THOMAS EVANGELIET

 THOMAS EVANGELIET  = FUNDET I 1945 = FINDES DERFOR = SÅ VIDT VIDES IKKE I BIBELEN.

Her starter Thomas:

 

Dette er de skjulte ord, som den levende Jesus talte, og som Didymus Judas Thomas skrev ned.

 

(1) Og han sagde: "Den, som har fundet fortolkningen af disse ord, skal ikke erfare døden."

(2) Jesus sagde: "Lad den, der søger, vedblive at søge, indtil han finder. Når han finder, skal han blive urolig. Når han bliver urolig, vil han blive forundret, og han skal herske over alt. "

(3) Jesus sagde: "Hvis de, som leder jer, siger til jer: "Se, Riget er i himlen!" så må himlens fugle da være forud for jer! Hvis de siger til jer: "Det er i havet!" så må fiskene da være forud for jer! Nej, Riget er inden i jer og udenfor jer. Når I kender jer selv, da skal I blive kendt, og I vil indse, at det er jer, som er sønner af den levende Fader. Men hvis I ikke kender jer selv, da er I i fattigdom, og I er fattigdommen."

(4) Jesus sagde: "Oldingen skal med sine dage ikke tøve med at spørge et lille barn på syv dage om livets sted, og han skal leve. For mange, som er de første, skal blive de sidste, og de skal blive een og den samme."

(5) Jesus sagde: "Kend det, som er foran dit ansigt, og det, som er skjult for dig, skal blive åbenbaret for dig. For der er intet skjult. som ikke skal blive tydeliggjort"

(6) Hans disciple spurgte ham og sagde til ham: "Vil du have os til at faste? Hvordan skal vi bede? Skal vi give almisse? Hvilken spiseregel skal vi iagttage?" Jesus sagde: "Lyv ikke, og gør ikke det, som I hader, for alle ting ses tydeligt fra Himlen. For der er intet skjult, som ikke skal blive åbenbaret, og der er intet tildækket, som skal forblive uden at blive afsløret. "

(7) Jesus sagde: "Salig er den løve, som mennesket fortærer, så at løven bliver til menneske; men forbandet er det menneske, hvem løven æder, så at løven bliver til menneske!"

(8) Og han sagde: "Mennesket er som en viis fisker, der kastede sit vod i havet og trak det op af havet igen fuldt af små fisk. Blandt dem fandt den forstandige fisker en god, stor fisk. Han kastede alle de små fisk tilbage i havet og valgte den store fisk uden vanskelighed. Den, som har ører at høre med, han høre!"

(9) Jesus sagde: "Se, en sædemand gik ud, fyldte sin hånd og strøede ud. Noget faldt nu på vejen; fuglene kom, de samlede det op. Andet faldt på klippen og slog ikke rod i jorden og satte ikke aks. Og andet faldt på tjørne; de kvalte sæden, og ormen åd den. Og andet faldt på den gode jord og frembar god frugt; den bar dels tres fold og dels hundrede og tyve fold. "

(10) Jesus sagde: "Jeg har kastet ild på verden, og se, jeg vogter den, indtil den brænder. "

(11) Jesus sagde: "Denne himmel vil forgå, og den oven over den skal forgå. De døde lever ikke, og de levende skal ikke dø. I de dage, da I fortærede det døde,gjorde I det levende. Når I kommer ind og bor i lyset, hvad vil I så gøre? På den dag, da I blev een, blev I to. Men når I bliver to, hvad vil I så gøre?"

(12) Disciplene sagde til Jesus: "Vi ved, at du vil gå bort fra os. Hvem skal så være vores leder?" Jesus sagde til dem: "Hvor I end er kommet til, så skal I gå til Jacob den Retfærdige, ham, for hvis skyld himlen og jorden blev til. "

(13) Jesus sagde til sine disciple: "Sammenlign mig med nogen, og sig mig, hvem jeg ligner." Simon Peter sagde til ham: "Du ligner en retfærdig engel." Mattæus sagde til ham: "Du ligner en viis filosof." Thomas sagde til ham: "Mester,

min mund vil overhovedet ikke kunne sige, hvem du ligner." Jesus sagde: "Jeg er ikke din mester. Fordi du har drukket og er blevet beruset af den sprudlende kilde, som jeg har tilmålt." Og han tog ham og gik til side og fortalte ham tre ting.

Da Thomas var kommet tilbage til sine fæller, spurgte de ham: "Hvad sagde Jesus til dig?" Thomas sagde til dem: "Hvis jeg fortæller jer en af de ting, som han fortalte mig, så vil I tage sten op og kaste dem på mig; og ild vil komme ud af stenene og brænde jer op. "

(14) Jesus sagde til dem. "Hvis I faster, vil I frembringe synd for jer selv; og hvis I beder, vil I fordømmes, og når I giver almisse, vil I handle ilde mod jeres ånd. Når I tager til et hvilket som helst land og vandrer omkring i egnene, og hvis de

tager imod jer, så spis det, som de sætter for jer og helbred de syge iblandt dem. For det, som kommer ind i jeres mund, vil ikke gøre jer urene; men det, som kommer ud af jeres mund - det vil gøre jer urene."

(15) Jesus sagde: "Når I ser een, som ikke er kvindefødt, så kast jer ned på jeres ansigt og tilbed ham. Denne ene er jeres Fader."

(16) Jesus sagde: "Folk tænker måske, at det er fred, som jeg er kommet for at kaste på verden, og de ved ikke, at jeg er kommet for at kaste splid på jorden: ild, sværd og krig. For der skal være fem i eet hus: tre skal være mod to, og to mod tre, faderen mod sønnen, og sønnen mod faderen, og de vil stå og være ensomme. "

(17) Jesus sagde: "Jeg vil give jer det, som intet øje har set, og som intet øre har hørt, og det, som ingen hånd har rørt, og det, som ikke er kommet op i noget menneskehjerte. "

(18) Disciplene sagde til Jesus: "Sig os, hvorledes vor ende skal blive!" Jesus sagde: "Har I da opdaget begyndelsen, siden I søger efter enden? For der, hvor begyndelsen er, der skal enden blive. Salig er den, som vil stå i begyndelsen, og han skal kende enden, og han skal ikke erfare døden."

(19) Jesus sagde: "Salig er den, som var, endnu før han blev til. Hvis I bliver disciple af mig og hører mine ord, skal disse sten tjene jer. For der er fem træer i Paradis til jer, som sommer og vinter forbliver uforstyrrede, og deres blade falder ikke af. Den, som kender dem, skal ikke erfare døden."

(20) Disciplene sagde til Jesus: "Sig os, hvad Himlenes rige ligner!" Han sagde til dem: "Det ligner et sennepsfrø, det mindste af alle sædekorn. Men når det falder på jorden, som bearbejdes, skyder det en stor stamme op og bliver et ly for alle himlen fugle. "

(21) Maria sagde til Jesus: "Hvem ligner dine disciple?" Han sagde: "De er som børn, der har slået sig ned på en mark, som ikke er deres. Når ejerne af marken kommer, vil de sige: "Lad os få vores mark tilbage!" De (vil) klæde sig af foran dem for at få dem til at forlade deres mark og give den tilbage til dem.

Derfor siger jeg jer: Hvis ejeren af et hus ved, at tyven er på vej, vil han begynde sin nattevagt, før tyven kommer, og han vil ikke lade tyven bryde ind i hans riges hus for at bære hans ejendele bort. Men I, vogt jer for verden! Bevæbn jer selv med stor styrke, ellers finder tyvene en vej til at komme til jer; for vanskeligheden, som I forventer, vil (virkelig) komme. Måtte der iblandt jer være en mand med forståelse. Når afgrøden var moden, kom han i hast med sin segl i sin hånd og høstede den. Den, som har ører at høre med, han høre!"

(22) Jesus så nogle små, som fik die. Han sagde til sine disciple: "Disse små, som får die, ligner dem, der går ind i Riget. "

De sagde da til ham: "Skal vi da som børn gå ind i Riget?" Jesus sagde da til dem: "Når I gør de To til Een, og I gør det indvendige som det udvendige, og del udvendige som det indvendige, og det øvre som det nedre, og når I gør del mandlige og det kvindelige til eet eneste, sådan at det mandlige ikke er mandligt, og det kvindelige ikke kvindeligt; når I gør øjne i stedet for et øje, og en hånd i stedet for en hånd, og en fod i stedet for en fod, og et billede i stedet for et billede, da skal I gå ind i (Riget)."

(23) Jesus sagde: "Jeg vil vælge jer een ud af tusind og to ud af titusinde, og dc skal stå som een enkelt."

(24) Hans disciple sagde til ham. "Vis os det sted, hvor du er, siden det er nødvendigt for os, at vi søger efter det." Han sagde til dem: "Den, som har ører, han høre. Der er lys i det indre af et lysmenneske, og han [eller: det] oplyser den hele verden. Hvis han [eller: det] ikke lyser, er det [eller: han] mørke."

(25) Jesus sagde: "Elsk din broder som din sjæl. Pas på ham som dit øjeæble. "

(26) Jesus sagde: "Du ser splinten i din broders øje, men bjælken i dit eget øje ser du ikke. Når du trækker bjælken ud af dit eget øje, da vil du kunne se klart til al trække splinten ud af din broders øje."

(27) "Hvis I ikke faster fra verden, vil I ikke finde Riget; hvis I ikke holder sabbaten som sabbat, skal I ikke se Faderen."

(28) Jesus sagde: "Jeg stod midt i verden, og jeg åbenbarede mig for dem i kød. Jeg fandt dem alle berusede. Jeg fandt ingen af dem tørstige. Og min sjæl var bedrøvet over menneskenes børn, for de er blinde i deres hjerter og ser ikke; for tomme kom de til verden, og tomme søger de at komme ud af verden igen. Dog nu er de drukne. Men når de kaster deres vin bort, da vil de angre."

(29) Jesus sagde: "Hvis kødet blev til på grund af ånd, er det et under; men hvis ånd blev til på grund af legemet, er det et forunderligt under. Men jeg undrer mig virkelig over, hvorledes denne store rigdom steg ned i denne fattigdom."

(30) Jesus sagde: "Hvor der er tre guder, er de guder; hvor der er to eller een, er jeg sammen med ham."

(31) Jesus sagde: "En profet er ikke anset i sin landsby. En læge helbreder ikke dem, som kender ham."

(32) Jesus sagde: "En by, som man bygger på et højt bjerg, og som er befæstet, kan hverken falde eller skjules. "

(33) Jesus sagde: "Prædik fra jeres hustage det, som I vil få at høre i jeres øre [(og) i det andet øre]. For ingen tænder et lys og sætter det under en skæppe; heller ikke sætter han det på et skjult sted; men han sætter det i lysestagen for at alle, som kommer ind og går ud, skal se dets lys."

(34) Jesus sagde: "Hvis en blind leder en blind, falder de begge i en grav."

(35) Jesus sagde: "Det er ikke muligt for nogen at gå ind i en stærk mands hus og tage det med vold, medmindre han binder hans hænder; så vil han være i stand til at plyndre hans hus. "

(36) Jesus sagde: "Bekymrer jer ikke fra morgen til aften og fra aften til morgen om, hvad I skal tage på."

(37) Hans disciple sagde: "Hvornår vil du blive åbenbaret for os, og hvornår skal vi se dig?"

Jesus sagde: "Når I afklæder jer uden at skamme jer og tager jeres klæder og lægger dem under jeres fødder, ligesom små børn, og træder på dem, da [vil I se] sønnen af den Levende, og I vil ikke være bange." {Kan også rekonstrueres: "da [skal I være] sønner af den Levende, og I vil ikke være bange."}

(38) Jesus sagde: "Mange gange har I ønsket at høre disse ord, som jeg siger jer, og I har ingen anden at høre dem fra. Der vil komme dage, da I skal søge mig og ikke finde mig."

(39) Jesus sagde: "Farisæerne og de skriftkloge har taget erkendeisens nøgler og har skjult dem. Selv gik de ikke ind, og de, der ønskede at gå ind, dem tillod de det ikke. Men I, vær snilde som slanger og uskyldige som duer. "

(40) Jesus sagde: "En vinstok blev plantet udenfor Faderen og stod ikke fast; men da den er rådden, skal den blive rykket op med rode og ødelagt. "

(41) Jesus sagde: "Den, som har i sin hånd, vil modtage mere; men den, som intet har, fra ham skal den smule, som han end har, tages."

(42) Jesus sagde: "Vær folk, der går forbi!"

(43) Hans disciple sagde til ham: "Hvem er du, som siger dette til os?" [Jesus sagde til dem:] "I erkender ikke, hvem jeg er ud fra det, jeg siger til jer. Men I er blevet som jøderne, for de (enten) elsker træet og hader dets frugt, (eller) elsker frugten og hader træet. "

(44) Jesus sagde: "Den, som spotter mod Faderen, vil blive tilgivet, og den, som spotter mod Sønnen, vil blive tilgivet; men den, som spotter mod Helligånden, skal ikke tilgives, hverken på jorden eller i Himlen. "

(45) Jesus sagde: "Druer plukkes ikke fra tjørne, ej heller samler man figner af tidsler, for de giver ikke frugt. En god mand bringer noget godt ud af sit forråd; en slet mand bringer noget ondt ud af sit slette forråd, som er i hans hjerte og siger onde ting. For ud af hjertets overflod bringer han det onde."

(46) Jesus sagde: "Blandt kvindefødte, lige fra Adam til Johannes Døberen, er der ingen højere end Johannes Døberen, så at hans øjne ikke skulle se nedad (foran ham). Men jeg har sagt, at den iblandt jer, som vil blive som et barn, skal kende Riget, og han skal være højere end Johannes."

(47) Jesus sagde: "Det er umuligt for en mand at stige op på to heste eller at spænde to buer. Og en tjener kan ikke tjene to herrer. Enten vil han ære den ene og ringeagte den anden (eller elske den ene og hade den anden). Ingen drikker gammel vin og ønsker straks at drikke ny vin. Og man hælder ikke ny vin i gamle vinsække, for at de ikke skal revne; og man hælder ikke gammel vin i en ny vinsæk, for at den ikke skal ødelægge den. En gammel lap syes ikke på en ny klædning, da resultatet ses som en revne."

(48) Jesus sagde: "Hvis to slutter fred med hinanden i dette ene hus, skal de sige til bjerget: "Flyt dig!" og det vil flytte sig."

(49) Jesus sagde: "Salige er de enlige og de udvalgte, for I skal finde Riget. For I er deraf, I skal gå derhen igen."

(50) Jesus sagde: "Hvis man siger til jer: "Hvorfra er I kommet?" så sig til dem: "Vi er kommet fra lyset, hvor lyset er opstået på egen hånd og etablerede [sig selv], og det åbenbarede sig gennem deres billede." Hvis man siger til jer: "Er I det?" så sig: "Vi er dets børn, og vi er den levende Faders udvalgte." Hvis man spørger jer: "Hvad er tegnet på jeres Fader i jer?" Så sig til dem: "Det er en bevægelse og en hvile. ""

(51) Hans disciple sagde til ham: "Hvornår vil de dødes hvile komme, og hvornår vil den nye verden komme?" Han sagde til dem: "Det, som I venter på, er allerede kommet; men I erkender det ikke."

(52) Hans disciple sagde til ham: "Fireogtyve profeter talte i Israel, og de tahe alle i dig." Han sagde til dem: "I har forladt den levende, som er i jeres tilstedeværelse, og I har (kun) talt om de døde."

(53) Hans disciple sagde til ham: "Er omskærelse gavnlig eller ej?" Han sagde til dem: "Hvis den gavnede, ville deres fader avle dem omskårne fra deres moder. Hellere den sande omskærelse i ånd, den gavner fuldt ud."

(54) Jesus sagde: "Salige er de fattige, for jeres er Himlenes Rige."

(55) Jesus sagde: "Den, som ikke hader sin fader og sin moder, kan ikke være discipel af mig. Og den, som ikke hader sine brødre og søstre og tager sit kors op som jeg, vil ikke være mig værd."

(56) Jesus sagde: "Den, som forstod verden, fandt et lig, og den, som fandt et lig, står over verden."

(57) Jesus sagde: "Faderens rige ligner en mand, som havde en [god] kornmark. Hans fjende kom om natten, han såede klinte blandt den gode sæd. Manden tillod dem ikke at rykke klinten op. Han sagde til dem: "Jeg er bange for, at når I trækker klinten op, så vil hveden blive rykket op sammen med den." Men på høstens dag skal klinten være tydelig; den skal blive rykket op og blive brændt."

(58) Jesus sagde: "Salig er den mand, som har lidt {af "suffer" = lide} og har fundet livet. "

(59) Jesus sagde: "Læg mærke til den Levende, mens I er i live, for at I ikke skal dø og så søge at se ham og ikke kunne gøre sådan."

(60) [De så] en samaritan, der bar et lam, på sin vej til Judæa. Han sagde til sine disciple: "(Hvorfor bærer) den mand rundt på lammet?" De sagde til ham: "For at han kan dræbe det og spise det." Han sagde til dem: "Mens det er i live, vil han ikke spise det, men kun efter han har dræbt det, så det bliver et lig." De sagde: "Han kan ikke gøre det på anden måde." Han sagde til dem: "Søg også I efter et sted for jer selv i hvile, for at I ikke skal blive et lig og blive spist. "

(61) Jesus sagde: "To skal hvile på een bænk; den ene skal dø, den anden skal leve." Salome sagde: "Hvem er du, menneske, at du, skønt du er fra den Ene, (eller: [hvis søn], at du) satte dig på min bænk og spiste ved mit bord?" Jesus sagde til hende: "Jeg er Ham, som eksisterer fra det Udelte. Man gav mig af det, som er min Faders." [Salome sagde]: "Jeg er din discipel." [Jesus sagde til hende:] "Derfor siger jeg, at når han er [udelt], vil han være fuld af lys; men når han er delt, vil han være fuld af mørke."

(62) Jesus sagde: "Jeg fortæller mine hemmeligheder til dem, [som er værdige til mine] hemmeligheder. Lad ikke din venstre hånd vide, hvad din højre gør."

(63) Jesus sagde: "Der var en rig mand, som havde mange penge. Han sagde: "Jeg vil bruge mine penge, for at jeg kan så, høste, plante og fylde min lade med udbytte med det resultat, at jeg ikke skal mangle noget" Dette tænkte han i sit hjerte, men i den nat døde han. Lad den, som har ører, høre. "

(64) Jesus sagde: "En mand (ville have) gæster {egentlig: havde fået gæster}. Og da han havde forberedt middagen, sendte han sin tjener ud for at invitere gæsterne. Han gik til den første og sagde til ham: "Min herre indbyder dig." Men den første svarede: "Jeg har nogle fordringer til nogle købmænd; de kommer til mig i aften. Jeg må og skal gå og give dem mine ordrer. Jeg beder dig have mig undskyldt for middagen." Han gik til en anden og sagde til ham: "Min herre indbyder dig." Men han svarede: "Jeg har lige købt et hus og behøver dagen. Jeg har ikke nogen tid tilovers." Han gik til en anden og sagde til ham: "Min herre indbyder dig." Men den tredje mand svarede ham: "Min ven skal giftes, og jeg skal give en middag; jeg er ikke i stand til at komme. Jeg beder mig undskyldt for middagen." Han gik til en anden og sagde til ham: "Min herre indbyder dig." Han svarede tjeneren: "Jeg har købt en gård; jeg skal gå og hente leje. Jeg er ikke i stand til at komme. Jeg beder om at måtte være undskyldt." Tjeneren kom tilbage og sagde til sin herre: "De, som du indbød til middagen, har undskyldt sig." Herren sagde til sin tjener: "Gå ud til vejene, og bring dem med tilbage, som du har mødt, så at de kan spise til middag." Forretningsmænd og købmænd skal ikke komme til min Faders steder."

(65) Han sagde: "Der var en god mand, som havde en vingård. Han udlejede den til forpagtere, for at de skulle arbejde på den, og for at han kunne få udbyttet fra dem. Han sendte sin tjener, for at forpagterne skulle give ham udbyttet fra vingården. De greb hans tjener og slog ham; kun dræbte de ham ikke også. Tjeneren vendte tilbage og fortalte sin herre det. Hans herre sagde: "Måske kendte [de ham] ikke." Han sendte en anden tjener. Forpagterne slog også den anden. Da sendte ejeren sin søn og sagde: "Måske vil de vise respekt for min søn." Fordi disse forpagtere vidste, at han var arvingen til vingården, greb de ham og dræbte ham! Lad den, som har ører, høre!"

(66) Jesus sagde: "Vis mig den sten, som de, der bygger, forkastede. Den er hjørnestenen. "

(67a) Jesus sagde: "Den, som kender alt, men mangler (at kende) sig selv, mangler alt."

(67b) Jesus sagde: "Den, som tror, at Altet selv er mangelfuldt, er (selv) komplet mangelfuld. "

(68) Jesus sagde: "Salige er I, når I bliver hadet og forfulgt. Hvor I end er blevet forfulgt, vil de intet Sted finde."

(69) Jesus sagde: "Salige er de, som blev forfulgt inde i dem selv. Det er disse, som er kommet til at kende Faderen i sandhed. Salige er de, som hungrer, for maven vil blive fyldt på den, som ønsker det."

(70) "Den, som I har, vil frelse jer, hvis I bringer den frem fra jer selv. Det, som I ikke har inden i jer, vil dræbe jer, hvis I ikke har denne i jer. "

(71) Jesus sagde: "Jeg vil ødelægge [dette] hus, og ingen vil være i stand til at genopføre det."

(72) [En mand sagde] til ham: "Fortæl mine brødre, at de skal dele min faders ejendom med mig." Jesus svarede: "Oh, menneske! Hvem har gjort mig til en, der deler?" Han vendte sig om til sine disciple og sagde til dem: "Jeg er ikke en deler, er jeg?"

(73) Jesus sagde: "Høsten er stor, men arbejderne er få. Bed derfor herren om, at han vil sende arbejdere ud til høsten."

(74) Han sagde: "Oh, Herre, der er mange rundt om drikkelruget, men der er intet i cisternen."

(75) Jesus sagde: "Mange står ved døren; men det er de enlige, som vil gå ind i brudekammeret. "

(76) Jesus sagde: "Faderens rige ligner en købmand, der havde et parti varer, og som fandt en perle. Denne købmand var kløgtig. Han solgte varerne og købte sig kun perlen. Også I: Søg hans uudtømmelige og varige skat - stedet, hvor møl ikke kommer ind for at æde, og hvor ingen orm ødelægger."

(77) Jesus sagde: "Jeg er lyset, som er over dem alle. Jeg er Altet. Alt er udgået fra mig, og til mig udviØede Altet sig. Kløv brændet, og der er jeg. Løft stenen op, og der vil du finde mig!"

(78) Jesus sagde: "Hvorfor gik I ud i ørkenen? For at se et rør, som svajer for vinden? Og for at se et menneske klædt i bløde klæder ligesom kongerne og jeres stormænd? De er klædt i fine [klæder], og de vil ikke kunne kende sandheden."

(79) En kvinde fra mængden sagde til ham: "Saligt er det liv, som bar dig, og de bryster, som nærede dig." Han svarede hende: "Salige er de, som hørte Faderens ord og bevarede det i sandhed. For dage skal komme, da I skal sige: "Salige er det liv, som ikke undfangede, og de bryster, som ikke gav mælk!""

(80) Jesus sagde: "Den, som har kendt verden, fandt legemet. Men den, som fandt legemet, står over verden. "

(81) Jesus sagde: "Lad den, som er blevet rig, være konge, og lad den, som har magt, forsage det."

(82) Jesus sagde: "Den, som er nær ved mig, er nær ved ilden, og den, som er fjernt fra mig, er fjernt fra Riget."

(83) Jesus sagde: "Billederne er åbenbare for mennesket, men lyset, som er i dem, er skjult i billedet af Faderens lys. Han vil åbenbare sig; men hans billede er skjult ved hans lys." .

(84) Jesus sagde: "Når I ser jeres billede, plejer I at glæde jer; men når I ser jeres billeder, som var før jer, og som hverken dør eller åbenbarer sig, hvor meget vil I da kunne tåle?"

(85) Jesus sagde: "Adam opstod fra en stor magt og stor rigdom; men han var jer ikke værd. For havde han været værdig, [ville han] ikke [have erfaret] døden."

(86) Jesus sagde: "[Rævene har deres huler] og fuglene har [deres] reder; men Menneskesønnen har ikke et sted, hvor han kan lægge sit hoved og hvile sig."

(87) Jesus sagde: "Ulykkeligt er det legeme, som er afhængigt af et legeme, og ulykkelig er den sjæl, som er afhængig af dem begge to."

(88) Jesus sagde: "Englene og profeterne vil komme til jer og give jer de ting, som I (allerede) har. Og også I selv, giv I dem det, som I har, og sig til jer selv: "Hvornår vil de komme og tage det, som er deres?""

(89) Jesus sagde: "Hvorfor vasker I ydersiden af bægeret? Forstår I da ikke, at den, som skabte det indvendige, er den samme som den, der skabte det udvendige?"

(90) Jesus sagde: "Kom til mig, for mit åg er let, og mit herredømme er mildt, og I skal finde hvile."

(91) De sagde til ham: "Sig os, hvem du er, for at vi kan tro på dig." Han sagde til dem: "I tyder himlens og jordens udseende, men I har ikke opdaget den (eller: det), som er foran jer, og I forstår ikke at tyde denne tid."

(92) Jesus sagde: "Søg, og I skal finde. Men det, som I tidligere spurgte mig om, fortalte jeg jer ikke dengang. Nu ønsker jeg at sige det, men I spørger ikke om det."

(93) [Jesus sagde:] "Giv ikke det hellige til hundene, for at de ikke skal kaste det i skarnet! Kast ikke perlerne for svinene, for at de ikke skal knuse dem [til småstykker]."

(94) Jesus [sagde]: "Den, som søger, skal finde, og [den, der banker på], vil blive lukket ind!"

(95) [Jesus sagde:] "Hvis I har penge, så lån dem ikke ud mod renter, men giv [dem] til den, fra hvem, I ikke vil få igen!"

(96) Jesus [sagde]: "Faderens rige ligner en vis kvinde. Hun tog en smule surdej og [gemte] det i mel, og lavede det til store brød. Den, som har ører, han høre."

(97) Jesus sagde: "[Faderens] rige ligner en vis kvinde, som bar en krukke fuld af mel. Mens hun gik på vejen, stadig langt hjemme fra, gik krukkens hank itu, melet strømmede ud bag hende på v jen. Hun vidste det ikke, for hun havde ikke mærket noget til hændelsen. Da hun var nået til sit hus, satte hun krukken ned og fandt den tom."

(98) Jesus sagde: "Faderens rige ligner en mand, som vil dræbe en stormand. Han trak sværdet i sit hus og stak det ind i væggen, for at han kunne vide, om han!! hånd ville kunne stikke igennem. Så dræbte han stormanden."

(99) Disciplene sagde til ham: "Dine brødre og din moder står udenfor." Han sagde til dem: "Disse her, som gør min Faders vilje, er mine brødre og min moder. De er dem, der skal gå ind i min Faders rige."

(100) De viste Jesus en guldmønt og sagde til ham: "Kejserens folk forlanger skat af os." Han sagde til dem: "Giv Caesar, hvad der tilhører Caesar, giv Gud det, som tilhører Gud, og giv mig det, som er mit. "

(101) [Jesus sagde:] "Den, som ikke hader sin fader og sin moder, som jeg gør, kan ikke blive min discipel. Og den, som [ikke] elsker sin fader og sin moder, som jeg gør, kan ikke blive en [discipel] af mig. For min moder [gav mig falskhed?), men [min] sande [Moder] gav mig liv."

(102) Jesus sagde: "Ve over farisæerne, for de ligner en hund, der sover på oksens krybbe, for den hverken æder selv eller tillader oksen at æde."

(103) Jesus sagde: "Lykkelig er den mand, som ved, hvor røverne vil komme ind, så at han kan stå op og samle sit domæne og bevæbne sig, før de trænger ind."

(104) De sagde [til Jesus]: "Kom, lad os bede i dag og lad os faste." Jesus svarede: "Hvilken synd har jeg da begået, eller hvori er jeg blevet overtruffet? Men når brudgommen forlader brudekammeret, da skal de faste og bede. "

(105)Jesus.sagde: "Den, som kender Faderen og Moderen han vil blive kaldt søn af en skøge." .

(106) Jesus sagde: "Når I gør de To til Een, skal I blive menneskesønner, og når I siger: "Bjerg, flyt dig!" da skal det flytte sig."

(107) Jesus sagde: "Riget ligner en fårehyrde, som havde hundrede får. Et af dem, det største, for vild. Han forlod de nioghalvfems og søgte dette ene, indtil han fandt det. Efter at have lidt så megen møje, sagde han til fåret: "Jeg holder mere af dig end af de nioghalvfems. ""

(108) Jesus sagde: "Den, som drikker af min mund, skal blive, som jeg er. Jeg vil selv være ham, og det skjulte skal blive åbenbaret for ham."

(109) Jesus sagde: "Riget er som en mand, der havde en [skjult] skat i sin mark uden at vide det. Og [da] han døde, efterlod han den til sin søn. Sønnen vidste ikke noget (om skatten). Han arvede marken og solgte [den]. Og den, som købte den, gik ud at pløje og fandt skatten. Han begyndte at låne penge ud mod renter til hvem han ville."

(110) Jesus sagde: "Den, som har fundet verden og er blevet. rig, lad ham forsage verden. "

(111) Jesus sagde: "Himlene og jorden skal rulles op i jeres tilstedeværelse." Og den levende fra den Levende skal hverken se død eller angst, for siger Jesus ikke: "Den, som finder sig selv, står over verden"?

(112) Jesus sagde: "Ve over kødet, som er afhængigt af sjælen; ve over sjælen, som er afhængigt af kødet. "

(113) Hans disciple sagde til ham: "Hvornår vil Riget komme?" [Jesus sagde:] "Det vil ikke komme ved at vente på det. Det vil ikke være sådan, at man kan sige: 'Her er det!' eller 'Der er det!' Men Riget er spredt over jorden, og mennesker ser det ikke. "

(114) Simon Peter sagde til dem: "Lad Maria gå væk fra os, for kvinder er ikke værdige til Livet." Jesus sagde: "Se, jeg skal lede hende, så at jeg gør hende mandlig, for at hun også skal blive en levende ånd i lighed med I mænd. For enhver kvinde, der gør sig selv mandlig, skal gå ind i himlenes Rige. "

 


Efter min opfattelse så kræver det ( viden ) om hvad der sker i verden = samt indsigt i store dele af Bibelens budskaber = for at forstå HELE = Thomas Evangeliet. Jeg har en vis viden = men mangler sandsynligvis en god portion Visdom - for at kunne sætte denne viden ind i den rette  historiske sammenhæng. Hvad den ene i en menighed ikke forstår = det gør en anden i menigheden måske ??? 

 
 
 
 
 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE