SKAKSPILLERE og GENERALER
SKAKSPILLERE og GENERALER www.kulturpartiet.dk

DEMOGRAFISK KRIGSFØRELSE

Jeg har altid anset ( Skakspillere) for at være ( Generaler) der førte krig mod en fjende, når de spillede Skak. Nu består Skak af brikker, med forskellig betydning, og med en fast kamp-plads på 64 felter. I Virkelighedens krige gælder det liv og død, og er nok mere komplicerede end et skakspil . I denne globale krigs-teori
                 er SKAKBRÆTTET  hele JORDKLODEN.

TEORIEN

Jeg har den teori,at Danmark og flere af de andre af 26 Europæiske Nationer er under angreb af islam gennem en krigsførelse,som jeg kalder DEMOGRAFISK KRIGSFØRELSE.

FØRSTE DEL AF OPGAVEN

Kære Skakspillere,her er første del af denne opgave,som jeg håber nogle Danske skakspillere vil analysere lidt dybere.
Er der noget i de sidste tredive år,der indikerer,at islam har et ønske om,at afløse Grundloven med Sharialovgivning ??? Og EUs direktiver med Sharialove ???

ANDEN DEL AF OPGAVEN

For at løse første del af opgaven,så er den naturligvis nødvendig med en vis grundviden om islam.Jeg vil give jer skakspillere henvisning til visse kilder om islam,som kan findes på internettet.I Danmark er religion og lovgivning adskildt.
I islam er tro og lovgivning uadskillige. Denne grundviden er efter min opfattelse nødvendig for,at kunne løse opgaven.Anden del af opgaven er,at finde viden om islam er en religon eller en TOTALITÆR IDEOLOGI eller begge dele,eller noget helt tredie ???

VIDENS-KILDER om ISLAM

På internettet findes der viden om islam på disse sider: =

www.islam-info.dk
www.Sappho.dk
www.danskkultur.dk
www.Nomos-dk.dk
www.siad.dk
www.kvinderfordanmark.dk
www.hannedahl.dk  ?
www.kvinderforfrihed.dk
www.dendanskeforening.dk 
www.uriasposten.net
www.kulturkloeften.dk

TREDIE DEL AF OPGAVEN

Udgangspunktet i Danmark er,at alle mennesker er ligeværdige på hele jordkloden. Alligevel kan vi konstatere,at islams opførsel uden for Danmark er ret dominerende. Kan denne opførsel tilskrives kulturforskelligheder ???

Kan kulturforskelligheder tage sit udspring i børneopdragelsen ??? Tredie del af opgaven er at analysere hvad der ligger til grund for kulturforskellen mellem Dansk Kultur og islams kultur ???

FJERDE ANALYSE-OPGAVE

Hvis en normal hær,skal indtage et andet land,så skal hæren også forsynes med mad og transport med mere.Er det muligt,at indtage en Nation, hvis hæren skal fødes  inde i fjendens land. Kan indtagelsen af Europa ske på denne måde ??? Kan det ske så langsomt,at den angrebne Nation intet opdager, før det er for sent. ??? Betingelsen for at indtage en Nation på denne måde er måske,at kulturkampen skal vindes i den Nation der skal besejres. Er dette et muligt scenarie ???

FEMTE ANALYSE-OPGAVE

Da islam har eksisteret i over tusind år,og har fra sin begyndelse i år 622 erobret over 50 lande,som nu lever efter sharia-lovgivning, så kan der måske analyseres frem til,om islam fungerer efter et eller andet bestemt mønster ??? Da islam er en lovreligion,så kan man formode,at en moske ikke bare er et bedested for bøn,men også stedet hvor ordrer fra universiteter om,hvordan religiøse og verslige pligter skal fortolkes.Det er muligt,at militære ordrer fra universiteter som Al Aqsa moskeen i jerusalem eller en moske fra Qum gives videre af imamen i en moske i Køln ???
Derfor kære skakspiller,hvis du vil forstå en Moskes funktioner,så bør du måske læse bogen,der er udgivet på Forlaget RAFAEL og hedder MOSKEEN. ISBN 978-87-91107-29-0 Bogen er skrevet af S. Solomon og E. Alamaqdisi. Det kan være nødvendigt at læse denne bog, for at kunne analysere,om en hær,der ikke ved,at den er del af en hær,men fødes i landet der skal erobres,om den kan styres fra militær-universiteter fra andre lande ??? Er det muligt ??? Kræver en sådan styring udefra,en automatisk børne-opdragelse,der i virkeligheden er en militær uddannelse ???

SJETTE ANALYSE-OPGAVE

Er Koranens suraer i virkeligheden militære anvisninger til, hvordan forskellige faser i erobringen at det angrebne land skal foregå. Hvis noget efter anvisningen mislykkes,kan det kun være fordi,det er den forkerte Sura der er anvendt,eftersom Allah og hans profet er ufejlbarlige.For at analysere dette,så kan koranen jo sammenlignes med Mao,s den lille røde, eller ( krigskunsten) skrevet af ( SUN TZU ) Et par eksempler. 
Sura 9:5 :  Når de fredhellige måneder er omme ,skal i dræbe dem,der sætter sig ved Allahs side, hvor som helst i finder dem; I skal pågribe dem, belejre dem, og ligge på lur efter dem i hvert et baghold;
Men hvis de omvender sig, holder bøn og giver almisse,så lad dem frit gå; Allah er tilgivende og barmhjertig.
Sura 4:80 Den, der adlyder Budbringeren, adlyder Allah...

SYVENDE ANALYSE-OPGAVE

Der er spørgsmål som der ikke kan findes svar på i Koranen. Disse svar findes så i den måde som Muhammed levede på.
Sura 33:21 I har et smukt eksempel i Allahs udsending,for enhver,som sætter sit håb til Allah og den yderste dag og ofte ihukommer Allah.
Hvordan var Muhammeds liv så ??? Det bedste,rimeligt korte og korrekte svar findes sandsynligvis i bogen ( MUHAMMEDS LIV ) fra forlaget RAFAEL og oversat af HENRIK RÆDER CLAUSEN  ISBN 87-91107-19-9
Kære skakspiller,det kan være nyttigt at læse denne bog,hvis du ønsker at vide hvorfor,shariaens love er, som de er.

OTTENDE ANALYSE-OPGAVE

Her er lidt baggrundsviden om islam. Der hvor der dømmes efter islams Sharialov, hersker ( Fredenes hus ),og Moskeens opgave er derefter.
Der hvor vantros love hersker,der er ( Krigens hus ) og der er en krigstilstand indtil islams religiøse love hersker og udøves.
Kære nørdede skakspillere.Betyder det så,at jo flere muslimer der bliver i Europa,jo flere tegn er det så på,at islams hær fødes her i Europa,fordi islams troende samtidig opdrages efter militære retningslinier. Er forskellen mellem ( fredens hus ) og ( krigens hus ) en evig militær angrebs - doktrin ???

KULTURSTØTTE FRA DANMARK TIL ISLAM

Da islams kultur i over 1000 år, ALTID har besejret en besat Nation eller et besat land,er den krig der finder sted internt i Danmark i virkeligheden så en ( KULTURKRIG ) ???
Hvis Danmark i virkeligheden kæmper en kulturkrig mod islam,for at bevare vores ( daglige vaner ) som er en stor del af vores Danske kultur,kan det så betyde følgende.
Den kulturstøtte der gives af Danmark til islamisk kulturstøtte,kan det i virkeligheden være invisteringer i vores egen tilintegørelse som et folk ???

KÆRE SKAKSPILLERE

For at kunne løse opgaven bedre,så kan udviklingen af islam i Europa analyseres,ved at gå ind på www.Sappho.dk og der læse (artiklen) af Lars Hedegaard der hedder DEN HOLOGRAFISKE VERDENSORDEN
For at kunne forstå hvordan islam også kan føre krig,så kan man på www.Sappho.dk og læse om det interview,som Helle Merete Blix har foretaget under overskriften VENSTREFLØJENS BLINDE ØJE.
Jeg ser islam som en hær,med en fantastisk militær strategi,som er ret svær at gennemskue,og med en meget stærk militær diciplin,også rent taktisk.

MAGTOVERTAGELSE og DEMOGRAFI

Som demografer ved,så vil Danskerne være i mindretal i eget land i cirka 2050 eller 2055 fordi muslimer føder flere børn end de blåøjede danskere. Det betyder,at muslimerne er blevet mange nok i cirka 2050 til,at indføre deres Sharialovgivning med vold. Hvornår dette kan ske,det ved islam ikke selv. Islams sharialov er gældende i 57 lande,så målsætningen efter koranen er ganske klar,og foreløbig er der ikke på 1400 år blevet rettet et komma i Koranen,så efter min opfattelse er det kun et spørgsmål om,hvornår tidspunktet på magtovertagelsen sker. Den bedste oplysning om dette findes efter min opfattelse på www.Sappho.dk  under LARS HEDEGAARDS ( interview ) af GUNNAR HEINSOHN om TABERNES KONTINENT.

KÆRE SKAKSPILLERE

Nu er det jo vore politikeres opgave at vide,om Danmark og andre EU-LANDE er under et KULTURELT ANGREB,der vil føre til Danmarks underkastelse af islam ??? Selv om vore politikere analyserer sig frem til,at Danmark er under kulturelt angreb,så  kommer spørgsmålet. Hvordan bør vore Politikere så reagere ??? Er der overhovedet noget at gøre for vore Politikere rent forsvarsmæssigt ??? og hvad kan der gøres ??? Kære skakspillere. Hvad mener i,er det rigtige politiske skaktræk i den nuværende sitivation her 12 dage før jul i 2008 ???

ISLAMISKE UNIVERSITETER

Kære skakspillere,kan man forestille sig,at i de ( islamiske universiteter ) der sidder ( Generalstaben ) ,som styrer de islamiske skakbrikker,og derfra styrer de muslimer der er underlagt en moske,og der regner ud, hvad og hvor den næste aktive indsats skal gøres,for at indføre deres religiøse lov Shariaen ???  Kan en sådan tankegang betyde,at imamernes generalstab ikke tænker i grænser,når det gælder islams indflydelse,men tænker i,hvor mange troende der møder op til bøn i Moskeen i et givet område,og ud fra denne kendsgerning vurderer egen styrke i et givet område ???

LIDT HISTORISK BAGGRUNDSVIDEN

Moskeens politiske rolle ifølge Sharia

Angående moskeen og dens rolle i politik,udtaler en fatwa, udstedt 29. oktober 2001 af Sheik Yousif Al Qardawi,følgende:
... i profetens liv var der ingen skelnen mellem hvad folk kaldte helligt eller versligt i religion og politik,og han havde intet andet sted end moskeen til at udøve politik og beslægtede aktiviteter.Dette er en præcedens for hans religion og for hele verden.
Moskeen på profetens tid var centrum for udbredelse,( statens hovedkvarter),og havde den samme funktion under hans efterfølgere,de fire retledte kaliffer,hvor moskeen var hjørnestenen i alle deres aktiviteter ,politiske såvel som ikke politiske.

BESLÆGTEDE  AKTIVITETER

Er hæren et politisk redskab, som bruges når der ikke er andre muligheder for, at opnå sine politiske formål ???

VOLDTÆGT

Vi hører tit om, at muslimer voldtager vestens kvinder, her i Europa. Da islams børneopdragelse adskiller piger og drenges opdragelse, kan det så betyde betyde, at unge muslimske mænd ( rent seksuelt ) ikke har normal adgang til muslimske kvinder ??? Kan det være en medvirkende faktor, for de mange voldtægter. Kan islam opmuntre til disse voldtægter igennem sin sharia-love ???

SKAKSPILLERE  og  BRIDGESPILLERE

Er bridgespillere bedre end skakspillere til, at finde ind til, hvordan islam styres rent militært at de religiøse skrifter i koranen ??? 

BEGRUNDELSEN FOR OPGAVEN

Kære SKAKSPILLERE og BRIDGESPILLERE. I skal nu forestille jer, at i sidder i en moske nede i Egypten eller et andet Nordafrikansk land. Disse Nordafrikanske lande er nu overbefolket, fordi landet ikke kan ( brødføde ) sin egen befolkning. Hvad gør magthaverne ( imamer og emirer ) og hvad de nu hedder for, at den ufejlbarlige religion som islam jo er, skal kunne forklare denne sitivation for de troende muslimer ??? De kan jo skele til, at ifølge Koranen, så har Allah givet muslimerne de vantros land, og så tænke, nu er tiden inde til en ny Erobring  ??? Her er nabolandene i EU jo, et naturligt mål, af flere indlysende grunde.

KÆRE SPILLER = HER ER DIN OPGAVE

Du skal erobre EUs 27 medlemslande. Fakta er, at islam er militært underlegen, over for EUs militære isenkram, og også overfor NATO, som flere af EUs Nationer er medlem af, så en direkte militær konfrontation er udelukket. Har EU og Europas lande nogle svagheder. der kan udnyttes for at løse denne opgave. Kan der findes en brugbar ( erobrings-strategi ) ved at studere revolutionen i 1979 i Iran, eller ved at studere hvordan Albanske muslimer næsten har erobret Kosovo ???

DIT HOVEDKVARTER

Du forestiller dig nu, at du er øverstbefalende i al-Azhar moskeen i Egypten ( Den strålende ) og denne Moske er dit hovedkvarter. Din religiøse titel kender jeg ikke, men du kunne jo være Kalif, og bære en sort turban, som tegn på din status, som øverstbefalende. I Koranen står de befalinger du har brug for, forklædt som hellige skrifter SURAER, eller SUNNAER, eller hvad sådanne slørede militære befalinger nu engang hedder.

DEMOGRAFISK KRIG

Kære spiller, da militær konfrontation med EU er (udelukket )så kunne det være en mulighed, at vælge den Erobrings-strategi som Muhammed selv brugte for cirka 1400 år siden. Den kalder jeg for ( DEMOGRAFISK KRIG ) fordi noget af denne militære strategi var, at blive i overtal ved hjælp af børnefødsler.

DINE FORDELE I DEN DEMOGRAFISKE KRIG.

Islams evige befaling er, at der hvor islams sharialov ikke er indført endnu, der er islam i krig, imod de vantro. Så krigserklæringen blev afgivet allerede for cirka 1400 år siden.

Islam tillader, at du lyver, hvis det er nødvendigt, for at fastholde målet for den ( demografiske krigsførelse ) en krig som skal vindes delvis ved, at den islamiske hær skal opnå flertal i værtslandet igennem børnefødsler.

Da islam sandsynligvis er en ( militær krigslov ) hvor det er døds-straf for at desertere, og som er ( ophøjet til religion ), før år 632 så kan du som religiøst overhoved bruge dødsstraf, over for de muslimer der ikke adlyder dine ordrer, hvis det er nødvendigt. Du skal bare finde den rigtige Sura i Koranen. Koranen har så mange regler, og så hårde straffe, at næsten alle muslimer adlyder dine ordrer, fordi der altid kan findes en bagatel i koranen, som ikke er overholdt.

KASERNER OG SOLDATER

Dine mest troende soldater, er de bedende muslimer i moskeerne, som møder trofast op til fredagsbønnen i erobrings-landene, og som udviser den rette tro. Deres vigtigste opgave er, at sørge for den indre diciplin hos muslimerne i erobringslandene, hvilket betyder, at når landet først er erobret, så er diciplinen i det erobrede land også på plads. Det skal naturligvis ungåes, at din erobringshær bliver for gode venner med landets oprindelige indbyggere, for så vil din muslimske hær ikke adlyde.

Besøg også DEN HOLOGRAFISKE VERDENSORDEN www.Sappho.dkog undersøg om islams børneopdragelse fører til denne indre form for organisering af muslimer, efterhånden som deres antal forøges  ???

ISLAMS  SKAKBRÆT

Kære Skakspiller og Bridgespiller. I dette globale krigs-spil er hele jordkloden skakbrættet. Islam startede sine første skaktræk for, at erobre alle jordklodens skakfelter for cirka 1400 år siden. Disse jordiske skakfelter er navnene på de forskellige lande, her på jordkloden, og i disse lande skal der stå islamske skakbrikker. Når et sådant skakfelt er indtaget, så står der en islamisk skakbrik på feltet. Sagt på en anden måde, når der er indført Sharia-lovgivning i landet, så betragtes landet som et skakfelt mere, som er besat af islams skakbrikker.

MUHAMMED STARTEDE SPILLET

For cirka 1400 år siden, da Muhammed startede krigs-spillet, da var der kun muslimer i ( eet land ) nemlig Saudi-Arabien. I dag er der 57 lande, hvor muslimer lever efter Muhammeds sharia-love. De hedder OIC lande, og har haft en delegation i FN lige siden år 1969. På 1400 år, der har islam erobret 57 af jordklodens cirka 200 skakfelter, eller omsat til virkeligheden, så lever 57 muslimske lande efter sharia-lovene.

SPILLEREGLER FOR DETTE GLOBALE SKAKSPIL

Det var Muhammed der for 1400 år siden udtænkte spillereglerne for dette globale erobrings-spil, hvor der her i 2009 er erobret cirka 57 af jordklodens cirka 200 skakfelter, eller lande. i krigs - manualen ( Koranen ) står der skrevet, hvad de forskellige brikker kan, en sådan brik kaldes en Sura. Nu er det ligesom i skak. Det er ikke ligegyldigt hvilken brik der flyttes i forhold til hvordan skakspillet stilling. Hvis den forkerte brik flyttes, så kan hele spillet være tabt. Det betyder, at hvis en ( Sura = skakbrik ) flyttes forkert, så kan spillet være tabt for islam. Hvis islam vil vinde spillet, så må det nødvendigvis gøre noget, og hele tiden flytte brikker.

SÅDAN FLYTTER ISLAM SINE SKAKBRIKKER

En ordre til at gøre et muslimsk skaktræk, det gøres igennem fatwa, som inden for islam er en ( religiøs ordre ) og en ( politisk ordre ) og en ( militær ordre ) og der er døds-straf for at undlade, at følge en sådan ordre, når den først er blevet besluttet af ( al-Azhar ) moskeen i Egypten.

KRÆNKELSES-BAROMETERET

Islam har Evig tid til, at vinde krigen, da der ikke er flyttet et komma i Koranen i over 1000 år. Muhammed har indbygget så mange regler i dette krigs-spil, så han opnår, at selv en hær der fødes i fjendens land, altid mindes om deres opgave i islams hær. Den anden fordel er, at lige meget hvor venlige et indvandrerland der skal erobres er, så er der noget der krænker deres profet.  Disse fornærmelser på islams ( krænkelsesbarometer ) bringes kun i spil, eller sagt på en anden måde, man bliver kun fornærmet, når det forbedrer den samlede stilling i erobrings-spillet.

SKAKSPILLETS  VARIGHED

Skakspillet eller Islams Erobrings-spil har nu været i gang i cirka 1400 år, og det foregår stadig efter de regler for Krig, som blev fastsat af Muhammed for cirka 1400 år siden. Desværre har vore Danske Politikere ikke det globale overblik, og 1400 års historisk overblik over islams udviklings-historie fra år 632, da Muhammed døde. Grunden til, at Erobrings-spillet forsatte efter Muhammeds død, det var døds-straffen for, at forlade islam. Da denne militære døds-straf for at forlade islam ikke kan ophæves, så er der døds-straf for at forlade islam, og fordi islam nu er en religion, der ikke kan diskuteres, så kan denne døds-straf for ar desertere fra islams hær ikke ophæves. Derfor vil dette krigs-spil vare ved, indtil, at islam har erobret alle jordklodens 200 skak-felter ( eller rettere ) indtil islam har erobret alle Nationalstater på jordkloden. 

DET GLOBALE OVERBLIK

Kære ( Skakspiller ) kære ( Bridgespiller ) og andre spillere, hvis i vil have et globalt overblik over dette spil, så skal i anskaffe jer et atlas over jordklodens lande og nationalstater. Så farver i de lande ( KNALDRØDE ) , der hvor islams Sharialove allerede gælder. Så har i også et overblik over islams nabolande, og så kan udviklingen også følges i disse nabolande. Disse lande kan i nøjes med, at male ( lyserøde )
Derefter undersøger i, hvor mange muslimer der bor i nabo-landene, til de muslimske lande der allerede har indført sharia-love. Desuden så undersøger i, hvor mange af disse ( nabolande ) der har drab, begået af muslimer, og selvmords-bombere. Denne opgørelse foretages hvert år.

SPILLETS UDVIKLING

På denne måde kan spillets udvikling følges år for år, hvis man følger udviklingen hos islams nabolande. Hvor mange muslimer bor der i landet ??? Hvor mange voldtægter begåes der af muslimer i disse nabo-lande hvert år ???  Hvor mange andre overfald foretages der hvert år på kvinder i disse nabolande ???  Har islam spioner i EUs 27 Nationalstater. ??? Styrer islam sharia-love FNs DIREKTIVER, fordi det giver islam større mulighed for udbredelse i EUs 27 Nationalstater. I skak kender vi fjenden. I denne globale krig, som Vestens politikere ikke ved eksisterer, der ved vi ikke hvem der holder med fjenden. Man kan her i Danmark få visse mistanker ved at læse bogen ( ET DELT FOLK ) og der skaffe et overblik over islams støtter i islams udbredelse her i Danmark, og i EUs 27 National-stater.

CIVILISATIONENS DØD

Kære skakspillere, og andre spillere. Således kan i følge islams udbredelse og Vestens civilisations undergang, ( fordi ) vi er blevet for civiliserede til selvforsvar her i Europa. Derfor kan vi jo godt følge udviklingen af EUs dialig-politik, og Vestens og vores egen civilisations undergang. Når vores danske højtider og gamle danske vaner er udslettet af islams daglige vaner, så har vi lidt ( KULTUR-DØDEN ) Et folk uden ( kultur )har ( ingen idenditet )  og er derfor et ( tilintegjort folk ) Er islams største trussel mod Danmark Kulturdøden ??? Hvad er din bedømmelse af denne teori ???

ET SPØRGSMÅL

Er islams børneopdragelse ens i samtlige 57 muslimske lande, og i alle andre muslimske familier, og hvis dette er tilfældet, hvilken global virkning vil det så have ???


Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE