EU eller DEMOKRATI
EU eller DEMOKRATI www.kulturpartiet.dk

EU ELLER DEMOKRATI ???

EU eller DEMOKRATI ( DIT VALG )  undskyld mig ( DU HAR INTET VALG )  DEMOKRATIET er stjålet fra os.

Michael Pihl: Folkestyret trues af juristeri

Hver tid har sin elite, der mener, at folket ikke er modent eller opdraget til det korrekte styre. Vor tids trussel imod folkestyret kommer fra en snæver juridisk elite, der med menneskerettighederne i hånden vil kuppe en bestemt politik igennem. Således kunne Europarådets menneskerettighedskommissær belære os om, at vores udlændingepolitik strider imod Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Den udlændingepolitik som Folketinget har vedtaget. Den udlændingepolitik som landets stabilitet afhænger af, og som flertallet af danskerne stemte for ved sidste folketingsvalg.

Men hvad siger konventionen om 24-årsreglen? Intet. Den siger intet om, hvorvidt reglen skal være 21 år som i EU eller 24 år som i Danmark: »Enhver har ret til respekt for sit privatliv og familieliv, sit hjem og sin korrespondance«, siger art. 8, og »Giftefærdige mænd og kvinder har ret til at indgå ægteskab og stifte familie i overensstemmelse med de nationale love om udøvelsen af denne ret«, siger artikel 12.

Hvad betyder respekt for familieliv? Betyder det f.eks., at forældre har en menneskeret til ikke at få deres børn tvangsfjernet? Nej, ifølge kommissæren og Marianne Jelved betyder det, at herboende muslimske indvandrere har en menneskeret til at forøge deres parallelsamfund. Der er således en kløft imellem menneskerettighedernes abstrakte formuleringer og den politiske virkelighed.

I et demokrati bør det være folkevalgte, der udfylder rummet i den kløft, som abstrakt menneskerettighedstænkning efterlader. Det er de folkevalgte, der bestemmer, om vi skal have en 24-årsregel. Det er politik. Som det da også fremgår af artikel 12: Det er nationale love, der regulerer ægteskabet. Hvis det danske Folketing ikke mener, at det er en dansk piges ret som 19-årig at blive gift med en udlænding, hun aldrig har set, så skal nationale love og Folketinget bestemme dette. Hvis det danske folk vil begrænse indvandringen gennem familiesammenføringer, bør Folketinget bestemme dette.

I et moderne oligarki er det derimod juristerne, der skal bestemme. Lars Hedegaard kagstrøg 16. juli kommissærens som jura kamouflerede folkevandringskampagne. »Skal Gil-Robles vælge mellem demokratiet og juraen, må demokratiet vige«, ironiserede Hedegaard og konkluderede: »Hvis konsekvensen af at have ratificeret Menneskerettighedskonventionen bliver, at danskerne har fraskrevet sig retten til at bestemme over landets fremtid, må tidspunktet være kommet til at ophæve ratifikationen og sende konventionen til folkeafstemning. Det må være nogle gange vigtigere end at stemme om den temmelig tandløse EU-forfatning«.
Også den britiske regering under Tony Blair har udtrykt irritation over, at abstrakt menneskerettighedsjura forhindrer pragmatisk og ansvarlig udlændingepolitik. Blair-regeringen nævnte således konkret FNs flygtningekonvention fra 1951 som eksempel på forældet jura, der er ude af trit med virkeligheden med moderne folkevandringer og stigende kulturelle og sociale spændinger som følge af voksende etniske parallelsamfund.

EU-forfatningen er bare ikke tandløs i denne sammenhæng. Tværtimod vil en vedtagelse af EU-forfatningen gøre det umuligt at ændre konventionerne fremover, fordi forfatningens menneskerettighedscharter befæster eksisterende abstrakte menneskerettighedskonventioner.

Samtidig med at flygtninge- og udlændingepolitik ifølge forfatningen fremover skal være et område, der falder ind under såkaldt
    »delt kompetence«.
Det vil sige, at EU bestemmer, hvad vi selv må bestemme - også på dette område. Det betyder, at det er slut med selvstændigheden, når dansk udlændingepolitik kommer under menneskerettighedschartret og EF-domstolens jurisdiktion.

Naturligvis har »broderfolket« hinsidan også været stærkt tiltalt af denne tanke. I Sydsvenskan (27/9-03) udtalte statssekretær med ansvar for europæiske anliggender, Lars Danielsson, at Sverige vil have afskaffet vetoretten inden for asylpolitikken i EU, fordi »Det skulle göra det omöjligt för Danmark att ha mycket hårdare regler för flyktningmottagning än övriga EU-länder i framtiden«. Den svenske regering vil »slippa den ojämlikhet som exempelvis finns mellom Sverige og Danmark i dag«.

Danskerne skal altså udefra tvinges til en politik, som de har afvist ved folketingsvalget i 2001. Det juridiske magtapparat er kørt i stilling. Det viser bl.a. det hul i udlændingeloven, som en ny EU-dom har åbnet. Herefter kan indvandrere fra lande uden for EU tage til de lande, hvor de lettest kan få ophold, for så bagefter at tage hvorhen de vil med deres familie - også til Danmark. Hele denne utidige sammenblanding af jura og politik strider imod selve idéen om folkestyre. Men det er kun en forsmag på, hvad der venter os.

Berlingske Tidende 28-7-04    Citat SlutMINE EU DRØMME    www.kulturpartiet.dk  


MINE FREMTIDSDRØMME OM EU

1.  Min fremtidsdrøm om EU den var,at de lande der skulle være medlem af EU skulle være Demokratiske lande,og Europæiske lande.

2. Jeg kunne godt se,at frie varetransporter og arbejdskraft,skulle kunne bevæge sig hen over landegrænserne i EU, men det ville naturligvis kræve styrkelse af de ydre grænser,ifølge min logik.

3. Det ville kræve en fælles hær,og her skulle alle 27 medlemslande betale 10 procent af Nationalstatens militære budget til en EU-HÆR. En stærk forsvarshær,der trods alt var for svag til at være en angrebshær.

4.  Alle arbejds-søgende udefra skulle automatisk i en tilvænningslejr og oplæringslejr i 6 måneder,hvor de skulle testes for sygdomme,og aflevere fingeraftryk,og deres evner skulle testes i forhold til deres egne ønsker om arbejde,og deres ambitioner. Arbejds-opholdet kunne kun være på 3 år,så var det tilbage til fødelandet.

5  Efter 3 års fravær,så kunne de søge om arbejds-tilladelse igen. De godkendte vil blive udstyret med et gult pas.

6. Da der er 57 muslimske lande i verden,så skal der ikke lukkes muslimer ind i Europas 27 EU-lande

7. EUs interne HOVEDOPGAVE skulle være, at værne om de 27 Nationalstaters KULTUR og kun finjustere de Nationalstater hvor kulturen ikke er demokratisk.

8. ROKADE - TEATER Jeg forestiller mig,at de ypperste kunstnere fra de 27 EU-lande var på en turne til de 26 andre EU-lande,enten til OPERA-scener eller til Nationalstatens TV.

9. Jeg forestillede mig,at VÆKST-MÅLSÆTNINGEN blev afløst af en VÆKST-NEUTRAL økonomisk målsætning.

10. Jeg forestillede mig,at alle der ikke kunne klare,at passe et job,skulle have fire timers arbejdspligt dagligt. Til dagligt skulle det være fortrinsvis arbejde,der kunne udføres med hænderne. Til gengæld havde EU pligt til,at bygge bolig til de svage medborgere. Her skulle de i nærheden dyrke jorden,hvor målet var selv-forsørgelse,hvor EU skulle påse,at de 27 Nationalstater levede op til ansvaret med at LEDE sådanne selvforsørgelsesprojekter, og hvor der forefandtes boliger til disse svage borgere.

11  EU burde lave deres egne Europæiske Olympiader,kun for Europæere. De Olympiske leje er blevet for belastende for jordklodens resurser. Også derfor.

EUs BLINDE ØJE.

EU-Politikerne mangler efter min opfattelse øje for, hvordan kultur påvirker holdbarheden i velmenende økonomiske projekter i U-LANDENE.

JORDKLODENS DEMOGRAFISKE PROBLEM. VI ER FOR MANGE.

Alligevel invisterer EU en masse penge til kulturer,hvor der ikke er forståelse for,at begrænse børnefødslerne. Vi forstyrrer deres kultur,så de ikke kan udvikle og tilpasse deres kultur til deres lands bæredygtighed og indbyggede fremtidsmuligheder. Hvilke planer har EU omkring jordens overbefolkning ??? 

Med venlig hilsen = Saxo-Poul.

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE