nu var behovet det dobbelte af indvandringen dette år (altså, cirka 2*18.000). Det kan måske skyldes personlige erfaringer. Hvordan kan behovet for indvandring ellers pludselig reduceres med en faktor 4-7.

Hans Kornø Rasmussen skriver i "Det ny Europa, Mellem kontrol og afmagt: EU’s asyl og indvandrerpolitik", af DIIS : Institut for Internationale Studier, (manuskriptet afsluttet den 23. december 2005) side 26: "...Statistikken viste, at skal den massive afgang fra arbejdsmarkedet erstattes, mand for mand, med mennesker udefra, må indvandringen i 2005 ottedobles i forhold til indvandringen i midten af 1990’erne. Et niveau, der skal holdes det efterfølgende tiår, hvorefter indvandringen skal 14-dobles frem mod år 2024. Beregningerne viste, hvilken kolossal stigning i indvandringen der skal til, hvis EU-landene vælger at erstatte dem, der forlader arbejdsmarkedet, med indvandrere udefra. At statistikkerne i 1996 havde regnet rigtigt, viser sig i dag, hvor alle de gamle EU-lande slås med meget vanskelige og komplicerede reformer, når landenes økonomier skal omstruktureres til at klare fremtiden, hvor flere pensionister skal forsørges af en faldende arbejdsstyrke. I Danmark nedsatte vi en velfærdskommission til at kortlægge problemerne. I marts 2005 offentliggjorde EU-Kommissionen en grønbog med titlen Demografiske ændringer – behov for en ny solidaritet mellem generationerne..."

Vi kan altså ikke følge med.

Vi ser to problemstillinger, velfærdssystemet og den internationale konkurrence. Vi kan ikke opfatte problemerne som adskilte, og dermed straks indtage en typisk defensivholdning og gå ud fra, at velfærdssystemet etableret for at bringe 68-erne på toppen, kommer før Europas og nationalstaternes eksistens.

Det kan Kornø Rasmussen tilsyneladende.

Uddrag af: http://www.lilliput-information.com/velglob.html

"...2. Immigranter
Når 40 pct. af de ledige og udstødte i de arbejdsdygtige aldre i Danmark tilhører en delpopulation, der udgør godt 13 pct., så er det vanskeligt også for Velfærdskommissionen at finde nogle løsninger på velfærdens fremtidige finansieringsproblem ved at manipulere 3/4 af velfærdens samlede finansieringsproblem i år 2006 efter 25 år masseindvandring til at være en central del af løsningen på problemet..."
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Fra:
http://www.diis.dk/sw2239.asp

14. marts 2006 Pressemeddelelse: EU's asyl- og indvandrerpolitik. Ny bog af Hans Kornø Rasmussen
Mandag den 20. marts 2006 udkommer bogen Mellem kontrol og afmagt: EU's asyl- og indvandrerpolitik ved Hans Kornø Rasmussen

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Fra:
http://www.eu-oplysningen.dk/nyheder/kalender/alle/alle1685/?print=1

ET HELT NYT EUROPA - ET HELT NYT GLOBALT ANSVAR!********************************************Borups Højskole, Frederiksholms Kanal 24, Kbh.DEN 17.- 18. APRIL 2004
ARRANGERET AF NYT EUROPA I SAMARBEJDE MED SOCIALDEMOKRATERNE, DET RADIKALE VENSTRE, SF OG LO.
Pris: Kr. 50,- pr. dag, inkl. let frokost og kaffe
Tilmelding: info@nyteuropa.org
Program, PDF: http://www.nyteuropa.dk/showmediaPopUp.asp?Mediaid=130

Program, almindelig tekst: Ordstyrer:Steen GadeFormand for Nyt EuropaL Ø R D A G: 10.30 -10.40 Et helt nyt Europa – et helt nyt globalt ansvar! Jakob Erle, talsmand, Nyt Europa FØRSTE DEL: VERDENS TILSTAND - UDFORDRINGER OG MULIGHEDER10.40 -11.00Verdens økonomi – produktion, arbejdsdeling og udflytning, handel og valutaKlaus Walter Rasmussen, Chefkonsulent, Dansk Industri11.00 -11.20Menneskerettigheder – to skridt frem eller tre tilbage?Morten Kjærum, Direktør, Institut for Menneskerettigheder 11.20 -11.40Sociale forhold – øer af rigdom i fattigdommens havPoul Grosen, Direktør, Det nordisk Kontor for UNDP11.40 -12.00 Miljø – 'verdens tilstand', oversete udfordringerPia Olsen, International politisk koordinator, DanmarksNaturfredningsforeningFrokost12.00 – 13.00ANDEN DEL: EU - ET POLITISK REDSKAB TIL HANDLING... 13.00 -13.30EU's historie – om drivkraften i integrationen fra EF-6 til EU-25 Thorsten Borring, lektor, Århus Universitet13.30 -13.50EU's budget – den kommende politiske kampplads Ove Fich, ekspert i EU og arbejdsmarkedsforhold, tidl. MEP og MF 13.50 -14.10EU's beslutningssystem – kritisk lys på komiteerne bag kulisserne Niels Paarup-Petersen, Den sikkerhedspolitiske tænketank, Compas Group, Trinity College, Toronto14.10 -14.30Landbrugsstøtten – hvor længe endnu? Jan Laustsen, Vicedirektør, LandbrugsraadetKaffe15.10 – 15.30Nye arbejdspladser – Lissabon processen og regionalfondene Kim K. Knudsen, Konsulent, LO15.30 -16.00EU's udenrigs- og sikkerhedspolitiske samarbejde – papirtiger eller begyndelsen på noget stort? Preben Bonnén og Michael Søsted, Den sikkerhedspolitiske tænketank, Compas Group, Trinity College, Toronto16.00 -16.20EU's flygtninge- og indvandrerpolitik – i en verden på vej mod 9 milliarder
Hans Kornø Rasmussen, cand.polit. og ph.d. i International ØkonomiS Ø N D A G(Denne del af konferencen foregår på engelsk, men spørgsmål kan stilles på dansk.)Moderator: Annegrethe RasmussenDagbladet Informations EU-korrespondent TREDJE DEL: POLITISKE UDSPIL... Hvilke politiske planer har de politiske partier og de enkelte kandidater forud for valget til Europa-Parlamentet? Og hvilke krav har de politiskeaktører uden for Europa-Parlamentet til de folkevalgte? 10.00 -10.30Den europæiske Forfatning - og kristendemokraternes politiske prioriteringer for Europa Alojz Peterle, tidl. Medlem af Det europæiske Konvents præsidium, EP-spidskandidat, kristendemokraterne, Slovenien 10.30 -11.00Miljø- og klimapolitik - EU skal sætte den nødvendige globale dagsorden Margrete Auken, EP spidskandidat (SF)11.00 -11.30Sikkerhed – i Europa og verden, Tyrkiet som brobygger?Damla Gurel, Det republikanske Folkeparti, det ledende oppositionsparti,Tyrkiet, medlem af det tyrkiske parlament og NATO's parlamentarikerforsamling 11.30 -12.00Det solidariske arbejdsmarked – et europæisk svar til verden Anders Samuelsen, EP spidskandidat (DRV)Frokost 13.00 – 13.30 Ligestilling – hele Europas ansvar Kinga Lohmann, Polen, direktør, Regional Coalition of Women's NGO's13.30 – 14.00Den europæiske Forfatning - og de socialliberales politiske prioriteringer for Europa Regimantas Ciupaila, EP spidskandidat, Liberal Centre Union, Litauen 14.00 -14.30Den europæiske Forfatning – og socialdemokratiets prioriteringer for Europa Harlem Desìr, MEP, PES, Frankrig 14.30 -15.00EU's globale rolle – et helt nyt ansvar Poul Nyrup Rasmussen, EP spidskandidat (S), formand for Global Progressive Forum Debat i plenum og kaffe16.00AfslutningKonferencen er arrangeret med støtte fra Nævnet vedr. EU-oplysning og Europa-KommissionenBest regards/Med venlig hilsen
Soren Winther LundbyManaging Director/ Adm. lederNew Europe/Nyt EuropaJ.P. Larsens Vej 188220 BrabrandDENMARKt: 0045 70 22 60 64m: 0045 40 27 60 64f: 0045 70 22 60 65EN-web: http://www.neweurope.org/Da-web: http://www.nyteuropa.org/
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Fra:
http://www.ugebreveta4.dk/smcms/Ugebrevet/4766/7325/7350/7354/Index.htm?ID=7354
EU mangler arbejdskraft – kommer den?

Forfatteren og demografen Hans Kornø Rasmussen har i flere bøger analyseret europæisk indvandringspolitik og er stærk tilhænger af tyrkisk EU-medlemskab. Den store udlængsel kommer ikke bag på ham, men kan blive en fordel for begge parter:
»Tyrkiet vil formentlig blive medlem af EU om ti år – længere kan EU ikke trække den. Men dertil skal lægges overgangsordninger, før arbejdskraftens frie bevægelighed træder i kraft.
Diskussionen handler om forholdene om tyve år, og da vil arbejdsstyrken i Europa være faldet dramatisk. De store årgange er på det tidspunkt gået på pension, og så vil europæerne være glade for, at der kommer nogle herop og lukker hullerne på vores arbejdsmarked. Om tyve år vil tyrkerne også være bedre uddannet,« siger Hans Kornø Rasmussen.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Fra:
http://humanisme.dk/emneregister.php

EU
Danmarks mindreværdskompleks (ugebrev: EU)
Dansk kujoneri i Sakajev-sagen (ugebrev)
Det danske dilemma af Hans Kornø Rasmussen (boganmeldelse).
EU og Grundloven (essay: kompetencefordeling mellem EU og DK)
Din mund siger nej, nej ... (ugebrev: Forfatningsafstemning)
Irak-løgne og EU-forfatning ind under gulvtæppet (kommentar)
Lad Disney filmatisere Informations EU-fori (kommentar)
Lex Mandela (kronik: korruption, Sydafrika, EU)
Oh, du store Euro (kommentar)
ØMU-fælden smækker (kronik)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Fra:
http://www.bashy.dk/aktuelt.htm

Lørdag den 14. dec. 2002 kl. 12.30

Fælles europæisk asyl- og immigrationspolitik
Dansk EU-formandskab

Medborgerhuset, Nørre Allé 7, 2200 Kbh. Ns
Lørdag den 14. dec. 2002 kl. 12.30 med bl.a.

Eyvind Vesselbo
Pernille Frahms
Kamel Qureshi
Hans Kornø Rasmussen
Elisabeth Arnold
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Fra:
http://www.foreningen-nydansker.dk/ (Nyhedsbrevet februar 2002)
"...Blandt oplægsholderne vil være at finde Bob Purkiss, formand for European Monitoring Centre of Racism and Xenophobia, Anker Boye, Borgmester i Odense, Hans Kornø Rasmussen, økonom og forfatter samt Kamal Qereshi, ligestillingsordfører i SF..."

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Fra:
http://webtest.information.dk/InfWebsite/FremvisningPHP/Common/Information.php?pShow=Blog/index.php&cat=5

20. marts 2006:
"...I denne uge tager vi fat på islams betydning for det danske samfund, menneskerettighedernes ditto og så har vi i morgen et tema om indvandring til Europa på baggrund af en ny bog fra Hans Kornø Rasmussen..."

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Fra:
http://www.notat.dk/visartikel.php?artikelnr=139

Anmeldelse 14. maj 2004 af: "Det danske dilemma"
"...Bogen er tankevækkende om befolkningseksplosionen uden for vores dør og vores egen skæve demografiske udvikling. Men bogen rummer en grundlæggende svaghed i Kornøs had til sit eget folk..."
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Fra:
SID's
http://www.takeus.dk/

* 30.12 Hans Kornø Rasmussen:
Dem og os: det multi-etniske Danmark.

"...Om forholdet mellem danskere og indvandrere i fremtidens multietniske samfund og om, hvordan de myter, dilemmaer og udfordringer, Danmark står over for, kan føre til et splittet og polariseret samfund. Tiderne Skifter, 2000. – 165 sider..."

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Hans Kornø Rasmussen skriver mange bøger og holder mange foredrag.
Han er meget efterspurgt.

Du kan simpelthen anmelde Hans Kornø Rasmussens seneste bøger, der listes på: http://www.boganmeldelse.com/8779730884

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Fra:
Forfatterens karakteristik:
http://www.foredragsholdere.dk/Rasmussen%20Hans%20Kornoe.htm
* Det multietniske Danmark – trussel eller mulighed.
* Indvandring, EU og Danmark.

I de kommende år ophører danskerne for alvor med at være en homogen befolkning med rødder i samme religion, kultur, sprog og traditioner. Danmark bliver i stigende grad et multietnisk samfund. Et faktum ingen havde forestillet sig for blot få år siden, og som stort set alle politiske partier har haft til hensigt at afværge. I horisonten lurer risikoen for et splittet og polariseret Danmark. Foredragene handler om de myter, dilemmaer og udfordringer, Danmark står over for – uanset om vi ønsker at isolere os eller vælger at føre en aktiv indvandrerpolitik. Hans Kornø Rasmussen er cand.polit. og ph.d. i International Økonomi. I en årrække ansat ved Københavns Universitet og Handelshøjskolen i København. Har arbejdet for Information, Børsens Nyhedsmagasin og ugebrevet Mandag Morgen. Han har bl.a. skrevet bøgerne "Flygtninge og indvandrere i Europa" (1996), "No Entry – European Immigration Policy" (1997) og ”Dem og os – det multietniske Danmark” (2000). Er p.t. konsulent, freelanceskrivende og foredragsholder.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Fra:
http://www.athenas.dk/fdh_rasmussenhanskornoe.htm

Hans Kornø Rasmussen

Foredragsholder, konsulent og freelanceskrivende

Dem og os - det multi-etniske Danmark

Danmark, Europa og den fælles indvandrerpolitik

For yderligere information eller booking af foredrag og foredragsholdere fra Athenas, ring 35 11 21 31 eller send mail til: kontakt@athenas.dk


"if your heart is filled use your brain"

tirsdag, april 11, 2006

Tag en ring og lad den vandre

Information om Danmark
- tag en ring og lad den vandre - Danskerne er fuldstændig ligeglade

Masseindvandringens statistisk-økonomiske korte beskrivelse i historiske rids
I 1988 udbad vi os en forbedret befolkningsstatistik, fordi den hidtidige ingenlunde var egnet til at måle, hvad der skete via massetilstrømningen af ikke-vestlige. I 1991 nedsattes et regeringsudvalg med Lars Haagen Pedersen som formand. Her fandt man på de nye begreber 'indvandrere' og 'efterkommere'.

Økonomiministeriet under Marianne Jelved meddelte i 1995, at udgifterne vedrørende de ikke-vestlige i 1995 var 10,3 mia. kr., i 1999 godt 11 mia. kr, og professor Eskil Wadensjö, Sverige (artikel i Berlingske Tidende den 26. september - 2002) hævdede, at den danske udgift til formålet var 8,8 mia. kr i 1999. Alle beløbene var mindre end 1,7% af det offentlige budget på kr. 652,8 mia. i 1998. Og der er ikke så store spring i det samlede udgiftsniveau fra år til år, at det spiller nogen betydende rolle her.

Her havde vi så lige tjent formue på en gruppe, fortrinsvis fra Somalia og Afghanistan, jfr svenskeren, eller også var de fremmede rejst hjem i stor stil(?) Nej. Havde embedsmændene i økonomiministeriet da regnet forkert? Nå.

Ergo, udgjorde udgifterne til de ikke-vestlige fortsat mindre end 1,7% af det samlede offentlige budget, selvom om deres andel af befolkningen var betydeligt større og samtidig med de ikke-vestlige bl.a. var mere end 3 gange så ofte arbejdsløse og 3 gange så ofte på den kriminelle anklagebænk.

Vi foreslog for bl.a. 1998 følgende offentlige udgifter vedørende de ikke-vestlige:
(652,8-x)*0,075*3= ca. 98 mia. kr., hvor x er udgifterne, der ville have været uden immigrationen (forudsat andelen af ikke-vestlige var den officielle)(652,8-x)*0,10*3= ca. 150 mia. kr., hvor x er udgifterne, der ville have været uden immigrationen(forudsat andelen af ikke-vestlige var den korrekte)
Se nærmere: http://www.lilliput-information.com/ok.html

Vi nøjedes med at se på officielle antal indvandrere i Danmark i 1998. Det var 396.122 pr. 1. januar 1998 - der skulle selvfølgelig have været korrigeret for mange naturaliserede og deres børn, og så skulle vi derefter have fratrukket de respektive vestlige indvandrere. Men det lod vi være med:
Så udgjorde de dengang (OFFICIELT) 7,5% af den samlede befolkning på 5,3 mill. D.v.s. sammenholder vi deres befolkningsandel med deres officielt opgjorte træk på de offentlige udgifter var der en stor (under-)diskrepans, fra 1,7% af udgiftstrækket til 7,5% af befolkningsandelen.

Ergo, var de ikke-vestlige meget mindre udgiftskrævende end svarende til deres andel af befolkningen, d.v.s. også mindre udgiftskrævende end svarende til danskerne i gennemsnit. Det stod i skærende modstrid til det, som vi så af udgifter på de væsentligste poster på Finansloven og hørte de ansvarlige meddele os: At de var 2-4 gange så ofte at finde blandt de kriminelle og blandt de indsatte, 3-3 1/2 så ofte blandt de ledige og bistandsklienterne, og de fødte mindst 3 gange så mange børn i gennemsnit. Desuden var de enkelte sociale hændelser mere ressourcetunge, når der var tale om ikke-vestlige.

Ergo, er udgangspunktet med de oplyste offentlige udgifter vedrørende de ikke-vestlige ikke korrekt.

Alt dette accepterer fagministrene desuagtet, nogle intetanende, andre kender godt løgnen, men de satser alle på, at kun en lille promilleandel i befolkningen lukker munden op herom, så det bevares som god hemmelighed for i hvert fald 70% af vælgerbefolkningen. Så er den nemlig i vinkel. Fagministrenes to eneste problemer er generelt, at de vil have flere bevillinger til deres ressortområder, når opgaverne tårner sig op, og så taburet-klistret til den gode hyre.

Tag et område som kriminaliteten:

På det officielle befolkningsgrundlag førte Rigspolitichefens Undersøgelse for årene 1993 og 1994 blandt mange andre ting til følgende konklusion: Et enkelt uddrag: Af butikstyverierne i Danmark udførtes de 4,5% af danske statsborgere, 11,4% udførtes af udenlandske statsborgere og 84,1% af disse tyverier udførtes af asylsøgere. Bemærk, den sidste procent. Samtlige butikstyverier på landsplan og vel at mærke, af de registrerede sigtelser, som vi optalte minutiøst af Rigspolitichefens materiale, som vi fik i hænde. Denne kriminalitet var i konsekvens af det oplyste i undersøgelsen begået af 10,3% af asylsøgerne, som de betegnes i undersøgelsen, eller af 2.312 personer. De resterende havde ikke været sigtet for kriminalitet. 84,1% af alle butikstyverier i Danmark udgjorde i øvrigt kun 65,2% af disse asylsøgeres straffelovsovertrædelser.

Vi mente dog for det første, at det var en vild overdrivelse at hævde, at asylsøgere var 18-19 gange mere kriminelle end danske statsborgere ved butikstyveri. Det var dog konsekvensen af det officielt oplyste. Det stemte simpelthen ikke. Sådan er det med løgne. Hvis der officielt skal være meget få asylsøgere i landet, og sigtelserne er foretaget mod asylsøgere, så må de nødvendigvis være meget kriminelle. Er der derimod mange flere asylsøgere, så fordeles den registrerede kriminalitet på disse mange flere, og så er de selvsagt ikke så kriminelle. Denne analyse, hvoraf et enkelt afslørende element er fremhævet her, tilgik i sin helhed Folketingets Retsudvalg. Der var ingen brugbare reaktioner trods et langt brev derfra (Bjørn Elmquist var formand). Nu forstår læseren, der var voksen før 1993, måske bedre, hvorfor kriminalitets-beskrivelserne ikke blev offentliggjort i et par år forud for 1993. Justitsministeren og Indenrigsministeren i Danmark, deres forgængere samt embedsmænd i Direktoratet for Udlændinge og i Indenrigsministeriet pådrog sig herved et alvorligt ansvar for den forvrængede beskrivelse af kriminaliteten i Danmark for årene 1993 og 1994. Den er selvsagt ikke blevet rettet siden.Offentliggørelserne af kriminaliteten blev endog indstillet i et par år forud for disse opgørelser - og nu vil kriminologer have offentliggørelserne standset igen med den begrundelse at der sker et misbrug heraf (jfr. Berlingske Tidende den 05.07.2003, http://www.lilliput-information.com/ukyn.html ); det er fremgået tydeligt af pressen flere gange siden, men politiet vil noget andet; det fremgår også. Man standsede offentliggørelserne i begyndelsen af 1990-erne, fordi man ikke anede sine levende råd i toppen, nu skyldes det angiveligt faren for misbrug.

Der var en kvik dansker i Sverige, der spurgte i Berlingske Tidende den 09.07.2003, hvorledes korrekte oplysninger kunne misbruges. Der kom vist ikke noget svar."Da der var talt usandt om antallet af ikke-vestlige, kunne enhver forudse, at når dette usande antal løbende sammenholdtes med de ikke-vestliges aktiviteter eller manglende aktiviteter inden for bl.a. kriminalitet, fødselshyppighed, arbejdsmarkedet og andet befolkningsgrupperelateret, ville der lyde protester fra hæderlige danske med indsigt og med mands- og kvindemod til at sige fra, uanset alt". Derfor truede man kritikerne og mennesker i almindelighed til tavshed med åndsforladte beskyldninger, blacklistning og også direkte fysiske angreb.

Noget af det værste forventes læseren simpelthen ikke tro på, så det lader vi ligge sammen med dokumentationen på et sikkert sted til bedre tider engang i fremtiden. Nogle blev hærdede af den behandling. Man kalkulerede simpelthen med, at når befolkningen friholdtes for reelle informationer om projektet ”Danmarks Ødelæggelse”, så var det umuligt at få en debat i gang og eventuelt få gennemtrumfet en folkeafstemning om spørgsmålet. EU var ingenlunde for kompliceret til, at folket skulle høres, også fordi der drejede sig om suverænitetsafgivelse fra starten. Hvad det sidste drejer sig om, burde enhver lettere kunne se. Det samme.

Det fortsatte dog senere med kriminalitetsløgnene: Det Kriminalpræventive Råds rapport, oktober 1998. Etniske Grupper - Kriminalitet og forebyggelse: Rapporten var udarbejdet efter retningslinierne for politisk korrekthed. Det betyder, at læseren ikke kan fæste lid til meget af rapportens indhold. Allerede i forordet vrimler det med usandheder og smarte fordrejninger af den virkelighed, vi som borgere og skatteydere faktisk har krav på at få en sandt billede af, når vi skal betale for det. Formanden for rådet professor Eva Smidt satte en studentermedarbejder til at skrive det værste for at sikre sine egne ”lånte fjer” fra eventuelt griseri. I 1. afsnit 3. linie læses: "I Danmark er det omkring 100 unge, der sætter overskrifterne om udlændingekriminaliteten". Når vi kikker i den sidste retvisende kriminalitetsbeskrivelse (fra IOD) for årene 1993 og 1994 byggende direkte på Rigspolitichefens opgørelser fra politikredsene kan vi læse for 1993:

10 manddrab, 44 forsøg på manddrab, 966 tilfælde af vold, 76 voldtægter, 90 blufærdighedskrænkelser 40 forsætlige brandstiftelser, 176 røverier, 895 indbrud, 7981 tyverier, 1708 tilfælde af dokumentfalsk og bedrageri, 1847 overtrædelser af Lov om euforiserende stoffer, 748 overtrædelser af våbenloven, og vi kunne fortsætte gennem alle hovedkategorierne af kriminelle gerninger, vi kunne også angive tallene for 1994 i samme rækkefølge: 8, 49, 1013, 58, 70, 38, 176, 757, 6985, 926, 1549, 723.

Enten er det de samme ikke-vestlige, der omtales i aviserne hele tiden, eller også må vi nok erkende, at der lissom må have været flere involverede i kriminaliteten udført af indvandrere og såkaldte asylanter. De 100, som rapporten nævner, kan vel ikke have nået så meget. Det tror jeg læseren vil give mig ret i. Døgnet har kun 24 timer. Nu får vi så oplyst i 2004, at hverken Integrationsministeriet eller regeringens og den tidligere regerings Rockwoolfonden kan bruge de officielle befolkningsopgørelser. De laver deres egne, uden befolkningen skal vide det. Vi fik også at vide: 26. juni 2003 fra Ritzau: Det fremgår af en ny analyse, som "de uafhængige forskere" (se til sidst) i forskerenheden DREAM har udført for Integrationsministeriet: At går regeringens ambitiøse 2010-plan for økonomien ikke i opfyldelse med halvering af gælden og 60.000 flere i job over de resterende år (det gør den ikke!! - også simpel logik - der for en ny tilsvarende for 2015 - og det gør den heller ikke!! - også simpel logik) - eller der laves andre ændringer i finanspolitikken, betyder det, at enten skal der spares 28,2 mia. kr. årligt på finansloven frem til 2050 for at få råd til de øgede udgifter. Alternativet er at hæve bundskatten med 4,9 procent - hvilket vil give et tilsvarende provenu. Det blev værre endnu: Samfundet bliver hvert år 33 milliarder kroner fattigere, hvis ikke der kommer mere gang i integrationen af indvandrere.
Dette viser en chokrapport fra forskergruppen DREAM, der for første gang har beregnet, hvad staten i kroner og øre går glip af, så længe en meget stor andel af indvandrerne og deres efterkommere modtager kontanthjælp og dagpenge i stedet for at komme i arbejde, skrev B.T. Rapporten er bestilt af integrationsminister Bertel Haarder og bliver i sin endelige form offentliggjort i midten af oktober. Og værre endnu: I bl.a. Metro-Xpress side 15 den 31. oktober 2002 med overskriften ’Dyrt for samfundet ikke at integrere?’ kunne vi også læse: Integrationsministeriet skal have fået en af de her tænketanke (”af hensyn påfuglefjerene”) til at udarbejde seks scenarier, med og uden succesintegration af ikke-vestlige: Det uafhængige institut Dream fastslår i en analyse, at hvis integration ikke forbedres, vil det belaste statsbudgettet med godt 35 mia. kr. hver eneste år frem til 2040.

De mange penge skal hentes ind ved besparelser, højere skatter eller lån. Disse begreber var hverken i 1991 eller i 2005 entydige, funktionelle eller adækvate. På almindelig dansk: Uvidenskabelige begreber, der gør at myndighederne ikke kan tælle de ikke-vestlige immigranter og deres børn derefter, og derfor heller ikke kan økonomi-opregne på det samlede immigrationsprojekt, hvor hovedparten af posterne ikke er direkte synlige på finanslovene. Personnummeret eller en regulær folketælling er eneste udvej nu. Vi foreslog personnummeret anvendt i 1989 en anonymiseret opgørelse, svarende den de undersøgelser har beregnet udgifterne til børn og til ældre tidligere.
Så er det vi hævder:

RINGEN ER LISSOM SLUTTET – og alle har gjort hvad de skulle.

Bortset fra at tilstrømningen af ikke-vestlige i 2004 blev reduceret med 15% (ikke med betydeligt mere, som løgnagtigt hævdet utallige gange af den siddende regering og støtteparti, før vi havde mulighed for at få fat i første version af de mere eller mindre defekte officielle opgørelser den 10. februar 2005), så kan det oplyses at antallet tildelte nye danske statsborgerskaber gik op fra 6.583 til 14.976 i 2004: http://www.lilliput-information.com/status05.htm

I 2005 steg antallet igen. Således øgedes det samlede antal udenlandske statsborgere igen fra 11.369 til 12.644 : http://www.lilliput-information.com/udl05/index.html

Den officielle kriminalitetopgørelse fra oktober 2005 kan ikke bruges, fordi den overestimerer
de fremmedes kriminalitet: http://www.lilliput-information.com/sandfrem.html

Lyves der kun om antal, kriminalitet, og ressourcetrækket?:
Grundlaget for sammenligninger udviskes

Ufrivillige indrømmelser indimellem

Sverige har ligeledes kompetente analysefolk til at afsløre de tilsvarende løgne i Sverige: http://www.svd.se/dynamiskt/Brannpunkt/did_2577372.asp

Den 20. august afslørede fremtidsforsker Jan Lindh, Stockholm, at svenskerne kommer i mindretal inden midten af dette århundrede: http://www.lilliput-information.com/lindh.html

Universitetslektor Lars Jansson Netside: www.vitsippan.com

Information om Danmark: http://www.lilliput-information.com/


"if your heart is filled use your brain"

mandag, april 10, 2006

Ud af suppedasen

Fra Ideologi til Realisme

Velfærd + Globalisering – Ideologi = Fremtid

Formand for gymnasiernes rektorforening Peter Kuhlmann bekræftede 9. april 2006:

"...at den nylige gymnasiereform ikke har lokket flere i gymnasiet til at vælge de naturvidenskabelige fag. Det skyldes mangel på velkvalificeret naturvidenska-belig undervisning i Folkeskolen..."

Velfærd og globalisering er nært koblede problemstillinger. Et helhedssyn på de to dele i den danske virkelighed er forudsætningen for at nogen af dem løses. I Danmark er velfærd næsten fuldstændig skattefinansierede overførsler og offentlige tjenesteydelser, d. v. s. ydelserne en privat rettighed og finansieringen kollektiv. I andre europæiske nationer er forsikringsprincippet langt mere dominerende d.v.s. også individuel finansiering. Globalisering er et nyt smart ord for den internationale konkurrence. Selv hvor forsikringsprincippet er bærende for udviklingen, er der svære overvejelser om, hvad der kan gøres for at sikre skansen på hjemmefronten.

Skiftende danske regeringer har skruet samfundet sammen over en 40 års periode, valgt at udvikle det, eller valgt at afvikle det, hvorved landet er kommet i den situation, at vi rammer mod naturlige stopklodser for finansieringen af velfærden om ganske få år. Skatteprovenuet standser kan ikke finansiere velfærden og skatteprocentens højde, priserne på vore eksportvarer og statsgælden stopper udviklingen via globaliseringen tillige.

Det drejer sig således ikke kun om at få øget den andel, der deltager på arbejdsmarkedet, så skatteprovenuet kan øges; der er stærke interesser knyttet til at få os til at tro dette.

Det drejer om at gøre det attraktivt at etablere nye virksomheder og udvide den del af de bestående, der egner sig til udviklingen med international konkurrence og velfærd.

Velfærden kan ikke finansieres, hvis landet skal fortsætte med at eksportere sig til de indtægter, hvoraf velfærden skal betales, sådan som landet er indrettet.

Fra dette udgangspunkt skal vejen findes, uanset hvad man måtte have lært af eller misbrugt af John Maynard Keynes’ værker og i øvrigt lært sig af velfærdsideologisk antagelses-logik. Der er nogle få valgmuligheder for tilpasning, men ikke mange, og det haster overhængende. Der skal simpelthen skaffes eksportindtægter. Og samtidig skal det samlede forbrug reduceres. Simpelthen fordi der rent faktisk er for lidt kapital investeret i produktionssektoren. Det er blevet fordelagtigt at placere kapitalen uden for produktionen i Danmark eller placerede den i udlandet, og så placeres den, hvor det er fordelagtigt. Det betyder at mere end 594.112 (i 2004) eller mere ned 22 pct. er arbejdsløse eller udstødte , jfr. henholdsvis tabel 2 og tabel 1 nedenfor.

Globaliseringen består i, at landene uden for Vesteuropa faktisk er blevet mere i stand til at overtage mange af de produktioner, som tidligere havde kronede dage her. Uden for Vesteuropa og USA har man ikke et fuldt udviklet industrisamfund, og tilmed beriget eller belastet af et velfærdssystem. Udviklingen har været igang siden cirka 1980, hvor udflytningerne begyndte fra USA. Virksomhederne flager ud, etablerer nye virksomheder i områder i Østeuropa og Asien, hvor omkostningsniveauet er betydeligt lavere end her, eller udlandet igangsætter virksomheder, der efterhånden nemt vil udkonkurrere det mest løntunge i Vesten.

Denne virkelighed må de respektive regeringer i Europa forsøge at tilpasse sig, selvom det måske betragtes som et voldsomt afbigt fra mindst ét mere eller mindre ideologisk projekt, når det kommer til velfærden og måske også EU. Der kan ikke kæmpes imod globaliseringen med andet end blok- og importpolitik, der kun udsætter smerten for en tid eller ender op i styreformer langt fra demokratiet. EU er også et sådant forsøg på at dæmme op for konkurrencen udadtil. Og da EU er et ideologisk projekt fortsætter EU tilsyneladende sin udsigtsløse kamp mod udviklingen.

Det samme med alle ideologisk bevidste. De mener de bekæmper globaliseringen, som de desværre har helt misforstået, og de mener regeringerne i de rige lande har sat globaliseringen i gang, som netop et ideologisk projekt, hvis ikke må den være et resultatet udelukkende af den liberalistiske tankegang. Alt mens Verdens økonomiske top mødes indenfor, så er der gang i den uden for med demonstrationer. At deltagerne i topmødet forsøger at finde beskyttelse mod de værste virkninger af globaliseringen, der netop gavner ulandene og de mindre udviklede lande, som de kan kaldes. Det kan gadens demonstranter naturligvis ikke begribe. Vi kan også sige de lande, der tager udfordringen om udvikling op, er ikke nået så langt på afviklings- eller udviklingskursen som vore vestlige lande.
Faktum er imidlertid, at pendulslaget fører udviklingen til de lande, der efter egne sigtepunkter har behov for udvikling, og væk fra Vesten, der har udviklet sig mod sin egen afvikling, hvis ikke der ske store forandringer i Vestens måde at tænke og agere på. Al ideologi skader her.


Farvel til ideologierne – ellers sammenbrud

Indvandringen til Vesteuropa bygger langt hen ad vejen på ideologien eller verdensanskuelsen: at ved at flytte de mange fattige og undertrykte i Tredjeverdenen til Vesten, så løstes problemerne på verdensplan. At talstørrelserne og børnefødslerne beretter om projektets dimensioner og dets umulige succes, trænger ikke ind hos en ideolog, simpelthen fordi tal og logik er realisme – i idealismen dyrkes stemninger, fornemmelser, følelser og også falsk føleri, som det man orienterer sig efter i sine valg.

Mange virksomheder var også stærkt interesserede i at få billigere arbejdskraft ind for at trykke lønningerne til et mere tåleligt niveau, pengelønninger var blevet gennemtrumfet af stærke fagforeningsmonopoler, mens skatterne samtidig steg som aldrig før[1] for at velfærds-eliten kunne udvikle sit projekt mod skyerne. Denne virksomhedsinteresse og lavere lønsatser var nu ingen ideologi, selvom den ideologisk liberalistiske tankegang, snarere har været skyld i meget andet i denne forbindelse, som vi skal se.

Det viste sig imidlertid, at fortrinsvis indvandrere uden de fornødne kvalifikationer tog turen til Vesteuropa fra Mellemøsten, Sydasien og Afrika. Nogle klarede sig, men langt de fleste kom ind og trak ekstra på velfærden, der var bygget op af de danske ambitiøse ideologer uden noget befolkningskrav.

Velfærdskommissionen har i maj-rapporten fra 2005 vist, at indvandrerne trækker tre gange mere på den offentlige sektor i forhold til deres andel end danskerne [Velfærdskommissionen refereret i Børsen den 1. december 2005].

At aldersfordeling og andet øver indflydelse på denne kendsgerning er uden den store relevans for problemstillingen ved en realistisk behandling. Det er påvist også af det offentlige selv i Danmark (bl.a. Rockwoolfonden), at meget af det, som man forventede sig af projektet ikke er blevet indfriet, refereret på : http://www.lilliput-information.com/seks.html

Indvandrere hæver 40 pct. af bistandshjælpen, hævdede den tidligere socialministeren Henriette Kjær. 1. maj 2005 citeres på http://www.filtrat.dk/ Århus Kommune: - ”58 pct. af indvandrere på bistandshjælp m. m. er uegnede til arbejde - politikere er rystede”.

Den liberale fløj kan ikke afvise, at forestillingen om arbejdskraftens frie bevægelighed, der vel først skulle afprøves i virkeligheden kom til at se dagens lys i EF/EU-regi, et ideologisk fejlskud, der må rettes op efter, hvis det kan lade sig gøre. Det var nemt at nå til enighed med de øvrige ideologiske i familien. Internationalen havde altid sunget sangen om, at folk kunne slå sig ned, hvor de ville, for vi kunne få Jerico-basunerne at høre.

Men som altid fejl i de ideologiske hjemmeopgaver. Efter østblokkens sammenbrud burde det være tydeligt for enhver, hvad ideologi – enhver ideologi fører til. Men nej, nu blev de mange sagsbehandlere beskæftiget og en hel såkaldt flygtningeindustri skød op. Og det gav skattebetalinger til dem, der havde opfundet velfærdssystemet og de, der agerede i velfærdssystemet og bevogtede dets fortsat ubekymrede virke fra begyndelsen af 1980-erne.

I perioden 1960-2001: Mere end det dobbelte at betale i skat, samtidig med at statsgælden voksede 9,7 gange i faste priser, antallet af hjælpere steg til det dobbelte, mens antallet, der skulle hjælpes, tredobledes, og så gik landets stambefolkning endog tilbage hvert år fra 1968.
[dokumentation: http://www.lilliput-information.com/velg.html ]

På trods af disse kendsgerninger lød sangen, at indvandringen altså skabte beskæftigelse, og det var, hvad der var brug for, hævdede de ledende. Sidst er sangen ændret til, at vi mangler arbejdskraften – derfor må vi nu have nogle flere immigranter. Skulle det så være velkvalificerede denne gang, er spørgsmålet: Hvor skal de komme fra? Og det var ikke beskæftigelse, der vil begrænse den salgbare produktion og eksporten, der var brug for.

Det var igen eksportindtægter til at betale vort meget dyre velfærdssystem med. Det var hvad vi manglede.

Allerede fra 1968 var der som nævnt hvert år et fødselsunderskud blandt danskerne[2]. Og det går ikke i længden, når vi f.eks. har et system, hvis betalinger er indrettet sådan, at de cirka skulle udlignes mellem borgerne over levetiden. I første tiår af 21. århundrede begynder den store ældreandel som følge af dette fødselsunderskud, og den kommer samtidig med, at arbejdsstyrken – andelen i de arbejdsdygtige aldre, der tilbyder deres arbejdskraft - falder. Oveni har vi globaliserings-spørgsmålet, der er rent faktisk er blevet gjort til en endnu større hurdel netop af de mange ideologiske fejltrin.


Konkurrerende ideologier skabte skæbnesvangre indretning

I perioden mens økonomibetragtninger stadig blev debatteret offentligt blandt vore folkevalgte (indtil omkring midten af 1980-erne) kunne man jævnligt høre f.eks. import- og eksportkvoterne nævnt som henholdsvis den andel af bruttonationalproduktet, som importen henholdsvis eksporten udgjorde af dette samlede rådighedsbeløb. Sådant bekymrede de ansvarlige, fordi vi netop i Danmark skulle importere så meget for at skabe den nødvendige eksport med vores dygtighed. Danmark var yderst sårbart over for inflation. Og den kom, og den blev til sidst upopulær igen, selv blandt dens tidligere stærkeste fortalere. Den skyldtes - inspireret af Keynes’ teoristumper – et offentligt overforbrug, der i hele perioden 1960-2001 viste sig ved, at det offentliges forbrugsandel pr. velfærdsideologi voksede fra 14 pct. til 28 pct. af et tredoblet bruttonationalprodukt[3].
Virkeligheden viste sig.

Vi har også forstået at landets sårbarhed synes forsvundet, siden vi kom i EU, der ideologisk var tænkt at skulle være en næsten selvforsynende blok a la USA.

Nationalregnskabet i Danmark er imidlertid behæftet med særdeles grove ideologiske brokker, først hidrørende fra John Maynard Keynes’s værker, siden hen blev de indbygget direkte i det danske nationalregnskab af Viggo Kampmann. Vi vil derfor ikke gøre andet end perifert brug af det. I øvrigt indarbejdet medens Viggo Kampmann var embedsmand; siden hen blev hans statsminister fra 1960 til 1962.

Danmark er et land, der fra naturens hånd ikke har givet os meget andet i nyere tid end landbrugsproduktionen at byde på. Der skabtes dog forholdsvis sent en industriopbygning, der gradvist tog førerskabet i samhandelen med udlandet og i indtjeningen efter den 2. verdenskrig. Et effektivt skole- og uddannelsessystem var netop forudsætningen for, at dette kunne ske.
Så kom det til en brat omkalfatring af det samlede uddannelsessystem i 1960-erne og 1970-erne, fordi da gjaldt det opbygningen et skattefinansieret og ideologistyret velfærdssystem og en enorm offentlig sektor til at klare en mængde problemer, som stort set ingen uden for den ideologiske eliten havde opfattet de havde[4].
En stædigt og vedholdende propaganda om en ide fra 1930-erne bar nu frugt. Nuvel bedre sygehusvæsen og nye skoler var ikke det værste. Men det standsede ikke her. Ideologien var sat på skinner og ideologier fortsætter altid op i skyerne, hvorfra det som bekendt ikke er nemt at høre eller se jorden.
Et lille indskud:
Den økonomiske realitet er, at det er fremstillerne i et hver samfund, der driver økonomien frem, opsparingen er at betragte som brændstoffet i denne proces.
Hvad forbrugerne – private og offentlige - giver ud sætter ikke økonomien i gang, men vedligeholder blot apparatet, det andet er aldrig sket og vil aldrig ske. Nogle gange kan vi se økonomikommentatorer berette, at udgifterne til privatforbrug udgør så og så mange procent af den samlede efterspørgsel. Vi hører også meget vrøvl om forbrugerforventninger. For at give læseren indtryk af, at det modsatte faktisk er gældende, anføres dette: I slutningen af tyverne opgjordes USA-privatforbruget til kun omkring 8,5 pct. af producenternes udgifter til produktionsfaktorer og andre producentvarer. D. v. s. at forbruget af kapitalgoder var 12 gange større end privatforbruget.
Produktionsprocessen består af et utal komplekse stadier – i dag langt flere. Det er en nødvendig følge heraf, at de samlede kombinerede udgifter på alle disse stadier/niveauer må overstige udgifterne til forbrug ganske betydeligt. Som illustration kan man forestille sig det samlede faste kapitalapparat efterhånden omsat i slutforbrug; det vil dog kun kunne ske over adskillige år (her 12). Det der gives ud på forbrug – privat og offentligt - stammer rigtignok fra produktionen, medens produktionen stammer fra kapitalen (inklusive udgifterne til produktionsfaktorerne, hvori aflønningen af arbejdskraften indgår helt centralt), som i første led stammer fra opsparingen. Derfor er det sådan, at jo mere der opspares desto mere realkapital dannes og akkumuleres, så der produceres og kan forbruges mere.
Man kunne rette sig efter følgende faktum: regeringsudgifter og privat forbrug stimulerer ikke, men dræner økonomien. Dette er sandt, uanset om du finder disse udgifter retfærdige eller ej. Dette er afgørende vigtigt at forstå.

Resultaterne af skiftende ideologi-behandling aflæses

Tabel 1
Ikke arbejdende uden for de arbejdsdygtige aldre i 2004
[Arbejdsstyrken der tilbyder sig på arbejdsmarkedet: 2.867.000]

Uden for arbejdsmarkedet
Folkepensionister 749.435
Førtidspension[5] 269.135
Efterløns- og overgangsydelse 205.761
I alt 1.224.331

Kilde : Nyt fra Danmarks Statistik: Nr. 326, 29. juli 2005

Tabel 2
Ikke arbejdende i de arbejdsdygtige aldre (16-66 år) i 2004

I de arbejdsdygtige aldre 15-66 år
Registrede arbejdsløse 335.000
Bistandsklienter 144.000
Revalidenter 26.748
Kommunalt aktiverede 49.268
AF-aktiverede 19.269
Orlovsydelse 7.535
Ledighedsydelse 12.302
I alt 594.142

Kilde : Nyt fra Danmarks Statistik: Nr. 326, 29. juli 2005[6]

I alt tabel 1 og Tabel 2 : 1.818.142

Tabel 3
Modtagere af offentlige overførsler i øvrigt og offentligt ansatte i 2004:

Modtagere af syge- og barselsdagpenge 423.858
Offentligt ansatte 874.500
I alt 1.298.358

I alt tabel 1, tabel 2 og tabel 3 modtagere af overførsler som livsgrundlag og offentligt ansatte: 3.092.000

For at nå til det samlede folketal skal antallet af raske ansatte i salgbar produktion og ca. 1 mill. børn og unge under 18 år tillægges og antallet på syge- og barselsdagpenge i den offentlige sektor fratrækkes, nogle af sidstnævnte og nogle af de unge under 18 år er selvsagt inkluderet i ovennævnte antal.

Offentlige driftsudgifter:771.6 mia. kr. i 2004 og 801,6 mia. kr. (budget 2006)

Heraf er overførsler:336.7 mia. kr. i 2004 og 375,4 mia. kr. (budget 2006)

Eksportindtægter i alt:656,6 mia. kr. i 2004 og 663,1 mia. kr. (budget 2006)

Kilde : Nyt fra Danmarks Statistik: Nr. 30, 24. januar 2006
Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik: Nr. 131, 29. marts 2006

Danmark har større offentlige driftsudgifter end eksportindtægter. For hver krone eksportindtægt bruges 51 øre på overførsler og for hver krone eksport bruges 66 øre på offentlige driftsudgifter, mest overførsler og ansættelser.

Det ses uden videre, at eksportindtægterne, som vi gerne ville øge for at skabe større råderum for finansieringen på hjemmefronten, ikke forventes at vokse i samme takt som de offentlige driftsudgifter og de offentlige overførsler.

Eksporten bruges her kun som en indikator, og det er med den opstilling netop forholdsvis nemt at sammenligne hele gennemgangen med resultaterne i andre lande, der har gjort det bedre, f.eks. Irland, Island og Tjekkiet.

Med 2.867.000 i arbejdsstyrken i 2004 fordelt på 594.142 ledige og udstødte, 874.500 offentligt ansatte og ca. 1.400.000 i salgbar produktion fratrukket i alt 423.858 syge- eller på barselsdagpengemodtagere[7] kan samfundet ikke fortsætte finansieringen af velfærdsydelserne og oveni finansiere de nødvendige udgifter vedrørende 1,224.331 pensionister m.v. uden for arbejdsmarkedet.
Det sidste antal vokser endog forholdsmæssigt og ikke alene tilgangen til, men selve arbejdsstyrken kan forventes at falde absolut.

Det officielle antal i arbejdsstyrken i perioden 2001–2005 er blevet reduceret med mere end 30.000. Det officielle antal uden for arbejdsstyrken er øget med mere end 50.000 i samme periode. Endnu mere afstand forventes der at blive mellem en stadig mindre arbejdsstyrke og et øget antal i pensionistaldrene. I følge Erhvervsbladet 4. marts 2006 vurderer 10 ud af 14 arbejdsmarkedsråd, at arbejdsstyrken ville falde med 8.000 flere i år 2007. Velfærdskommissionen projicerer 350.000 færre i arbejdsstyrke og 400.000 flere i pensionistgruppen i år 2040, hvis udviklingsparametrene fastholdes som i dag. Dette vil så give et offentligt budgetunderskud på omkring 100 mia. kr. pr år.

6. april 2006 oplyser Dansk Arbejdsgiverforening, at 50.000 vil forlade arbejdsmarkedet som pensionister m.v. de næste 4 år. Forudsat at deres pladser ikke besættes med andre, vil dette et tab i indtjening plus en ekstra offentlig udgift vokse til på 15 mia. kr. pr. år på fire år.

En ting er at arbejdstagere udstødes af arbejdsstyrken, en anden ting er, at aldersgruppernes indbyrdes størrelsesforhold forskydes betydeligt mere fremover p. g. a. af aldringen og en manglende tilgang til arbejdsstyrken – fremkaldt af det lave fødselstal siden 1968 og dernæst af immigrationen, der bevisligt tre gange hyppigere end danskerne fører til modtagere af overførselsindkomst fra de unge år i anden og tredje generation: http://www.lilliput-information.com/seks.html#_ftn5 , Velfærdskommissionen i følge Børsen den 1. november 2005, og tidligere socialminister Henriette Kjær den 1. maj 2005, se nedenfor.

I grupperne førtidspensionister jfr. tabel 1 og ikke-arbejdende i øvrigt i aldrene 16-66 år jfr. tabel 2 var der i alt 863.277 heraf ca. 100.000 behandlingskrævende sindslidende, prostituerede, behandlingskrævende alkoholikere, narkotikamisbrugere og hjemløse i følge Velfærdskommissionen.
Kilde: Velfærdskommissionens analyserapport, maj 2004, kapitel 9.

Immigranterne og deres senere efterkommere i alle generationer er i følge Velfærdskommissionen som nævnt repræsenteret 3 så hyppigt i forhold til træk på den offentlige sektor, og det kan oplyses, at i førtidspensionistgruppen er de endnu mere overrepræsenteret i forhold til deres andel. Rockwoolfonden oplyste i 2001, at 36 pct. af de ikke-vestlige kvinder står til rådighed for arbejdsmarkedet; blandt danske kvinder står 72 pct. til rådighed. D. v. s. 64 pct. af de ikke-vestlige står ikke til rådighed for arbejdsmarkedet; af disse modtog ca. 13.000 ganske vist ikke noget offentlig hjælp, ifølge Ritzaus 10/3-2005 (et senere år, ganske vist), resten modtog førtidspension m.v. Til gengæld er de stærkt underrepræsenteret i folkepensionist- og efterlønsgruppen, hvor deres andel kun udgør ca. 10 pct. mod danskernes 22,6 pct. Holder vi os til korrektionen af udlændingeregnskabet gennem de sidste 25 år på http://www.lilliput-information.com/kantrocia.html (godt 13 pct.), bliver andelen af immigranter i alle generationer blandt de ledige og udstødte: 3 multipliceret med godt 13 pct. lig med 40 pct. Det er trækket på ydelserne.
Dette tal svarer til tidl. socialminister Henriettes Kjærs oplysninger jfr. ovenfor for så vidt angår bistandshjælpen.
[I øvrigt den tredje kontrol af antalskorrektionen af antallet af fremmede]

Antal indvandrings-modtagere i de arbejdsdygtige aldre, jfr. tabel 1 og tabel 2 mindst:
(594.142 + 269.235)*0,40 = 345.351

D. v. s. ikke under 345.000 [i dag snarere godt 100.000 flere] af modtagerne af overførselsindkomster i de arbejdsdygtige aldre er immigranter og deres børn, og 458.000 er danske.


Øget salgbar produktion og eksport – og velfærdssystemet reformeret

Skal velfærden, som vi har kendt den i hen ved 40 år, bevares, skal landet nødvendigvis også kunne klare omstillingen til den forstærkede internationale konkurrence – som indvandringen er den liberale og internationale ideologiske del af. Derfor skal der ske forandringer, som er langt større end omlægningen fra vegetabilsk til animalsk produktion i sidste halvdel af 1800-årene under landbrugskrisen. I realiteten var krisen dengang opstået p. g. a. amerikanske jernbaneskinners nyvundne bæredygtighed som følge af pudlingsprocessens forbedrede hårde stål. Fragtraterne pr. ton styrtdykkede og dermed førte konkurrencen fra det amerikanske korn i Midtvesten til langt lavere verdensmarkedspriser på både foderkorn og brødkorn. Dette havde intet med ideologi at gøre. Det var en opfindelse. PC-eren var også en opfindelse.

At det bliver på det nærmeste umuligt lave forandring blandt politikerne, eftersom VKR-regeringen accepterede den ideologiske velfærdspolitik så tidligt som i 1968, og fordi ingen politiker skal vove skindet, og alle ved det kan blive deres tur til at tage det politiske ansvar af nødvendighed ved et regeringsskifte. Derfor vil alle deltage med lidt og satse på, at andre får lov at tage skraldet, når projekterne som her har lange tidsmæssige virkninger. Desuden er mere end 60 pct. af vælgerne ansat hos det offentlige eller sendt på dagpenge eller anden offentlig forsørgelse. Systemet fortsætter til det opløser sig selv – præcis andre ideologiske eksperimenter - eller standses af kreditorerne.

Det kan forventes at blive til små justeringer næsten uden virkning i det politiske rum. Og dette fører med matematisk sikkerhed landet direkte i statsbankerot, hvor velfærdssystemet afskaffes tilfældigt styk for styk, forudsat krigen i Europa ikke kommer, før der realiseres hastigt voksende budgetunderskud. Samtidig vil vi se eksportindtjeningen falde, og outsourcingen øges p. g. a. forsømte skattenedsættelser, hastigere afgang fra arbejdsstyrken stammende fra både pensionistgruppens vækst, udstødelsen fra og manglende tilgang til arbejdsstyrken i den anden ende.

Ideologerne vil fortsat hævde, der er fred og ingen fare, og de sidste 20 pct. vil ikke opdage/indrømme, der er sket noget, end ikke efter krigen.

Ikke desto mindre må det være rigtigt at anvise nogle veje, som kunne redde det system, som folk har vænnet sig til er gældende og som de bl.a. betaler husleje efter. Noget af det må foreslås afviklet, fordi udviklingen har vist, det ikke har de virkninger, man argumenterede for herunder den gavn, som var forudsat ved dets tilblivelse.

Når det officielt hævdes, at formålet med forligsbestræbelser i de igangværende velfærdsforhandlinger (april 2006) ensidigt skulle være at skaffe flere til arbejdsstyrken, så virker det kun på skatteprovenuet i opadgående og samtidig øger det incitamenterne til at acceptere mere immigration,
d. v. s. indstrømning i større hastighed.

Nuvel, man har ikke koblet globaliserings-spørgsmålet til velfærds-spørgsmålet. Det bliver utvivlsomt skæbnesvangert. Flere skattebetalinger til finansiering af velfærden løser ingen af problemerne grundlæggende. Problemet forværres derimod, som vi nu skal se. Måske udskydes katastrofen en smule, og dette er næsten i alle tilfælde det længste ivrige (professionelle) politikere vil strække sig i tanker og handling, når der skal ske noget stort i deres verden, der mestendels bygger på (parti)tro.

Lad os tage dem på ordet: Flere ind i arbejdsstyrken, d. v. s. flere der tilbyder sig på arbejdsmarkedet end i dag. Medfører dette flere ansættelser i salgbar produktion, eller medfører det flere offentligt ansatte? (besvares nedenfor)

Problemfelter

1. Børnefødsler i Danmark:
a. I gennemsnit fødes det første barn omkring kvindens 28. år - herefter kniber det med at få flere børn.
b. 15-20 pct. af kvinderne i 40-årsalderen i de vestlige lande har ingen børn - dette tal er steget væsentligt.
c. Aborterne er atter steget til at udgøre mere end 15.000 af en fødselsårgang på 68.000-70.000 i Danmark.

For så vidt er b. kendetegnende i udpræget grad for stameuropæere, der er ledige eller udstødte fra arbejdsmarkedet, som ikke tør sætte børn i verden.

2. Immigranter
3. Velfærdsordninger, generelt
4. Uddannelser
5. Indkomst-skattenedsættelse

Skatterne skal dække de offentlige udgifter. Med en stigende afgang til gruppen over 65 år og samtidig en stadig mindre gruppe i arbejdsstyrken p. g. a. manglende fødsler og udstødning fra arbejdsmarkedet bliver det umuligt at få skatteprovenuet til at dække de offentlige udgifter. Allerede i 2010 vil 40 mia. kr. mangle i, at budgettet når sammen.

Hvis skatterne hæves, mindskes det samlede rådighedsbeløb, hvoraf skatterne beregnes og i øvrigt indregnes i, fordi den salgbare produktion og dermed eksporten går ned p. g. a. forringet konkurrencestatus.

Det kan umiddelbart virke som et problem svarende til cirklens kvadratur; men det er det ikke, da cirklen og kvadratet intet har med ideologi af gøre.

Velfærdssystemet bygger i Danmark på serviceydelser og overførsler som en privat rettighed, men indrettet med en kollektiv finansiering, forstået på den måde, at initiativtagerne til systemet forestillede sig alle samfundets individer over livsforløbet skulle modtage lidt mere fra det offentlige, end de rent faktisk betalte i skat. Det var selvfølgelig noget vås, fordi det offentlige ikke kan give nogen noget, før det offentlige har hentet det ind i skatter[8], trykt for mange pengemidler eller lånt pengene. Men denne detalje lader vi ligge. Vi nøjes med at vise virkningerne af tankegangen og forsøger at give nogle anvisninger på, hvor systemet kan renses for ideologi.
Al ideologi, velfærds-ideologi, liberalisme, internationalisme, keynesianisme og europæisme, skal fjernes fra det nuværende danske velfærdssystem:

1. Børnefødsler:
Det kunne være et forsøg værd at forsøge at påvirke alderen, hvor det første barn fødes, i nedgående retning – ”uden at sende kvinderne nogen steder hen”. Herved kunne antallet af børn pr. kvinde muligvis øges. Regeringens forslag om variabel uddannelsesstøtte virker måske lidt, selvom forslaget i det åbne var tænkt blot at skulle øge antallet af skattebetalere ved, at uddannelsen afsluttes tidligere. Når vi ved, at en ganske vist ukendt mængde legater udbetales til unge, der spekulerer i legatudbetalingerne og gerne skifter studium for at opretholde udbetalingerne, så er det blevet til en slags udvidet supplerende bistandshjælp i en række tilfælde. Stramninger er her heller ikke uden virkning; måske skal der mere til (se nedenfor).

Ét forslag til hvorledes børnefødslerne kan øges blandt de ledige/udstødte:
Ledige og udstødte over 30 år, kunne tildeles et offentligt tilskud udbetalt månedsvis svarende til forskellen mellem understøttelsen og mindstelønnen på arbejdsmarkedet i 5 år, når de sætter deres første barn i verden efter det fyldte 30. år; gældende for begge barnets forældre.

Samtlige udgifter vedrørende aborter, der ikke har medicinsk eller kriminel indikation, kan vælges opkrævet ved den aborterende eller ved faderen.

Offentligt tildelte og udmålte gaver til børnefamilier øger afgjort ikke incitamentet til at sætte børn i verden blandt de barnløse, ældre eller andre marginale vælgergrupper, der kunne være truende ved at valg, modtager også gaver. Dette kan ikke ses, at have andet end formel fordelingspolitiske begrundelse. I Tyrkiet og Thailand har man uddelt hårde hvidevarer til potentielle vælgere op til parlamentsvalg; der er ikke meget forskel. Alle disse offentligt tildelte gaver skal omarbejdes til fradrag i skatten, hvorved efterspørgslen efter arbejdskraft til produktionsformål øges.

2. Immigranter
Når 40 pct. af de ledige og udstødte i de arbejdsdygtige aldre i Danmark tilhører en delpopulation, der udgør godt 13 pct., så er det vanskeligt også for Velfærds-kommissionen at finde nogle løsninger på velfærdens finansierings-problem ved at manipulere en meget stor del af problemet i år 2006 efter 25 år masseindvan-dring til at være en central del af løsningen på problemet.

I nogle af regeringens tænketanke ser det ganske anderledes ud.

Indvandringen fortsatte med indstrømningsvækst fra 11.369 nye i 2004 til 12.644 nye udenlandske statsborgere i 2005, hvoraf 9.730 kom fra områder uden for Vesteuropa, Nordamerika, Israel, Japan, Australien og New Zealand.
Det er ikke nok.

2006: Fri indvandring:
Ingen tvivl, liberalen vil også til fadet efter internationalen har høstet hovedparten af byttet fra indvandringen igennem 25 år:

Allerede før valget i 2001 var der indført en såkaldt jobkort-ordning (Greencard i USA), der indebærer en maksimal skatteprocent på 25 pct. af indtjeningen de første tre år for udenlandske, højtuddannede nøglemedarbejdere. Med denne beskatning opnår de pågældende samme rettigheder og samme adgange til den offentligt finansierede danske velfærd som danskerne, der ganske vist skal betale den fulde pris. Tilmed en så høj pris at vore salgbare produkter ikke kan produceres og afsættes i tilstrækkelig mængde til, at velfærden kan finansieres i fremtiden. De ledende ved altså godt, det er hel galt fat. Dokumentationen: http://www.workindenmark.dk/%20Taxation/0/1/0

Ordningen har vist sig ikke at virke efter hensigten. Det hænger sammen med, at de kvalificerede begyndte at sive til USA og England i begyndelsen af 1980-erne.

Der foreslås netop i foråret 2006 en ordning, der tillader immigranter uden videre at tage til Danmark og søge job i 6 måneder, uden der skal indgives nogen ansøgning til udlændingestyrelsen. Onkler, fætre og svogre er her allerede.

Løsningen er ikke svært se. Det kræver kun overvindelse af de ideologisk anfægtelser. Og den opgave lader sig måske ikke løse, inden lyset slukkes over Europa.

3. Velfærdsordninger, generelt

Efterlønsordningen blev i sin tid indført med den argumentation, at hård fysisk nedslidning på arbejdsmarkedet havde skabt et behov for tidlig, gradvis overgang til pensionisttilværelsen, og desuden hævdede man, at ordningen ville reducere ungdomsarbejdsløsheden/udstødelsen væsentligt. Ordningen har især været benyttet af skolelærere, pædagoger og bibliotekarer. Med stigende gennemsnitlig levealder og en igangværende overgang til mindre fysisk krævende arbejde generelt, er ordningen blevet en generel førtidspensioneringsordning, men en sådan findes i allerede.

At hæve folkepensionsalderen gavner en ganske lille smule.
Offentlig finansieret gældseftergivelse til ledige og udstødte som foreslået vil gavne meget.

Velfærdsordninger som diverse orlovsordninger, der giver frihed for forældre i arbejde i helt op til et år pr. barnefødsel ser kun at fordyre vareproduktionen, uden der er andet end et ideologisk bestemt behov. At små virksomheder heller ikke tør ansætte kvinder er til at forstå, da der skal ansættes hen ved to for én, når de er i de fødedygtige aldre.

4. Uddannelser
er yderst centrale at få indrettet realistisk. Ideologi har erstattet indføringen i redskaber og færdigheder, så det er blevet til en katastrofe.

I områderne 'undervisning', 'sundhed', og 'social omsorg' var der i 2001 (i følge Velfærdskommissionens rapport, ”Velfærden kommer ikke af sig selv”) officielt ansat 630.000 svarende til lige knap 22 pct. af den samlede arbejdsstyrke. Præcis hvor mange der er ansat i de enkelte tre sektorer og fordelingen på institutionernes art og størrelse, det sidste målt ved mængden af klienter, elever, patienter er ikke tilgængelige oplysninger, der skal kastes lys på. I betragtning af at området er blevet mere end dobbelt så stort siden 1960, endda målt ved andelen, det optager af den samlede (tredoblede) samfundskage, skal vi åbenbart ikke kende sådanne oplysninger, der kunne sætte os i stand til at udregne nogle mål for produktivitet (præstationer i forhold til ressourcerne) og mål for effektivitet (målopfyldelse i forhold til ressourcerne).

Primo april 2005 oplyste DR-teksttv, at 30 pct. af folkeskolelærernes arbejdstid går med at undervise børnene. Nu forstår man måske bedre, hvorfor hollandske 9 årige skoleelever undervises dobbelt så meget til den halve pris. Eller tag nogle andre områder: Ca. 10 pct. af studenterne falder fra på de videregående uddannelser, og det årlige optag på ingeniøruddannelserne er faldet med 50 pct. fra 1985-1995[9].

Uden detaljerede ressourceopgørelser er problemerne umulige at afdække. 11. april 2005 oplyser TV2-Nyheder, at 57 pct. af de folkeskolelærere, der underviser i faget dansk i Folkeskolen, ikke havde valgt danskfaget i uddannelsen på seminariet, og tilsvarende gør sig gældende for 97 pct. af de, der underviser i fagene naturfag og teknik[10]. Det mest afsindige er, at vi ikke har fået disse oplysninger, længe før skolen rent faktisk brød sammen. At eleverne tilegner sig ideologien indgår helt centralt i bedømmelsen af hvilke elever, der klarer sig godt og hvilke skidt helt nede fra børnehave- folkeskoleniveau.

Viden og kompetencer skal i front:
Skal Danmark have en chance i disse år med virksomhedsudflytning, skal der satses helhjertet og konsekvent på viden og kompetencer, der kan bringe os hurtigt i front i den vestlige verden. Arbejdskraften til at tage sig af en voksende ældreandel i befolkningen vil aldrig blive et problem. Den næstfarligste udvikling vi overhovedet har været inde i nu i to generationer er gymnasielærernes egen reproduktion af egne irrelevante kompetencer, der langt hen ad vejen ikke er business-relevante, hvis vi skal overleve som civiliseret nation. Det står ikke bedre til i Folkeskolen, men her må vi satse centralt på dansk, engelsk, tysk, matematik, biologi, økonomi, data og historie, fordi det ikke kan lade sig gøre at udskifte store dele af lærerstaben her og samtidig finde en udviklings-befordrende erstatning, der gør eleverne egnede til det nye gymnasium.

Midlerne til at rette kursen op på 3-5 år går over de komparative fordele, som Danmark skulle have benyttet på uddannelsesområdet straks i 1960-erne i stedet for at lade unge uvidende mennesker bestemme godt hjulpet på vej af gymnasiernes magistre, hvor vi gik hen med det hele for andres regning. Vi er henvist til importere relevante undervisningssystemer og lærerbøger (eventuelt oversatte) i Irland, Holland, England, Tyskland og USA, og eventuelt få ansat enkelte lærere fra disse nationer i nøglepositioner.

USA begyndte handlingsorienteret at tackle globaliseringspolitiske spørgsmål allerede i begyndelsen af 1980-erne: Dollar-faldet. Det samme gjorde England.

Irland havde i 1970 en produktion, der var halvt så stor som den danske - i dag er Irlands produktion pr. indbygger 10 pct. større end den danske.

Uanset om vi skal se velfærdssystemet gradvist bryde sammen p. g. a. manglende finansiering, eventuelt med et sidste greb efter inflationen uden for Euro-zonen, og så længe EU ikke har standset dette, så kan vi med en delvis afsporet uddannelses- og forskningssektor, hvor 2 ud af 3 uddannede fortsat retter blikket mod beskæftigelse i den offentlige sektor, så vil den nærmeste fremtid bringe flere og flere billige importvarer til landet til en stadigt større andel af befolkningen, der vil være henvist til offentligt tildelte overførselsindkomster som livsgrundlag. Udveksling af varer og produktionsfaktorer herunder vidensoverførsel med de lønlette områder vil være aktuel en årrække frem.
En lang række af humaniora uddannelserne må simpelthen have meget lav eller ingen tilgang af studerende. Og kan det ikke lykkes at nedbryde ideologien, om hvad det frie uddannelsesvalg fører til efter de tre års prægning i gymnasiet, må der indføres studieafgifter svarende til de samlede uddannelsesudgifter og ophør af tildeling af offentlige legater til de uddannelser, der ikke vil give beskæftigelse i samhandelssektoren, og ikke ved andet end naturlig afgang andetsteds i mange år frem.
De offentligt finansierede legater kunne fjernes og erstattes af lån, ligesom en uddannelsesafgift svarende til de faktiske omkostningerne kunne indføres. Legater og gratis uddannelse er flot og skævt, dels fordi en mængde uddannede ikke opnår beskæftigelse med deres uddannelsesvalg, dels fordi de, der ikke tager en videregående uddannelse, faktisk betaler for uddannelsen, der tilmed medfører en højere løn. Dette kan kun begrundes i ren elite-tænkning. Samtidig ”forbruges” vort produktionsapparat til dets egen udslettelse/udflytning ad den vej.
Afviklingen af de private uddannelsesomkostninger kan ske i annuitetslån med 20 års varighed[11].

5. Indkomst-skattenedsættelse
Lønningerne skal ned med mindst 30-35 pct.[12] Indkomstskatten kan ændres til en kildeartsbeskatning, for løn en proportional lønskat opkrævet direkte og endeligt ved kilden som en lønsumsskat, indbetalt direkte af arbejdsgiveren, primært for at spare indkomstskattekontrollen[13]. Provenuet fra lønsumsskatten skal ned med beløb mindst svarende til, at den disponible løn faktisk stiger med 2-3 pct. Selskabsskatteprocenten skal ned mindst til niveau med den irske, og det kan blive eneste virksomhedsskat. De forskellige fondsbidrag bortset fra pensionsopsparing på lønsedlen samles efter reduktion med mindst 50 pct. i ét uddannelsesfondsbidrag med henblik på direkte og individuel benyttelse.

Alle dagpenge, understøttelser og pensioner udbetales som skattefrie beløb.

Dette vil naturligvis give nogle offentlige budgetunderskud de første år, men da indretningen tiltrækker mange avancerede virksomheder, vil skatteprovenutabet inden 10 år være fuldt genoprettet, fordi der netop tilføres kapital til produktionssektoren modsat nu, hvor den tappes til sidste blodsdråbe og derfor stikker af efter omkostningsbesparelser. Tilbage vil vi have en dominerende vidensbaseret produktion med højtuddannede og vellønnede medarbejdere.

Mange nye virksomheder og øget salgbar produktion i de bestående virksomheder er resultatet. Derved trækkes arbejdsstyrken i beskæftigelse og skaber købekraften til den såkaldte velfærd pr. automatik. Her følges selvsagt jordens omdrejninger i universet. At der skal en mental polvending til, skal ingen være i tvivl om. Fyrre år med pyramiden vendt på hovedet af ideologien.
"Nu kan vi komme tilbage til virkeligheden” kan vi kalde projektet efter 40 års utopi.

9. april 2006
Joern E. Vig, cand.oecon.

[1] I perioden 1960-2001 en fordobling plus 63,7 pct. af produktionsforøgelsen i skat oveni i perioden.
[2] Der skal 2,05 - 2,10 pr. barn kvinde til for at spædbørnsdødeligheden overkommes og reproduktionen sikrer en stabil befolkning i de vestlige samfund.
[3] Her til kommer overførslerne der stod for 20 pct. i 1960 og 44 pct. i 2001 af bruttonationalproduktet; sidste procent endog udregnet på grundlag af et tredoblet bruttonationalprodukt – tredoblingen er selvfølgelig delvis urealistisk ene og alene, fordi ideologien netop var indbygget i nationalregnskabet, hvor offentligt forbrug blev kunstigt omgjort til produktion.
[4] Antallet af ansatte i den offentlige sektor voksede fra 406.000 i 1960 til 844.000, 874.500 eller 925.410 i 2004. Antallene angives forskelligt afhængigt af, om vi se på statens forskellige opgørelser hos http://www.dst.dk/ eller opgørelsen via ATP-indberetninger.
[5] Hvor stor en andel i denne gruppe, der faktisk egner sig til det danske arbejdsmarked eller hører til et andet arbejdsmarked, som de har forladt, er ikke nemt at udpinde og vise pålidelige oplysninger om via den offentligt tilgængelige statistik.
[6] Dette var den sammenhængende socialstatistik fra kilden som anført. I nyt Danmarks Statistik nr. 22 af 2. februar 2006 oplyses ledigheden omregnet til fuldtidsledige fra henholdsvis 573.100 i 2004 og 543.100 i 2005, der omregnes til henholdsvis 176.400 og 157.400 fuldtidsledige – her er tale om ledige medlemmer af arbejdsløshedskasser.
[7] Fordelingen af syge- og barselsdagpengemodtagerne på offentlig og privat sektor ser vi bort fra.
[8] Man opererede således med en svag underbudgettering – underskud på de offentlige finanser - fra systemets start, hvilket vi fik at mærke efter det første 10 års virke, hvor landets inflation steg voldsomt, så udlånsrenten måtte op til knap 22 pct. i 1979. Man skal bemærke, at velfærdssystemet kom til at stå sin første prøve i netop dette 10 år, hvor to olieprisstignings-chok kom i 1974 med mere end 400 pct. prisstigning og igen med en mindre i 1979. De blev kaldt begrundelser for massearbejdsløsheden fra 1973. Det var afgjort ikke den fulde sandheden.
[9] F.eks. vektorregningen, der er grundlaget for elektronik og avanceret fysik, afskaffedes allerede i begyndelse af 1980-erne i gymnasierne med henvisning til, at de rekrutterede gymnasiaster fandt emnet for vanskeligt.
[10] Stammer de manglende færdigheder i matematik og fysik herfra, når vi netop ser på tilgangen til ingeniøruddannelser i afsnittet ovenover?
[11] Det var skæbnesvangert fra starten at give fri adgang til uddannelserne og tilmed gøre den helt overvejende uddannelsesomkostning skattefinansieret. I FN var svaret på den dengang præsenterede U-90-betænkning – Perspektivplan for uddannelse i Danmark indtil 1990 : ”I må have råd til det”. Der er faktisk chance for at få fjernet dette ideologi-element nu, men det vil afgjort støde mod stor modstand blandt de unge, der opfatter elementet som en velerhvervet rettighed, grænsende til en naturlov, selvom det er sket på bekostning af den halvdel, der ikke tager en videregående uddannelse.
[12] Ikke for at konkurrere med lavtlønsområderne om de løntunge produktioner, men fordi vore varer er for dyre til, at de kan sælges tilstrækkeligt til, at vi kan afvikle statsgælden og skabe flere nye samhandelsarbejdspladser samtidig. Og det er opgaven.
[13] Det er bevist for mere end 25 år siden, at al tale om progression i skatteskalaen med stigende indkomst er vås. Progressionen udlignes fuldt af de større fradrag.

"if your heart is filled use your brain"

lørdag, april 01, 2006

Danmarks soliditet vurderet - på vej mod statsbankerot?

Danmarks soliditet vurderet - på vej mod bankerot?
- hvilke virksomheder kan det dreje sig, der vil afvikle Danmarks statsgæld?

Det er ren propaganda:

http://www.jp.dk/bors/artikel:aid=3651868/ læses 31/3, at Danmark er skyldfrit, nu med nettotilgodehavende. Det er højest besynderligt, at vi har fået virksomheder til afvikle landets statsgæld, der tydeligt med visse korrektionsbehov ellers fremgår af "Staten låntagning og gæld" udgivet af Danmarks Nationalbank i februar. Heri er statsgælden angivet i tabel 2.1.1 side 26 til 394,7 mia. kr. pr. 31/12 2005 foruden Den Sociale Fond på 133,2 mia. og inklusiv en udenlandsk gæld 90,7 mia. kr. "Vi kunne vel udbede os navnene på de virksomheder, der så gavmildt har afhændet deres udenlandske aktiver og har indfriet statens gældsposter." Eller det gør de måske først senere?

Ebbe Vig , cand. oecon.

Ingen tyvstartet aprilsnar

Ingen aprilsnar:

Måske en tyvstartet aprilsnar

Information om Danmark


"Den danske udlandsgæld er pist væk!"
http://www.jp.dk/bors/artikel:aid=3651868/

Når du læser Jyllands-Posten den 31. marts 2006...

så tag det lige med et gran salt. Den danske såkaldte udenlandsk statsgæld udgjorde 90,7 mia. kr. ved udgangen af 2005, efter den var steget med 6,8 mia. i løbet af 2005. At den skulle være pist væk tre måneder senere virker lidet sandsynligt.

Nu er det i øvrigt således, at visse dele af pressen ynder kun at nævne udenlandsk statsgæld. Såkaldt indenlandsk statsgæld udgjorde 437,2 mia. kr., forudsat Den Sociale Fond til "den bogførte værdi" af 133,2 mia. kr. behørigt medregnes. Herfra har der været overført renter til afvikling af statsgælden de senere år.

Det er i øvrigt ikke nogen reel sondring mellem begreberne udenlandsk statsgæld og indenlandsk statsgæld længere, da store mængder statspapirer, mest statsobligationer, afsættes i udlandet. Den rigtige sondring ville være at opdele i lånegæld og statspapirgæld.

Statspapirgælden kan man så sige er relativt lidt mindre krævende i og med, at kurserne kan påvirkes af kronekursen. Men vi må da gå ud fra at indehaverne af statsobligationer skal have deres penge tilbage og helst med lidt rente. De penge kan så ikke bruges til noget andet - når bortser fra den Keynesianske Mönchhausen Myte med rytteren og hesten. Lånegæld er oftest aftalt i valuta og med mere ufravigelige tidspunkter for afviklingen.


Samlet beløb disse to størrelser sig altså til 527,9 mia. kr. pr. 31. december 2005, jfr. Danmarks Nationalbanks "Statens låntagning og gæld" 2005 - som rekvireres gratis via http://www.nationalbanken.dk/ til levering i februar hvert år. Sluttelig skal det anføres, at der de senere år har været en række problemer med at få statsgældsopgørelserne i henholdsvis Danmarks Nationalbank, Finansministeriet og EU til at stemme overens
- måske en tyvstartet aprilsnar.

PS: Vi kunne straks se der var tale om den private gæld - selvom det sandelig ikke skrives af hensyn til illusionisterne - , men den private gæld er jo aldeles uinteressant. Statsgælden bliver nok ikke afviklet ved, at virksomhederne sælger deres aktiver og bidrager til afviklingen af statsgælden - det kan vi nok ikke lige regne med.

1. april 2006
Ebbe Vig, cand. oecon.

"if your heart is filled use your brain"

fredag, marts 31, 2006

Europæerne tjente penge indvandrerne føder børnene

Information om Danmark

Europæerne tjente penge - indvandrerne føder børn

(alle væsentlige og mest aktuelle fertilitetsrater på jorden er medtaget nedenfor)

68-ere lever i en ønskeverden, og derfor forveksler 68-ere virkeligheden med deres egne begrænsede tanker. Mange folk i erhvervslivet vil gerne have omkostningerne ned (men er bange for fagforeningerne, der indgår massivt i ejerkredsen – i hvert fald i de nordiske lande) og har længe klaget over vort skæve uddannelsessystem, der fortsat henviser 2 ud af 3 til den offentlige sektor og gør flere og flere arbejdsløse.

Når der sendes en mængder oplysninger ud om, hvorledes børnefødslerne reduceres i den tredje verden, så tag dem med en gran salt. Noget tyder på at det børnebegrænsningsprojekt de kørte ”med succes” i Vesten vil mere eller mindre mislykkes i den tredje verden.

Endvidere er det således, at selvom begrundelserne derude for de mange børn bl.a. har et falsk såkaldt forsørgelses-argument, så påbyder religionen dem at føde mange børn.

Det er endvidere således, at immigranter er fortrinsvis unge og børnefødende. I tillæg er der en klar tendens til netop ikke at reducere børneflokken, selvom økonomien bedres - en irreversibel kulturel proces. Meget tyder endog på, at netop velfærdsfremgangen ved at flytte til Vesten fremskynder fertiliteten yderligere. Desuden reduceres dødeligheden betydeligt i Vesten.

Således konstateredes fra 1999 til 2004 af Københavns Kommune, at børn af indvandrere netop fødte 10 pct. flere børn end forældrene over en 5 års periode (jfr. Søndagsavisen den 25/1-2004)

Når der nedenfor er anført nogle gennemsnitlige fødselstal, også for vesterlændinge, skal det noteres, at der er tale om såkaldte Total Fertilitet Rater. Intet sted i Europa vover man så meget som at nævne etnisk fertilitet (det er vedtaget tilsyneladende i det skjulte), selvom indvandringen selvfølgelig i gennemsnit øger den samlede fertilitet kunstigt.
Hermed kan 68-eren om nogle år, når flere indsigtsfulde er faldet fra, bilde børnene og de unge ind, at nu er fertiliteten sandelig blevet bedre igen.

Ja, bortset fra i England, hvor etniske fertilitetsrater bruges helt formelt inden sundhedsvæsenet.

>>>>>>>>>>>>>

D.v.s. der falder selvfølgelig et par stykker af i farten (end ikke 68-eren er fejlfri, selvom han tror det):

..et par citater:

I USA udregnes fertilitet selvfølgelig som procenter:
NCHS http://www.cdc.gov/nchs/pressroom/03facts/revisesrates.htm
For Immediate Release: August 4, 2003
"..The new report shows that the major trends previously reported - such as the dramatic decline in teenage births -– were also present when the rates were revised. Revised birth rates confirm the steady declines over the decade of the 1990s. Rates fell to historic low levels, with sizable declines recorded for teenagers in all age and population groups. The overall rate for teenagers 15-19 years fell 27 percent between 1991 and 2001. The rate
for black teenagers plummeted 37 percent. The downward trends for American Indian and Hispanic teenagers are much larger on the basis of the revised rates compared with the previously published rates. The birth rate for American
Indian teenagers fell 33 percent and the rate for Hispanic teenagers dropped 17 percent, according to the revised rates compared with decreases of 22 percent and 13 percent, respectively, based on postcensal population estimates derived from the 1990 census.."

http://www.floria-publications.com/italy/life_and_customs/persistent_drop_in_
fertility_res.htm :

"..In no West European country did the rate reach 2.1 — the marker that, demographers say, means an exact replenishment of the population. By contrast, the United States
had a 2.0 rate, which demographers attribute to greater immigration.."

http://www.apsoc.ox.ac.uk/Oxpop/publications%20files/wp07.pdf

"..However, most of the bigger European countries (France, but not Norway, Ireland and Iceland) themselves have substantial immigrant minorities with higher birth rates. At least 10% of births in major European countries are to women born abroad or of foreign nationality. More important, the higher birth rates of immigrant and foreign women inflate the national totals. Thus in England and Wales in 1996, where 13% of all births were to mothers born outside the UK, the overall TFR of 1.74 falls to 1.67 if the fertility of women born abroad is excluded (see ONS Birth Statistics Series FM1 No 25, table 9.4). In the case of Germany the effect is more subdued: in 1996 the national TFR of 1.31 would fall to 1.28 without the contribution of women of foreign nationality (Bevölkerung und Erwerbstätigkeit 1998 R1 F1 table 1.3.7). Because of the negligible numbers of ethnic minority population in the Republic of Ireland, this effect can be ignored in that case.."

>>>>>>>>>>>>>>>

Oplysningerne i foregående afsnit er stærkt underestimerede - der bortses fra alt om naturaliserede og deres børn.

18-25 pct. af en fødselsårgang i de kontinentale vesteuropæiske lande fødes af de fremmede. D.v.s. at den samlede fertilitet - som er angivet her f.eks. til 1,7 - skal reduceres til ca. 1,2 i de nordiske land og til omkring 1,0 i Tyskland og de europæiske middelhavslandene. Se http://www.lilliput-information.com/ferteu.html og http://www.lilliput-information.com/fertty.htmlDe tre væsenligste årsager til den lave fertilitet blandt vesteuropæiske kvinder er:

1. I gennemsnit fødes det første barn omkring kvindens 28. år - herefter kniber det med at få flere børn.
2. 15-20 pct. af kvinderne i 40-årsalderen i de vestlige lande har ingen børn - dette tal er steget væsentligt.
3. Aborterne er atter steget til at udgøre mere end 15.000 ud af en fødselsårgang på 68.000-70.000 i Danmark.


For så vidt er 2. kendetegnende i udpræget grad for ledige og udstødte stameuropæere fra arbejdsmarkedet, som ikke tør sætte børn i verden.


Fertilitet for det meste af verden:

Countries in order of Total Fertility Rate (children):

Rank Country Total Fertility Rate (children)
http://www.alsagerschool.co.uk/subjects/sub_content/geography/Gpop/HTMLENH/stats/fer.htm
1 Gaza 7.4 children
2 Niger 7.4 children
3 Angola 7.2 children
4 Marshall Islands 7.2 children
5 Yemen 7.2 children
6 Somalia 7.0 children
7 Western Sahara 7.0 children
8 Afghanistan 6.9 children
9 Burkina Faso 6.9 children
10 Togo 6.9 children
11 Uganda 6.9 children
12 Benin 6.8 children
13 Burundi 6.8 children
14 Comoros 6.8 children
15 Malawi 6.7 children
16 Mali 6.7 children
17 Zaire 6.7 children
18 Ethiopia 6.6 children
19 Mozambique 6.5 children
20 Sierra Leone 6.5 children
21 Liberia 6.4 children
22 Libya 6.4 children
23 Saudi Arabia 6.4 children
24 Tanzania 6.3 children
25 Maldives 6.2 children
26 Nigeria 6.2 children
27 Oman 6.2 children
28 Rwanda 6.2 children
29 Eritrea 6.1 children
30 Laos 6.1 children
31 Madagascar 6.1 children
32 Zambia 6.1 children
33 Senegal 6.0 children
34 Cameroon 5.9 children
35 Chad 5.9 children
36 Equatorial Guinea 5.9 children
37 Gambia 5.9 children
38 Cambodia 5.8 children
39 Djibouti 5.8 children
40 Guinea-Bissau 5.8 children
41 Cote d'Ivoire 5.7 children
42 Guinea 5.7 children
43 Iraq 5.7 children
44 Solomon Islands 5.7 children
45 Bhutan 5.6 children
46 Jordan 5.6 children
47 Pakistan 5.6 children
48 Ghana 5.5 children
49 Kenya 5.4 children
50 Mauritania 5.4 children
51 Namibia 5.4 children
52 Sao Tome and Principe 5.4 children
53 West Bank 5.4 children
54 Congo 5.3 children
55 Vanuatu 5.3 children
56 Honduras 5.2 children
57 Lesotho 5.2 children
58 Central African Republic 5.1 children
59 Guatemala 5.1 children
60 Gabon 5.0 children
61 Sudan 5.0 children
62 Swaziland 4.9 children
63 Bolivia 4.8 children
64 Haiti 4.8 children
65 Western Samoa 4.8 children
66 Iran 4.7 children
67 Papua-New Guinea 4.7 children
68 Syria 4.7 children
69 Botswana 4.6 children
70 Federated States of Micronesia 4.6 children
71 Nepal 4.6 children
72 Nicaragua 4.6 children
73 Belize 4.5 children
74 Paraguay 4.5 children
75 Algeria 4.4 children
76 Zimbabwe 4.4 children
77 Qatar 4.3 children
78 Philippines 4.1 children
79 French Guiana 4.0 children
80 Myanmar 4.0 children
81 El Salvador 3.9 children
82 Cape Verde 3.8 children
83 Grenada 3.8 children
84 United Arab Emirates 3.8 children
85 Tajikistan 3.7 children
86 Bangladesh 3.6 children
87 Ecuador 3.6 children
88 Egypt 3.6 children
89 Mongolia 3.6 children
90 India 3.5 children
91 Peru 3.5 children
92 Brunei 3.4 children
93 Turkmenistan 3.4 children
94 Guam 3.3 children
95 Malaysia 3.3 children
96 Morocco 3.3 children
97 Tunisia 3.3 children
98 Uzbekistan 3.3 children
99 Dominican Republic 3.2 children
100 Lebanon 3.2 children
101 South Africa 3.2 children
102 French Polynesia 3.1 children
103 Kuwait 3.1 children
104 Mexico 3.1 children
105 Palau 3.1 children
106 Venezuela 3.1 children
107 Vietnam 3.1 children
108 Bahrain 3.0 children
109 Colombia 3.0 children
110 Fiji 3.0 children
111 Kyrgyzstan 3.0 children
112 Indonesia 2.9 children
113 Israel 2.9 children
114 Albania 2.8 children
115 Argentina 2.8 children
116 Costa Rica 2.8 children
117 Panama 2.8 children
118 Suriname 2.7 children
119 Turkey 2.7 children
120 Guyana 2.6 children
121 Jamaica 2.6 children
122 New Caledonia 2.6 children
123 Saint Lucia 2.6 children
124 Brazil 2.5 children
125 Reunion 2.5 children
126 Chile 2.4 children
127 Korea, North 2.4 children
128 St.Kitts-Nevis 2.4 children
129 St.Vincent and the Grenadines 2.4 children
130 Sri Lanka 2.3 children
131 Uruguay 2.3 children
132 Guadeloupe 2.2 children
133 Azerbaijan 2.1 children
134 Cyprus 2.1 children
135 Iceland 2.1 children
136 Mauritius 2.1 children
137 Netherlands Antilles 2.1 children
138 Puerto Rico 2.1 children
139 Seychelles 2.1 children
140 Dominica 2.0 children
141 Kazakhstan 2.0 children
142 Macedonia 2.0 children
143 Martinique 2.0 children
144 New Zealand 2.0 children
145 Trinidad and Tobago 2.0 children
146 United States 2.0 children
147 Bahamas 1.9 children
148 Ireland 1.9 children
149 Norway 1.9 children
150 Thailand 1.9 children
151 Australia 1.8 children
152 China 1.8 children
153 Finland 1.8 children
154 Malta 1.8 children
155 Moldova 1.8 children
156 Taiwan 1.8 children
157 Yugoslavia 1.8 children
158 Antigua and Barbuda 1.7 children
159 Denmark 1.7 children
160 France 1.7 children
161 Korea, South 1.7 children
162 Luxembourg 1.7 children
163 Singapore 1.7 children
164 United Kingdom 1.7 children
165 Armenia 1.6 children
166 Bosnia-Herzegovina 1.6 children
167 Canada 1.6 children
168 Croatia 1.6 children
169 Poland 1.6 children
170 Sweden 1.6 children
171 Barbados 1.5 children
172 Belgium 1.5 children
173 Cuba 1.5 children
174 Hungary 1.5 children
175 Japan 1.5 children
176 Lithuania 1.5 children
177 Macao 1.5 children
178 Netherlands 1.5 children
179 Slovakia 1.5 children
180 Switzerland 1.5 children
181 Austria 1.4 children
182 Greece 1.4 children
183 Portugal 1.4 children
184 Ukraine 1.4 children
185 Belarus 1.3 children
186 Estonia 1.3 children
187 Georgia 1.3 children
188 Germany 1.3 children
189 Liechtenstein 1.3 children
190 Romania 1.3 children
191 Russia 1.3 children
192 Slovenia 1.3 children
193 Bulgaria 1.2 children
194 Czech Republic 1.2 children
195 Italy 1.2 children
196 Latvia 1.2 children
197 Spain 1.2 children
198 San Marino 1.1 children


"if your heart is filled use your brain"

onsdag, marts 29, 2006

Omlægges velfærden


Bliver velfærden omlagt ?

I alle de vestlige velfærdsdemokratier føres debatten i disse år: Kan velfærden omlægges, og hvis den kan, skal der da ske store forandringer eller større og mindre justeringer? I alle de berørte lande finansieres velfærden delvis efter forsikringsprincippet og delvis over skatterne, der fortrinsvis er indkomstskat og moms. I Norge lever 1,3 mill. af overførsler (2005), hvoraf 625.000 er alderspensionister, i Tyskland er den officielle ledighed (i 2005) på ca. 10 pct. i realiteten dobbelt så stor, når udstødte uden tilknytning til forsikringsordningerne på det tyske arbejdsmarked medregnes.

Den internationale konkurrence, der skal kaldes globalisering i disse år, sætter et særligt skub i udviklingen, forstået på den måde, at udviklingslandene, østlandene og Fjernøsten i disse år begynder at præsentere et vareudbud og en arbejdskraft til langt lavere priser henholdsvis langt lavere lønninger end tilfældet er i de gamle velfærdsdemokratier.Den officielt opgjorte danske arbejdsstyrke, som skulle omfatte det antal i landet, der tilbyder deres arbejdskraft på arbejdsmarkedet, skal korrigeres, fordi udstødte, der relegeres af arbejdsløshedskassernes modtagegrupper og sendes på bistandshjælp eller førtidspension uden at have andre handicaps end samfundsudviklingen, skal medregnes i arbejdsstyrken som ledige:

Tabel 1År 2001:

Arbejdsstyrken:2.900.000 eller >=3.300.000
Modtagere af offentlige overførsler i de erhvervsaktive aldre:
1.100.000 eller <=700.000
Offentligt ansatte: 850.000
Ansatte med salgbar produktion: 950.000 eller 1.050.000

Det officielle antal i arbejdsstyrken i perioden 2001 – 2005 er blevet reduceret med mere end 30.000. Det officielle antal uden for arbejdsstyrken i arbejdsaldrene 15-66 år er øget med mere end 50.000 i samme periode. Velfærdskommissionen hævder, at der fortsat er 200.000 flere i arbejdsstyrken end uden for arbejdsstyrken. Her skal vi huske, at der er cirka 1 mill. under 18 år, hvoraf kun en andel er medtaget i ovenstående tabel 1. Omkring 40 pct. eller 440.000 af de 1.100.0000 på offentlige overførsler i Tabel 1 er immigranter, børn af immigranter, naturaliserede eller børn af naturaliserede (se neden for).

Hertil kommer aldringsspørgsmålet, der p. g. a. for få fødsler blandt danskerne siden 1969 har givet en skæv aldersfordeling med en voksende andel af ældre. Dette bidrager yderligere til forsørgelsesopgaven. Den danske model for velfærd er angiveligt tænkt at skulle udligne betalingerne mellem ydere og nydere over livsforløbet. Dette vil ikke kunne ske fremover med en stadigt mindre arbejdsstyrke og et stadigt øget antal uden for arbejdsstyrken i de arbejdsdygtige aldre. Det er tillige ikke muligt at finansiere den nuværende ordningen, når befolkningsudviklingen netop fortsætter med:

Aldersfordelingens udvikling i retning af større andel af ældre med pensionsbehov

Immigranternes uegnethed til arbejdsmarkedet Indvandrere hæver 40 pct. af bistandshjælpen, hævdede den tidligere socialministeren Henriette Kjær. 1. maj 2005 citeres på www.filtrat.dk Århus Kommune: - ”58 % af indvandrere på bistandshjælp m. m. er uegnede til arbejde - politikere er rystede”. Selvom om aldringsspørgsmålet blandt danskerne i udpræget mindre målestok modsvares af den relativt meget store børne- og ungdomsandel blandt immigranterne, vil det helt centrale i en overskuelig fremtid være at finansiere forbruget blandt bl. a. 1.822.000 modtagere af offentlige overførsler plus de 850.000 offentligt ansatte. Der er i disse år en lille million, som frembringer og afsætter den salgbare produktion.

Af "Årbog om udlændinge i Danmark 2001 - Status og udvikling", Indenrigsministeriet, 2001 fremgår officielt, at 53 pct. af de mandlige immigranter fra ikke-vestlige lande er ledige eller uden for arbejdsstyrken, for kvinderne er det 71 pct. Da andelen af alderspensionister blandt immigranterne fortsat er meget lav, skal de anførte procenttal fortrinsvis genfindes som absolutte antal i tallet 1.100.000 i tabel 1. Hvis indvandringen kunne rette op på aldringsproblemet for det danske samfund, hvor velfærdssystemet byggende på udligning over livsindkomsten gør systemet endog særdeles sårbart, så ville tidsfaktoren alligevel indhente denne opretning, og det kan også konkluderes, at indvandringen faktisk har forøget finansieringsproblemet ganske betydeligt. Økonom, tænketanksformand og foredragsholder Hans Kornø Rasmussen har ved flere lejligheder foreslået ligesom EU-kommissær Vladimir Spidla en mangedobling af indvandringen til EU og dermed også til Danmark.

Velfærdskommissionen spørger, ”Kan øget indvandring løse forsørgerproblemet?”. Herefter følger nogle tankeeksperimenter, der viser, at kunne man forestille sig ekstra 30.000 indvandrere fra mere udviklede lande hvert år i al evighed (mange flere hvis deres familier skal med) kunne indvandre til Danmark – foruden de hidtidige ca. 10.000 pr. år fra mindre udviklede lande - og lade sig beskæftige og betale skat, så var finansieringsproblemet løst for Velfærdskommissionen. Den danske statsgæld er blevet knap 10-doblet i perioden 1960-2001 regnet i faste priser.

Såfremt den tekniske udvikling - uanset udstødningen fra arbejdsmarkedet - havde været i stand til at sikre tilstrækkelig øget produktion i samhandelssektoren til at finansiere en mere end dobbelt så stor offentlig sektor inklusive de udstødtes overførsler i perioden 1960-2001 i en også stærkt aldrende befolkning, som man forudså allerede i begyndelsen 1970-erne, og derudover et indtag af immigranter, hvor mere end halvdelen bidrager til det modsatte af problemernes løsning, uanset en meget lav ældreandel blandt de indrejsende, så står den internationale konkurrence via globaliseringen stadig tilbage. Skal vi ikke sige, at det ikke bygger på indsigt?

Struktur- og konkurrenceforskelle vil uden mulighed for statslig affjerding blive udlignet af markedet. Hovedkamppladsen er arbejdsmarkedet, social- og økosystemerne. Arbejdsmarkedet lider under løn- og socialomkostningskonkurrencen hidrørende fra arbejdstagerne i fattigdomszoner overalt, og der vil ske en uundgåelig likvidering af de hidtil gældende (nationale) fagforeningstariffer og mindste-standarderne for det sociale niveau. Markedet fejer dem væk, arbejdsgiverne benytter sig i stigende omfang af deres trusselspotentiale, der ligger i, at de flytter produktionerne til særligt gunstige løn-, social-, skat-, øko-billige områder i og uden for Europa. Opimod 10.000 jobs flytter ud i 2005.

Virksomhederne investerer kun, hvis deres fortjenstmarginer betinger produktionen eller eventuelt betinger en ændret/tilpasset produktion. Forskellen mellem omkostningerne og den forventede omsætning (afsatte mængde ganget med prisen), som disse omkostninger produktionsstyk for styk kræver, er for ringe til, at 700.000-800.000 arbejdsløse ud af godt 2,8 mill i den officielle arbejdsstyrke eller 3,3-3,5 mill. af de reelt arbejdsdygtige efterspørges i produktionen. Kan tilstrækkelig forskel eller margin realiseres ved et lavere produktionsniveau, gennemføres det måske ved det lavere niveau, også hvad angår beskæftigelsen, såfremt bedste andet alternativ er ringere. Det er det ikke, når vi ser på danske forhold. Passive afkast uden for produktionen eller produktion i udlandet er at foretrække. Derfor føres købekraften over i privat kapital uden for produktionen eller ud af landet: Kapitalisation

Forretninger/virksomheder investerer ikke p. g. a. prismarginaler, men som følge af tilstrækkeligt fortjenestgivende pris/omkostningsmarginaler. Problemet er således ikke éndimensionelt, men i alt fald to- og som oftest flerdimensionelt.
Den økonomiske realitet er, at det er fremstillerne, der driver økonomien frem, opsparingen er at betragte som brændstoffet i denne proces. Privatforbruget og det offentlige forbrug frembringer ikke andet end vedligeholdelse og affald.

Hvad forbrugerne giver ud sætter ikke økonomien i gang, men vedligeholder blot apparatet, eventuelt på vågeblus, det andet er aldrig sket og vil aldrig ske. Nogle gange kan vi høre økonomikommentatorer berette, at udgifterne til privatforbrug udgør så og så mange procent af den samlede efterspørgsel. Vi hører også meget vrøvl om forbrugerforventninger (der mere er indholdsindikatorer på deres TV-forbrug). For at give læseren indtryk af, at det modsatte faktisk er gældende anføres dette: I slutningen af tyverne opgjordes (USA-) privatforbruget til kun omkring 8,5 % af producenternes udgifter til produktionsfaktorer og andre producentvarer. D. v. s. at det samlede forbrug af kapitalgoder til at frembringe, distribuere og levere varer var 12 gange større end privatforbruget. I dag er forholdet givet endnu mere skævt.
Problemet kan ikke med nogen chance for succes i fremtiden anskues fra oppefra og nedefter. Den salgbare produktion i landet skal øges ganske betydeligt, eller systemet skal afskaffes. En proces til fremme af produktionen sættes ikke i gang ved at præsentere erhvervslivet for arbejdskraft. Det kan kun ske ved at gøre produktionerne her i landet mere fordelagtige. Dette lader sig ikke gøre uden en betydelig løn/skattetilpasning.

De seneste fire år er problemerne kun blevet større, mindsket arbejdsstyrke og flere at forsørge endog i de arbejdsdygtige aldre har vi lige konstateret. Problemet er i den periode derfor kun blevet vanskeligere at rette op på. Ikke desto mindre, Velfærdkommissionen: ”Det er ambitiøst at øge beskæftigelsen væsentligt mere end i dag. Beskæftigelsen er i forvejen ret høj i Danmark sammenlignet med andre lande.”

IoD: Dette er kardinalpunktet: Hvis en beskæftigelse på 1,1 mill. i de arbejdsdygtige aldre i sammenligning med den samlede arbejdsstyrke på 2,9 mill. fortsat skal udelukkes fra et monopoliseret arbejdsmarked og måske endnu flere, så vil der ikke være skattegrundlag for at finansiere velfærdsordningerne fremover. Beskæftigelsen i andre lande er ligegyldig al den stund omfanget af den danske velfærd pr. skattekrone er langt højere og fordyrer vore varer.
Det skal understreges, at lidt regulering af efterlønnen m. h. t. takster eller ditto af tids- og aldersgrænserne for ordningen, eventuelt dens afskaffelse, eller ændringer i pensionsaldersgrænserne, eller i de sociale takster ændrer intet ved problemet.
Problemet er helt enkelt, at omkostningerne ved det samlede system afsættes i skatterne og dermed i de monopoliserede lønkrav. Dette fører pr automatik til, at en mængde af de produktioner, hvis indtjening er forudsætningen for systemets virke, ikke betaler sig for virksomhederne.

USA udnyttede globaliseringens fordele allerede fra begyndelsen af 1980-erne med outsourcing af adskillige løntunge produktioner. Samtidig lod man kineserne købe amerikanske statsobligationer for de penge, som de ikke umiddelbart kunne realinvestere. Herved opnåedes samtidig dele af et sikkerhedsnet for dollaren. EU har bragt sig i en defensiv position og vælger nu beskyttelsestold på skiftende produkttyper fra lavtlønsområderne bl. a. Kina, efterhånden som truslerne mod de fastholdte europæiske produktioner dukker op.

Uanset om vi skal se velfærdssystemet gradvist bryde sammen p. g. a. manglende finansiering, eventuelt med et sidste greb efter inflationen uden for Euro-zonen, så længe EU ikke har standset dette, så kan vi med en delvis afsporet uddannelses- og forskningssektor, hvor 2 ud af 3 uddannede fortsat retter blikket mod beskæftigelse i den offentlige sektor, så vil den nærmeste fremtid bringe flere og flere billige importvarer til landet til en stadigt større andel af befolkningen, der vil være henvist til offentligt tildelte overførselsindkomster som livsgrundlag. Udveksling af varer og produktionsfaktorer herunder vidensoverførsel med de lønlette områder vil være aktuel en årrække frem.

Forsøget med at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til f. eks. IT-branchen i Danmark synes ikke at ville lykkes, meget på grund af personskatterne, viser undersøgelser. Dette burde være bevisførelse nok; men herudover kommer øvrige byrder på erhvervslivet og på hver ansættelse.

Vi konkluderer, at da vore egne uddannede stikker af eller søger den offentlige sektor, immigranterne de sidste 30 år afgjort retter sig mod de løntunge og videnslette brancher, hvis ikke mod de offentlige ydelser, vore egne ledige og udstødte i de arbejdsdygtige aldre sammen med 7.000 baltere og polakker (i blot 2005) ikke kan bruges til "det evigtvarende ideologi-eksperiment" - den danske utopi - så må vi gå ud fra, at virkeligheden inden for overskuelig tid standser projektet, der også kun skulle tjene ideologiens ledende fra den første færd.

Joern E. Vig, cand oecon.10. november 2005


"if your heart is filled use your brain"

Efter to velfærdsgenerationer

Information om Danmark


Efter to velfærdsgenerationer i Danmark

Udviklingen i lyset af Velfærdskommissionen seneste redegørelser i 2004 og 2005 [1],
kunne være året 1960 sammenlignet 2001/2002:

Bruttonationalproduktet:
(samfundskagen) i 1960
384,6 mia. 1995-kr. 1.188 mia. 1995-kr.

I skat betaltes:
i 1960 26 pct. af samfundskagen (BNP=Bruttonationalproduktet) eller 100 mia. 1995-kr., i

2001 51,5 pct. af samfundskagen eller 612 mia. 1995-kr.[2]

Offentligt ansatte:
i 1960 406.000, i 2001 ca. 850.000.

Samlede antal beskæftigede steget med:
600.000 i perioden 1960-2001, hvoraf 450.000 til det offentlige og 150.000 til salgbar produktion.

Antal modtagere af overførselsindkomst:
i 1960 var 600.000, i 2001 1.822.000, heraf 1.100.000 i de erhvervsaktive aldre, hvoraf 700.000-800.000 ledige eller ”på sidelinien”, d.v.s. som modtagere af dagpenge, bistandshjælp, førtidspension eller anden overførselsindkomst (det hele omregnet til helårsmodtagere).

Offentlige pengeoverførsler og tjenesteydelser:
udgjorde 20 pct. af samfundskagen i 1960, i 2001 44 pct. af samfundskagen[3].

Offentlige tjenesteydelser:
udgjorde 14 pct. af samfundskagen i 1960, i 2001 28 pct. af samfundskagen[4].

Offentlige pengeoverførsler:
udgjorde 6 pct. af samfundskagen i 1960, i 2001 16 pct. af samfundskagen[5].

Den danske stat skyldte:
i 1960 59,3 mia. 1995-kr., i 2002 573 mia. 1995-kr.


Ændringer kort i perioden 1960-2001:
At dele: 3 gange mere
At betale i skat: 2 gange mere plus
63,7 pct. af produktionsforøgelsen

Til at hjælpe: mere end 2 gange flere
At understøtte: mere end 3 gange flere
Statens gæld: 9,7 gange større

Velfærdskommissionens hovedanvisning i kilde 1[6], side 24 :
”Har det mening at øge arbejdsudbuddet? Vil der være behov for “alt det arbejde” i fremtiden? Det er der. Der er behov for arbejdskraft på mange områder. Det vil f.eks. kræve mange hænder at løse velfærdsopgaverne fremover i forhold til pleje og omsorg over for det voksende antal ældre. Der er også masser af muligheder i den internationale økonomi, hvis vi forbliver konkurrencedygtige. Som vi har set, er høj beskæftigelse den helt grundlæggende forudsætning for et højt service- og overførselsniveau i Danmark. Det er forkert at tro, at mængden af arbejde altid vil være konstant. At vi bare kan deles bedre om det arbejde, der er.”

Omdrejningsaksen i hele Velfærdskommissionens redegørelse er, ”at en større arbejdsstyrke giver større beskæftigelse”. Arbejdsstyrken er den del af befolkningen, der står til rådighed for arbejdsmarkedet. Pensionister, børn og unge under uddannelse fraregnes typisk i arbejdsstyrken. Hele tankegangen bygger på Says Lov og Karl Marx: Udbud skaber efterspørgsel og traditionel velfærdsteoretisk tomgangssnak.

Hvad der rent faktisk skete:
Udgangspunktet for alle civiliserede samfund er produktion og afsætning, eksport og import i et passende blandingsforhold, så efterspørgslen efter arbejdskraft og andre ressourcer som forudsætning for produktionen danner et naturligt grundlag for fortsat produktionsvækst, indtjening, forbrug og beskæftigelse. Til økonomisk stabilitet hører formuedannelsens dynamik, sikring af investeringsprocessen, sikring af økonomisk vækst, forskning og ny teknologi, kompetencer og høj produktivitet i en stat, for at dens ledere kan siges at tage samfundsborgerne alvorligt.

Mere end 60 pct. af produktionsforøgelsen i perioden er blevet inddraget til offentlige gøremål og overførte lommepenge, og vi ser, at henved 28 pct. af det der skulle være arbejdsstyrken ikke tilbydes arbejde, når indkomstskatterne ikke kan hæves mere, og statsgælden samtidig knap 10-dobles. Der har været et iøjnespringende misforhold mellem monopolsektoren og produktionssektoren, og det er ikke et spørgsmål om nogle flere hænder til mere velfærds-service i ældresektoren, som det foreslås centralt i kilde 1. Det er noget andet.
I områderne 'undervisning', 'sundhed', og 'social omsorg' var der i 2001 (i følge Velfærdskommssionens rapport, kilde 1) ansat 630.000 svarende til lige godt 25 pct. af den samlede arbejdsstyrke. Præcis hvor mange der er ansat i de enkelte tre sektorer og fordelingen på institutionernes art og størrelse, det sidste målt ved mængden af klienter, elever, patienter er ikke tilgængelige oplysninger, der skal kastes lys på. I betragtning af at området er blevet mere end dobbelt så stort siden 1960, end målt ved andelen det optager af den samlede (tredoblede) samfundskage, skal vi åbentbart ikke kende sådanne oplysninger, der kunne sætte os i stand til at udregne nogle former for produktivitet (præstationer i forhold til ressourcerne) og for effektivitet (målopfyldelse i forhold til ressourcerne).
Sådant betegnes misbrug, når vi ser på f.eks. kriminalitetens fordeling på nationalitet med udgangspunkt i korrekt registrerede kriminelle gerninger og fejlagtigt beskrevne befolkningsforhold. Det kan dog ikke helt undgås, at lidt falder af undervejs: Primo april 2005 oplyste DR-teksttv, at 30 pct. af folkeskolelærernes arbejdstid går med at undervise børnene. Nu forstår man måske bedre, hvorfor hollandske 9 årige skoleelever underviser dobbelt så meget til den halve pris. Eller tag nogle andre områder: Ca. 10 pct. af studenterne falder fra på de videregående uddannelser, og det årlige optag på ingeniøruddannelserne er faldet med 50 pct. fra 1985-1995. Uden detaljerede ressourceopgørelser er problemerne umulige at afdække. 11. april 2005 oplyser TV2-Nyheder, at 57 pct. af de folkeskolelærere, der underviser i faget dansk i Folkeskolen, ikke havde valgt danskfaget i uddannelsen på seminariet, og tilsvarende gør sig gældende for 97 pct. af de, der underviser fagene naturfag og teknik. Det mest afsindige er, at vi ikke har fået disse oplysninger, længe før skolen rent faktisk brød sammen.
Derimod ser vi Velfærdskommissionen på andre, mindre fagforeningsfølsomme områder bearbejde grunddata, men kun præsentere sådanne bearbejdede, ukontrollerbare beskrivelser af samlede områder (f.eks. indvandrerne arbejdsmarkedstilknytning fordelt på oprindelsesland, og de samlede overførslers og tjenesteydelsers fordeling på klienternes aldre i livsforløbet). Her må pligten til putte og gemme blandt de ledende figurer, også i Velfærdskommissionen, spille en ikke ubetydelig rolle. Sådanne og andre officielt utilgængelige grunddata kunne utvivlsomt bruges til at tegne et samlet, sandt billede af f.eks. økonomi-belastningen stammende fra indvandringen. Men det ønsker man ikke. M.h.t. personaleressourcerne på uddannelsesområdet og på de sociale områder har der utallige gange været stillet i udsigt at sådanne beskrivelse ville komme. Der er dog af velkendte grunde intet sket.

Vi har tilmed kun 200.000 mere i arbejdsstyrken end uden for arbejdsstyrken, og dette misforhold bliver katastrofalt skævt fremover med en øget andel af ældre over 65 år og en importeret gruppe indvandrere, der bidrager til den nuværende arbejdsstyrke med højest halvdelen af, hvad danskerne præsterer. Cirka 40 pct. af alle bistandsklienter er indvandrere. I fremtiden vil misforholdet blive om muligt endnu større, fordi intet tyder på, at indpasningen i et moderne højteknisk/teknologisk præget Danmark vil lykkes bedre for indvandrernes efterkommere.

Uanset hvilken såkaldt velfærdsmodel, der vælges eller fravælges, er der en skæbnesvanger fejlindretning af det danske samfund, der ikke lader sig ændre uden en magtforskydning af de store og et oplysningsprogram af dimensioner.

Det er muligt at 68-apostlenes lettere kavaleri og politikerne, der skal læse Velfærdskommissionens rapporter, har bygget deres tankegang på, at velfærdsbetalingernes og velfærdsservicens fordeling på den ene side og skatternes fordeling på den anden, det hele over livsforløbet, ville føre til en udligning af regnskabet i det lange løb[7]. Det er også muligt starten gik let med mange flere til at betale som skatteydere end til at modtage som funktionærer og klienter p.g.a. af de store efterkrigsgenerationer i arbejdsstyrken og i beskæftigelsen. Det var afgjort ikke noget folkeligt krav, der førte til den såkaldte danske model. Og der er ingen, der kan være i tvivl om resultatet efter netop ét arbejdsliv med 68-erne er gået. Det kan aflæses af indledningen til denne gennemgang.

At overse det skæbnesvangre i :

1. Uddannelsespolitik med næsten fri adgang efter de unges egne ønsker, og lade det hele skattefinansiere,
2. Alle faste tildelingskriterier og upåvirkelige udmålingskriterier i sociallovgivningen afskaffedes pr. gummiparagraf som udgangspunkt, og lade det hele skattefinansiere. Siden måtte kriterierne fastlægges igen pr. lov, der blev en slags forordning/dekret uden egentlig retsgyldighed,
3. Man hævede skatterne, så skatteprovenuet smart kunne/måtte bringes yderligere op ved at inddrage både mand og kone på arbejdsmarkedet, Herved kunne skatteprovenuet faktisk øges absolut med mere end en faktor 6, når produktiviteten også udviklede sig (fra 100 mia. 1995-kr. i 1960 til 612 mia. 1995-kr. i 2001),
4. Fertiliteten faldt drastisk fra 1969 til under 2,1 barn pr. kvinde fra 2,6 få år forinden, faldet fortsatte i alle 1970-erne, ”men en øget arbejdsstyrke skaber som bekendt øget beskæftigelse (privat eller offentligt) og dermed øget skattegrundlag” [8]. Dette var ”arkitekternes” egentlige begrundelse for immigranterne; det gjorde ingen af de ansvarlige i andet end ond tro.

Nu lød alarmklokkerne, da vi gik i bund og fik den laveste fertilitet nogensinde, 1,377 i 1983. Det skyldtes at nu kunne selv de sløveste begribe at en varigt lavere fertilitet automatisk ville føre til et uoverstigeligt finansieringsproblem m.h.t. velfærden på længere sigt, uanset livstidsbetragtningen – med mange servicekrævende ældre ”og alt for få i arbejdsstyrken og også i beskæftigelsen til at bidrage over skatterne”.

Netop da åbnedes adgangen til verdens folkehav. Det har vist sig, at den første bølge på 650.000-750.000 samlet set har ført til ekstra overførsler og mere forbrug af offentlig service, således at 40 pct. af bistandshjælpen i 2005 eksempelvis tildeles disse 12-14 pct. af indbyggerne i landet. Desuden er 35 pct. af immigrantgruppen under 25 år. De er derfor ekstra service- og overførselskrævende og langt fra arbejdsstyrken. ”En øget arbejdsstyrke skaber som bekendt øget beskæftigelse (privat eller offentligt) og dermed øget skattegrundlag”.

Præcis da kunne det forudses, at landets indbyggere i gennemsnit ville kunne komme til at modtage mere fra det offentlige, end de betaler i skat over livsforløbet med det gældende system. Forskellen kan vi kalde manna. Nu gjaldt det om, at få indvandringen speedet op med indstrømning af individer (…til arbejdsstyrken?), der i hvert fald kunne bidrage ekstra til det allerede aktuelle misforhold med en faktor 3 (?)

Velfærdskommissionen, kilde 1, side 45:
”Når det drejer sig om højere beskæftigelse, er målet dobbelt. Det gavner de offentlige finanser, både fordi skatteindtægterne stiger, og fordi samfundet sparer udgifter til overførsler. Såvel for samfundet som for den enkelte er det en god løsning at øge beskæftigelsen. Der er bare to problemer: Det er svært, og der skal derfor reformer til. Det er ambitiøst at øge beskæftigelsen væsentligt mere end i dag. Beskæftigelsen er i forvejen ret høj i Danmark sammenlignet med andre lande.”

Både Velfærdskommissionen, men mest EU foreslår på denne baggrund en accelereret tilstrømning af immigranter, som en oplagt mulighed. Velfærdskommissionen spørger ”Kan øget indvandring løse forsørgerproblemet?”. Herefter følger nogle tankeeksperimenter, der viser at kunne man forestille sig ekstra 30.000 indvandrere fra mere udviklede lande hvert år i al evighed kunne indvandre til Danmark – foruden de hidtidige 15.000 pr. år fra mindre udviklede lande - og lade sig beskæftige og betale skat, så var finansieringsproblemet løst for Velfærdskommissionen.

Foredragsholder Hans Kornø Rasmussen, kendt fra én regeringens mange tænketanke: "Har vi for få fremmede I Danmark?". Adspurgt af bladet "Social Forskning" nr. 1, 1998, svarede lektor Hans Kornø Rasmussen blandt andet: "Spørgsmålet om indvandringen er ikke længere et rent dansk anliggende…"
Hans Kornø Rasmussen henviser til Amsterdam-traktatens artikler om flygtninge og indvandrere, der overfører hele området til "den overstatslige søjle" i EU-regi. EU’s statistik EUROSTAT nr. 6, 1996 anbefaler en stærk forøgelse af indvandringen, og siger Hans Kornø Rasmussen: "I perioden 2007-2024 skal indvandringen være stigende med en faktor 8-14 gange i forhold til i år (1996), d.v.s. 8 gange flere år 2007 og 14 gange flere i år 2024. I 1996 kom officielt 525.000 (netto, nye) fremmede til EU. Antallet pr. år skulle altså være 4,5 mill. i år 2007 og derefter voksende til 7 mill. i år 2024". Det blev gentaget af den nyudnævnte EU-kommissær Vladimir Spidla den 18. marts 2005, der nu foreslog en gradvist acceleret indvandring indtil en 12-dobling af indtaget af ikke-vestlige til EU frem til 2024: Docerende EU-kommissær (nu glemte Hans Kornø Rasmussen, at Danmark rent faktisk har en række forbehold til de seneste EU-traktater startende med Maastricht-traktaten.)

I år 2000 havde Hans Kornø Rasmussen nedtonet sit forslag til det fremtidige indtag af fremmede pr. år til Danmark til det dobbelte af det daværende antal, godt 18.000. Det kan skyldes personlige erfaringer.


Ringen er sluttet…:

Et par af de spørgsmål, der ligger lige for, hvis vi forudsætter, at den øgede indvandring af kvalificeret arbejdskraft skal ske fra mere udviklede lande:

1. Har vi opgivet at ændre den danske uddannelses- og forskningsverden væk fra tag-selv-princippet, desuagtet den har vist ikke at give de fornødne kvalifikationer og kompetencer, og blandt andet er skabt og støttet af flere af Velfærdskommissionens medlemmer?

2. Da der ikke har været særlige adgangsbegrænsninger for højtuddannet udenlandsk arbejdskraft fra udviklede lande, som kunne tiltræde stillinger i Danmark, skal der da gives særlige tillokkelser til at slå sig ned her i det, der gennem to generationer blev omgjort til lighedens Danmark?

3. Er den del af den danske ungdom og de allerede videregående uddannede i titusindevis, der nu hæver dagpenge, kører som buschauffører eller går med aviser med en akademisk uddannelse for dårligt kvalificerede, måske fejluddannede, eller er det måske rekrutteringen af elever til gymnasierne og til de videregående uddannelser, der er blevet skævvredet ligeledes i lighedens/nomenklaturaens navn?
Prøv: http://www.lilliput-information.com/skole/index.html


Om Hans Kornø Rasmussen ønsker indvandringen 14-doblet for at 11-doble den offentlige velfærds finansieringsproblem kan vi ikke vide (?)


Én vej ud af moradset:

Keynesianer-tankegangen vender tingene på hovedet. Jorden drejer faktisk modsat af, hvad keynesianeren forestiller sig. Der er tiltagende interesse for polvending-spørgsmålet i medierne, når det drejer sig om klodens geofysiske forhold på cirka 1000 års sigt. At der er akut behov for en mental polvending på individ-niveau er ikke noget der berøres.
Man starter ikke med arbejdsstyrken og beskæftigelsen, eksempelvis, man starter faktisk med efterspørgsel i markedet for økonomiske goder. Derefter går man til arbejdsdelingen og fortsætter over produktionsplanlægningen og ressourcerne og afslutter med arbejdsstyrken og beskæftigelsen.

Virksomhederne investerer kun, hvis deres fortjenstmarginer betinger produktionen eller eventuelt en ændret/tilpasset produktion. Forskellen mellem omkostningerne og den forventede omsætning (afsatte mængde ganget med prisen), som disse omkostninger produktionsstyk for styk kræver, er for ringe til at hen ved 700.000-800.000 arbejdsløse ud af godt 2,8 mill i den officielle arbejdsstyrke eller 3,5 mill. af de reelt arbejdsdygtige efterspørges i produktionen. Kan tilstrækkelig forskel eller margin realiseres ved et lavere produktionsniveau, gennemføres det måske ved det lavere niveau, også hvad angår beskæftigelsen, såfremt bedste andet alternativ er ringere. Det er det ikke, når vi ser på danske forhold. Passive afkast uden for produktionen eller produktion i udlandet er at foretrække. Derfor føres købekraften over i privat kapital uden for produktionen eller ud af landet: Kapitalisation

Forretninger/virksomheder investerer ikke p.g.a. prismarginaler, men som følge af tilstrækkeligt fortjenestgivende pris/omkostningsmarginaler. Problemet er således ikke éndimensionelt, men i alt fald to- og som oftest flerdimensionelt. Det er blevet sagt, at Keynesianere ikke kan tænke i mere end én dimension ad gangen. Er det sandt, kan det ikke undre, at de økonomiske kommentatorer i udlandet om noget er éndimensionelle.
Der er ingen danske.

Den økonomiske realitet er, at det er fremstillerne, der driver økonomien frem, opsparingen er at betragte som brændstoffet i denne proces.

Hvad forbrugerne giver ud sætter ikke økonomien i gang, men vedligeholder blot apparatet, eventuelt på vågeblus, det andet er aldrig sket og vil aldrig ske. Nogle gange kan vi se økonomikommentatorer berette, at udgifterne til privatforbrug udgør så og så mange procent af den samlede efterspørgsel. Vi hører også meget vrøvl om forbrugerforventninger (der mere er indholdsreferater af deres TV-forbrug). For at give læseren indtryk af, at det modsatte faktisk er gældende anføres dette: I slutningen af tyverne opgjordes (USA-)privatforbruget til kun omkring 8,5 % af producenternes udgifter til produktionsfaktorer og andre producentvarer. D.v.s. at det samlede forbrug af kapitalgoder til at frembringe, distribuere og levere varer var 12 gange større end privatforbruget.

Produktionsprocessen består af et utal komplekse stadier. Det er en nødvendig følge heraf, at de samlede kombinerede udgifter på alle disse stadier/niveauer må overstige udgifterne til forbrug ganske betydeligt. Som illustration kan man forestille sig det samlede faste kapitalapparat efterhånden omsat i slutforbrug; det vil dog kun kunne ske over adskillige år (her 12). Det der gives ud på forbrug stammer rigtignok fra produktionen, medens produktionen stammer fra kapitalen (inklusive produktionsfaktorerne), som i første led stammer fra opsparingen. Derfor er det sådan, at jo mere der opspares desto mere realkapital dannes og akkumuleres, så der produceres og kan forbruges mere.

Man kunne rette sig efter følgende faktum: regeringsudgifter og privat forbrug stimulerer ikke, men dræner økonomien. Dette er sandt, uanset om du finder disse udgifter retfærdige eller ej. Dette er afgørende vigtigt at lære.

Lønningerne skal ned med mindst 30 pct. Indkomstskatten ændret til en kildeartsbeskatning, for løn en proportional lønskat opkrævet direkte og endeligt ved kilden som en lønsumsskat, primært for at spare indkomstskattekontrollen. Provenuet fra lønskatten skal ned med beløb mindst svarende til at den disponible løn faktisk stiger med 2-3 pct., og selskabsskatteprocenten skal ned mindst til niveau med den irske. De forskellige fondsbidrag på lønsedlen samles efter reduktion med mindst 50% i ét uddannelsesfondsbidrag med henblik på direkte og individuel benyttelse.

Herfra kommer øget salgbar produktion, der øger og trækker arbejdsstyrken i beskæftigelse og skaber købekraften til den såkaldte velfærd til færre pr. automatik. Her følges selvsagt jordens omdrejninger i universet.

Viden og kompetencer skal i front:

Skal Danmark have en chance i disse udflytningsår, skal der satses helhjertet og konsekvent på viden og kompetencer, der kan bringe os hurtigt i front i den vestlige verden. Arbejdskraften til at tage sig af en voksende ældreandel i befolkningen vil aldrig blive et problem. Den næstfarligste udvikling vi overhovedet har været inde i nu i to generationer er gymnasielærernes egen reproduktion af egne irrelevante kompetencer, der langt hen ad vejen ikke er business-relevante, hvis vi skal overleve som civiliseret nation. Det står ikke bedre til i Folkeskolen, men her må vi satse centralt på dansk, engelsk, tysk, matematik, biologi, økonomi, data og historie, fordi det ikke kan lade sig gøre at udskifte store dele af lærerstaben her og samtidig finde en udviklings-befordrende erstatning, der gør eleverne egnede til det nye gymnasium.

Magisterens Fagforening Danmarks Lærerforening kommer ikke på tværs her.

Midlerne til at rette kursen op på 2-3 år går over de komparative fordele, som Danmark skulle have benyttet på uddannelsesområdet straks i 1960-erne i stedet for at lade unge uvidende mennesker bestemme godt hjulpet på vej af gymnasiernes magistre, hvor vi gik hen med det hele for andres regning[9]. Vi er henvist til importere relevante undervisningssystemer og lærerbøger (eventuelt oversatte) fra Irland, Holland, England, Tyskland og USA, og eventuelt få ansat enkelte lærere fra disse nationer i nøglepositioner.

USA begyndte handlingsorienteret at tackle globaliseringspolitiske spørgsmål allerede i begyndelsen af 1980-erne: Dollar-faldet. Det samme gjorde England. Irland havde i 1970 en produktion, der var halvt så stor som den danske - i dag er Irlands produktion pr. indbygger 10 pct. større end den danske.

Universiteterne er også en større sag; den skal ordnes inden for de samme 2-3 år.

Den slagne vej vælges nok:

Her vil det vise sig hvorledes et land med mere end 67 pct. af vælgerbefolkningen ansat hos det offentlige eller sendt på overførselsindkomst møder sit endeligt om senest 15 år. Det bliver ikke noget kønt syn.
Skæbnesvangre prioriteringer i uddannelsespolitikken førte til deroute
Anbefal denne fil

Den 8. april 2005
Ebbe Vig, cand. oecon.
Information om Danmark

[1] Kilde 1: Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv, kilde 2: Fremtidens velfærd og globaliseringen, hentet fra www.velfaerd.dk.

[2] Bemærk, en fordobling af andelen, men udregnet på et basisbeløb, der tredobles i perioden.

[3] På basis af et tredoblet BNP.

[4] På basis af et tredoblet BNP.

[5] På basis af et tredoblet BNP.

[6] Kilde 1: Fremtidens velfærd komme ikke af sig selv.
kilde 2: Fremtidens velfærd og globaliseringen.

[7] Dette kendetegner den særligt danske skattefinansierede velfærdsmodel.

[8] Hvad der er årsag, og hvad der er virkning spiller en mindre rolle for en Keynesianer.

[9] I FN var svaret på den dengang præsenterede U-90 (Perspektivplan for uddannelse i Danmark indtil 1990): ”I må have råd til det”.


"if your heart is filled use your brain"

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE