EN ÅNDELIG MØRKETID

EN ÅNDELIG MØRKETID www.Kulturpartiet.dk

Præsenteret her 16. juli 2012   EN ÅNDELIG MØRKETID    www.RadioDua.dk 

Et referart fra Bogen ( DEN STORE STRID ) af ( Ellen Gould White )

Udvalgte kapitler fra = DEN STORE STRID =  ISBN 978-87-7093-034-5 

 www.wikipedia.dk   www.Google.dk   www.wikipedia.net   www.RadioHolger.dk

 


EN ÅNDELIG  MØRKETID           kapitel 3  side 17

 I sit andet brev til tesselonikerne forudsagde apostlen Paulus det store frafald, som ville føre til Pavedømmets oprettelse.                            

Han sagde, at før Herrens dag oprinder, "må jo frafaldet komme, og lovløshedens menneske, fortabelsens søn, åbenbares, han, som sætter sig imod og ophøjer sig over alt, hvad der hedder Gud og helligdom, så han tager sæde i Guds tempel og udgiver sig selv for at være Gud."

Apostlen oplyser endvidere sine brødre om, at "lovløshedens hemmelighed er allerede i virksomhed." 2 Tess, 2, 3, 4. 7. Allerede på dette tidlige tidspunkt så han, at der sneg sig vildfarelser, som ville bane vej for pavedømmets udvikling ind i menigheden.

Lidt efter lidt øvede "lovløshedens hemmelighed" sin forførende og gudsbespottelige gerning. Til at begynde med foregik det i det skjulte, men efterhånden som den tog til i styrke og fik kontrol over menneskets sind, arbejdede den mere åbenlyst.

Hedenske skikke trængte næsten umærkeligt ind i den kristne kirke. Tilbøjeligheden til at gå på akkord blev for en tid modarbejdet af de heftige forfølgelser, som menigheden blev udsat for under hedenskabet, men da forfølgelsen ophørte og kristendommen fandt vej op til kongernes hoffer og ind i de kongelige slotte, ombyttede den kristi og apostlernes beskedenhed og ydmyghed med de hedenske præstersog herskeres stolthed og pragt og erstattede Gud befalinger med menneskelige teorier og traditioner. Konstantins såkaldte omvendelse ( 280 - 337 ) vakte megen glæde, og nu trådte verden ind i kirken iført en forgiven retfærdigheds kappe.

Fra nu af bredte fordærvelsen sig hurtigt. Hedenskabet sejrede, da den så ud til at være besejret. Dens ånd beherskede kirken, og dens lære, ceremonier og overtro blev gjort til en del af kristi bekendende efterfølgeres tro og gudstjeneste.

En enevældig kirkefyrste

Konstantins såkaldte omvendelse i det fjerde århundredede vakte megen glæde, og nu trådte verden ind i kirken iført en foregiven retfærdigheds kappe. Fra nu af bredte fordærvelsen sig hurtigt. 

Dette kompromis mellem hedenskab og kristendom førte til udviklingen af det "lovløshedens menneske," der omtales i profetien som den magt, der sætter sig op imod og ophøjer sig over Gud. Dette gigantiske falske religionssystem er et mesterværk fra den Ondes hånd - et vidnesbyrd om hans bestræbelse for at anbringe sig selv på tronen for at styre jorden i overensstemmelse med sin vilje.  

Satan forsøgte engang at slutte forlig med kristus. Han opsøgte Guds søn i ørkenen, viste ham alle verdens riger og deres herlighed og tilbød at give ham det alt sammen, hvis blot han ville anerkende mørkets fyrstes overhøjhed. Kristus afviste den formastelige frister og tvang ham til at forsvinde; men Satan har større held med sig, når han benytter de samme fristelser over for mennesket. For at opnå verslige fordele og verslig ære lod kirken sig forføre til at skaffe sig jordens store mænds gunst og støtte, og da den derved havde forkastet Kristus, lod den sig påvirke til at blive Satans repræsentant - biskoppen i Rom - lydighed.

 Det er en af de vigtigste læresætninger i den romersk - katolske kirke, at Paven er det synlige overhoved for kristi kirke på jorden, og at han er udrustet med den øverste myndighed over biskopper og præster i alle dele af verden. Men man går endnu videre: Man har givet Paven selve Guddommens titler. Han er blevet kaldt "Gud Herren paven". Og er erklæret for ufejlbarlig. Han forlanger at blive hyldet af alle mennesker. Satan stiller det samme krav gennem romerkirken, som han stillede i ørkenen, og store skarer bringer ham deres hyldest.


For at give de mennesker, som var blevet omvendt fra hedenskabet, en erstatning for billeddyrkelsenog dermed lette deres formelle overgang til kristendommen , gjorde man gradvis tilbedelse af billeder og relikvier til en del af af den kristne gudstjeneste. 


Men de mennesker, som frygter og ærer Gud, besvarer Satans himmelråbende forlangende på samme måde, som kristus besvarede den listige fjendes krav: "Du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene." Luk, 4, 8. Gud har aldrig så meget som antydet i sit ord, at han har udpeget et menneske til at være kirkens overhoved. Læren om Pavens overhøjhed er i direkte strid med med skriftens lære. Paven har ikke anden magt over kristi kirke end den han har tilranet sig.

Romerkirkens tilhængere har til stadighede beskyldt Protestanterne for, at de er kættere, og at de med vilje har udskildt sig fra den sande kirke, men disse anklager passer bedre på dem selv. Det er dem , der har svigtet banner og er afveget fra "den tro, som en gang for alle er blevet overgivet de hellige." Jud. 3

Satan var udmærket klar over, at menneskene kunne afsløre hans bedrag og stå hans magt imod ved hjælp af den hellige skrift. Det var ved ordets hjælp, at selve verdens frelser havde imødegået hans angreb. Hver gang Kristus blev angrebet, løftede han den evige sandheds skjoldog sagde :" Der står skrevet." Han afviste alle fjenders forslag med ordets visdom og kraft. Hvis det skulle lykkes Satan at beholde sin magt over menneskene og at hævde den pavelige magtraners myndighed, var det en bydende nødvendighed, at han forhindrede at de fik kendskab til skriften. Bibelen ville ophøje Gud og anbringe det skrøbelige menneske på dets rette plads. Derfor skulle  dens hellige sandheder skjules og undertrykkes. Det var den fremgangsmåde, romerkirken benyttede. I århundreder var det forbudt at udbrede Bibelen.

INDSKUDT PERSONLIG BEMÆRKNING  16. JULI 2012

Sidste år eller forige år - der købte jeg min første bibel nogensinde.

I Johannesevangeliet  Kapitel  14.  Vers 15 står der bare dette

Løftet om en anden talsmand

 Så var det jeg tænkte = mon det er ( vers 6. og 7 ) der skal byttes ud med en ny talsmand engang i fremtiden ??? Det må jo være noget som Danmarks Præster må vurdere nærmere. Jeg ved naturligvis ikke hvad der står skrevet i ældre bibler i Johannesevangeliet Vers 15.

Kan man forestille sig at = en anden talsmand kunne være  = Paven ???

 


 Ellen G. White - Wikipedia, the free encyclopedia

 www.danskkulturdebat.dk     www.danskkultur.dk   

INDSKUDT PERSONLIG BEMÆRKNING  16. JULI 2012     slut.


Folk måtte ikke læse Bibelen eller have den i deres hjem, og skruppelløse præster og prælater tolkede dens lære for at støtte deres egne krav. På denne måde blev paven anerkendt som Guds viseregent næsten overalt på jorden og udstyret med myndighed over kirke og stat.

Da  den bog, som afslører vildfarelse var blevet skaffet af vejen, gennemførte, gennemførte satan sin vilje, ifølge profetien skulle pavedømmet  "sætte sig for at ændre tider og lov" ( Dan, 7,25 ), og det varede ikke længe, før det gjorde forsøg herpå. For at give de mennesker, som var blevet omvendt fra hedenskabet, en erstatning for billeddyrkelsenog dermed lette deres formelle overgang til kristendommen, gjorde man gradvis tilbedelse af billeder og relikvier til en del af den kristne gudstjeneste. Dette afguderi blev til sidst anarkendt på et almindeligt kirkemøde. Rom fuldbyrdede sin helligbrøde ved at driste sig til at fjerne det andet bud fra Guds lov - det bud som forbyder billeddyrkelse - og at dele det tiende bud for at bevare det oprindelige antal.

 


Læs alle ( 10 bud ) under overskriften = 43 præster = andet sted her på siden.

 2. Mosebog  Kapitel 20   Vers 3. til og med Vers 17.

Gud talte disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

1. Du må ikke have andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en lidenskabelig Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

Dette får mig til at stille dette spørgsmål  = Hedder Frihedsgudinden i USA for = Gaia ???

www.wikipedia.dk
     www.Google.dk   www.wikipedia.net      www.sagenskerne.dk

Er USAs  Frihedsgudindes - ypperste-præster -  medlemmer af Bilderberggruppen  ???

Styres Bilderberggruppen af = ILLUMINATIs - ypperste - præster ??? Al Gore måske ???

USAs Frihedsgudinde rager nu godt op i landskabet i New York.

Kan Gaia-religionen måles med efter ( Alex Jones ) metode ( Creation destruction )

Det er måske Gaia religionens ypperstepræster som  ( Alex Jones )  viser her =

 

Order of Death

Er det = USAs Frihedsgudindens = ypperste-præster som  = Alex Jones = har præsenteret ???


EN NY HVILEDAG

 

Tendensen til at gøre indrømmelser over for hedenskabet førte til endnu en krænkelse af Himmelens myndighed. Satan benyttede verslige ledere inden for kirken som sine redskaber og pillede ved det fjerde bud. Han prøvede på at afskaffe den gamle sabbat - den dag, som Gud havde velsignet og helliget ( 1. Mos. 2, 2, 3. ) - og erstatte den med den festdag, som hedningerne fejrede som "solens ærværdige dag" Til at begynde med gik man ikke åbenlyst til værks. I de første århundreder havde alle de kristne holdt den sande sabbat.  De var nidkær for Guds ære og værnede omhyggeligt om Guds lovs hellighed, fordi de anså loven for at være uforanderlig.

Satan arbejdede med megen list gennem sine redskaber for at nå sit mål. For at henlede folkets opmærksomhed på søndagen gjorde man den til festdag til minde om kristi opstandelse. Der blev holdt gudstjeneste på denne dag. Man benyttede den også til hvile og adspredelse og man helligholdt stadig sabbatten.

Satan beredte vejen for de reformer, som han havde besluttet at indføre, ved at tilskynde jøderne til at behæfte sabbatten med de strengeste krav i tiden før Kristi komme, så sabbathelligholdelsen blev en byrde. nu drog han fordel af, at sabbatten var blevet stillet i et falsk lys, og kastede vrag på den som en jødisk helligdag. Samtidig med, at de kristne i almindelighed fejrede søndagen som festdag, tilskyndede han dem til at gøre sabbatten til en festdag, som var omgivet af sorg og dysterhed, for på den måde at vise deres had til jødedommen.

kejser Konstantins søndagslov

I begyndelsen af det fjerde århundrede udsendte Kejser Konstantin et dekret, som gjorde søndagen til offentlig festdag i hele det romerske imperium. Solens dag blev æret  af både hans hedenske undersåtter og af de kristne. Kejserens politik gik ud på at forene hedenskabets og kristendommens modstridende interesser. Kirkens biskopper tilskyndede ham til at gøre det. Deres motiv var ærgerrighed og tørst efter magt, og de var klar over, at hvis både kristne og hedninger holdt den samme helligdag , ville det lette hedningernes formelle antagelse af kristendommen, og kirken ville gå frem i magt og herlighed. Skønt mange gudfrygtige  kristne gradvis blev tilskyndet til at indrømme, at søndagen var forenet med en vis grad af hellighed , vedblev de at betragte den sande sabbat som Herrens dag og at helligholde den i overensstemmelse med det fjerde bud.. 

Citat slut   =  Fra bogen =  Den Store Strid =  i uddrag på = 253 sider.

 


 

Den Store Strid  = Mellem Kristus og Satan  = hele Bogen = er på 476 sider.

Orginaltitel : The Great Controversy, 1911 - af - Ellen G. White 

ISBN 978-87-994522-5-5  www.wikipedia.dk  www.Google.dk  www.wikipedia.net

 


 www.endtime.net   www.Medie1.dk  www.Sappho.dk   www.RadioDua.dk 


De fleste har hørt om = Moses = der kom med = DE 10 BUD ) = og som står i min nyere Bibel på side ( 72 og 73 )    Kapitel  20  Vers 3. til og med vers 17.

2.  Bud  =  her  på Norsk eller Svensk = tror jeg nok ???   www.endtime.net 

  Du skal ikke gjøre deg noe utskåret bilde eller noen avbilding av det som er oppe i himmelen, eller av det som er nede på jorden, eller av det som er i vannet nedenfor jorden.  Du skal ikke tilbe dem og ikke tjene dem; for jeg, Herren er en nidkjær Gud, som hjemsøker fedres misgjerninger på barn inntil tredie og fjerde ledd, på dem som hater meg, og som gjør miskunnhet mot tusin ledd, mot dem som elsker meg og holder mine bud.

 


KONSPIRATIONS-TEORIEN = USAs FRIHEDSGUDINDE hedder GAIA

USA og FRIHEDSGUDINDEN  i New York = rager godt op i luften. Det kan tyde på = at den amerikanske befolkning ikke har overholdt = bud nummer 2 = Dengang det blev besluttet at bygge Frihedsgudinden i New York. I hvilket årstal blev USAs Frihedsgudinde bygget ??? Når man tænker lidt over = hvad det har kostet at bygge  Friheds-Gudinden i USA = så tyder det på = at = FrihedsGudindens Ypperste-Præster = har haft betydelig magt = stor viden om byggekunst = samt har kunnet rejse betydelige midler = til at bygge = en så stor bygning af deres Gudinde = Gaia ???

Hvem betyder = FRIHED LIGHED og BRODERSKAB i grunden frihed for = og til hvad ???

Betyder det at bøsser ( GAY ) =  har  FRIHED til at gøre = hvad der passer dem i Lighedens navn = efter en - Multikulturel Ideologi  hvor alle tror = at alle er lige ??? 

Et broderskab = må betragtes som mest atraktivt for = bøsser = ( Gay )

Findes der bøsser i USA - der har magt til at bygge en ( FRIHEDS-GUDINDE ) mere ???

Præsenterer = Alex Jones =  Frihedsgudinden Gaia,s  Præsteskab her = 

Order of Death

 www.PrisonPlanet.com   www.infowars.Com 


 Er det Pavens plan = at der skal bygges en Ny Frihedsgudinde i Jerusalem  ???

 Dette er kun et spørgsmål. Kender Danmarks og USAs  præster = svaret på spørgsmålet  ???


Texe Marrs - The Pope's Secret Plan For Global Supremacy - YouTube

Vil Paven bygge en Frihedsgudinde i Jerusalem ??? Hvad siger Bibelen om de sidste tider ???


I sit andet brev til tesselonikerne forudsagde apostlen Paulus det store frafald, som ville føre til Pavedømmets oprettelse.  Citat slut.

Derfor dette spørgsmål. Har Pavestaten udviklet sig siden ???


KRISTENDOMMEN   er forkyndelse af  = SANDHEDEN

 Er det bedre at tilbede et menneske = end at tilbede en Gud  ???


 Hvad ved ( Unge Danske Kristne ) om Jesuitter-eden ???  Er det bare ligemeget ???

 

Min søn, du er allerede blevt lært op til at opføre dig som en hykler: At være en katolik blandt katolikker, og være en spion selv blandt dine egne brødre - og ikke tro nogen mennesker, og ikke stole på noget menneske. At være en reformeret blandt de reformerte. At være en hugenott blandt hugenotterne. At være en kalvanist blandt kalvanisterne. Blandt Protestanterne - vær i almindelighed som en af dem!

 


Tilegn dig deres tiillid  =  Jesuit Eden til Paven.

Tilegn deg deres tillid, og forsøg til og med at tale fra deres talerstoler. Fremhold med din naturs fulde heftighed vor hellige religion og Paven. Forneder deg til og med så lavt som at blive jøder blandt jøderne, således du kan være i stand til at samle al den information som kan være til nytte for din orden, som en trofast Pavens soldat. Du er blevet lært op til lumsk at plante sjalusiens og hadets frø mellem stater som før havde fred, og ophidse dem til bloddåd, idet du involverer dem i krig med hinanden, og skaber revolutioner og civile krige internt i samfund - Provinser og land som var selvstændige og fremgangsrige  - og kultiveret med kunst og videnskab - og glæder sig over fredens velsignelser.

MERE INFILTRATION

Tag parti for forkæmperne i hemmelighed - i samråd med med dine andre jesuit-brødre ... som måske er involveret på den anden side - og som måske går imod den side - som du har forbindelse med - således at Kirken til slut kan blive den vindende part - i forholdene som er lagt til rette i fredens forhandlinger - og målet helliger midlet.

GRUNDSKOLEN ER OVERSTÅET

Du er blevet lært op til din opgave som en spion - og samle al statestik - fakta og imformation som det står i din magt at fremskaffe fra alle kilder. At opnå tillid gennem smiger til i Protestanternes familier og kættere af enhver klasse og karakter - ligesom til handelsmænd - bankmænd - advokater og blandt skoler og universiteter - i Parlamentet og lovgivende forsamlinger, hos myndighederne og statsrådene - og være alle ting for alle mennesker - for Pavens sag - hvis tjener du er indtil døden.

NY-OMVENDT BEGYNDER

Som en nybegynder og nyomvendt har du allerede modtaget al fornøden instruktion, og har gjort tjeneste som en medhjælper, skriftsfar og præst, men du har endnu ikke blevet udstyret med alt det - som er nødvendigt for at være en kommandant for de loyales hær i tjenesten for Paven. Du må tjene den tilstrækkelige tid som et redskab og udøver - gennem de ordrer som bliver givet af dine overordnede - for ingen kan befale - som ikke endnu har indviet sit arbejde med blodet fra en kætter - for hvis der ikke bliver udgydt blod - sker der ingen tilgivelse.  Derfor - for at du kan blive skikket til dit arbejde - og for din frelse skal være sikret, så skal du ud over din tidligere lydighedsed til din orden og troskab til Paven repetere efter mig =

DER SVÆRGES

"Jeg  ------------------, nu i nærvær af den Almægtige Gud, den velsignede jomfru Maria, den velsignede - Ærkeengel Mikael - den velsignede døber - ST. Johannes, den Hellige Far - den Overordnede General af Jesu Samfund, grundlagt af ST Ignatius Loyola - under Paul III´s  pontifikat, som har - Jomfruens morsliv - Guds livmor - og ved Jesu herskerstav, at Hans Hellighet - Paven - er Kristi viseregent - og er det sande og eneste hoved for den Katolske Universielle Kirke og Universielle Kirke over hele jorden, og at han i kraft af bindingen og løsningen givet til = Hans Hellighed af min Frelser - Jesus Kristus - og har magt til at afsætte hedenske Konger Prinser Stater Fællesskab og Regeringer, som alle er ulovlige uden hans hellige godkendelse, og at de trygt kan ødelægges.

BESVÆRGELSEN  FORSÆTTER

 

Jeg lover og erklærer videre - at jeg ikke vil have nogen egen mening eller vilje - eller nogen mental reservation overhovedet - selv ikke som et lig eller et kadaver ( perinde ac cadaver ) men uden at nøle adlyde hver eneste ordre jeg vil modtage fra mine overordnede i hæren til Paven og til Jesus Kristus.

At jeg vil gå til hvilken som helst del af verden, uden at beklage mig - og vil være underdanig i alle ting som bliver mig fortalt .... Jeg lover og erklærer videre at jeg vil - når anledningen byder sig - starte og føre ubamhjertig krig - hemmelig eller åbenlyst - mod allekættere - Protestanter eller liberale - som jeg er anvist at gøre - for at udslette dem fra jordens overflade - og jeg vil ikke skåne hverken - køn -alder eller tilstand. Jeg vil ødelægge - koge - flå - kvæle og begrave levende disse berygtede kættere  - rive op deres maver og livmoderne til deres kvinder og knuse deres afskyelige race.

BESVÆRGELSEN  FORSÆTTER

Når det samme ikke kan blive gjort åbenlyst - vil jeg i hemmelighed bruge giftkoppen - kvælerstrengen - dolkens stål eller blykulen - uden hensyn til ære - rang - værdighed eller autoritet - til den person eller de personer - uafhængig af deres tilstand i livet - enten offentlig eller privat - når jeg når som helst bliver anvist til at gøre det - af en hvilken som helst agent fra Paven - eller en overordnet af broderskabet af
den hellige tro til Jesu Samfund.

( Finnes nedtegnet i kartoteket i Kongressen ( Congressional Record ) USA, 15 FEBRUAR 1913, s. 3215-6 )

(  Også i << The Engineer Corps of Hell >> af  Edwin A. Sherman.  s. 118, 1883, Library of  Congress Catalog Card # 66-43354 ).

Hvilken tro har Danmarks nye = Kirkeminister = Manu Sareen ???  Har Manu Sareen sværget = Jesuit-eden = til Paven ??? 

Council of 7 EXPOSED! MUST SEE!!!.flv - YouTube

 Har Paven planer om at bygge en = Frihedsgudinde i Jerusalem  ???

Hvilke svar kan Bibelen bidrage med ??? 

Har der fundet en = Centraliserings-bølge = sted ??? 

Har der fundet en = Centraliserings-bølge = sted i Danmark fra 1945 og frem = med det formål = at kunne styre = Danmark og hele Europa = nede fra = EU ???  De tre = Statsminister-kandidater = de kan jo lave deres eget personlige Debat-forum = uden om den officielle presse = hvor det kun er medlemmer af de tre Partier = der må deltage i dette fælles debatforum = om hvordan = Danmark fremover = bør organiseres. Vore Kristne forfædre = havde et opgør med Paven = og decentraliserede = hvilket udmøntede sig i at der blev bygget kirker = decentralt i hele Danmark.

         

DER FINDES OVER 2000 KIRKER I DANMARK

Det betyder efter min opfattelse = at det danske folk har en = Kristen Kulturarv.
Har du en anden vurdering af = Danmarks  Kulturarv??? 

 • Kirker i Danmark - en billeddatabase


  På dette link - kan du besøge de fleste - af de godt 2600 kirker - der findes rundt omkring i dit fædreland - og beundre hvad =  dine danske forfædre har præsteret. 

   
      


  Kan man Centralisere Kommunerne = så kan man også decentralisere Kommunerne igen = så der bliver Kommunale arbejdspladser ude i Kommunerne. 1400 Kommuner i Danmark = er ingen dårlig Politisk målsætning. Det kræver naturligvis = at de tre ( Statsminister-Kandidater ) kan blive enige om = at melde Danmark ud af = EU= for det er jo = EU = der ønsker at = Centralisere = indtil de 27 National-staters Parlamenter er nedlagte. Jo - her er noget at tænke over for = 
 •  
 • www.DR.dk/galtiDanmark  - se - DE 6. FILM = på = DR
 • Kommune-sammenlægninger nævnes i film nr. 6
Besøg eventuelt  www.danskkulturdebat.dk  og tænk over formålet med Centralisering ???

Her kan du se at ( Paragraf 4 ) er en del af Danmarks Grundlov - at vi danskere er Protestanter = fordi vi har en evangelsk-luthersk kirke - der ikke sværger troskab til den Katolske Pavestat i Rom.

Engang blev danskerne registreret i Danmarks Kirker. Verdens bedste decentrale registreringssystem. er nu blevet centraliseret gennem Politisk lovgivning. Hvornår begynder Danmarks befolkning at tænke over formålet med al denne centralisering. 

§ 4
Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten.

Hvad er det danske folks skikke og mærkedage ???  Find svaret på  www.Danskkultur.dk 

  

Texe Marrs - The Pope's Secret Plan For Global Supremacy - YouTube

Hedder USAs Frihedsgudinde = Gaia  ???   Order of Death  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE