2.DANSK BØRNEOPDRAGELSE
2. DANSK BØRNEOPDRAGELSE www.Kulturpartiet.dk


DANSK BØRNEOPDRAGELSE ER = SOCIALISTISK BØRNEOPDRAGELSE

Citat

Børneopdragelse betyder vejledning af børns adfærd med henblik på at lære dem at leve og arbejde sammen med andre.Det indebærerer en begrænsning og styring af drifter,som behovet  for søvn og hvile,behovet for mad,for aktivitet og følelsesmæssig udfoldelse.Det betyder ligeledes oplæring i færdigheder og overføring af værdier og normer om hvordan opdragelsesprocessen bør foregå og hvilke mål,den bør stræbe mod.

Børneopdragelse foregår over længere tidsrum og forandres med tiden.Forældre anses i de fleste tilfælde - hvor børn og forældre bor sammen - som de vigtigste personer i styringen af opdragelsen.De deltager i de fleste omsorgssitivationer,de råder og disponerer over ting, børn sætter pris på,og de bestemmer over børnenes
frihed.

Forældre bliver vigtige for børnene p.g.a. de følelsesmæssige bånd,de fælles erfaringer og oplevelser: Forældrenes egen adfærd er den vigtigste påvirkning,for børn lægger mærke til hvad forældrene gør.Forældre bliver modeller for børnene,men en væsentlig rolle i opdragelsen varetages også af søskende,kammerater,andre voksne og senere lærerne i skolen.Opdragelsen er noget gensidigt.Børn spiller med og kan påvirke forældre og ændre deres holdninger.

Opdragelsessystemet som forældrene beskriver det ,kan kaldes opdragelsestænkning: Hvordan forældrene ønsker at opdrage deres børn,hvilke regler som gælder,hvilke mål,de stræber efter og hvilke metoder,de ønsker at anvende.Opdragelsestænkning adskiller sig altid fra opdragelsespraksis: det, forældrene gør og siger i hverdagen med børnene.

Forældrene er som regel ikke helt klar over indholdet og konsekvenserne af det opdragelsessystem ,de administrerer i praksis.Opdragelsen foregår over et længere tidsrum,men består af dagligdags sitivationer - med børnene.Disse sitivationer kan ofte være prægede af ueninghed,konflikter og andre vanskeligheder,som bevirker at både forældre og børn er i følelsesmæssigt oprør.Det fører til,at man kommer tilat sige og gøre uoverlagte ting,ofte helt på tværs af det opdragelsessystem man ønsker at gennemføre.

Forældre vil ofte prøve at opdrage børnene anderledes,end de selv husker at blive opdragede.De vil forsøge at lære og vise  børnene alternative måder at leve på,give dem andre regler end de selv havde; samtidig har forældrene egne regler og normer  fra adfærd ,de selv tilegnede sig gennem opdragelsen.Det viser sig i forældrenes adfærd i dagligdagen.

Børnene kan derfor opleve,at forældrene formidler modstridende budskaber og selv handler stik modsat det,de ellers forsøger at formidle til børnene.Opdragelsespraksis præges derfor både af forældrenes bevidste holdninger og ideer,og af de ideer og holdninger forældre lærte som børn,og som de ikke selv er fuldt beviste om.Bevidst børneopdragelse er derfor umulig at gennemføre.

http://www.spydet.blogspot.com/


SOCIALISTISK BØRNEOPDRAGELSE - MÅLSÆTNING

1. Kollektiv indstilling. Børn må lære at se deres egen adfærd og behov i forhold til gruppen og den større helhed,gruppen er en del af. Børn må i dagligdagen lære,at lege omfatter alle,at legetøj må bruges af alle børn.Børn må opmuntres til at se forældrene også udviser kollektiv indstilling.Familien må deltage aktivt i børneinstitutionerne  - de må engagere sig i kollektive initiativer i nærmiljøet og åbne hjemmet for andre. Børn må lære,at kollektiv indstilling er noget andet end afhængighed af gruppen.De må lære at kunne beskæftige sig med andre børn og voksne. 

2. Børn må lære glæde over præstationer uden konkurrencehysteri.De må lære at udvikle praktiske færdigheder og kreative evner,de må have respekt for enhver type arbejde og få oplæring i det daglige arbejde i hjemmet,som madlavning og rengøring.

3. Børn må have medbestemmelse - dvs. at de deltager aktivt i beslutningsprocesserne i hjemmet.Deres ønsker og ideer må have en vægt,der betyder at børnene oplever at det,de siger og mener får praktiske konsekvenser.Samtidig må de lære ,hvordan voksnes erfaringer og kundskaber kan være til hjælp.For at kunne deltage i familiens beslutninger,må børnene have indsigt i familiens økonomi, forældrenes beskæftigelse og arbejdstider,og de begrænsninger,det sætter for familien - de må lære forståelse for familiens sitivation i forhold til andre i samfundet.

4. Børn må lære at bruge ytringsfrihed, men det er vigtigt også at lære børnene at lytte til andre.Arrogance og negativ kritik af andre mennesker må aktivt modarbejdes. Børn, som lærer at udtrykke selvstændige holdninger,bliver stærke og kan let blive for dominerende.

5. Børn må lære lokalsamfundet,det omgivende samfund og resten af verden at kende.De må bibringes konkrete kundskaber og hjælp til at anvende dem.

6. Børn må kunne se de socialistiske teorier, forældre  bygger opdragelsen på,komme til udfoldelse i praksis i dagligdagen,så de forstår hvad teorierne indebærer.

7. Børn må lære at tackle konflikter og problemer.At give børn en aktiv,socialistisk opdragelse vil betyde,at børnene i mange tilfælde kommer i opposition til andre børn og voksne i nærmiljøet,og der må være mulighed for at vise uenighed internt i familien .Forældre må indbyrdes kunne vise og formidle konflikter og samtidiglære barnet hvorledes  konflikterne løses. Børn må lære,at der findes konflikter,som ikke kan løses,fordi der er modstridende interesser.

8. Børn må have lejlighed til at udvikle personlige særpræg inden for de rammer, en kollektiv indstilling sætter. De må have lov til at udvikle egne interesser og aktiviteter, efterprøve ideer og tanker, selv om disse kan være modstridende i forhold til forældrenes ideer. Socialistisk opdragelse bør ikke betyde socialistisk indoktrinering; børn kan let komme i modsætning til forældre, der bliver for ivrige i formidling af deres egne ideer. Forældre bør så enkelt og tydeligt som muligt redegøre for, hvad de selv mener og hvilke erfaringer og kundskaber, som danner grundlaget for disse ideer.

9. Opdragelse må betyde,at børn får vejledning i og sat klare grænser for adfærd, som er tilpasset barnets alder.De må føle, at de voksne skaber trygge rammer,hvor børnene kan udfolde sig,uden at komme i konflikt med andres behov.For megen frihed og mangel på grænser skaber kaotiske og utrygge børn.

10. Børn skal have mulighed for at lære deres egen krop og seksualitet at kende.

Dade fleste forældre, som anser sig selv for at være socialister, evner ikke at gennemføre en socialistisk børneopdragelse. Det er nødvendigt at samarbejde med andre voksne,have samtaler og diskussioner om opdragelse, så man kan udvikle viden og erfaringer om, hvad socialistisk børneopdragelse vil sige i praksis.

B.W.S.  Orginalopslag fra pax leksikon ( 1978-82 )

DU DANSKE KVINDE - - SKAL DINE BØRN OPDRAGES SÅLEDES ???Præsenteret her 23. maj 2012

http://www.spydet.blogspot.com/
marts 22, 2009

Vildfarne

LO´s ugebrev A4 bragte den 17. marts en artikel om, at ”udsatte børn får hjælp for sent”, og det kan vi nok alle være enige om med Tøndersagen og andre grove sager i mente.

Men når man så studerer artiklen nærmere, ser man, at den er gennemsyret af Mentalhygiejnebevægelsens marxistisk påvirkede ideologi. Det er ikke så mærkeligt, for den spredtes med iver gennem socialrådgivere, psykologer og psykiatere og vandt anerkendelse gennem 68´erne

Jeg husker endnu formanden for Landsforeningen for Mentalhygiejne, den aldrende professor Poul Bonnevies spottende bemærkning på generalforsamlingen 1972 (?): Forældre i gamle dage troede, de kunne opdrage deres børn selv, disse kyllingemødre..., men nu er vi kommet længere. Nu har vi eksperter!

Dette var helt i tråd med foreningens ideologi, som stammede fra Amerika, hvor hovedformålet var at splitte kernefamilien og slå en brêche mellem forældregenerationen og børnene, så bred, at den ikke let kunne repareres. Samme mål stod at læse i den tidligere foreningsformand, psykolog Eggert Petersens politiske program for socialdemokratiet 1969. Dér hedder det i Punkt 2.3: ”Forældremyndighedens begrænsning, bl.a. ved retslig ligestilling af børn og voksne (f.eks. med henyn til voldsanvendelse)*, sikring af børnenes økonomiske uafhængighed af forældrene gennem uddannelsesløn, nedsættelse af den personlige myndighedsalder til 15 år samt etableringen af ungdomspensioner, som børn og unge kan vælge som gruppe i stedet for familiegruppen - for så vidt de dér trives dårligt ”
- og videre: ”Der gøres en anstrengelse for at skabe trivselsorienterede familier, dels gennem iværksættelse af de foregående punkter, dels gennem en organiseret uddannelse til opdragere – og til at være ægtefæller.”

*) en ”retslig ligestilling” vil forhindre enhver form for opdragelse, eftersom børnene da er ligestillet med forældrene og ikke behøver at rette sig efter deres krav om at gå i seng, gå i skole, holde sig væk fra kriminalitet etc.

For at opnå familiesplittelse oprettedes BRIS, som med propaganda lokkede børn hjemmefra. Da organisationen fik øgenavnet ”BarneRov I Samfundet” oprettede BRIS en støtteforening, kaldet ”Børns Vilkår”, som kørte videre i samme spor, da BRIS blev nedlagt.


Jeg kan være enig i, at udsatte børn ofte får hjælp for sent, men når artiklens forfattere dermed åbenbart mener, at Mentalhygiejnens totalt unaturlige og perverse idéer er det eneste rigtige, som bør tvinges igennem – endnu tidligere end nogensinde.

Nej, samfundet er kørt helt skævt og i bund på grund af en amerikansk psykiaters perverse idéer i begyndelse af det 20. århundrede. Lad os komme ud af dette hjernemæssige morads jo før jo hellere.
Dengang der endnu existerede varme børnevenlige kyllingemødre var forholdene generationerne imellem - trods fattigdom og enkelthed - ikke helt så afsindige som nu.

Citat slut.
http://www.spydet.blogspot.com/
Noget tyder på = at ud over = Louis Pio = der kom fra USA - så kom socialdemokraters (  misundelses-opdragelse ) også fra = USA. Da Socialdemokrater er blevet opdraget efter anvisninger fra USA = så kan opdragelsen af socialdemokrater og andre dele af Venstrefløjen = være blevet opdraget efter anvisninger fra en børneopdragelse  = som stammer fra indholdet af = "Zions Vises Protokollers"  = der sandsynligvis har sit eget ( meget vigtige ) og oprindelige børneopdragelses-koncept = med sin egen fremtidige målsætning = nemlig al magt på jordkloden.

Illuminati = blev stiftet den 1. maj. = Socialdemokratiet og andre venstrefløjspartier fejrer = den 1. maj.Illuminati  stiftet 1. maj 1776 = hvad styrer =  Illuminati  ???

Hvis = Louis Pio = var et medlem af = Frimurer-ordenen = inden han stiftede Social-demokratiet i Danmark = så var det måske også ham = der valgte sin efterfølger som = Socialdemokratiets næste Partiformand = og således fremdeles. Det åbner mulighed for = at socialdemokratiet kan være styret af frimurer-ordenen = gennem kontrol af den socialdemokratiske Partiformand = der normalt vælger sin efterfølger som Partiformand. Har Illuminati besluttet Socialdemokratiets Politik i Danmark  = lige fra Socialdemokratiet fik sin første formand i Danmark og lige siden = frem til i dag i 2012 = efter det system som Canadieren = Daniel Estulin = kalder det = Metodologiske System ???  Et system der hverver deres kommende ledere på Universiteter = til at blive optaget i en = Frimurer-orden = hvor de studerende afgiver et løfte = til den frimurer-orden = de bliver optaget i  ???  Hvis den ( Børneopdragelse ) der praktiseres i Danmark er udtænk i USA = hvem har så udtænkt og udviklet den børneopdragelse = der praktiseres og i de danske børnehaver og praktiseres i de danske skoler ???  Er det et spørgsmål = som bør interessere danske forældre ???
Kræver =  Illuminati = et sådant løfte af studerende = hvis de skal optages i en frimurer-orden = hvis de studerende skal have en chance for at opnå en Politisk Karriere  ???

evig tavshed og ubrydelig troskab og adlydelse af de højerestående medlemmer og ordenens statutter.Dem som ønsker at regere hele jordkloden = vil ifølge min opfattelse = arbejde for = at nedbryde alle Nationalstater og Centralisere alle Nationale institutioner = så de kan styres af = EU = Centralt lovgivningsmæssigt = måske gennem ordrer givet til Politikere på = Bilderberg-møder.

www.bilderberggruppen.dk 

Daniel Estulin's “Den sande fortælling om Bilderberg-gruppen


Men det begynder med den rigtige børneopdragelse = hvilket sansynligvis betyder = at socialdemokrater selv mener = at de gør det rigtige = for Danskernes fremtid. Dem som tror de har fundet = Sandheden = søger jo ikke mere efter flere = Sandheder = selv om muligheden evt. findes på dette link = 

www.Sandheden.net
 Hvor mange = Partiformænd i Folketinget = er medlem af en Frimurer-orden ???

Vi må formode = at samtlige Partiformænd i Danmarks Folketing er medlem af en = frimurer-orden = der på den ene eller anden måde = er styret af = Illuminati = ligesom lærer-kræfter på forskellige Universiteter og flere højere læreanstalter i Danmark = dem = som  skal videreføre den opdragelse = som foregår = i Danmarks børnehaver og på Danmarks skoler.www.DR.dk/galtiDanmark  - se - DE 6. FILM = på = DR

G. Edward Griffin - The Collectivist Conspiracy - YouTube


 

Mere om = New World Order: Varer over 60 minutter.
http://www.youtube.com/watch?v=VebOTc-7shU


Overnationale Institutioner

Tilsyneladende kommer al onskab fra = overnationale institutioner = hvilket er muligt  ( først gennem børneopdragelsen ) i børnehaver = og siden gennem skolegangen = og derefter udvælges de nye ledere = på Danmarks højere læreranstalter.  Min vurdering kan naturligvis være forkert  ???  Hvad er din Vurdering   ???

http://www.spydet.blogspot.com/Skal Danmarks og Vestens kristne Civilisation forsat bestå = så har = Helle Thorning-Schimdt og Mette Frederiksen = vist vejen for alle socialdemokrater = ved at tage deres børn ud af de skoler = der tillader = at børn bærer tørklæde indendørs i skoleklassen.

En = socialistisk børneopdragelse = som er udtænkt af = Adam Weishauph = da han udformede = den socialistiske og socialistiske ideologi = under demokratiets facade = den er ( ideologisk ) udtænkt = til at være en overgang i børne-opdragelsen = med det formål = at der kun bliver en form for børneopdragelse på hele jordkloden = nemlig = (Børneopdragelsen i muslimske hjem )  hvilken skaber samfund fuld af = Kaos = som blev bemærket af = Winston Churchill = for over 100 år siden =

WINSTON CHURCHILL  =   OM ISLAM

Hvor frygtelige er ikke de forbandelser, som muhamedanismen lægger på sine tilhængere. Bortset fra det fanatiske vanvid, som er lige så farligt i et menneske som galskab i en hund, er der denne angstfyldte, fatalistiske apati. Virkningen er tydelig i mange lande. Uforudseende, sløsede vaner, sjuskede landbrugsmetoder, træge handelsmetoder og usikkerhed omkring ejendomsret, det er tilstanden overalt, hvor Profetens tilhængere regerer eller lever. En fornedrende sanselighed berøver dette liv dets ynde og det næste liv dets værdighed og urørlighed. Det faktum, at enhver kvinde i islamisk lov må tilhøre en mand som hans absolutte ejendom enten som barn, hustru eller konkubine forsinker den endelige udryddelse af slaveriet, indtil den islamiske tro er ophørt med at have magt mellem mennesker. () Der findes ingen stærkere bagstræberisk bevægelse i verden () var det ikke, fordi kristenheden er beskyttet af videnskabens stærke arme - den samme videnskab, som den forgæves har bekæmpet - kunne den moderne europæiske civilisation falde, ganske som det gamle Rom.

Winston Churchill, The River War, II, s. 248-50. London 1899Besøg evt.   www.forfulgt.dk  

Multikulturen kan med lovgivningsmagtens opbakning = kun føre til = at alle børn i Danmark = og i Europa = bliver opdraget efter = ( Børneopdragelsen i muslimske hjem ) = Det er sådan set godt udtænkt = hvis udgangspunktet er = Erobring ved hjælp af Krigslist.

DANMARKS  SKOLEPOLITIK

Danmarks skolepolitik går efter min opfattelse ud på = at gøre de danske skolebørn dummere og dummere = fordi gammeldags religioner = ikke har brug for = mennesker der kan tænke individuelt på egen hånd = fordi mennesker der kan tænke selv = de er sværere at få til at bøje sig i støvet - og bede på samme måde = som muslimerne gør.

Nu er muslimer at betragte som ( infantarister ) i den globale hær i = den nye verdensorden = som på et tidspunkt skal styres af = Det Muslimske Broderskab = som igen styres fra USA = gennem det = Metodologiske System = som tilsyneladende har dette frihedsideal  = Frihed - Lighed og Broderskab. 

www.wikipedia.dk  www.Google.dk  www.wikipedia.net 

Daniel Estulin = ved hvordan det = Metodologiske System = fungerer. Han har iøvrigt skrevet en bog om = Bilderberggruppen =


 

http://balder.org/avisartikler/EU-Og-Medierne-Tavshed-Om-Euromediterranien-Eurabien.php 

www.PrisonPlanet.com       www.Medie1.dk  

Hvad kæmper soldater for =  Fædreland  eller  Banker  ???Dengang da det danske samfund fungerede = det var dengang mødrene selv stod for opdragelsen = og skolerne stod for undervisningen.  Nu har undervisningen et andet formål = nemlig at skabe fællesskab om socialismen ( i en overgangsperiode ) indtil alle børn i Danmark = bliver tvunget til at opdrage deres børn = lige som  = ( Børneopdragelsen i muslimske hjem læs hvordan = www.islaminfo.dk    


 
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE