FORBINDELSEN TIL GUD
FORBINDELSEN TIL GUD www.kulturpartiet.dk

DANMARKS FORBINDELSE TIL  GUD
HVOR ER FORBINDELSEN ???     
onsdag, den 10. juni 2009
NOGLE INSPIRATIONSKILDER

Mine tanker har igen været på en vild udflugt, og disse tanker er jeg tilsyneladende ikke selv herre over. Den første inspirationskilde var en bog der hed i KRIGENS HUS, skrevet af HELLE MERETE BRIX  og TORBEN HANSEN og LARS HEDEGAARD, og fik mig til, at tænke tanker. En anden bog hed MOD MØRKET skrevet af HELLE MERETE BRIX
http://www.bibliotek.trykkefrihed.dk/

HARTVIG FRISCH

Så læste jeg en bog skrevet af HARTVIG FRISCH, som fik mig til at forstå, at et folks kultur, er et folks daglige vaner. Er det rigtigt forstået ???

FILOSOFFEN   KAI SØRLANDER

Efter at have læst bogen, skrevet af den danske filosof KAI SØRLANDER, som hedder FORSVAR FOR RATIONALITETEN så fandt jeg ud af, at en fremmed religion, med en PARALLEL-LOVGIVNING, i et videns-samfund bør analyseres, set ud fra en forsknings-mæssig indfaldsvinkel, baseret på konkret viden.

FOLKEDRAB   RAPHAEL LEMKING

Så har jeg besøgt internetsiden om folkedrab på www.folkedrab.dk og der fundet ud af, at det var RAPHAEL LEMKING ,der opfandt begrebet Folkedrab. Jeg fandt RAPHAEL LEMKING under Artikler om fokedrab generelt. Det som jeg hæfter mig ved hos RAPHAEL LEMKING, det er, at det også er ham, der har fremsat denne teori.

Et folk, der har mistet sine daglige vaner,og dermed sin egen kultur, er et tilintegjort folk.  Er der historisk belæg for denne teori ???

KVIKKE  STUDERENDE

Om der er hisorisk belæg for RAPHAEL LEMKINGS teorier om, at et folk, der har mistet sine daglige vaner, og dermed sin kultur, er et tilintegjort folk er rigtig ??? det formoder jeg, at Danmarks kommende elite
( de kvikke studerende ) ved.

PARALLEL-LOVENS UDGANGSPUNKT

Ifølge min oplysninger, så er udgangspunktet for den nye PARALLEL-LOVGIVNING i Danmark og i de 27 EU-LANDE, = den MUHAMMED, der ifølge islam-forskere døde i år 632. Derfor har jeg læst bogen om MUHAMMEDS LIV , og oversat af HENRIK RÆDER CLAUSEN.Denne bog, er ret oplysende om , hvilket forbillede som MUHAMMED er. for rettroende muslimer. Derfor kære studerende, kunne det være en god ide, at læse denne bog således, at i har konkret viden om dette forbillede. Forskning bør som bekendt bygge på konkret viden. Er i enige ???

ET LOVSYSTEMS UDGANGSPUNKT

Islams Paralel-lovgivning har udgangspunkt i Koranen, og Allahs ufejlbarlighed, som igen har udgangspunkt i den lovgivningsbog, der ligger i Allahs himmel, og som er overgivet til MUHAMMED igennem drypvise åbenbaringer. Det er en af grundene til, at der ikke kan rettes et komma i en ( Sura ) der som bekendt er en lovparagraf i Koranen, der skal bruges på rette tidspunkt i det historiske forløb, af islams imamer for, at fremme Allahs befaling om, at gøre hele jordkloden islamisk.

DANMARKS  RIGES  GRUNDLOV

Danmarks Grundlov har som udgangspunkt Kristendommen, og når dette udgangspunkt skal koges helt ned, og ind til sagens kerne, så er det efter min opfattelse de 10 bud, der er udgangspunktet. Det gælder efter min opfattelse også for Danmarks Riges Grundlov. Formålet med de 10 bud, er efter min opfattelse, et direktiv om, hvordan kristne danskere skal omgåes hinanden på i hverdagen. For de studerende, der ikke lige kan huske de 10 bud i hovedet, så vil jeg lige opsumere de 10 bud her.

1   Du må ikke have andre guder
2   Du må ikke misbruge herren din Guds navn
3   Du skal holde hviledagen hellig
4   Du skal ære din far og mor
5   Du må ikke slå ihjel
6   Du må ikke bryde ægteskabet
7   Du må ikke sjæle
8   Du må ikke afgive falsk vidnesbyrd mod din næste
9   Du må ikke begære din næstes hus
10 Du må ikke begære din næstes hustru eller folk eller fæ
    
eller noget,der hører din næste til

Uanset om der findes en Gud, eller ikke, så er det efter min opfattelse, gode leveregler, som kan give et folk en indre harmoni, hvor alle kan leve indbyrdes i fred, hvis disse leveregler overholdes, og på denne baggrund = også høste fredens frugter. Hvad er din bedømmelse ???


TILGIVELSENS  RELIGION

Efter Jesus blev Kristendommen efter min opfattelse ændret, fordi Jesus på korset sagde = Tilgiv dem, thi de ved ikke hvad de gør. Kristendommen blev derfor til en tilgivelsens religion efter min opfattelse. Det afspegler sig i Danmarks Riges Grundlov ved, at en tyveknægt får en mild straf, således at en tyveknægt,der fortryder sin handling kan forbedre sig. Efter islams Paralel-lovgivning er der kontant afregning. Der hugges hånden af tyven. Det er der historisk belæg for. Kan Danmarks ( kvikke studerende )  se, at der er forskel på islams Parallel-lovgivning og Danmarks Riges Grundlov ???

FORBINDELSEN TIL GUD

Det er derfor, at det er min antagelse, at der i Danmarks Riges Grundlov er taget udgangspunkt i Bibelens 10 bud. Hvad er de studerendes vurderinger i denne antagelse ??? Hvordan forsvarer Europa og Danmark så, deres deres daglige vaner og deres kultur, og deres kulturs udgangspunkter ??? Hvordan er forsvarsbetingelserne ???

ET DELT FOLKs   FORSVARSMULIGHEDER 

Jeg må erkende, at forsvars-betingelserne for Danmarks forsvar af Danmarks Riges Grundlov og KULTUR er meget ringe, og begrundelsen for denne vurdering er fordi, jeg har læst bogen ET DELT FOLK skrevet af MORTEN UHRSKOV JENSEN, der viser, at vi Danskere er et DELT FOLK = FORDI, Danmarks Politiske Elite, tilsyneladende fra 1983 frem til 2008 har kæmpet for et globalt fredsprojekt, hvor lovgivningen skulle være FNs-MENNESKERETTIGHEDER. I dag, den 10. juni 2009, må vi konatatere, at der er ved at være flere PARALLEL-LOVGIVNINGSLANDE i FN, end, der er demokratiske lande. Vi må erkende, at de islamiske lande i OIC kæmper for, at få deres parallel-lovgivning  indført i FN. Hvad vil det betyde for, hvem der kontrolerer FNs-MENNESKERETTIGHEDER PÅ LANGT SIGT. Allerede nu, er det FNs-MENNESKERETTIGHEDER der i stort omfang styrer Dansk lovgivning. Den tillader ikke fysisk forsvar af Nationens lovgivning i Danmark eller i EUs 27 Nationalstater, fordi enhver forsvarshandling skal bedømmes individuelt, uden at kunne blive sat ind i en helhed eller en kulturel sammenhæng. Det bedste vi kan gøre for forsvaret af Grundloven her i Danmark er nok, at  bevare vore daglige vaner, der også er vore kulturelle vaner. Hvordan EUs-andre 26 medlemslande, vil forsvare sig imod islams Parallel-lovgivning, kan jeg ikke overskue.

GLOBALE  DRØMME

Hvem har globale drømme her i Danmark ???

Muhammed har givet alle muslimer en befaling om, at erobre hele jordkloden, og gøre alle til muslimer. Denne ordre gælder stadig i dag, cirka 1400 år efter Muhammeds død, og har delt jordkloden op, i en fredszone og en krigszone. Der hvor islams paralel-lovgivning ikke er indført endnu, er krigszone. Her er altså globale drømme om, at nedlægge alle Nationale grænser,og Danmarks Grundlov.

DE RADIKALE

De Radikale drømmer om en global verden med evig fred, og hvor den globale lovgivning er FN - Konventationerne. En smuk human og medmenneskelighed tankegang. De drømmer efter min vurdering om et globalt freds-projekt. Da Danmarks Grundlov står i vejen for første etape, af denne globale drøm, som er EU, så kæmper de meget hårdt, for at neutralisere Danmarks Grundlov til nul og niks. Bagsiden ved deres politiske projekt, det er efter min vurdering, at det åbner op for en Parallel-lovgivning, der er modsat Danmarks Riges Grundlov.

SOCIALDEMOKRATIET

Socialdemokratiet, som var ledelsen af velfærds-samfundets opbygning, og deres vælgere var rygraden i successen af dette projeks fuldførelse. De drømte måske om, at udbrede dette projekt til hele jordkloden. De har også globale socialistiske målsætninger i deres parti-program, og tilsyneladende,har de gamle generaler i socialdemokratiet kæmpet hårdt for en global udbredelse, af succes-projektet velfærds-staten. For udbredelsen af dette projekt, var der en stopklods, nemlig Danmarks Grundlov. Jeg kan ikke vide, om socialdemokratiets nye generation af ledere, vil skifte kurs, på baggrund af ny konkret viden om virkeligheden. Det spørgsmål må stå hen i det uvisse, som kun fremtiden kan besvare. Som vælger kan jeg kun konstatere, at socialdemokratiet kæmper for en ændring af Grundloven, sandsynligvis på baggrund af globale drømme.

SF og GRUNDLOVEN

Det er min opfattelse, at også SF har globale drømme, som går ud på et globalt socialistisk drømmeprojekt, hvor vejen går over en EU-Forfatning. Også over for dette patis ambitioner står Danmarks Grundlov i vejen, for partiets nyere EU - ambitioner. Igen ser vi, at Danmarks Grundlov ikke harmonerer med partiets politiske målsætninger og interesser.

BILDERBERG -GRUPPEN og GLOBALE TOP-POLITIKERE

Bilderberg-gruppen og udvalgte Top-politikere mødes en gang årligt, og ingen kender deres dagsorden, og betingelsen for, at TOP-Politikeres invitation er, at de ikke refererer fra disse møder. Hvad taler de så om ???  Da der ingen oplysninger slipper ud fra disse møder, så må vi jo nøjes med at gætte, og her er mit gæt.
Politikere ønsker ingen social uro, og det kræver økonomisk garanti for arbejdspladser. De stenrige forretningsfolk ønsker fri varetransport, hen over grænserne. Så begge parter har en slags fælles interesser eller målsætninger. Her kan EU, være en slags global model, for fri handel over lande-grænserne. Også her står Danmarks Grundlov, som en stopklods for deres Multinationale og globale handels-interesser. Et af emnerne kan muligvis være, hvordan stopklodsen for frihandels-projektet nemlig, hvordan Danmarks Grundlov kan neutraliseres ???

LIBERALT CENTRUM

Liberalt Centrums største tros-retning er efter min bedømmelse, markeds-kræfternes frie udfoldelsesmuligheder, hvilket efter min vurdering betyder,at Partiets interesse også er fri handel over grænserne. Også for Libaralt Centrum står Danmarks Grundlov i vejen for partiets politiske målsætninger.

KONSERVATIVT FOLKEPARTI

Da det var Bendt Bendtsen, der på Danmarks vegne skrev under på arbejds-kraftens frie bevægelighed, hen over lande-grænserne, så jeg må formode, at de Konservative også ser Danmarks Grundlov, som en stopklods for handel hen over landegrænserne i EUs 27 NATIONALSTATER, og fra 2010, er der sandsynligvis 37 medlemslande.

VENSTRE

Venstre kalder sig selv for et liberalt parti, og jeg er så naiv, at jeg tror på dette partis egen udmelding. Strategien med CLAUS HJORT FREDERIKSEN som partiets Politiske kandestøber, har tilsyneladende været, at liberalisere så langsomt, at ingen rigtigt bemærker det. Det er mit indtryk, at vores nuværende Danske statsminister Hr. LARS LØKKE RASMUSSEN også er liberalist, og går ind for forsat, at liberalisere i det samme langsomme tempo. Så også for Venstre, er den Danske Grundlov en stopklods, for fri grænse-overskridende handel.

DANSK FOLKEPARTI

Der er et parti i Danmark, der indædt har kæmpet for den Danske Grundlov, som alle danske Folketingsmedlermer skriver under på, at de vil overholde.  Som vælger var jeg også så naiv at tro, at vore Danske Politikere endda ville kæmpe for at bevare Den Danske Grundlov. Min iagttagelse som vælger det er, at kun et parti i Danmark har kæmpet helhjertet for bevarelsen af Danmarks Riges Grundlov, og det er Dansk Folkeparti, med  PIA
KJÆRSGAARDi spidsen. Ikke alle har haft travlt med, at løbe efter et bureaukratisk EU - PROJEKT der ikke er baseret på Europas eget grund-fundament, og ikke tager udganspunkt i sin egen kristne kultur. Sådan er det. Nogen lader sig lettere dupere end andre. Sådan er det.  Når det gælder om, at forsvare Danskernes egen måde,at leve deres liv som de selv vil, ved  at,  forsvare Danmarks Grundlov, så må jeg indrømme, at jeg som vælger kun tør stole på PIA KJÆRSGAARD og Dansk Folkeparti.

DANMARKS RIGES GRUNDLOV af 1953

Jeg vil kort forklare, at jeg foretrækker Danmarks Grundlov frem for den Paralel-lovgivning, som islam har bragt til Danmark. Danmarks Grundlov giver straffe, der er milde i forhold til islams Parallel-lovgivning, som store dele af vores venstrefløj, tilsyneladende er begejstret for . Vores Danske Grundlov er skruet således sammen, at der et udfoldelsesrum, for den arbejdende befolkning, og de intellektuelle og kongehuset, således, at samfundet kan fungere i sin helhed, og således, at vi alle kan leve forholdsmæssigt i fred med hinanden. Jeg mener også, at vores Danske Grundlov er skruet således sammen, at det starter fra bunden af samfundet, hvor jeg hører hjemme, og  op til det arbejdende folk, og videre op til de intellektuelle, og op til kongehuset, med en direkte forbindelse op til vores kristne gud. Når Danmarks Grundlov består endnu, så skyldes det måske, at det kristne fundament er indskrevet i Danmarks Grundlov, og uanset,om gud findes eller ikke, så vil jeg ikke undvære dette kristne fundament i Danmarks grundlov, og denne guddommelige forbindelse til det Danske folk. Desuden har Pia Kjærsgaard  udtalt følgende om Grundloven = 

I dag er truslen mod Grundloven langt mere reel. Loven er nemlig en torn i øjet på kommissærerne i Bruxelles, for nu vil EU have sin egen Grundlov ; Danmarks Riges Grundlov umuliggør planen om, at reducere Danmark til en Region som EU kan styre. Det forhindrer deres projekt.
Dansk Folkepartis overordnede formål er, at hævde Danmarks Eksistens som et selvstændigt land, at sikre det danske folks frihed i eget land, at bevare og udbygge folkestyret og bevare monarkiet.
Danmarks Riges Grundlov er lysende klar på disse punkter.

Et frit Danmark er dermed betinget af Danmarks Riges Grundlov.     Citat slut.

HVEM TRÆKKER I TRÅDENE  ???

Hvordan vil EU forsøge, at overvinde Danmarks Riges Grundlov, så kommisærerne kan få opfyldt deres drømme om, at få en EU - Grundlov opfyldt ??? Det kan gøres ved at angribe grundloves Fundament, nemlig Kristendommen. Hvordan gøres det så. Det gøres ved, at tilbyde de samme tilbud, som Folkekirken bygger på, nemlig kirkelige ydelser. EUs buraukratiske LOVGIVNINGS-FABRIK arbejder nemlig meget langsigtet. Det viser den kendsgerning, at BARCALONA-ERKLÆRINGEN fra 1995 blev vekslet om til EUROMIDETERRANIENAFTALEN i 2008  ,og præsenteret for Europas 500 millioner indbyggere, som en fuldbyrdet kendsgerning uden en folkelig debat. Denne aftale giver 250 millioner muslimer fri adgang til EUs 27 Nationalstater fra 2010.

KONGEHUSET

Også Kongehuset, som har en stærk plads i Grundloven, er en stopklods for EUs globale drømme, og derfor må der også forventes et folkeligt vedholdende angreb på kongehuset,for at få denne uundværlige institution fjernet for,  at kunne ligge sig fladt på maven, for EUs direktiver. Næste fase er muligvis, at få nedlagt det Danske Folketing, således at EU skal irriteres af dette latterlige lille lands 4 forbehold ??? Kære studerende. Er denne mulighed realistisk ???

EN TROJANSK HEST

Hvornår ved en befolkning, om der findes en TROJANSK HEST I toppen af det Politiske system ??? Hvordan kan en befolkning vurdere dette ??? Historien er forsat udvikling der sker hver dag, og bør vurderes i sin helhed. 

HARALD BØRSTING er en POLITISK JOKER.

Formanden for LO Hr HARAD BØRSTING er en POLITISK JOKER. Det er hans medlemmer, der er i frontlinjen, når det gælder om, servicere denne indvandrer-kultur i forreste række, og må finde sig i denne kulturs manglende respekt,over for hans medlemmer. Fagbevægelsen i Danmark kan endnu lamme hele Danmark, og måske nægte at betjene de indvandrere, som ikke viser respekt for institutionernes kvindelige ansatte, med mere. Hvem ved, om Formanden for LO Hr HARALD BØRSTING samler oplysninger fra sine medlemmer for, at danne sig et overblik over, hvor meget chikane som hans medlemmer er ude for, i deres daglige arbejde ??? Det kan være en medvirkende forklaring på, at LOs medlems-antal for første gang er under 1 million medlemmer og  Metock-dommen er også et EU-PROJEKT, og hvem gavner det ???

FREMTIDEN og LO

Engang efter 2010, når 250 milloner mennesker, som er muslimer fra Nordafrikanske lande, hvorfra de medbringer deres egen Paralel-lovgivning, frit kan rejse rundt i Europa, så kan det jo godt være, at LOs medlemmer bryder sammen psykisk, eller ikke finder andet arbejde ??? Fremtidens arbejds-betingelser for LOs medlemmer efter år 2010 bør måske debateres grundigt af LOs TOP-ledelse, og måske bør udenlandske fagbevægelses-ledere kontaktes, for at høre om deres medlemmers erfaringer med den nye indvandrer-kultur.

HVOR GÅR GRÆNSEN

Der er kommet en fremmed kultur til Danmark. Den har et kvindesyn, der ser kvinder som laverestående væsner end mænd. Det giver et øget pres på danske  kvinder i vore offentlige institutioner. Hvor længe vil HARALD BØRSTING og Europas andre fagforeningsledere finde sig i den chikane, på deres medlemmers vegne ??? En landsorganisation der har det landsdækkende overblik. Har LO bedt sine kvindelige medlemmer om , at medlemmerne sender alle deres erfaringer om kvinde-diskriminerene  adfærd ind til deres lokale fagforening ??? Har LO bedt deres underorganisationer, de lokale fagforeninger om, at indsende alle oplysninger om chikane af kvinder ind til LO, således, at LO kan få et landsdækkende overblik over problemets omfang. Har LOs Formand overvejet at møde sygeplejerskernes formand, og andre kvinde-organisationsledere, for at tale om dette problem ??? Måske er det allerede sket ??? Hvem kan vide det ???

Personligt vil jeg opfordre alle kvinder til, hvis de er blevet chikaneret på deres arbejdsplads, om, at i indberetter alle tilfælde af chikane til jeres fagforening. Fagforeninger er sat i verden for, at forholde sig til arbejdsplads-problemer. Er der et arbejds-pladsproblem, så er første betingelse for, at jeres fagforening, at de kender dette problem, så derfor indberet jeres dårlige oplevelser til jeres fagforening,så LO, kan se hvor i landet chikane - problemet er størst, og hvor det er mindst, således, at HARALD BØRSTING kan få et landsdækkende  overblik over problemets omfang.

MENS VI VENTER PÅ GUD

Medens vi venter på, at Gud stiger ned fra sine himmelske højder, så må vi finde det sammenhold og den pioner-ånd frem igen, som var rygraden, da fagbevægelsen opbyggede velfærds-samfundet. Jeg tror HARALD BØRSTING er lederen, der kan stå i spidsen for forsvaret imod velfærds-samfundets indre opløsning, men han har brug for opbakning for at kunne træffe de rigtige valg. Derfor kontakt jeres fagforening, hver gang i er ude for trusler, eller anden anden form for chikane. Der må være en grænse for, hvad man skal finde sig i.  Valget står mellem indre opløsning eller sammenhold. Så enkelt er det.

BØGER

Jeg har nævnt nogle bøger. Er du interesseret i bøger om politik, og ønsker du  at forstå mere om islam, og islams parallel-lovgivning, så er der oplysning om, hvor du kan købe bøger, hvis du besøger siden med overskriften  DIN FRIHEDSKAMP. 
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE