VANDMØLLE-INSPIRATION
VANDMØLLE - INSPIRATION www.kulturpartiet.dk

VANDMØLLE - INSPIRATION   Præsentateret her 20. juli 2009

Det er jo JOHN MOGENSEN der har sunget sangen, DYBBØL MØLLE MALER HELT AF HELVEDE TIL.  Det gør han stadig, på de rigtige værtshuse, med en fornuftig musikbox. Måske er det der, jeg har fået inspirationen til, at tænke lidt tilbage i tiden, for at finde ud af, hvilken kulturel betydning VAND-MØLLEN har haft for Danmarks industrielle og kulturelle udvikling og fremtid. Der må jo være foregået en økonomisk udvikling i Danmark, når vi tænker på, hvor mange multi-kulturelle personer, Danmark har kunnet forsørge, og stadig forsørger igennem atraktive stillinger, mange steder i STATEN, REGIONER og KOMMUNER.

ARBEJDS - BYRDEN

Jeg forstår godt, at de multikulturelle og andre ansatte i STAT - REGIONER og KOMMUNER skal have høje lønninger, for måske er de mere end deres løn værd ??? Hvem kan vurdere dette ???  Her kommer inspirationen fra Danmarks tidligere VANDMØLLER ind i billedet. Hvis nu Danmarks regering indførte en arbejds-rotation for offentlige ansatte, inden for STAT - REGIONER - og KOMMUNER, hvordan vil Danmark så udvikle sig i årene fremover ???

STATSMINISTERENS  NYE REFORMPLANER ???

Jeg kan godt forestille mig, at vores dybt respekterede Statsminister Hr  LARS LØKKE RASMUSSEN  indførte en en ny lands-dækkende ( Rotations - reform ) som i store træk går ud på, at alle bureaukrater, en eller to måneder ( hvert år ) skal arbejde i praksis, på alle niveauer inden for sit arbejds - område. Det er ingen skam at huske, hvem der udfører det mest sure arbejde i Dagens Danmark. Det gøres bedst ved, at en bureaukrat ganske enkelt varetager en sådan arbejds-opgave een gang hver måned hvert år.

ET EKSEMPEL

Jeg kan godt forestille mig, at en bureaukrat inden for socialforsorgen skal arbejde en måned i psykiatrisk afdeling. Næste opgave kunne være som pædagog-medhjælper i en børnehave. Ligesom en VANDMØLLE kunne en bureaukrat være i et evigt kredsløb fra fra toppen af samfundet, og ned til  bunden af samfundet, og op til toppen igen. Selvfølgelig er vores højt respekterede Statsminister Hr LARS LØKKE RASMUSSEN ,nok nødt til at finjustere dette forslag, for at få det tilpasset samtlige Folketingets Ministerier. Hvad er din vurdering, af indførslen, af et sådant forslag ???

SUPER VILLY

Er SFs højt respekterede Formand Hr VILLY SØVNDAL, med på en sådan reform-tankegang, inspireret af DANMARKS tidligere VANDMØLLER ???  Dette forslag kan også gennemføres på en lempelig bureaukratisk måde, uden om det politiske system, ligesom de bruger i EU. Dette forslag kan også indføres administrativt, ganske enkelt ved, at indføre det i kontrakten for alle fremtidige bureaukrater, der fremover skal ansættes i STAT , REGIONER og KOMMUNER, og naturligvis skal det også gælde for bureaukrater, der fremover ansættes i et Dansk ministerium. Hvordan vurderer SUPER VILLY og hans tro væbner OLE SOHN , dette forslags eventuelle påvirkning på sammenhængskraften i Danmark ???

HELLE THORNING-SCHMIDT og HENRIK SASS LARSEN

En højt respekteret Partileder som Socialdemokratiets Formand  HELLE THORNING-SCHMIDT og hendes tro væbner Hr HENRIK SASS LARSEN er naturligvis nødt til at vurdere, om en ( lov-givning ), om et sådant arbejdsmæssigt rotations-princip for bureaukrater, vil have Socialdemokraters og den Danske befolknings opbakning, ved næste valg. Med i en sådan vurdering er også, om et sådant forslag kan godkendes af EUs ( BUREKRATISKE LOVGIVNINGS - FABRIK ) af EU - DIREKTIVER. Denne vurdering vil jeg overlade til Danmarks vælgere. Da det er politisk unormalt for Danske Politikere, at lytte ( at lytte ) at lytte til lov-forslag fra sin egen befolkning, så jeg formoder , at dette lov-forslag ikke engang gennemtænkes af vore Danske Politiske Partier.

UNDTAGELSEN = PIA KJÆRSGAARD og DANSK FOLKEPARTI 

Der er dog et Politisk Parti i det Danske Folketing, der kan finde på, at lytte til signaler, fra sin egen befolkning, og det DANSK FOLKEPARTI med PIA KJÆRSGAARD i spidsen. Nu forsøger DANSK FOLKEPARTI med PIA KJÆRSGAARD i spidsen, at forsvare DANMARKS RIGES GRUNDLOV, og det er ikke vildt populært hos de ( ukritiske ) EU - Tilhænger-Partier. Det kan jo forklare Danske Politikeres manglende evne, til at lytte, til sin egen befolkning. Hvad er din vurdering ???

PIA KJÆRSGAARD og GRUNDLOVEN

Jeg vil her bringe den højt respekterede Formand for Dansk Folkeparti PIA KJÆRSGAARDS oplysning og advarsel til Danmarks befolkning.

I dag er truslen mod Grundloven langt mere reel: Loven er nemlig en torn i øjet på kommissærerne i Bruxelles, for nu vil EU have sin egen Grundlov; Danmarks Riges Grundlov umuliggør planen om at reducere Danmark til en region som EU kan styre. Den forhindrer deres projekt...
Dansk Folkepartis overordnede formål er at hævde Danmarks eksistens som et selvstændigt land, at sikre det danske folks frihed i eget land, at bevare og udbygge folkestyret og bevare monarkiet.
Danmarks Riges Grundlov er lysende klar på netop disse punkter.

Et frit Danmark er dermed betinget af Danmarks Riges Grundlov.

                                 Pia Kjærsgaard

http://balder.org/avisartikler/EU-Og-Medierne-Tavshed-Om-Euromediterranien-Eurabien.php

MERE  VANDMØLLE - INSPIRATION

Jeg anser Danmarks gamle Vandmøller og Vindmøller, som en del af Danmarks Kulturarv. Hvordan er det så gået med, at bevare disse gamle klenodier, som en del af Danmarks Kulturarv ??? Ikka alt for godt efter min opfattelse. Hvad er din vurdering ??? Viser den manglende vedlige-holdelse af Danmarks kulturarv = Danmarks indre forfald ???

BESYNDERLIGT

Medens nogle af Danmarks kirker opgives, så invisterer EU i ( Erobrer - moskeer ) i flere af EUs medlems-lande. Det finder jeg besynderligt. Tyrkiet Præsident = Recep Ergodan har udtalt ( Moskeerne er vore kaserner ) Fathi Camii, dvs :" Erobrermoske" er navnet, som Tyrkiet giver nye moskeer i Flensborg og Kiel. Prof. Spuler-Stegemanns spurgte ved indvielsen, hvorfor man valgte det navn til  flere hundrede nye Moskeer i Europa.
Svaret var:" Det er i Sultan Mehmed Erobrerens ånd." Han erobrede Konstantinobel, og en stor del af Europa og lovede at erobre resten. Det finder jeg både mistænkeligt og besynderligt. Hvad er din vurdering ??? Da det er forbudt, at bygge kirker i Tyrkiet, og andre islamiske lande, så finder jeg denne økonomiske opbakning af EU til bygning af STOR- Moskeer i Europa endnu mere besynderligt. Hvorfor vil EU bruge skatteydernes penge, til at invistere i vores egen udslettelse ??? Det finder jeg meget besynderligt.

KULTUR - DIALOG  KOSTER

Flere danske Politikere har henvendt sig til Muslim world Leagues - ( Verdensligakontor ) i København som bidragyder til en STOR - Moske i Århus og København. Ligaen er Saudi-Arabiens pengetank for udbredelse af islam i Europa, og som bygger på Waabismen, der forkaster demokrati, kvinders rettigheder, forbyder eksistensen af ethvert andet trossamfund med dødsstraf, total forbud af andres religiøse skrifter. Det er der flere danske politikere, der tilbyder, at bruge Danske skatteyderes penge til. Selvfølgelig må jeg indrømme, at kultur og ( kulturel berigelse ) koster penge.

GLOBALE POLITISKE DRØMME og ØKONOMISKE INTERESSER

Med kun 7 års skolegang, så har jeg disse vurderinger, som kan være forkerte. Det må du kære vælger selv bedømme.

Multi-nationale-selskaber har drømmen om, et globalt verdensmarked uden Nationalstaternes irriterende grænser.

Kommunister og socialister ønsker global magt, hvor de Nationale Parlamenter adlyder deres overordnede globale love, og ønsker muligvis også de Nationale grænser nedlagt ???

De multikulturelle humanister og idealister ønsker et globalt fredsprojekt gennemført, hvor den globale lovgivning styres af FN - Konventioner og NATO skal fungere som det globale Politi.

Islam skal følge Allahs og Muhammeds befaling erobre hele jordkloden, og indføre islams sharia-love på hele jordkloden

FÆLLESNÆVNEREN

Fællesnævneren for disse fire interessegrupper, er efter mit skøn = den globale magt. Desuden er de, efter mit skøn = irriteret på Nationalstater, der står i vejen for deres Globale drømme. Derfor er så mange Politikere irriteret på Dansk Folkeparti, fordi Dansk Folkeparti kæmper for at bevare Danmarks Riges Grundlov. Hvad er din vurdering kære vælger ??? Bør vi Danskere kæmpe for, at bevare Danmarks Riges Grundlov af 1953 og vores danske skikke, samt vores Danske kultur ???

KØBENHAVNER-MOSKEEN  al-Tawba

Moskeen er opkaldt efter Sværdverset, der befaler krig ( Jihad ) mod alle, der ikke er muslimer. I Jihads 3. stadium er det enhver muslims pligt, at kæmpe aktivt mod fjenden, og overvinde Nationalstatens system og etablere islamisk autoritet. Dette stadium er den endelige åbenbaring, som Muhammed fik angående Jihad, som står i Koranen Sura 9.5 =
"Grib dem,belejr dem og læg dig på lur efter dem på enhver stratetisk måde." citat slut
( Ali oversættelsen kap.11, M.Gabriel, Tidligere Professor i islam ved islams vigtigste Universitet Al-Azhar i Ægypten. Dette Universitet har eksisteret i mere end 1000 år.

MUAMAR GHADDAFI

Islams kald i følge Muamar Ghaddafi, den muslimske revolutionære leder =
Det er første gang, der er etableret en international bevægelse for at fremme Allahs sag på alle kontinenter, hvilket altid har været muslimernes drøm... Islamic Call Society etablerer ( Jihadfonden ) til hellig krig og  moskebyggeri i Europa. Formålet med Islamic Call er, at sprede islam over hele verden gennem en revolution... Søge at udbrede arabisk med alle til rådighed stående midler...Opfordre alle islamiske nationer til at gøre Koranen til grundlag for alle love. At bekæmpe alle menneskabte filosofier og love. Citat slut.
Jihad fondens bogudgivelse = :" jihad - kaldet til hellig krig".

RÆVEN og HØNSENE

Ingen kan vel bebrejde en ræv, for ar spise høns. Når jeg, der kun har gået 7 år i skole, ( ved ) at der findes 57 muslimske lande i OIC = Organization of the Islamic Conference, så har det været muligt i et (" VIDENS-SAMFUND ) for journalister, at studere islams Erobringskultur, og hvordan islams kulturberigelse udfolder sig i disse 57 muslimske lande. "Bondemanden" i Europa er EU, som har lukket ræven ( islam ) ind i "hønsegården"  EUs 27 Nationalstater. Sådan er min opfattelse af EUs underskrift af EUROMEDITERRANIENAFTALEN i juli 2008 i Frankrig. Hvad gør en flok høns, når der er lukket en ræv ind i hønsegården ??? De gemmer sig sandsynligvis i flokken, og håber på, at det er en anden høne der bliver spist af ræven.

HANEN i HØNSEGÅRDEN

Hanen i hønsegården ( lovgiverne ) forhandler om kulturel sameksistens med ræven, og holder derfor justits med, at ingen høns angriber ræven. Bondemanden = EU indfører så regler, der udelukker, at hønsene kan gøre modstand mod den stakkels forfulgte ræv. Hver gang en høne viser initiativ, så trues der med FN - Konventioner som en slags regler, der står over hønsegårdens egne regler. Der er høns der lever på stor afstand af ræven, og tror på hanen ( lovgiverne ) der siger at de nye unge ræve, nok vil tilpasse sig med tiden. Da den lille brune ræv siger til sin far, hvad laver alle disse hvide høns i vores hønsegård, så svarer far ræv = Dem udrydder vi, når vi bliver mange nok, men det varer lidt endnu, så vi må vente til, at vi er mange nok.

artikeldatabase.   Koranen

EN  FORELØBIG  OVERSIGT

Foreløbig så er cirka 5 procent af EUs befolkning muslimer, og kræver islams  Parallel-lovgivning indført i hele EU. I mens tvinger vore EU - Politikere os til ren passivitet. Nu begynder sitivationen i kulturelle modsætninger at skærpes, og en ny Politisk skikkelse har vist sig på den Danske Politiske scene, nemlig ASGER. Hør hans tale på Christiansborg, andet sted på denne her internetside.

ASGERS BUDSKAB

Asgers budskab er = 

SANDHEDEN (SKAL UD ) gennem OPLYSNING og MERE OPLYSNING og VEDVARENDE OPLYSNING, og om nødvendigt, ved at ringe på dørklokker overalt i Danmark.

ANDERS GRAVERS

Det er Formanden for Siad, Hr ANDERS GRAVERS, der organiserer den landsdækkende kampagne. Er du interesseret i at medvirke,til at bringe oplysende materiale ud til den danske befolkning, så besøg denne internetside  www.Siad.dk  og meld dig som frivillig omdeler, eventuelt sammen med en veninde eller en kammerat. Så vil Anders Gravers meddele dig, hvornår han kommer til din by, og hvor han kan træffes.

ASGERS TALE kan også høres på  www.Siad.dk

LIDT RETFÆRDIGHED  Præsenteret her 21. juli 2008

Lidt retfærdighed skal der tilkendes HOPBALLE MØLLE, som drives af Helle Birgitte og Bent Christensen ( 6. generation på møllen. Hopballevej 56 7300 Jelling Kontor 75 85 37 54
Restaurant 75 85 32 56 Butik 75 85 32 38  www.hopballe.dk

HISTORIEN

I Grejsdalen mellem Jelling og Vejle ligger den gamle slægtsgård Hopballe Mølle. Midt i naturen ved vand og skov har slægten haft landbrug på stedet. I dag driver 6. Generation Hopballe Mølle som landbrug  med planteavl, skovdrift og kyllingeproduktion - og 7. generation hjælper til.

Især kyllinger har sat HOPBALLE MØLLE på landkortet. Efter en god nats søvn boltrer de sig om dagen på masser af plads og spiser majs og hvede. Den gode trivsel skaber et stykke velsmagende kød, som du kan købe direkte fra gården. Når vi laver vores kyllinger vægter vi bæredygtighed højt. Vi får strøm fra den gamle vandturbine i møllen og varme fra træerne i vores skov. Så vores kyllinger er næsten CO2
neutrale.

Har du lyst til besøge en slætsgård, der med stolthed værner om gamle traditioner, og smage på nogle af de bedste danske råvarer, så kig forbi Hopballe Mølle.

GÅRD - BUTIKKEN

I butikken sælges der naturligvis kyllinger, men også : Gourmentspecialiteter fra ind- og udland, oksekød, lammekød, charcuteri, ost, vin, oliven, pesto, brugskunst og meget mere. På Hopballe Mølle lægger vi vægt på dyrevelfærd, smag og kvalitet. Vi laver gavekurve til både firmaer og private.

Har du ikke mulighed for at komme forbi vores gårdbutik, kan du bestille mange af de tilsvarende varer over internettet, hvor du også kan finde lækre opskrifter. Vi leverer vores kyllinger og mange andre udsøgte råvarer til store dele af Danmark hver uge.  Citat slut

FORFATTER - INSPIRATION

Der må være meget inspiration, for en forfatter der interesserer sig for Danmarks indre historiske udvikling, at finde på Hopballe Mølle, og i nærmeste omegn, hvor Jellingestenene står, med tilhørende Museum, og hvor der også findes et meget familievenligt  LALANDIA. Det må være oplagt for en forfatter med børn og bil, at bosætte sig i området et års tid, ved at leje et hus, i det års tid, det tager at skrive en sådan bog. Fremtiden vil give svaret på, om dette vil ske. Hvad er din vurdering ???

SELVFORSYNING

Danmark er i stand til, at brødføde sin egen befolkning, og  producere fødevarer af høj kvlitet, med stort hensyn til dyrevelfærd, hvis Danmark ikke var nødt til, at underkaste sig EUs grænseoverskridende kapitalistiske interesser. Hvad laver Danmark i grunden i EU ???

OPLYSNING

Heldigvis findes der Politikere, der kan forklare hvordan EU fungerer såles, at almindelige dødelige også kan forstå det. Besøg derfor denne EU - SKOLE =

http://www.danskfolkeparti.eu/Eu-Skole.asp 
Besøg  eventuelt Morten Messerschmidt,s  EU - SkoleHej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE