SANDHEDEN SOM ET SKJOLD

SANDHEDEN SOM ET SKJOLD www.Kulturpartiet.dk

Præsenteret her 17. juli 2012     Anonymous - The First Message of 2012 - YouTube

 


               ER DU DANSKER  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

                       VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT LIV ???


SANDHEDEN  =  SOM ET SKJOLD = FOR DEN KRISTNE MENIGHED

I en tid hvor hedenskabet breder sig - så er det naturligvis hyrden for menigheden = Præsten = der skal sørge for at holde sammen på sin flok - der er menigheden. I tider som disse - hvor hedenskabet har gode arbejdsbetingelser = så formoder jeg = at det kræver en større indsats end normalt af = Præsten = at holde sammen på sin menighed.

KRISTENDOMMEN er forkyndelse af SANDHEDEN

Som bekendt er = Løgnen = en af = Sandhedens = værste fjender. Hvordan kan en Præst holde = løgnen = ude af sin Menighed = her i Danmark.  Det kan præsten gøre på forskellig måder. En af disse måder = det er at bruge = Sandheden som et Skjold. Det kræver naturligvis at alle kristne konfirmerede Protestanter kender ( DE 10 BUD ) som de står beskrevet i Bibelen. Hvordan står ( DE 10 BUD ) så beskrevet i Bibelen. Hvordan lyder ( DE 10 BUD ) så = dem der står beskrevet i Bibelen = og som alle Konfirmander bør kende. I min bibel lyder  ( DE 10 BUD ) således =  

1. Du må ikke have andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en lidenskabelig Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. Du må ikke begå drab.

7. Du må ikke bryde et ægteskab.

8. Du må ikke sjæle.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. 


2. Mosebog  Kapitel 20   Vers 3. til og med Vers 17.

Er det nu vigtigt = at det er ( DE 10 BUD ) der står i Bibelen som unge danske Konfirmander lærer = og ikke tilfældige = ( 10 BUD ) som de findes i aviser = som er ejet af banker = eller som findes forskellige steder på internettet ??? Det er selvfølgelig noget som danske Konfirmander selv må vurdere.

USA og BUD nummer 2 = Lyder således =

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en lidenskabelig Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

Her står det klart og tydeligt = at du ikke må have noget = Gudebillede = oppe i himlen. I USA har de = frihedsgudinden i New York = rager godt op i luften. Alene det = at Frihedsgudinden er blevet bygget = det vidner om = at der stod en magtfuld gruppe af ypperstepræster bag dette byggeri = da = frihedsgudinden i New York = blev bygget. Tilsyneladende bruger frihedsgudindens  ypperstepræster stadig dette slogan = som blev brugt i Revolutionen i Frankrig = nemlig = FRIHED LIGHED og BRODERSKAB.

Der flød som bekendt meget blod under den Franske Revolution i 1789 = og måske er måske for at fejre denne sejr i Frankrig = at =  frihedsgudinden i New York blev bygget i USA. Her er et spørgsmål til Danmarks Konfirmander = hedder = frihedsgudinden i New York =  for  = Gaia ???

www.wikipedia.dk  www.Google.dk  www.wikipedia.net  www.PrisonPlanet.dk

Hvad sker der så i USA hvor det er ( frihedsgudinden i New York ) der rager godtop i luften = og klart viser at = USAs befolkning = overtræder = bud nummer 2  ??? Hvornår var det nu = at USA byggede  frihedsgudinden i New York  og hvordan blev dette bygningsværk financeret  ??? Her er noget som Danmarks Konfirmander og troende Præster = sammen kan analysere hver lørdag = medmindre Præsten bare anser sig selv = som en lønnet embedsmand.  I disse tider i Danmark = hvor kun 2 biskopper ud af 10 = vil forsvare Guds budskaber i Bibelen og  Bibelens indhold imod = Konsensusbølgen = hvor 8 Biskopper tilsyneladende tror = at Bibelens skrevne ord = kan forandres igennem flertals-afgørelser = så er det nok tid for de troende Præster = at gøre en ekstra indsats for at kende konsekvenserne af = at overtrædede = ( DE 10 BUD ) ??? Måske vil ekstra lørdags-gudstjenester være en god ide = engang = efter klokken 14 = så det bliver muligt at møde op = frisk og udsovet ???

 Hvad sker der så i = frihedsgudindens fædreland = USA = her i 2012  ???

Tilsyneladende bliver USAs befolkning myrdet. Derfor er det nok en god ide at besøge dette Link = 

http://www.healthfreedomusa.org/ 

for at blive oplyst om = om de samme planer gør sig gældende her i Europa ???  Her kan Danmarks Præster passende bruge lørdagen til oplysning af sin menighed. Det er også her = at Præsten kan lægge op til = at = Sandheden = kan bruges som et skjold mod = Løgnens = mange forklædninger = der skjuler de = Sande Sandheder. Det kan blandt andet gøres ved = at Præsten gennemgår ( DE 10 BUD ) med sin menighed = og det ( skal ) være ( DE 10 BUD ) der står i Bibelen =

 2. Mosebog  Kapitel 20   Vers 3. til og med Vers 17.

Jeg gentager lige

2. Mosebog  Kapitel 20   Vers 3. til og med Vers 17.

VIL = præster = BRUGE = Sandheden = som et = Skjold ???

Hvis præster vil bruge = Sandheden som skjold = for at holde sammen på menigheden = så bør menigheden have gennemgået ( DE 10 BUD ) som de er beskrevet i Bibelen.


 

 

 


 FRIHED LIGHED og BRODERSKAB  Hvem hylder disse = tre ord = og nyder dem i fulde drag ???

 Det viser = Alex Jones = på denne film  =  Order of Death 

Betyder ( FRIHED LIGHED og BRODERSKAB ) at det i virkeligheden er for = at bøsser ( Gay ) har frihed til at gøre hvad som helst ???  Ja - kære konfirmand = hvad er din vurdering ???


 WINSTON CHURCHILL = HAR SAGT = DET ER VINDEREN DER SKRIVER HISTORIEN

Derfor kan det være nødvendigt for unge med lidt historie-undervisning.

Jim Marrs: Hidden History Part 2 - YouTube


Hvis du ikke kan lytte = så er der ikke noget at tænke over.

Vi har fået at vide = at Nazisterne tabte anden Verdenskrig. Er det nu også rigtigt ???

Tyranner dør = men ideologierne består = og bliver ført videre af de næste generationer = under en ny Politisk Facade. Kan ideologierne opbevares i generationer i hemmelige frimurer-loger  ??? Nazisme eller socialisme. Hvor er den ideologiske forskel  ???

www.wikipedia.dk  www.Google.dk  www.wikipedia.net  www.Monokultur.dk 

 Nazis (& alike) did not lose WW2 according to Charlotte Iserbyt ...

 Noget tyder på = at Hitlers samarbejde med muslimske religiøse ledere = har forsat uafbrudt = også efter 1945 - hvor anden verdenskrig blev afsluttet i maj måned her i Europa.

 ENGANG SAMARBEJDEDE NAZISTER OG
MUSLIMSKE RELIGIØSE LEDERE =Vi ser her Hajj Amin al-Husseini - stormufti af Jerusalem og tidligere præsident for Palæstinas Øverste Islamiske Råd i samtale med Hitler.

Har de talt om = hvordan befolkningen i Danmark og Europa kunne udskiftes ???

 

The CIA and the Nazis - YouTube

 

Find selv ( Charlotte Iserbyt )  på  =  www.Google.dk 

Find selv  ( Jim Marrs )  på  = www.wikipedia.net 


Council of 7 EXPOSED! MUST SEE!!!.flv - YouTube

 SANDHEDEN SOM SKJOLD = FOR MENIGHEDEN.

Skal = Sandheden bruges som skjold = så skal hele menigheden kunne kende forskel på = Løgnen = og på = Sandheden = således at = Løgne = ikke får mulighed for at slå rod i personer i Menigheden. Nogle Præster er dygtigere end andre Præster. 

KÆDEN = OG DET SVAGESTE LED

Som bekendt - så er en kæde ikke stærkere end det svageste led. Når det gælder om = at holde sammen på menigheden = ved hjælp af = at hele menigheden kender sandheden = om =  hvad der sker i Virkelighedens verden. = så er det måske muligt at kende deres Propaganda-løgne = således = at  Præsten og menigheden kan tage sine forholdsregler. Så hvad sker der i virkelighedens verden ??? 

Der er åbenbart 7 personer = der giver ordrer om = hvordan fremtiden skal formes - cirka = cirka 50 til 60 år = før dette sker = efter en global plan. Motivet for en sådan global plan = det kan være = at en religions ypperste-Præster = der dyrker jorden som en Gudinde = og betragter mennesker som en bestand af tjenestefolk for disse ypperste-præster  = der kun tåler mennesker i et mindre antal = de nødvendige tjenestefolk. 

Derfor har disse 7 personer = der udtænker de nye ideer og idealer = udtænkt flere - måske mange = Politiske parti-Programmer = der får mennesker til at gå i krig imod hinanden = med det formål = at holde bestanden af mennesker nede. Dette er lykkedes i både første og anden Verdenskrig.

6. Du må ikke begå drab.

I både første Verdenskrig og anden verdenskrig = har kristne overtrådt bud nummer 6 = og har slået andre Kristne ihjel. Mennesker motiveres af deres regeringer = til at slå hinanden ihjel således = at bestanden af mennesker kan holdes nede. Dette er efter den = 9-11 - blevet kaldt for = falsk flag = operationer. Disse krige = er startet på grundlag af løgne = med det formål at holde bestanden af mennesker nede.  Det er den mest logiske forklaring jeg kan finde. Denne teori kan naturligvis være forkert. Min Kristne Gud har udstyret alle mennesker med en hjerne. Så vurder selv om denne teori kan være virkelig = ud fra virkelighedens kendsgerninger  ???

 Vi er taknemmelig til The Washington Post, The New York Times, Time Magazine og andre store publikationer, hvis direktører har overværet vore møder og respekteret deres løfter om diskretion i næsten fyrre år. Det ville have været umuligt for os at udvikle vores plan for verden, hvis vi havde været underlagt offentlighedens bevågenhed i disse år. Men verden er nu meget mere sofistikeret og parat til at marchere i retning af en verdensregering. Den overnationale suverænitet af en intellektuel elite og verdens bankfolk er sikkert at foretrække frem for nationale automatiske bestemmelser, praktiseret i tidligere århundreder.[1]

Som David Rockefeller sagde, i sin ofte citerede tale ved et møde med den Trilaterale Kommission i 1991: "Vi er taknemmelig til The Washington Post, The New York Times, Time Magazine og andre store publikationer, hvis direktører har overværet vore møder og respekteret deres løfter om diskretion.   Citat slut.

http://www.tagryggen.dk/ Da denne takketale er udtalt i 1991 = og det er takken for = 40 års tavshed - så kan denne plan for = en ny verdensorden - være udtænkt før 1951. Lige nu skriver vi 2011. Det betyder at denne plan om en ny verdensorden må være udtænkt før 1951. Hvordan denne plan - skal gennemføres - det vides ikke - men = Henry Kissinger - har engang udtalt - hvis du vil styre hele kloden - så skal du kontrollere =

Klodens madvare-forsyning
og
Klodens energi-forsyning.

Verdensriget 2010 - virkeligt og virtuelt,


"Zions Vises Protokoller"  findes under = Illuminatis Protokoller.


Denne plan for = Verdens fremtid = er udtænkt før 1951 = bekræftiget af = David Rockefeller. Så er spørgsmålet om denne plan også går ud på = at reducere jordklodens befolkning med cirka 90 procent ???  Er det hvad  ( de 7 fremtids-historikere skriver ) ???  Skriver de i en  ( fremtidshistorie ) der fører til en passende bestand af mennesker = her på jordkloden = ud fra denne Gudindes ypperste-præsters religion = der betyder tilbedelse af jorden = som om jorden er en levende Gudinde.

Hedder USAs Gudinde  = Gaia ???  Harmonerer højden af Friheds-Gudinden i USA i New York = med = bud nummer 2 ???  Her tænker jeg på de  ( 10 bud )  der står skrevet i Bibelen.

 
Mediene viktig for fremme av multikultura-lismen 4. juni 2007 

I går møttes rundt 100 redaktører og journalister fra hele verden i Oslo for å delta på en internasjonal konferanse om medier og globalisering. FNs spesialutsending for overvåkning av rasisme og fremmedfrykt, Doudou Diene (bildet), innledet konferansen med å henstille mediene om aktivt å gå inn for å skape et multikulturelt samfunn. Han uttrykte bekymring for at demokratiske prosesser kan føre til at innvandringsrestriktive partier kommer til makten.

Citat slut  Læs resten her =medier og globalisering


Medie-censur  er ikke kun et ( EU-Problem ) = det er også et globalt problem.  

Nissen flytter med. Det skete åbenbart også i 1776 = da USAs Uafhængighedserklæring blev skrevet og præsenteret den 4. Juli 1776 = der senere blev til USAs forfatning.

1. maj 1776 grundlagde Adam Weishauph  Illuminati broderskabet.

Frimurer-logen (  Illuminati  ) var flyttet med til = USA. Hvad kan der siges om = Frimurer-logen = Illuminati  ???

The Illuminati Explained - A MUST SEE - Explains the Conspiracy ...

www.youtube.com/watch?v=zxSTT5ipcAQ7. apr 2012 - 47 min. - Uploadet af Xendrius
Some extremely ignorant people believe the "angels and demons" version of the Illuminati, which is a 100 ...

Tilsyneladende så havde = Adam Weishauph = allerede i 1776  skrevet en drejebog = der indeholdt = disse Parti-ideologier = Kommunismen = Socialismen = Det Radikale Partiprogram.  Så på den måde er medlemmerne i disse Politiske Partier = i virkeligheden medlemmer af Frimurer-loger. Det er min teori = som naturligvis kan være forkert. Det er historisk typisk = at når dem der vil = det gode = begynder at marchere i takt = så begynder den = organiserede ondskab.

Hvis du søger efter = Sandheden =  så besøg dette link  =  www.Sandheden.net 


 SANDHEDEN SOM ET SKJOLD

Da de = kristne præster = i gamle dage brugte =  Sandheden som et Skjold = så er det naturligvis af interesse = hvad de brugte dette = Sandhedens Skjold = til eller imod.  Dette er min vurdering = som naturligvis = kan være en forkert vurdering ???

Hvordan Vatikanstaten sikrer sin magt  = Jesuit-eden  ???

Min søn, du er allerede blevt lært op til at opføre dig som en hykler: At være en katolik blandt katolikker, og være en spion selv blandt dine egne brødre - og ikke tro nogen mennesker, og ikke stole på noget menneske. At være en reformeret blandt de reformerte. At være en hugenott blandt hugenotterne. At være en kalvanist blandt kalvanisterne. Blandt Protestanterne - vær i almindelighed som en af dem!

 


Tilegn dig deres tillid  =  Jesuit Eden til Paven.

Tilegn deg deres tillid, og forsøg til og med at tale fra deres talerstoler. Fremhold med din naturs fulde heftighed vor hellige religion og Paven. Forneder deg til og med så lavt som at blive jøder blandt jøderne, således du kan være i stand til at samle al den information som kan være til nytte for din orden, som en trofast Pavens soldat. Du er blevet lært op til lumsk at plante sjalusiens og hadets frø mellem stater som før havde fred, og ophidse dem til bloddåd, idet du involverer dem i krig med hinanden, og skaber revolutioner og civile krige internt i samfund - Provinser og land som var selvstændige og fremgangsrige  - og kultiveret med kunst og videnskab - og glæder sig over fredens velsignelser.

MERE INFILTRATION

Tag parti for forkæmperne i hemmelighed - i samråd med med dine andre jesuit-brødre ... som måske er involveret på den anden side - og som måske går imod den side - som du har forbindelse med - således at Kirken til slut kan blive den vindende part - i forholdene som er lagt til rette i fredens forhandlinger - og målet helliger midlet.

GRUNDSKOLEN ER OVERSTÅET

Du er blevet lært op til din opgave som en spion - og samle al statestik - fakta og imformation som det står i din magt at fremskaffe fra alle kilder. At opnå tillid gennem smiger til i Protestanternes familier og kættere af enhver klasse og karakter - ligesom til handelsmænd - bankmænd - advokater og blandt skoler og universiteter - i Parlamentet og lovgivende forsamlinger, hos myndighederne og statsrådene - og være alle ting for alle mennesker - for Pavens sag - hvis tjener du er indtil døden.

NY-OMVENDT BEGYNDER

Som en nybegynder og nyomvendt har du allerede modtaget al fornøden instruktion, og har gjort tjeneste som en medhjælper, skriftsfar og præst, men du har endnu ikke blevet udstyret med alt det - som er nødvendigt for at være en kommandant for de loyales hær i tjenesten for Paven. Du må tjene den tilstrækkelige tid som et redskab og udøver - gennem de ordrer som bliver givet af dine overordnede - for ingen kan befale - som ikke endnu har indviet sit arbejde med blodet fra en kætter - for hvis der ikke bliver udgydt blod - sker der ingen tilgivelse.  Derfor - for at du kan blive skikket til dit arbejde - og for din frelse skal være sikret, så skal du ud over din tidligere lydighedsed til din orden og troskab til Paven repetere efter mig =

DER SVÆRGES

"Jeg  ------------------, nu i nærvær af den Almægtige Gud, den velsignede jomfru Maria, den velsignede - Ærkeengel Mikael - den velsignede døber - ST. Johannes, den Hellige Far - den Overordnede General af Jesu Samfund, grundlagt af ST Ignatius Loyola - under Paul III´s  pontifikat, som har - Jomfruens morsliv - Guds livmor - og ved Jesu herskerstav, at Hans Hellighet - Paven - er Kristi viseregent - og er det sande og eneste hoved for den Katolske Universielle Kirke og Universielle Kirke over hele jorden, og at han i kraft af bindingen og løsningen givet til = Hans Hellighed af min Frelser - Jesus Kristus - og har magt til at afsætte hedenske Konger Prinser Stater Fællesskab og Regeringer, som alle er ulovlige uden hans hellige godkendelse, og at de trygt kan ødelægges.

BESVÆRGELSEN  FORSÆTTER

 

Jeg lover og erklærer videre - at jeg ikke vil have nogen egen mening eller vilje - eller nogen mental reservation overhovedet - selv ikke som et lig eller et kadaver ( perinde ac cadaver ) men uden at nøle adlyde hver eneste ordre jeg vil modtage fra mine overordnede i hæren til Paven og til Jesus Kristus.

At jeg vil gå til hvilken som helst del af verden, uden at beklage mig - og vil være underdanig i alle ting som bliver mig fortalt .... Jeg lover og erklærer videre at jeg vil - når anledningen byder sig - starte og føre ubamhjertig krig - hemmelig eller åbenlyst - mod allekættere - Protestanter eller liberale - som jeg er anvist at gøre - for at udslette dem fra jordens overflade - og jeg vil ikke skåne hverken - køn -alder eller tilstand. Jeg vil ødelægge - koge - flå - kvæle og begrave levende disse berygtede kættere  - rive op deres maver og livmoderne til deres kvinder og knuse deres afskyelige race.

BESVÆRGELSEN  FORSÆTTER

Når det samme ikke kan blive gjort åbenlyst - vil jeg i hemmelighed bruge giftkoppen - kvælerstrengen - dolkens stål eller blykulen - uden hensyn til ære - rang - værdighed eller autoritet - til den person eller de personer - uafhængig af deres tilstand i livet - enten offentlig eller privat - når jeg når som helst bliver anvist til at gøre det - af en hvilken som helst agent fra Paven - eller en overordnet af broderskabet af
den hellige tro til Jesu Samfund.

( Finnes nedtegnet i kartoteket i Kongressen ( Congressional Record ) USA, 15 FEBRUAR 1913, s. 3215-6 )

(  Også i << The Engineer Corps of Hell >> af  Edwin A. Sherman.  s. 118, 1883, Library of  Congress Catalog Card # 66-43354 ).

 

HVIS PAVEN HAR KYSSET KORANEN = HVAD BETYDER DET SÅ ???

Hvis Paven har kysset Koranen = hvad betyder det så for = jordklodens befolkning ???

 

 

 

 

Act! for America - Home 

 www.islam-info.dk     Koranen      artikeldatabase.

 Sam Solomon     

 

PAMELA GELLER  =  EN  TIGERMOR MED 4. BØRN.   

 

Pamela Geller

 

pamelageller.com/ Cached  -Oversæt denne side
 
 Sharia finans = jihad  =  Hvem ejer hvem  - økonomisk ???

Texe Marrs - The Pope's Secret Plan For Global Supremacy - YouTube

Hedder USAs Frihedsgudinde = Gaia  ???   Order of Death 

Er det en frihedsgudindes tilbedere = der holder disse møder ???


 Daniel Estulin = har forklaret om det = Metodologiske system

Kan det være muligt = at vatikanstaten allerede i ( år 332 ) besluttede = at udtænke et nyt ( Metodologisk System ) i form af ef en ny Bibel - som Vatikanstaten gav navnet en = KORAN  ??? Det er naturligvis noget som fremtidens historie-forskere må forsøge at opklare. Alex Jones = bedømmer tilsyneladende ( Politiske ideologier ) og ( Religioner ) og ( Metodologiske Systemer ) ud fra disse to ord ( Creation destruction om dette er muligt = det ved jeg ikke = for jeg er ikke helt klar over hvad (  Creation destruction ) betyder ???

Måske = Censur Paragraf 266b  = vil udelukke en sådan forskning i fremtiden.  Denne = Censur paragraf 266b = der blev indført i Danmark allerede i 1971 = tyder på = at = Censur Paragraf 266b = er en brik i en større global plan = udtænkt af =  Illuminati  = der tilsyneladende også er et af = Vatikanets = Metodologiske Systemer ???

Har = Censur Paragraf 266b  = så virket efter hensigten ???  Ja - for planlæggerne af loven. Censur Paragraf 266b = har lagt låg på den offentlige debat om Koranens indhold = i over 40 år. Her mener jeg at kunne Præsentere beviset = De anklagede er =

1. Mogens Glistrup          Er desværre død.
2. Peter Neerup Buhl
3.
Kaj Vilhelmsen            http://www.radioholger.dk/ 
4.
Morten Messerschmidt
5.
Lars Hedegaard
6.
Jesper Langballe
7. Daniel Carlsen            =    Anklaget for Sandheden
8.
Lars Kragh Andersen
9. Firoozeh Bazrafkan
10.
Rolf Slot-Henriksen  =  
Er desværre død
11. Torben Mark Pedersen  = 29. maj  2012

Jo - der er = Sandheder = der ikke må omtales i det offentlige rum = og formålet med = Censur Paragraf 266b = er efter min opfattelse = specielt = at ingen i Europa = må få kendskab til Koranens indhold. En stor succes gennem 40 år for mørkemænd.

www.forfulgt.dk   www.islam-info.dk     Koranen      artikeldatabase.

Det kan skyldes frugterne af ( Børneopdragelsen i muslimske hjem ) kombineret med Koranens religiøse budskaber - igen kombineret med islams sharialove.

Vor Kristne Guds søn = Jesus = har sagt =

En Religion skal bedømmes på sine frugter. Hvordan er islams frugter som religion ???

Winston Churchill = havde denne vurdering for godt 100 år siden.

WINSTON CHURCHILL  =   OM ISLAM

Hvor frygtelige er ikke de forbandelser, som muhamedanismen lægger på sine tilhængere. Bortset fra det fanatiske vanvid, som er lige så farligt i et menneske som galskab i en hund, er der denne angstfyldte, fatalistiske apati. Virkningen er tydelig i mange lande. Uforudseende, sløsede vaner, sjuskede landbrugsmetoder, træge handelsmetoder og usikkerhed omkring ejendomsret, det er tilstanden overalt, hvor Profetens tilhængere regerer eller lever. En fornedrende sanselighed berøver dette liv dets ynde og det næste liv dets værdighed og urørlighed. Det faktum, at enhver kvinde i islamisk lov må tilhøre en mand som hans absolutte ejendom enten som barn, hustru eller konkubine forsinker den endelige udryddelse af slaveriet, indtil den islamiske tro er ophørt med at have magt mellem mennesker. () Der findes ingen stærkere bagstræberisk bevægelse i verden () var det ikke, fordi kristenheden er beskyttet af videnskabens stærke arme - den samme videnskab, som den forgæves har bekæmpet - kunne den moderne europæiske civilisation falde, ganske som det gamle Rom.

 

Winston Churchill, The River War, II, s. 248-50. London 1899

Frimurer = Winston Churchill = har også sagt dette =

Først former vi huset = så former huset os.

Hvordan Paven ville udtrykke det - ja - det aner jeg ikke ???

Når = Alex Jones = udtrykker sig om disse = Metodologiske Systemer = som er omtalt af = Daniel Estulin = og som tilsyneladende styres af Vatikanstaten i Rom = så kommer man også til at tænke på = hvad den Kommunistiske formand i Kina = sagde på et tidspunkt.

Det er lige meget hvilken farve katten har = bare den fanger mus.

Kan det betyde = set fra Formand Maos synspunkt = at det var ligegyldigt = om det var kommunister eller Nazister = der fik reduceret befolknings-antallet her på jordkloden = bare det skete ???  Et barns Politiken i Kina tyder også i den retning. Bestanden af mennesker på jordkloden skulle og skal forsat reduceres  ???

www.Medie1.dk  www.RadioHolger.dk  www.endtime.net  www.RadioDua.dk 

Secret Mysteries of America's Beginnings - Volume 1: The New ...

www.youtube.com/watch?v=I2XqNv33DNE23. jun 2011 - 94 min. - Uploadet af NylaRossini
Learn the incredible secrets of the esoteric traditions hidden within the many layers of signs and symbols ...
 
Se Paragraf 4 i ( Danmarks Riges Grundlov af 1953 )  her = www.danskkulturdebat.dk 
 
"Den Nation - der ikke vedkender sig sin fortid
  forstår ikke sin nutid og har ingen fremtid"
 
"den person der ikke vedkender sig sin fortid
  forstår ikke sin nutid og har ingen fremtid"   
 
 
Danmarks pagt med den Kristne Gud  =  www.fortidensjelling.dk  

USAs pagt med frihedsgudinden i New York =

http://www.guidestones.us/   og se = Videoen.

Illuminati Mystery Babylon : Texe Marrs, Wanda Marrs : Free ...

Mark Steyn on Danish TV:
European elites drew wrong conclusion after WWII

http://www.youtube.com/watch?v=T463qFGsans


Erobrer = EU = Europa = igennem langsom befolknings-udskiftning ???   Besøg evt. - http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU 

 Læs klummen  www.RadioDua.dk   www.endtime.net   www.RadioHolger.dk 

 


 Ser en topledet Region = i = en ny verdensorden = således ud ???


 


 


http://balder.org/avisartikler/EU-Og-Medierne-Tavshed-Om-Euromediterranien-Eurabien.php 

www.PrisonPlanet.com     www.infowars.dk  www.medie1.dk  www.Google.dk


Hvem er fjenden ???    Who is the enemy  ???

 

Anonymous Message to the Unemployed Americans - YouTube

www.youtube.com/watch?v=dS978R0i75Y13. feb 2012 - 3 min. -

Hvem er den globale fjende ???     (  Illuminati)  = måske  ???

Daniel Estulin's “Den sande fortælling om Bilderberg-gruppen

www.bilderberggruppen.dk 

Har =  (  Illuminati) s  =  Adam Weishauph = udtænkt Bilderberggruppen før 1776.


 www.Tagryggen.dk 

The Forbidden Book - History of the English Bible (1 of 7) - YouTube

www.youtube.com/watch?v=uRNOW-xVzHU17. jan 2010 - 9 min. - Uploadet af Anastasis300
http://www.amazon.com/gp/product/B000E9X36U?ie=UTF8&tag=fratnoth-20&l... DISCOVER THE ...
 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE